Postopek : 2010/0162(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0242/2010

Predložena besedila :

A7-0242/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/09/2010 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0293

POROČILO     ***I
PDF 621kWORD 208k
31.8.2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji

(KOM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Iuliu Winkler

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA V PRVI OBRAVNAVI*
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji

(KOM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0302),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0144/2010),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7‑0242/2010),

1.  sprejme stališče na prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA V PRVI OBRAVNAVI*

---------------------------------------------------------

sklep evropskega parlamenta in sveta

o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Odnosi med Republiko Moldavijo in Evropsko unijo se razvijajo v okviru evropske sosedske politike. Skupnost in Republika Moldavija sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Republiko Moldavijo. Okvir dvostranskih odnosov je dodatno utrdilo pred kratkim vzpostavljeno vzhodno partnerstvo. Evropska unija in Republika Moldavija se od januarja 2010 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil veljavni Sporazum o partnerstvu in sodelovanju.

(2)       Gospodarstvo Republike Moldavije je resno prizadela mednarodna finančna kriza, kar se kaže v velikem zmanjšanju proizvodnje, slabšanju fiskalnega položaja in naraščanju potreb po zunanjem financiranju.

(3)       Stabilizacijo in oživitev gospodarstva v Republiki Moldaviji podpira finančna pomoč Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Dogovor z MDS glede financiranja za Republiko Moldavijo je bil sprejet 29. januarja 2010.

(4)       Republika Moldavija je zaradi slabšanja gospodarskih razmer in slabih obetov zaprosila za makrofinančno pomoč Unije.

(5)       Ker v obdobju 2010-2011 v plačilni bilanci Republike Moldavije ostaja finančna vrzel, se makrofinančna pomoč šteje za ustrezen odgovor na njeno zahtevo po podpori za gospodarsko stabilizacijo v povezavi s sedanjim programom MDS. Po pričakovanjih naj bi makrofinančna pomoč prispevala tudi k zmanjšanju potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna.

(6)       Makrofinančna pomoč Unije ne bi smela le dopolnjevati programov in virov MDS in Svetovne banke, temveč bi morala zagotoviti dodano vrednost sodelovanja Evropske unije.

(7)       Komisija bi morala zagotoviti, da bo makrofinančna pomoč Unije pravno in dejansko skladna z ukrepi, sprejetimi na različnih področjih zunanjih ukrepov in na drugih ustreznih področjih politike EU.

(8)       Posebni cilji makrofinančne pomoči Unije so namenjeni okrepitvi učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti. Komisija mora te cilje redno spremljati.

(9)       Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makrofinančna pomoč, morajo odražati osrednja načela in cilje politike Unije do Republike Moldavije.

(10)     Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Unije, povezanih s to makrofinančno pomočjo, mora Republika Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s to pomočjo. Komisija mora prav tako zagotoviti ustrezen nadzor, Računsko sodišče pa ustrezne revizije.

(11)     Sprostitev makrofinančne pomoči Unije ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.

(12)     Makrofinančno pomoč Unije bi morala upravljati Komisija. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-finančnemu odboru zagotoviti možnost spremljanja izvajanja tega sklepa z rednim obveščanjem o dogajanju v zvezi s pomočjo in s posredovanjem ustreznih dokumentov.

(12a)   V skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije se pravila in splošna načela, ki zadevajo nadzorne mehanizme držav članic za izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije, določijo vnaprej z uredbami, sprejetimi po rednem zakonodajnem postopku. Do sprejetja te nove uredbe se še naprej uporablja Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2), razen regulativnega postopka s pregledom, ki se ne uporablja,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.        Unija da Republiki Moldaviji na voljo makrofinančno pomoč v obliki dodelitve sredstev v višini največ 90 milijonov EUR, da bi podprla njeno gospodarsko stabilizacijo ter zmanjšala njene plačilnobilančne in proračunske potrebe, opredeljene v sedanjem programu MDS.

2.        Sprostitev makrofinančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori med MDS in Republiko Moldavijo ter ključnimi načeli in cilji gospodarske reforme, opredeljenimi v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Republiko Moldavijo ter akcijskem načrtu EU-Republika Moldavija. Komisija redno obvešča Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor o dejavnostih, povezanih z upravljanjem pomoči, in jima posreduje ustrezne dokumente.

3.        Makrofinančna pomoč Unije se da na voljo za dve leti in šest mesecev, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju iz člena 2(1).

Člen 2

1.        Komisija je v skladu s posvetovalnim postopkom iz člena 6 pooblaščena, da se z organi Republike Moldavije dogovori o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, ki se opredelijo v posebnem memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje (v nadaljevanju „memorandum o soglasju“). Ti pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori med MDS in Republiko Moldavijo ter ključnimi načeli in cilji gospodarske reforme, opredeljenimi v Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Republiko Moldavijo ter akcijskem načrtu EU-Republika Moldavija. Ta načela in cilji so namenjeni okrepitvi učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti pomoči, zlasti sistemov za upravljanje javnih financ v Republiki Moldaviji. Komisija redno spremlja napredek pri doseganju teh ciljev. Podrobni finančni pogoji pomoči so določeni v sporazumu o dodelitvi sredstev, o katerem se dogovorijo Komisija in organi Republike Moldavije.

2.        Med izvajanjem makrofinančne pomoči Unije Komisija spremlja ustreznost finančnih dogovorov, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole Republike Moldavije v zvezi s to pomočjo in izpolnjevanje dogovorjenega časovnega okvira.

3.        Komisija redno preverja, ali so gospodarske politike Republike Moldavije v skladu s cilji makroekonomske pomoči Unije in ali se zadovoljivo izpolnjujejo dogovorjeni pogoji gospodarske politike. Komisija pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko ter po potrebi z Ekonomsko-finančnim odborom.

Člen 3

1.        Komisija Republiki Moldaviji v skladu s pogoji iz odstavka 2 dodeli sredstva za makrofinančno pomoč Unije v najmanj treh obrokih. Višina obrokov se določi v memorandumu o soglasju.

2.        Komisija se odloči o začetku izplačevanja obrokov na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja pogojev gospodarske politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Od vključno drugega obroka dalje se obrok izplača najhitreje tri mesece po izplačilu prejšnjega.

3.        Sredstva Unije se izplačajo Narodni banki Moldavije. V skladu z določbami, ki se sprejmejo v memorandumu o soglasju, vključno s potrditvijo preostalih potreb po financiranju proračuna, se lahko sredstva Unije nakažejo v državno blagajno Republike Moldavije kot končnemu upravičencu.

Člen 4

Makrofinančna pomoč Unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), in izvedbenimi pravili(4). Memorandum o soglasju in sporazum o dodelitvi sredstev, sklenjena z oblastmi Republike Moldavije, določata zlasti posebne ukrepe Republike Moldavije za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s to pomočjo. Da bi zagotovili večjo preglednost pri upravljanju in izplačevanju sredstev Unije, se v memorandumu o soglasju in sporazumu o dodelitvi sredstev zagotovijo tudi nadzor, vključno s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, ki ga izvaja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam, ter revizije, ki jih Računsko sodišče po potrebi opravi na kraju samem

Člen 5

1.        Komisiji pomaga odbor.

2.        Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 6

1.        Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto do 31. avgusta predloži poročilo, ki vsebuje oceno izvajanja tega sklepa v predhodnem letu. V poročilu se opiše povezava med pogoji politike, določenimi v Memorandumu o soglasju v skladu, tekočo gospodarsko in proračunsko uspešnostjo Republike Moldavije ter odločitvijo Komisije o izplačevanju obrokov pomoči.

2.        Najpozneje dve leti po izteku obdobja veljavnosti iz člena 1(3) Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o naknadnem vrednotenju.

Člen 7

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                  Za Svet

Predsednik                                                             Predsednik      

(1)

          UL L

(2)

          UL L 184, 17.7.1999, str.23.

(3)

          UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

          Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1).


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga zagotovitev makrofinančne pomoči Moldaviji v višini do 90 milijonov EUR v obliki posojila zaradi globokega vpliva gospodarske krize na gospodarstvo države in njeno upravičenost do ugodnega financiranja. Pomoč bo predvidoma na voljo v najmanj treh obrokih.

Namen predlagane pomoči je prispevati k pokritju splošnih plačilnobilančnih potreb in potreb po financiranju državnega proračuna Moldavije, ki jih je ugotovil Mednarodni denarni sklad (MDS). S to pomočjo se bo podprl stabilizacijski program vlade za zagotovitev vzdržnosti fiskalnih in zunanjih računov, da bo država tako lažje odpravila posledice svetovne finančne krize.

Makrofinančna pomoč Evropske unije bo dopolnila podporo MDS, predvideno s sporazumom o financiranju, ki ga je upravni odbor MDS odobril 29. januarja 2010, ter podporo Svetovne banke in dvostranskih donatorjev. Program makrofinančne pomoči dopolnjuje tudi druge oblike financiranja EU, predvsem srednjeročno proračunsko podporo Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ki se izvaja v okviru državne strategije za sodelovanje EU z Republiko Moldavijo. Tako lahko prispeva k povečanju finančnega vzvoda EU za oblikovanje politik in pomaga Republiki Moldaviji pri premagovanju hude gospodarske krize, s katero se trenutno spopada.

Moldavija je ena od držav vzhodnega partnerstva, ki jih je svetovna kriza najhuje prizadela, namen pomoči pa je reševanje posledic te krize, prispevanje h kritju potreb po zunanjem financiranju države v letih 2010 in 2011 ter okrepitev reformnega zagona v Moldaviji s podporo gospodarskemu programu vlade in njenim prizadevanjem v smeri vključevanja v EU. Ta prizadevanja je potrdil predsednik vlade Vlad Filat na srečanju z visokimi uradniki in poslanci Evropskega parlamenta, ki je potekalo v Bruslju junija 2010. Obisk je bil pomemben trenutek za moldavske uradnike, ki so tako potrdili obveze svoje vlade za spodbujanje demokratičnih reform in izvajanje evropskih standardov.

Poročevalec se strinja s predlogom, da je treba Moldaviji zagotoviti izredno makrofinančno pomoč, vendar je predložil spremembe, s katerimi bi se besedilo predloga uskladilo s sklepom, ki so ga nedavno sprejele tri institucije za makrofinančno pomoč Ukrajini (2009/0162(COD)), da bi zagotovili poročanje Parlamentu o trenutnem izvajanju tega instrumenta ter izboljšali jasnost, preglednost in odgovornost pomoči.


POSTOPEK

Naslov

Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji

Referenčni dokumenti

KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Datum predložitve EP

9.6.2010

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.6.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Obravnava v odboru

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Datum sprejetja

30.8.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer

Datum predložitve

1.9.2010

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov