SPRAWOZDANIE WSTĘPNE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013

14.9.2010 - (COM(2010) 72 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca Reimer Böge

Procedura : 2010/0048(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0248/2010
Teksty złożone :
A7-0248/2010
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013

(COM(2010) 72 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2007-2013 (COM(2010) 72) („wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF”),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (C7-0000/2010),

–   uwzględniając art. 311 i 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] („obecnie obowiązujące PMI”),

–   uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, znajdującą się w załączniku 5 do rezolucji Parlamentu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010[2],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przejściowych wytycznych proceduralnych dotyczących kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego[3],

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 marca 2010 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2010) 71),

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych (COM(2010) 73),

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących budżetu UE na rok 2011,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 27 kwietnia 2010 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (COM(2010) 185),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej[4],

–   uwzględniając pytania z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 skierowane do Rady (O-0074/2010-B7-0310/2010) i do Komisji (B7-0311/2010-O-0075/2010),

–   uwzględniając art. 81 ust. 3 Regulaminu,

-    uwzględniając okresowe sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7- 0248/2010),

A.  mając na uwadze, że art. 312 TFUE stanowi, że Rada przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe (WRF),

B.  mając na uwadze, że wspólna deklaracja z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, uzgodniona przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, określa środki konieczne dla zagwarantowania kontynuacji działań UE i płynnego przejścia do nowych ram prawnych procedury budżetowej ustanowionych wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony,

C.  mając na uwadze, że wyżej wymieniony wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF, który nie może zostać przyjęty przez Radę bez zgody Parlamentu Europejskiego, ma na celu dopasowanie przepisów obecnie obowiązującego PMI do wymogów Traktatu z Lizbony,

D.  mając na uwadze, że art. 312 ust. 5 TFUE wzywa Parlament Europejski, Radę i Komisję do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do ułatwienia przyjęcia ram finansowych;

E.  mając na uwadze, że Traktat z Lizbony daje Unii Europejskiej znaczne nowe uprawnienia, na przykład w dziedzinie polityki zagranicznej (art. 27 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej), sportu (art. 165 TFUE), przestrzeni kosmicznej (art. 189 TFUE), zmian klimatu (art. 191 TFUE), energetyki (art. 194 TFUE), turystyki (art. 195 TFUE) i ochrony ludności (art. 196 TFUE),

F.  mając na uwadze, że art. 311 TFUE zobowiązuje Unię do pozyskania środków niezbędnych do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk,

G.  mając na uwadze, że pkt 4 obecnie obowiązującego PMI stanowi, że w razie wprowadzenia mających skutki dla budżetu zmian do traktatu wieloletnie ramy finansowe zostaną odpowiednio dostosowane,

H.  mając na uwadze, że nawet bez nowych uprawnień przyznanych Unii Europejskiej przez Traktat z Lizbony pułapy dotychczasowych WRF zostały osiągnięte lub przekroczone w latach 2007-2009, potwierdzając konieczność stosowania większej elastyczności, jeśli chcemy, aby Unia Europejska skutecznie reagowała na pilne i nieprzewidziane sytuacje,

I.  mając na uwadze, że zgodnie z najnowszym planem finansowym Komisji Europejskiej na lata 2012-2013 (SEC(2010) 473) – który nie uwzględnia różnych elementów nieplanowanych wydatków finansowanych w ramach tych działów – rezerwa dostępna w dziale 1a będzie wynosić mniej niż 50 mln EUR rocznie, a całkowita rezerwa dostępna dla wszystkich działów będzie ograniczona do kwoty 436 mln EUR w 2012 r. i 435 mln EUR w 2013 r.,

J.  mając na uwadze, że europejski mechanizm stabilizacji finansowej może powodować znaczne skutki budżetowe,

1.  wzywa Radę i Komisję do uwzględnienia następujących zaleceń:

i.         współpraca z Parlamentem, aby umożliwić szybkie przyjęcie nowych instrumentów koniecznych do realizacji znajdujących się w Traktacie z Lizbony postanowień dotyczących budżetu i dokonać przeglądu dotychczasowych WRF, aby zapewnić dodatkowe środki niezbędne w celu realizacji inicjatyw, których nie przewidziano w momencie przyjmowania obowiązujących WRF;

ii.         pełne przestrzeganie art. 312 ust. 3 TFUE, który wymaga, aby ramy finansowe zawierały wszelkie postanowienia wymagane dla prawidłowego prowadzenia rocznej procedury budżetowej, oraz art. 312 ust. 5, który stanowi, że „[w] toku całej procedury prowadzącej do przyjęcia ram finansowych Parlament Europejski, Rada i Komisja podejmują wszelkie środki niezbędne do ułatwienia takiego przyjęcia”;

iii.        pełne przestrzeganie art. 311 TFUE, który wymaga, aby Unia pozyskiwała środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk, uwzględniając nowe obszary działań zawarte w Traktacie z Lizbony, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej, sportu, przestrzeni kosmicznej, zmian klimatu, energetyki, turystyki i ochrony ludności;

iv.        wyciągnięcie wniosków z faktu, że nawet przed dodaniem tych nowych związanych z Traktatem z Lizbony potrzeb przez ostatnie cztery lata obowiązywania dotychczasowych WRF roczne budżety mogły być ustalane albo dzięki wykorzystywaniu istniejących rezerw lub dzięki korzystaniu z instrumentów przewidzianych w obowiązującym PMI, aby sfinansować priorytety UE, takie jak Galileo, instrument żywnościowy lub Europejski plan naprawy gospodarczej, oraz że pozostałe rezerwy w ramach pułapów aktualnych ram finansowych zostały uznane za niewystarczające na pozostały do końca ich obowiązywania okres;

v.        przestrzeganie pkt 4 dotychczasowego PMI, który stanowi, że „[j]eżeli w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2007 do 2013, zwanych dalej "ramami finansowymi", do traktatu WE zostaną wprowadzone zmiany mające skutki dla budżetu, dokonane zostaną odpowiednio niezbędne dostosowania”;

vi.        uznanie, że aktualna sytuacja gospodarcza może skłonić władzę budżetową do poczynienia pewnych starań w celu ponownego rozważenia priorytetów w celu zapewnienia im odpowiednich funduszy, nie zapominając jednocześnie o europejskiej wartości dodanej budżetu UE, ponieważ wspólna mobilizacja zasobów finansowych stanowi wyraz solidarności i efektywności, gdyż w przeciwnym razie zostały by one wykorzystane w sposób rozproszony na szczeblu regionalnym i lokalnym; ponadto podkreślenie, że przytłaczająca część wydatków budżetowych UE wspiera długoterminowe inwestycje niezbędne do stymulowania wzrostu gospodarczego UE;

vii.       uznanie, że nowe potrzeby nie mogą zostać zaspokojone za pomocą przesunięć lub nowej hierarchii priorytetów i że przegląd WRF oraz mechanizmów elastyczności ujętych w PMI jest konieczny, wbrew stanowisku Rady określonemu w konkluzjach z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wytycznych budżetowych na 2011 r. i potwierdzonemu przez urzędującą prezydencję w odpowiedziach udzielonych podczas mającej miejsce 15 czerwca 2010 r. debaty w sprawie pytania ustnego B7-0310/2010 O-0074/2010; przypomina ponadto, że nowe potrzeby powstałe na skutek wejścia w życie Traktatu z Lizbony powinny, logicznie rzecz biorąc, skutkować oszczędnościami na poziomie krajowym i regionalnym;

viii.      reakcja na 3. deklarację zawartą w obowiązującym PMI wzywającą do przeprowadzenia pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu do roku 2008/2009, obejmującego wszystkie aspekty wydatków i zasobów UE i zaprzestanie prób ujęcia wyzwań stojących przed UE i przysługujących jej na mocy nowego traktatu kompetencji w bardzo ograniczonym przeglądzie funkcjonowania dotychczasowego PMI pozbawionym jakiegokolwiek wymiaru politycznego;

ix.        przyznanie, że stanowisko Rady i Komisji w sprawie przeglądu WRF stoi w sprzeczności z faktem, że wciąż wysuwana są nowe propozycje wymagające nowych środków, takie jak porozumienie dotyczące bananów i ITER;

x.         wyrażenie obaw z powodu tendencji, która pojawiła się w państwach członkowskich, aby uruchamiać europejskie strategie polityczne poza budżetem UE; oszacowanie ryzyka wystąpienia braku demokratycznej kontroli nad tymi strategiami i ich legitymacji, a także naruszenia zasady uniwersalności budżetu UE i negatywnego wpływu, jaki ta tendencja może mieć na zasadę solidarności;

xi.        podjęcie niezbędnych kroków w celu dokonania przeglądu WRF zapewniającego dodatkowe środki niezbędne do utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i realizacji innych związanych z Traktatem z Lizbony priorytetów politycznych, a także pozostałych inicjatyw, szczególnie w ramach działu 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i działu 4 „Stosunki zewnętrzne”, przynoszących korzyści UE i umożliwiających jej realizację podjętych zobowiązań i spełnienie oczekiwań obywateli;

xii.       uwzględnienie faktu, że bez takiego przeglądu Parlament nie będzie w stanie zatwierdzić żadnego wniosku o utworzenie nowych agencji lub innych inicjatyw Rady, chyba że będą im towarzyszyć propozycje dotyczące nowych środków finansowych;

xiii.      dążenie do większej elastyczności, jak stwierdzono w wyżej wspomnianym sprawozdaniu Komisji na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami;

xiv.      uznanie znaczenia elastyczności w tworzeniu rezerw i marginesów umożliwiających UE reagowanie na aktualne i przyszłe potrzeby, zarówno w obrębie ram finansowych, w i pomiędzy działami, jak i podczas negocjacji nad ich wysokością i przeglądem;

xv.      uwzględnienie faktu, że Parlament kładzie nacisk na bardziej zdecydowany i większy stopień elastyczności i utworzenie wystarczających rezerw dla każdej kategorii, a także zwiększenie kwot dostępnych poprzez instrument elastyczności i uproszczenie procedury przesunięć środków pomiędzy różnymi działami WRF;

xvi.     uwzględnienie faktu, że Parlament nie jest gotowy podejmować negocjacji nad wnioskami, które nie gwarantują co najmniej aktualnego stopnia elastyczności w przeglądach ram finansowych wynoszącego do 0,03% DNB UE (o którym mowa w art. 8 ust. 3 wniosku w sprawie rozporządzenia dotyczącego WRF);

xvii.     zrozumienie, że czysto techniczne podejście do wdrożenia przepisów Traktatu z Lizbony w dziedzinie budżetowej jest niewystarczające oraz że Parlament musi mieć możliwość wyrażenia zgody bezzwłocznie podejmując prawdziwe polityczne negocjacje na odpowiednio wysokim – a w razie potrzeby najwyższym – szczeblu;

xviii.    mając na uwadze ewentualne dalekosiężne konsekwencje budżetowe, ponowne zastanowienie się nad europejskim mechanizmem stabilizacji finansowej przed przyjęciem rozporządzenia w sprawie WRF; zaakceptowanie, że oba organy władzy budżetowej biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących wpływu tego mechanizmu na budżet UE; przyznanie, że wszelkie ewentualne potrzeby budżetowe związane z tym mechanizmem powinny być finansowane za pomocą doraźnego przeglądu WRF w celu zagwarantowania na czas wystarczającego udziału organu władzy budżetowej;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

13.9.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig