Διαδικασία : 2010/0048(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0248/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0248/2010

Συζήτηση :

PV 21/09/2010 - 11
CRE 21/09/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 22/09/2010 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0328

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 164kWORD 170k
14.9.2010
PE 445.750v02-00 A7-0248/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013

(COM(2010)0072 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής:Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013

(COM(2010)0072 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (COM(2010)0072) ("πρόταση για κανονισμό ΜΔΠ"),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312, παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C7-0000/ 2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 311 και 312 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) ("ισχύουσα ΔΣ"),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν στη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V του ψηφίσματός του της 17ης Δεκεμβρίου 2009 για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με μεταβατικές διαδικαστικές κατευθυντήριες γραμμές για θέματα προϋπολογισμού ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(3),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2010)71),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 για διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (COM(2010)0073),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2011,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2010 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0185),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 περί δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης(4),

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013 προς το Συμβούλιο (O-0074/2010 - B7-0310/2010) και την Επιτροπή (B7-0311/2010 - O-0075/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

-    έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0248/2010),

A.  εκτιμώντας ότι το άρθρο 312 της ΣΛΕΕ ορίζει πως το Συμβούλιο εγκρίνει κανονισμό που θεσπίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ),

B.  εκτιμώντας ότι η κοινή δήλωση της 12ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη διαδικασία του προϋπολογισμού μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ορίζει τα μέτρα που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί συνεχής ενωσιακή δράση και ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία του προϋπολογισμού που προκύπτει από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Γ.   εκτιμώντας ότι η προαναφερθείσα πρόταση για τον Κανονισμό ΠΔΠ, ο οποίος δεν μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο χωρίς τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοχεύει στην ευθυγράμμιση των διατάξεων της ισχύουσας ΔΣ προς τις απαιτήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Δ.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 312, παρ. 5 της ΣΛΕΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολυνθεί η θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου,

Ε.   εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικά νέα προνόμια, για παράδειγμα στους τομείς της εξωτερικής δράσης (άρθρο 27, παρ. 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), του αθλητισμού (άρθρο 165 ΣΛΕΕ), του διαστήματος (άρθρο 189 ΣΛΕΕ), της αλλαγής του κλίματος (άρθρο 191 ΣΛΕΕ), της ενέργειας (άρθρο 194 ΣΛΕΕ), του τουρισμού (άρθρο 195 ΣΛΕΕ) και της πολιτικής προστασίας (άρθρο 196 ΣΛΕΕ),

ΣΤ. εκτιμώντας ότι το άρθρο 311 απαιτεί να διαθέτει η Ένωση τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της και για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της.

Ζ.   εκτιμώντας ότι το σημείο 4 της ισχύουσας ΔΣ προβλέπει προσαρμογή του ΠΔΠ - ΔΣ σε περίπτωση έναρξης ισχύος νέας Συνθήκης με δημοσιονομικές συνέπειες,

Η.  εκτιμώντας ότι ακόμα και χωρίς τις νέες εξουσίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το τρέχον ΠΔΠ έφτασε ή υπερέβη τα ανώτατα όρια μεταξύ 2007 και 2009 επιβεβαιώνοντας τοιουτοτρόπως το ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντιδρά αποτελεσματικά σε επείγοντα και απρόβλεπτα συμβάντα,

Θ.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής για το 2012-2013 (SEC(2010)0473) - ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τα διάφορα στοιχεία των απρογραμμάτιστων δαπανών που μένουν να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια - το διαθέσιμο περιθώριο της υποδιαίρεσης τομέα 1α θα είναι κατώτερο των 50 εκατ. το χρόνο και το συνολικό διαθέσιμο περιθώριο σε όλους τους τομείς θα περιορισθεί σε 436 εκατ. ευρώ για το 2012 και 435 εκατ. ευρώ για το 2013,

Ι.         εκτιμώντας ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης έχει δυνάμει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες,

1.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

i.         να συνεργασθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουν να εγκριθούν γρήγορα τα νέα μέσα που χρειάζονται για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας και να αναθεωρηθεί το ισχύον ΠΔΠ προκειμένου να προβλεφθούν οι έκτακτοι πόροι που απαιτούνται για να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες που δεν προβλέπονταν όταν εγκρίθηκε το ισχύον ΠΔΠ,

ii.         πλήρη συμμόρφωση προς το άρθρο 312, παρ. 3 της ΣΛΕΕ το οποίο απαιτεί από το δημοσιονομικό πλαίσιο να ορίσει όσες διατάξεις απαιτούνται για να λειτουργεί ομαλά η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού και προς το άρθρο 312, παρ. 5 το οποίο δηλώνει ότι "καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή",

iii.        πλήρη συμμόρφωση προς το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ότι η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της λαμβανομένων υπόψη των νέων τομέων δράσης που δημιουργούνται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι τομείς εξωτερικής δράσης, αθλητισμού, διαστήματος, αλλαγής του κλίματος, ενέργειας, τουρισμού και πολιτικής προστασίας,

iv.        να συναγάγουν όλα τα απαιτούμενα συμπεράσματα από το γεγονός ότι ακόμα πριν προστεθούν αυτές οι νέες ανάγκες που έχουν σχέση με τη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια του ισχύοντος ΠΔΠ, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί μπορούσαν να εγκριθούν είτε μέσω της χρήσης των υφισταμένων περιθωρίων ή καταφεύγοντας στα μέσα που προβλέπονταν από την ισχύουσα ΔΣ για τη χρηματοδότηση των ενωσιακών προτεραιοτήτων όπως το πρόγραμμα Galileo, το μέσο επισιτιστικής διευκόλυνσης ή το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, και ότι τα εναπομένοντα περιθώρια στα ανώτατα όρια του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου υπολογίζονται να είναι αμελητέα για την υπόλοιπη περίοδο,

v.        να τηρήσουν το σημείο 4 της τρέχουσας ΔΣ το οποίο αναφέρει ότι "εφόσον, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 έως 2013, (εφεξής "δημοσιονομικό πλαίσιο"), αναθεωρηθεί κάποια Συνθήκη, θα πραγματοποιηθούν οι εκάστοτε αναγκαίες προσαρμογές",

vi.        να αναγνωρίσουν ότι το σημερινό οικονομικό κλίμα ενδέχεται να ωθήσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να καταβάλει ορισμένες προσπάθειες για αλλαγή των προτεραιοτήτων εντός του προϋπολογισμού προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων έχοντας πάντα κατά νου την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης και αποτελεσματικότητας, με τη συγκέντρωση πόρων οι οποίοι διαφορετικά θα διαμοιράζονταν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ υποστηρίζει μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ·

vii.       να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες μόνο με την αλλαγή της διάταξης ή των προτεραιοτήτων και ότι απαιτείται αναθεώρηση του ΠΔΠ και των μηχανισμών ευελιξίας που περιλαμβάνονται στη ΔΣ, αντίθετα προς τη θέση του Συμβουλίου όπως ορίσθηκε στα πορίσματά του της 16ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2011 και επιβεβαιώθηκε από την τρέχουσα Προεδρία κατά τη συζήτηση της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την προφορική ερώτηση B7-0310/2010 O-0074/2010· να υπενθυμίσουν επιπλέον ότι για τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει λογικά να γίνουν οικονομίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

viii.      να ανταποκριθούν στη δήλωση 3 της ισχύουσας ΔΣ η οποία ζητεί πλήρη και ευρεία επανεξέταση έως το 2008/2009 που να καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και πόρων της ΕΕ, και να σταματήσουν να επιδιώκουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις/αρμοδιότητες που δίδονται στην ΕΕ από τη νέα Συνθήκη μέσα από μια πολύ στενή επισκόπηση της λειτουργίας της ισχύουσας ΔΣ που στερείται οποιασδήποτε πολιτικής διάστασης,

ix.        να αναγνωρίσουν ότι η μέχρι τώρα θέση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ είναι αντιφατική έναντι της σταθερής τους στάσης να υποβάλλουν νέες προτάσεις με τις οποίες ζητούν νέους πόρους όπως η "Συμφωνία για τις μπανάνες" και ΙTER,

x.         να εκφράσει την ανησυχία του για την τάση που έχουν αναπτύξει τα κράτη μέλη να χαράσσουν ευρωπαϊκές πολιτικές που χρηματοδοτούνται εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ· να εκτιμήσουν τον κίνδυνο από την έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και νομιμότητας στις πολιτικές αυτές καθώς και την παράβαση της αρχής της καθολικότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ και τον αρνητικό αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει αυτή η τάση σε σχέση με την αρχή της αλληλεγγύης,

xi.        να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναθεώρηση του ΠΔΠ παρέχοντας τους έκτακτους πόρους που απαιτούνται για να λειτουργήσουν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι λοιπές προτεραιότητες πολιτικής που έχουν σχέση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες, ιδίως στον τομέα 1a "Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" και τον τομέα 4 "Εξωτερικές σχέσεις", που παρέχουν στην ΕΕ προστιθέμενη αξία αλλά και τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της και τις προσδοκίες των πολιτών της,

xii.       να λάβουν υπό σημείωση το γεγονός ότι χωρίς αυτή την αναθεώρηση το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να εγκρίνει οποιεσδήποτε προτάσεις για νέους οργανισμούς ή άλλες πρωτοβουλίες του Συμβουλίου εκτός εάν αυτές συνοδεύονται από προτάσεις για νέους πόρους,

xiii.      να συνεχίσουν τις προσπάθειες για περισσότερη ευελιξία όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία της Διοργανικής Συμφωνίας με θέμα τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

xiv.      να αναγνωρίσουν την σπουδαιότητα της ευελιξίας για τη δημιουργία αποθεματικών και περιθωρίων που να επιτρέπουν στην ΕΕ να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, και οι δυο εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, εντός και μεταξύ των τομέων και σε διαπραγματεύσεις για τη θέσπισή και αναθεώρησή της,

xv.      να λάβουν υπό σημείωση το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επιμένει πως πρέπει να ενταθεί και αυξηθεί ο βαθμός ευελιξίας και να δημιουργηθούν επαρκεί αποθεματικά για κάθε κατηγορία, και να διατίθενται μεγαλύτερα ποσά μέσω του Μέσου Ευελιξίας ενώ θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία μεταφοράς πόρων ανάμεσα στους διάφορους τομείς του ΠΔΠ,

xvi.     να λάβουν υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις επί οποιασδήποτε πρότασης που δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον το σημερινό βαθμό ευελιξίας σχετικά με τις αναθεωρήσεις του δημοσιονομικού πλαισίου έως το 0,03% του ΑΕΕ της ΕΕ (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παρ. 3 της πρότασης για κανονισμό ΠΔΠ),

xvii.     να αντιληφθούν ότι μια αμιγώς τεχνική προσέγγιση στην εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας σ' ό, τι αφορά τον τομέα του προϋπολογισμού είναι ανεπαρκής και ότι, για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η άνευ καθυστέρησης έναρξη πραγματικής, πολιτικής διαπραγμάτευσης στο κατάλληλο επίπεδο, και εφόσον κριθεί αναγκαίο στο ανώτερο,

xviii.    δεδομένων των πιθανών εκτεταμένων δημοσιονομικών συνεπειών, να μελετήσουν περισσότερο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης πριν από την έγκριση του κανονισμού ΠΔΠ· να δεχθούν τη συμμετοχή και των δυο κλάδων της δημοσιονομικής αρχής στις αποφάσεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει αυτός ο μηχανισμός επί του προϋπολογισμού της ΕΕ, να συμφωνήσουν ότι οποιεσδήποτε δημοσιονομικές ανάγκες που συνδέονται με αυτόν τον μηχανισμό πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω ad-hoc αναθεώρησης του ΠΔΠ προκειμένου να εξασφαλίζεται έγκαιρα η επαρκής συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής,

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0115.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0067.

(4)

ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου