Eljárás : 2010/0205(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0247/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0247/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0330

JELENTÉS     *
PDF 184kWORD 275k
14.9.2010
PE 445.868v02-00 A7-0247/2010

a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0381 – C7‑0201/2010 – 2010/0205(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sharon Bowles

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2010)0381 – C7‑0201/2010 – 2010/0205(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0381),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0201/2010),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7‑0247/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EUMSz 293. cikke (2) bekezdésével összhangban;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2008/9/EK irányelvben említett, az elektronikus beadványokról és értesítésekről szóló részletes szabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, ideértve a szükség esetén alkalmazandó általános nyomtatványokat is, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

(6) Egységes feltételeket kell biztosítani a 2008/9/EK irányelvben említett, az elektronikus beadványokról és értesítésekről szóló részletes szabályok végrehajtásához. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke előírja, hogy a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az említett rendelet elfogadásáig a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot1 továbbra is alkalmazni kell az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely ezen irányelv keretében nem alkalmazandó.

 

1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Indokolás

A módosítás emlékeztet arra a tényre, hogy az EUMSz. 291. cikkének végrehajtásáról szóló jövőbeli rendeletet még nem fogadták el. Ezért az ideiglenes időszakra szóló rendszert egyértelművé kell tenni, a Parlament erre vonatkozó álláspontjának megfelelően.

(1)

…-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.)


INDOKOLÁS

Előzmények és a javaslat indokolása

A 2008/9/EK tanácsi irányelv(1) (héa-visszatérítési irányelv) megállapítja a hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályait a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok részére. Az irányelv célja, hogy egyszerűsítse a héa-visszatérítés folyamatát és csökkentse az adminisztratív terheket azáltal, hogy elektronikus eljárást vezet be, amely lehetővé teszi az adófizetőnek, hogy egyetlen visszatérítési kérelmet nyújtson be a letelepedése helye szerinti tagállamban.

A visszatérítési kérelmeket a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig kell benyújtani a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A héa-visszatérítési irányelv által bevezetett elektronikus rendszert a tagállamoknak legkésőbb 2010. január 1-jéig létre kellett hozniuk.

Néhány tagállam azonban túl későn nyitotta meg webportálját (2010. május közepén), másokban pedig technikai problémák adódtak. Ezért az adóalany adólevonási jogának tényleges gyakorlása komolyan veszélybe került.

A fenti problémán kívül a vállalkozások panaszkodnak, hogy a tagállamok között a gyakorlatban eltérések tapasztalhatók a nemzeti webportálok működéséhez kapcsolódó néhány technikai részlet tekintetében.

A javaslat célkitűzései

A javaslat célja a héa-visszatérítési irányelv módosítása az alábbiak érdekében:

§ az adófizetők héa-levonási jogának megőrzése a 2009-re vonatkozó visszatérítési kérelmek benyújtási határidejének 2010 szeptemberéről 2011 márciusára történő kitolásával;

§ a webportálok működését.javító egyes végrehajtási intézkedések érvényesítése.

Az előadó megjegyzései

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, és sajnálatát fejezi ki, hogy néhány tagállam késlekedik az elektronikus héa-visszatérítési intézkedések végrehajtásával. Az előadó emlékeztet rá, hogy a késői héa-visszatérítés komoly pénzügyi következményekkel járhat a nemzetközi piacon működő vállalatok számára és ártalmas lehet az EU gazdasági fellendülése és a belső piac megfelelő működése szempontjából.

Ezenkívül az előadó módosítást javasol az ideiglenes rendszer egyértelműsítése érdekében addig is, amíg elfogadják az EUMSz. 291. cikkének (a komitológiát követő rendszer) végrehajtására irányuló rendeletet. Az EP állandó gyakorlatán alapuló ezen módosítás biztosítja, hogy az Európai Parlament jogai a komitológiai eljárás keretében kellőképpen biztosítva legyenek az ideiglenes időszak alatt.

(1)

A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK tanácsi irányelv.


ELJÁRÁS

Cím

A hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

17.8.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

7.9.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Sharon Bowles

20.7.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.9.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

13.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

35

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Sophia in ‘t Veld, Ramón Jáuregui Atondo, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Zoran Thaler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Matthias Groote

Benyújtás dátuma

14.9.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat