RAPORT INTERIMAR referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013

14.9.2010 - (COM(2010)0072 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge

Procedură : 2010/0048(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0248/2010

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013

(COM(2010)0072 – C7‑0000/2010 – 2010/0048(APP))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (COM(2010)0072) („propunerea de regulament privind CFM”),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C7-0000/ 2010),

–   având în vedere articolele 311 și 312 din TFUE,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] („AII actual”),

–   având în vedere Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 12 noiembrie 2009 referitoare la măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, reprodusă în anexa V la Rezoluția sa din 17 decembrie 2009 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010[2],

–   având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 noiembrie 2009 referitoare la orientările procedurale tranzitorii în domeniul bugetar în perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona[3],

–   având în vedere propunerea Comisiei din 3 martie 2010 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (COM(2010)0071),

–   având în vedere propunerea Comisiei din 3 martie 2010 de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare (COM(2010)0073),

–   având în vedere Concluziile Consiliului din 16 martie 2010 privind bugetul UE pentru exercițiul 2011,

–   având în vedere raportul Comisiei din 27 aprilie 2010 către Parlamentul European și Consiliu cu privire la funcționarea Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0185),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară[4],

–   având în vedere întrebările din 20 mai 2010 referitoare la revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013 adresate Consiliului (O-0074/2010 - B7-0310/2010) și Comisiei (B7-0311/2010 - O-0075/2010),

–   având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

-    având în vedere raportul interimar al Comisiei pentru bugete (A7-0248/2010),

A.  întrucât articolul 312 din TFUE prevede adoptarea de către Consiliu a unui regulament care stabilește cadrul financiar multianual (CFM);

B.  întrucât Declarația comună din 12 noiembrie 2009 referitoare la măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, convenite de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, stabilește măsurile necesare pentru asigurarea continuității acțiunilor UE, precum și a unei tranziții ușoare către noul cadru juridic pentru procedura bugetară în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

C.  întrucât propunerea mai sus menționată de regulament privind CFM, care nu poate fi adoptat de către Consiliu fără aprobarea Parlamentului European, vizează alinierea dispozițiilor AII actual la cerințele Tratatului de la Lisabona;

D.  întrucât articolul 312 alineatul (5) din TFUE prevede că Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea cadrului financiar;

E.  întrucât Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene noi prerogative importante, spre exemplu în domeniul acțiunii externe [articolul 27 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană], al sportului [articolul 165 din TFUE], al spațiului [articolul 189 din TFUE], al schimbărilor climatice [articolul 191 din TFUE], al energiei [articolul 194 din TFUE], al turismului [articolul 195 din TFUE] și în domeniul protecției civile [articolul 196 din TFUE];

F.  întrucât articolul 311 din TFUE prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale;

G.  întrucât punctul 4 din AII actual prevede o modificare a CFM-AII în cazul intrării în vigoare a unui nou tratat cu implicații bugetare;

H.  întrucât, chiar și fără noile prerogative acordate Uniunii Europene prin Tratatul de la Lisabona, plafoanele actualului CFM au fost atinse sau depășite între 2007 și 2009, confirmând nevoia unei mai mari flexibilități pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa în mod eficient în fața unor evenimente urgente și neprevăzute;

I.  întrucât, conform ultimei programări financiare a Comisiei Europene pentru 2012-2013 (SEC(2010)0473) – care nu ia în considerare diversele elemente ale cheltuielilor neprogramate care trebuie finanțate în cadrul rubricilor – marja disponibilă în cadrul rubricii 1a va fi mai mică de 50 de milioane EUR pe an, iar marja globală disponibilă în cadrul tuturor rubricilor va fi limitată la 436 de milioane EUR pentru 2012 și 435 de milioane EUR pentru 2013;

J.  întrucât mecanismul european de stabilizare financiară are implicații bugetare potențial semnificative,

1.  solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare următoarele recomandări:

i.         să colaboreze cu Parlamentul European în vederea adoptării rapide a noilor instrumente necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor bugetare ale Tratatului de la Lisabona și să revizuiască actualul CFM cu scopul de a asigura resursele suplimentare necesare pentru inițiativele care nu au fost prevăzute în momentul adoptării actualului CFM;

ii.         să respecte pe deplin articolul 312 alineatul (3) din TFUE care prevede stabilirea în cadrul financiar a tuturor dispozițiilor utile pentru buna desfășurare a procedurii bugetare anuale, precum și articolul 312 alineatul (5) care prevede că „pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea cadrului financiar, Parlamentul European, Consiliul și Comisia iau toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea”;

iii.        să respecte pe deplin articolul 311 din TFUE care prevede că Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale, luând în considerare noile domenii de competență conferite de Tratatul de la Lisabona, inclusiv în domeniile acțiunii externe, sportului, spațiului, schimbărilor climatice, energiei, turismului și protecției civile;

iv.        să tragă toate concluziile corespunzătoare din faptul că, chiar înainte de apariția acestor noi nevoi în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, în ultimii patru ani ai actualului CFM, bugetele anuale au putut fi convenite doar prin utilizarea marjelor existente sau prin recurgerea la instrumentele prevăzute de AII actual pentru a finanța priorități ale UE precum Galileo, mecanismul alimentar sau Planul european de redresare economică și că marjele care au rămas sub plafoanele actualului cadru financiar sunt estimate a fi neglijabile pentru restul perioadei;

v.        să respecte punctul 4 din AII actual care menționează faptul că „în cazul apariției unei revizuiri a tratatului având implicații bugetare în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 (denumit în continuare «cadrul financiar»), se efectuează în mod corespunzător ajustările necesare”;

vi.        să ia act de faptul că climatul economic actual ar putea determina autoritatea bugetară să facă eforturi pentru schimbarea priorităților din cadrul bugetului pentru a asigura finanțarea lor adecvată, ținând în același timp cont de valoarea adăugată europeană a bugetului UE, acesta fiind expresia solidarității și eficienței prin unificarea unor resurse financiare care ar fi, altfel, dispersate la nivel național, regional și local; să sublinieze, de asemenea, faptul că o parte covârșitoare din cheltuielile bugetare ale UE sprijină investițiile pe termen lung necesare pentru stimularea creșterii economice în UE;

vii.       să recunoască faptul că nevoile noi nu pot fi rezolvate prin realocare sau prin schimbarea priorităților și că o revizuire a CFM și a mecanismelor de flexibilitate prevăzute în AII este necesară, contrar poziției Consiliului menționate în Concluziile sale din 16 martie 2010 privind orientările bugetare pentru 2011 și reafirmate de Președinția în exercițiu în declarațiile sale din cadrul dezbaterii din 15 iunie 2010 referitoare la întrebarea cu solicitare de răspuns oral B7-0310/2010 O-0074/2010; să reamintească, de asemenea, că noile nevoi care decurg în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona ar trebui să implice în mod logic economii la nivel național și regional;

viii.      să răspundă Declarației nr. 3 din AII actual care prevede o revizuire completă și amplă până în 2008/2009, care să cuprindă toate aspectele aferente cheltuielilor și resurselor UE și să nu mai încerce să abordeze provocările/competențele acordate UE prin noul tratat printr-o revizuire minoră a funcționării AII actual, lipsită de orice dimensiune politică;

ix.        să recunoască faptul că, până în prezent, poziția Consiliului și a Comisiei față de revizuirea CFM se află în contradicție cu faptul că aceste instituții prezintă în mod constant noi propuneri prin care solicită noi resurse, precum Acordul privind comerțul cu banane și ITER;

x.         să își exprime îngrijorarea față de tendința statelor membre de a lansa politici europene finanțate în afara bugetului UE; să cuantifice riscul lipsei controlului democratic și a legitimității acestor politici, precum și riscul încălcării principiului universalității bugetului UE și impactul negativ pe care această tendință îl poate avea asupra principiului solidarității;

xi.        să ia toate măsurile necesare pentru o revizuire a CFM care să ofere resursele suplimentare necesare pentru instituirea Serviciului european pentru acțiune externă și pentru realizarea altor priorități de politică aferente Tratatului de la Lisabona, precum și pentru alte inițiative, în special în cadrul rubricii 1a „Competitivitate pentru creșterea și ocuparea forței de muncă” și al rubricii 4 „Relații externe”, care conferă valoare adăugată europeană, permițând UE să își respecte angajamentele și să se ridice la înălțimea așteptărilor cetățenilor;

xii.       să ia act de faptul că fără această revizuire Parlamentul nu va putea adopta propuneri de instituire a unor agenții noi sau alte inițiative ale Consiliului, decât dacă acestea vor fi însoțite de propuneri de resurse noi;

xiii.      să își continue eforturile de a asigura o flexibilitate sporită, așa cum se indică în raportul mai sus menționat al Comisiei cu privire la funcționarea Acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară;

xiv.      să recunoască importanța flexibilității în crearea de rezerve și marje care să permită UE să răspundă nevoilor actuale și viitoare, atât în cadrul financiar, cât și în cadrul rubricilor și între acestea, precum și în negocierile referitoare la stabilirea și revizuirea acestora;

xv. să ia act de faptul că Parlamentul insistă să se realizeze un grad mai mare de flexibilitate și să se creeze resurse suficiente pentru fiecare categorie, să se majoreze sumele disponibile prin instrumentul de flexibilitate și să se simplifice procedura de transferare a resurselor între diferitele rubrici ale CFM;

xvi. să ia act de faptul că Parlamentul nu este pregătit să intre în negocieri privind alte propuneri care nu garantează cel puțin actualul grad de flexibilitate în privința revizuirii cadrului financiar cu până la 0,03% din VNB al UE [menționată la articolul 8 alineatul (3) din propunerea de regulament privind CFM];

xvii.     să înțeleagă că o abordare pur tehnică față de punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona în domeniul bugetar este insuficientă și că, pentru ca Parlamentul să își dea aprobarea, este absolut necesar să se înceapă fără întârziere o reală negociere politică la un nivel corespunzător de înalt și, dacă este necesar, la cel mai înalt nivel;

xviii.    având în vedere amplele consecințe bugetare posibile, să analizeze în continuare mecanismul european de stabilizare financiară înainte de adoptarea regulamentului privind CFM; să accepte ca ambele componente ale autorității bugetare să fie implicate în deciziile privind impactul pe care acest mecanism l-ar putea avea asupra bugetului UE; să accepte că orice posibile nevoi bugetare legate de acest mecanism ar trebui să fie finanțate printr-o revizuire ad-hoc a CFM pentru a garanta că implicarea suficientă a autorității bugetare este asigurată la timp;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

13.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig