Procedūra : 2010/0162(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0242/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0242/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0293

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 707kWORD 209k
31.8.2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo atbalstu Moldovas Republikai

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Iuliu Winkler

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ(1)*
 PASKAIDROJUMA RAKSTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo atbalstu Moldovas Republikai

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0302),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0144/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0242/2010),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto Komisijas priekšlikumu pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ(1)*

---------------------------------------------------------

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums

par makrofinansiālo atbalstu Moldovas Republikai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)       Moldovas Republikas un Eiropas Savienības attiecības attīstās, pamatojoties uz Eiropas kaimiņattiecību politiku. Eiropas Kopiena un Moldovas Republika 2005. gadā vienojās par Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, nosakot vidēja termiņa prioritātes ES un Moldovas Republikas attiecībās. To divpusējās attiecības turpmāk veicinās arī nesen aizsāktā Austrumu partnerība. 2010. gada janvārī Eiropas Savienība un Moldovas Republika uzsāka sarunas par asociācijas nolīgumu, un gaidāms, ka tas aizstās spēkā esošo partnerības un sadarbības nolīgumu.

(2)       Moldovas Republikas ekonomiku ir smagi skārusi starptautiskā finanšu krīze, kuras rezultātā strauji samazinās ražošana, pasliktinās fiskālais stāvoklis un pieaug vajadzība pēc ārējā finansējuma.

(3)       Moldovas Republikas ekonomikas stabilizācijai un atveseļošanai piešķirta Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) finanšu palīdzība. SVF vienošanos par finansējumu Moldovas Republikai apstiprināja 2010. gada 29. janvārī.

(4)       Moldovas Republika ir lūgusi Savienības makrofinansiālo atbalstu, ņemot vērā ekonomiskās situācijas un perspektīvas pasliktināšanos.

(5)       Ņemot vērā, ka Moldovas Republikas 2010.–2011. gada maksājumu bilancē joprojām ir finansējuma iztrūkums, makrofinansiālo atbalstu uzskata par piemērotu atbildi uz Moldovas Republikas lūgumu atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar pašreizējo SVF programmu. Paredzams, ka šis makrofinansiālais atbalsts atvieglos arī valsts budžeta ārējā finansējuma vajadzības.

(6)       Savienības makrofinansiālajam atbalstam būtu ne tikai jāpapildina SVF un Pasaules Bankas piedāvātās programmas un piešķirtie resursi, bet arī jānodrošina Savienības līdzdalības pievienotā vērtība.

(7)       Komisijai būtu jānodrošina, ka Savienības makrofinansiālais atbalsts juridiski un pēc būtības saskan ar pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā ar Savienības ārējo darbību un citām atbilstīgām politikām.

(8)       Ar Savienības makrofinansiālā atbalsta konkrētajiem mērķiem būtu jāstiprina efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība. Komisijai būtu regulāri jāuzrauga šo mērķu īstenošana.

(9)       Ar makrofinansiālā atbalsta piešķiršanu saistītajiem nosacījumiem būtu jāatspoguļo galvenie principi un mērķi Savienības politikā attiecībā uz Moldovas Republiku.

(10)     Lai efektīvi aizsargātu Savienības finansiālās intereses saistībā ar šo makrofinansiālo atbalstu, ir nepieciešams, ka Moldovas Republika veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un visus citus pārkāpumus saistībā ar šo atbalstu. Komisijai arī ir jāveic attiecīgas pārbaudes un Revīzijas palātai — attiecīgas revīzijas.

(11)     Savienības makrofinansiālā atbalsta izmaksāšana neierobežo budžeta lēmējinstitūciju pilnvaras.

(12)     Savienības makrofinansiālais atbalsts būtu jāpārvalda Komisijai. Lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments un Ekonomikas un finanšu komiteja spēj uzraudzīt šā lēmuma īstenošanu, Komisijai tie būtu regulāri jāinformē par norisēm saistībā ar palīdzību un jāsniedz tiem attiecīgie dokumenti.

(12a)   Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantu normas un vispārīgie principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas ieviešanas pilnvaru piemērošanu, jānosaka jau iepriekš ar regulu, kuru pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Līdz attiecīgās jaunās regulas pieņemšanai turpina piemērot Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(3), izņemot regulatīvo kontroles procedūru, kura nav piemērojama,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.        Savienība Moldovas Republikai dara pieejamu makrofinansiālo atbalstu dotācijas veidā ar maksimālo summu 90 miljoni euro, lai atbalstītu Moldovas Republikas ekonomikas stabilizāciju un palīdzētu segt tās maksājumu bilances un budžeta vajadzības, kā norādīts pašreizējā Starptautiskā valūtas fonda (SVF) programmā.

2.        Savienības makrofinansiālā atbalsta izmaksāšanu pārvalda Komisija, ievērojot nolīgumus vai vienošanos, kas panāktas starp SVF un Moldovas Republiku, un galvenos ekonomikas reformas principus un mērķus, kas noteikti ES un Moldovas Republikas Partnerības un sadarbības nolīgumā un rīcības plānā. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un finanšu komiteju par norisēm saistībā ar palīdzības pārvaldību un sniedz tiem attiecīgos dokumentus.

3.        Eiropas Savienības makrofinansiālais atbalsts ir pieejams divarpus gadus, sākot no pirmās dienas pēc 2. panta 1. punktā minētā saprašanās memoranda stāšanās spēkā.

2. pants

1.        Komisija, rīkojoties saskaņā ar 6. pantā minēto konsultāciju procedūru, ir pilnvarota vienoties ar Moldovas Republiku par ekonomikas politikas nosacījumiem attiecībā uz Savienības makrofinansiālā atbalsta piešķiršanu, kas jāiekļauj saprašanās memorandā, kurā iekļauj arī šo nosacījumu izpildes grafiku (turpmāk „saprašanās memorands”). Šie nosacījumi ir saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panākta starp SVF un Moldovas Republiku, un galvenajiem ekonomikas reformas principiem un mērķiem, kas noteikti Eiropas Savienības un Moldovas Republikas Partnerības un sadarbības nolīgumā un rīcības plānā. Šie principi un mērķi ir paredzēti, lai stiprinātu atbalsta efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību, tostarp jo īpaši Moldovas Republikas valsts finanšu pārvaldības sistēmas. Progresu šo mērķu sasniegšanā pastāvīgi uzrauga Komisija. Detalizētus atbalsta finanšu noteikumus nosaka dotācijas nolīgumā, par ko vienojas Komisija un Moldovas Republikas iestādes.

2.        Savienības makrofinansiālā atbalsta īstenošanas laikā Komisija raugās, lai ar šo atbalstu saistīto Moldovas Republikas finansiālo vienošanos, administratīvo procedūru, iekšējās un ārējas kontroles mehānismu darbība būtu pareiza un tiktu ievēroti apstiprinātie termiņi.

3.        Komisija regulāri pārbauda, vai Moldovas Republikas ekonomikas politika ir saskaņā ar Savienības makrofinansiālā atbalsta mērķiem un vai tiek apmierinoši īstenoti saskaņotie ekonomikas politikas nosacījumi. Šajā nolūkā Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules banku un vajadzības gadījumā ar Ekonomikas un finanšu komiteju.

3. pants

1.        Ievērojot 2. punktā noteikto, Komisija Savienības makrofinansiālo atbalstu dara pieejamu Moldovas Republikai vismaz trijās dotācijas daļās. Katras daļas apjomu nosaka saprašanās memorandā.

2.        Komisija pieņem lēmumu par maksājumu veikšanu, ja ir sekmīgi īstenoti ekonomikas politikas nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās saprašanās memorandā. Otrās un turpmāko daļu izmaksu veic ne agrāk kā trīs mēnešus pēc iepriekšējā maksājuma veikšanas.

3.        Savienības līdzekļus maksā Moldovas Valsts Bankai. Saskaņā ar saprašanās memorandā paredzētajiem noteikumiem, tostarp apstiprinātajām budžeta deficīta vajadzībām, Savienības finansējumu var pārskaitīt Moldovas Republikas Valsts kasei kā galīgajam saņēmējam.

4. pants

Savienības makrofinansiālo atbalstu īsteno saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam(4), un tās īstenošanas noteikumiem(5). Saprašanās memorandā un dotācijas nolīgumā, par ko jāvienojas ar Moldovas Republikas iestādēm, jo īpaši paredz, ka Moldovas Republika veic konkrētus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citus ar šo atbalstu saistītus pārkāpumus. Lai nodrošinātu līdzekļu pārvaldes un Savienības maksājumu lielāku pārredzamību, saprašanās memorandā un dotācijas nolīgumā paredz arī Komisijas, tostarp Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF), veiktus kontroles pasākumus, tai skaitā pārbaudes uz vietas un apskates. Turklāt tajos paredz arī revīzijas, tai skaitā Revīzijas palātas veiktas revīzijas uz vietas, ja tas ir nepieciešams.

5. pants

1.        Komisijai palīdz komiteja.

2.        Atsaucoties uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

6. pants

1.        Katru gadu līdz 31. augustam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā lēmuma īstenošanu iepriekšējā gadā, tai skaitā īstenošanas novērtējumu. Ziņojumā norāda saistību starp politikas nosacījumiem, kas izklāstīti saprašanās memorandā, Moldovas Republikas faktisko ekonomisko un fiskālo situāciju un Komisijas lēmumu izmaksāt palīdzības daļas.

2.        Ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. panta 3. punkta minētā pieejamības perioda beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei paveiktā novērtējuma ziņojumu.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Sagatavots

Eiropas Parlamenta vārdā —                                    Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                                         priekšsēdētājs  

(1)

* Grozījumi — jauns vai grozīts teksts ir izcelts treknrakstā un slīprakstā, svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(2)

              OV L

(3)

              OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(4)

              OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)

             Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam bud˛etam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tā kā ekonomikas krīze radījusi smagas sekas Moldovas ekonomikā, un šī valsts ir tiesīga saņemt koncesiju finansējumu, Komisija ierosina sniegt Moldovai līdz 90 miljoniem euro lielu makrofinansiālu atbalstu dotācijas veidā. Ir plānots to darīt pieejamu ne mazāk kā trīs maksājumos.

Piedāvātais atbalsts ir paredzēts, lai segtu Moldovas maksājumu bilances vajadzības un valsts budžeta ārējā finansējuma vajadzības, kuras noteicis Starptautiskais Valūtas fonds (SVF). Ar šo atbalstu papildinās iestāžu stabilizācijas programmu, lai nodrošinātu fiskālo un ārējo kontu ilgtspējību, un tādējādi palīdzēs Moldovai novērst vispārējās finanšu krīzes sekas.

Ar Eiropas Savienības makrofinansiālo atbalstu papildinās gan SVF atbalstu, kas paredzēts SVF valdes 2010 gada 29. janvāra sanāksmē apstiprinātajos finansēšanas noteikumos, gan Pasaules Bankas un divpusējo donoru sniegto palīdzību. Ar makrofinansiālā atbalsta programmu papildina arī citu ES finansējumu, jo īpaši Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta budžeta atbalstu vidējā termiņā, kas tiek īstenots, pamatojoties uz valsts stratēģiju ES sadarbībai ar Moldovas Republiku. Tādējādi tas var palielināt ES ietekmi Moldovas Republikas politikas veidošanā, kā arī palīdzēt tai pārvarēt pašreizējo dziļo ekonomikas krīzi.

Moldova ir viena no Austrumu partnerības valstīm, kuru vispārējā krīze ir skārusi vissmagāk, un atbalsta mērķis ir palīdzēt novērst krīzes sekas, nodrošināt Moldovas ārējā finansējuma vajadzības 2010. un 2011. gadā un stiprināt reformu procesu, sekmējot valdības ekonomikas programmas īstenošanu un centienus integrēties ES. Šos centienus tuvināties ES atkārtoti apstiprināja Moldovas premjerministrs Vlad Filat, 2010. gada jūnijā Briselē tiekoties ar Eiropas Parlamenta augstām amatpersonām un deputātiem. Premjerministra vizīte bija svarīgs notikums, kura laikā Moldovas amatpersonas atkārtoti apstiprināja savas valdības apņemšanos veicināt demokrātiskas reformas un Eiropas standartu ieviešanu.

Referents piekrīt priekšlikumam par šī ārkārtas makrofinansiālā atbalsta piešķiršanu Moldovai, bet ir ierosinājis grozījumus, lai pielāgotu šā priekšlikuma tekstu lēmuma tekstam, par kuru nesen trīs iestādes vienojās, lai piešķirtu makrofinansiālu atbalstu Ukrainai (2009/0162(COD). Grozījumos ir paredzēts, ka par šā instrumenta faktisko īstenošanu ir jāiesniedz ziņojums Parlamentam, un ar tiem tiek uzlabota atbalsta sniegšanas skaidrība, pārredzamība un pārskatatbildība.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālais atbalsts Moldovai

Atsauces

COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

9.6.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.6.2010

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Izskatīšana komitejā

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Pieņemšanas datums

30.8.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer

Juridisks paziņojums - Privātuma politika