МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013

  14.9.2010 - (COM(2010)0072 – C7‑0000/2000 – 2010/0048(APP))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Reimer Böge

  Процедура : 2010/0048(APP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0248/2010
  Внесени текстове :
  A7-0248/2010
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013

  (COM(2010)0072 – C7‑0000/2000 – 2010/0048(APP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013 (COM(2010)0072) (предложение за регламент за МФР),

  –   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C7-0000/2010),

  –   като взе предвид членове 311 и 312 от ДФЕС,

  –   като взе предвид Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] („настоящото МИС“),

  –   като взе предвид съвместната декларация на Европейския Парламент, Съвета и Комисията от 12 ноември 2009 г. относно преходни мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, включена в приложение 5 към негова резолюция от 17 декември 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския Съюз за финансовата 2010 г.[2],

  –   като взе предвид своята резолюция от 12 ноември 2009 г. относно временни процедурни насоки по бюджетни въпроси с оглед на влизането в сила на Договора от Лисабон[3],

  –   като взе предвид предложението на Комисията от 3 март 2010 г. за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (COM(2010)0071),

  –   като взе предвид предложението на Комисията от 3 март 2010 г. за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси (COM(2010)0073),

  –   като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март 2010 г. относно бюджета на ЕС за 2011 г.,

  –   като взе предвид доклада на Комисията от 27 април 2010 г. до Европейския парламент и до Съвета за действието на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление,

  –   като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране[4],

  –   като взе предвид въпросите от 20 май 2010 г. относно прегледа на многогодишната финансова рамка за годините 2007—2013 до Съвета (O-0074/2010 - B7-0310/2010) и до Комисията (B7-0311/2010 - O-0075/2010),

  –   като взе предвид член 81, параграф 3 от своя правилник,

  -    като взе предвид междинния доклад на Комисията по бюджети (A7-0248/2010),

  A.  като има предвид, че съгласно член 312 от ДФЕС Съветът приема регламент за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР),

  B.  като има предвид, че съвместната декларация от 12 ноември 2009 г. на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно преходните мерки, приложими за бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, определя мерките, необходими за постигане на приемственост в действията на ЕС и плавен преход към новата правна рамка за бюджетната процедура, произтичаща от влизането в сила на Договора от Лисабон,

  C.  като има предвид, че целта на гореспоменатото предложение за регламент на Съвета за многогодишна финансова рамка, което не може да бъде прието от Съвета без съгласието на Европейския парламент, е да се съгласуват разпоредбите на настоящото МИС с изискванията на Договора от Лисабон,

  D.  като има предвид, че в член 312, параграф 5 от ДФЕС Европейският парламент, Съветът и Комисията се призовават да вземат всички необходими мерки за улесняване приемането на финансовата рамка,

  E.  като има предвид, че Договорът от Лисабон дава на Европейския съюз съществени нови прерогативи, например в областта на външната дейност (член 27, параграф 3 от Договора за Европейски съюз), на спорта (член 165 от ДФЕС), на европейската космическа политика (член 189 от ДФЕС), на изменението на климата (член 191 от ДФЕС), на енергетиката (член 194 от ДФЕС), на туризма (член 195 от ДФЕС) и на гражданската защита (член 196 от ДФЕС),

  F.  като има предвид, че член 311 от ДФЕС изисква Съюзът да си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики,

  G.  като има предвид, че точка 4 настоящото МИС предвижда внасянето на съответни корекции в случай на влизане в сила на нов договор с последици за бюджета,

  H.  като има предвид, че дори без новите прерогативи, предоставени на Европейския съюз от Договора от Лисабон, таваните, определени от настоящата МФР, бяха достигнати или превишени между 2007 и 2009 г., което потвърждава необходимостта от повече гъвкавост, ако Европейският съюз иска да реагира ефективно на неотложни и непредвидени събития,

  I.  като има предвид, че съгласно последното финансово програмиране на Европейската комисия за 2012-2013 г. (SEC(2010)0473) – което не отчита различните елементи на непредвидени разходи, които все още трябва да бъдат финансирани в рамките на функциите – наличните маржове по функция 1а ще бъдат по-малко от 50 милиона евро на година и общият наличен марж по всички функции ще бъде ограничен до 436 милиона евро за 2012 г. и 435 милиона евро за 2013 г.,

  J.  като има предвид потенциално съществените последствия на европейския механизъм за финансово стабилизиране върху бюджета,

  1.  отправя искане към Съвета и Комисията да вземат предвид следните препоръки:

  i.         да работят с Европейския парламент с цел бързо приемане на новите инструменти, необходими за изпълнение на бюджетните разпоредби на Договора от Лисабон, и да направят преглед на настоящата МФР с оглед предоставяне на необходимите допълнителни средства за изпълнението на инициативи, които не са били предвидени по време на приемането на настоящата МФР;

  ii.         да се придържат изцяло към член 312, параграф 3 от ДФЕС, който предвижда финансовата рамка да определя всички разпоредби, необходими за нормалното протичане на годишната бюджетна процедура, и член 312, параграф 5, според който „в хода на процедурата по приемането на финансовата рамка Европейският парламент, Съветът и Комисията вземат всички необходими мерки за улесняване на това приемане“;

  iii.        да се придържат изцяло към член 311 от ДФЕС, според който Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики, като отчитат новите области на дейност, предоставени от Договора от Лисабон, включително в областта на външната дейност, спорта, космическата политика, изменението на климата, енергетиката, туризма и гражданската защита;

  iv.        да направят всички необходими изводи от факта, че дори преди добавянето на тези нови нужди, произтичащи от Договора от Лисабон, през последните четири години от настоящата МФР годишните бюджети можеха да бъдат договорени единствено или чрез използване на съществуващите маржове, или чрез прибягване до инструментите, предвидени в настоящото МИС за финансиране на приоритетите на ЕС като проекта „Галилео“, инструмента за прехрана или Европейския план за възстановяване, и че оставащите маржове под таваните на настоящата финансова рамка се оценяват като нищожни на фона на оставащия период от време;

  v.        да се придържат към точка 4 от настоящото МИС, която гласи, че „ако по време на многогодишната финансова рамка 2007 г. — 2013 г. […] възникнат бюджетни последици от преразглеждане на Договора, ще бъдат внесени съответните корекции“;

  vi.        да признаят, че настоящият икономически климат може да накара бюджетния орган да направи усилия за промяна на приоритетите в рамките на бюджета, за да гарантира подходящо финансиране на приоритетите, като същевременно отчитат обаче европейската добавена стойност на бюджета на ЕС, тъй като той е израз на солидарност и ефективност чрез обединяване на финансови средства, които иначе биха останали разпръснати на национално, регионално и местно равнище; да подчертаят също така, че огромната част от разходите на бюджета на ЕС са за подкрепа на дългосрочни инвестиции, необходими за насърчаване на икономическия растеж на ЕС;

  vii.       да признаят, че нови нужди не могат да бъдат посрещнати чрез преразпределение или промяна в приоритетите и че е необходимо преразглеждане на МФР и механизмите за гъвкавост, предвидени в МИС, противно на становището на Съвета, изложено в неговите заключения от 16 март 2010 г. относно насоките за бюджета за 2011 г. и препотвърдено от председателството на Съвета във всички негови изказвания по време на разискванията на 15 юни 2010 г. по въпрос B7-0310/2010 O-0074/2010 с искане за устен отговор; да припомнят освен това, че новите нужди, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон, логично следва да водят до спестявания на национално и регионално равнище;

  viii.      да се отзоват на Декларация 3 към настоящото МИС, която призовава за пълен и широкообхватен преглед до 2008/2009 г. на всички аспекти на разходите и ресурсите на ЕС, и да преустановят опитите за справяне с предизвикателствата/правомощията на ЕС, произтичащи от новия Договор, чрез изключително ограничен и лишен от всякакво политическо измерение преглед на функционирането на настоящото МИС;

  ix.        да признаят, че досегашната позиция на Съвета и на Комисията по отношение на прегледа на МФР е в разрез с непрестанните им нови предложения, изискващи допълнителни средства, като за Споразумението за бананите и Споразумението ITER;

  x.         да изразят загрижеността си предвид тенденцията на държавите-членки да стартират европейски политики, финансирани извън рамките на бюджета на ЕС; да премерят риска от липса на законност и демократичен контрол върху тези политики, както и от нарушаване на принципа на универсалност на бюджета на ЕС и възможно отрицателно въздействие на тази тенденция върху принципа на солидарност;

  xi.        да предприемат всички необходими стъпки за преглед на МФР, който да осигури необходимите допълнителни средства за Европейската служба за външна дейност и за други политически приоритети, свързани с Договора от Лисабон, както и за други инициативи, по-специално по функция 1а — „Конкурентоспособност за растеж и заетост“ и функция 4 — „Външни отношения“, осигуряващи добавена стойност на ЕС и позволяващи на ЕС да изпълни ангажиментите си и да отговори на очакванията на гражданите;

  xii.       да отчетат факта, че без този преглед Парламентът няма да може да приеме никакви предложения за нови агенции или допълнителни инициативи на Съвета, без те да са придружени от предложения за нови средства;

  xiii.      да положат усилия за осигуряване на по-голяма гъвкавост, както се посочва в гореспоменатия доклад на Комисията за действието на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление;

  xiv.      да признаят значението на гъвкавостта за създаване на резерви и маржове, които да дават възможност на ЕС да откликва на настоящи и бъдещи нужди, както в самата финансова рамка, вътре или между функциите, така и по време на преговорите за нейното приемане и преразглеждане;

  xv. да отчетат факта, че Парламентът настоява за засилена и по-висока степен на гъвкавост и за създаване на достатъчно резерви за всяка категория, както и за увеличаване на наличните средства чрез инструмента за гъвкавост и опростяване на процедурата за прехвърляне на средства между различните функции на МФР;

  xvi. да имат предвид, че Парламентът не е готов да участва в преговори по никое предложение, което не включва поне запазване на сегашната степен на гъвкавост по отношение на промените от 0,03 % от БНД (праг, предвиден в член 8, параграф 3 от предложението за регламент за МФР);

  xvii.     да разберат, че един чисто технически подход към изпълнението на Договора от Лисабон в областта на бюджета не е достатъчен и че за получаването на одобрението на Парламента е задължително незабавното започване на истински политически преговори на достатъчно високо, а ако е необходимо, и на най-високо равнище;

  xviii.    предвид важните му последствия за бюджета, да обмислят още веднъж европейския механизъм за финансово стабилизиране преди приемането на регламента за МФР; да приемат участието и на двете направления на бюджетния орган при вземането на решения относно възможното въздействие на този механизъм върху бюджета на ЕС; да се съгласят, че всякакви евентуални бюджетни нужди, свързани с механизма, следва да бъдат финансирани чрез специално преразглеждане на МФР, за да се гарантира, че бюджетният орган се ангажира в достатъчна степен и навреме;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  13.9.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig