VMESNO POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013

14.9.2010 - (KOM(2010)0072 – C7‑0000/2000 – 2010/0048(APP))

Odbor za proračun
Poročevalec: Reimer Böge

Postopek : 2010/0048(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0248/2010
Predložena besedila :
A7-0248/2010
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013

(KOM(2010)0072 – C7‑0000/2000 – 2010/0048(AVC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 (KOM(2010)0072) ("predlog uredbe o večletnem finančnem okviru"),

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (C7-0000/2010),

–   ob upoštevanju členov 311 in 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] ("veljavni medinstitucionalni sporazum"),

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 12. novembra 2009 o prehodnih ukrepih za proračunski postopek po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, priložene Prilogi V resolucije Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2009 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010[2],

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. novembra 2009 o prehodnih postopkovnih smernicah za proračunske zadeve zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe[3],

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 3. marca 2010 za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (KOM(2010)0071),

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 3. marca 2010 o medinstitucionalnem sporazumu med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah (KOM(2010)0073),

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. marca 2010 o proračunu EU za leto 2011,

–   ob upoštevanju poročila Komisije z dne 27. aprila 2010 Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0185),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo[4],

–   ob upoštevanju vprašanj Svetu (O-0074/2010 - B7-0310/2010) in Komisiji (B7-0311/2010 - O-0075/2010) z dne 20. maja 2010 o pregledu o večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013,

–   ob upoštevanju člena 81(3) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za proračun (A7-0248/2010),

A.  ker člen 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije navaja, da Svet sprejme uredbo o večletnem finančnem okviru,

B.  ker se v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 12. novembra 2009 o prehodnih ukrepih za proračunski postopek po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe navajajo ukrepi, potrebni za zagotovitev kontinuitete delovanja EU in nemotenega prehoda na nov pravni okvir za proračunski postopek, kar je posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe,

C.  ker je namen zgoraj navedenega predloga uredbe o večletnem finančnem okviru, ki ga Svet ne more sprejeti brez privolitve Evropskega parlamenta, uskladitev določb sedanjega medinstitucionalnega sporazuma z zahtevami Lizbonske pogodbe,

D.  ker se v členu 312(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije pozivajo Evropski parlament, Svet in Komisija k sprejetju vseh potrebnih ukrepov za lažje sprejetje finančnega okvira,

E.  ker Lizbonska pogodba daje Evropski uniji pomembne nove pristojnosti, na primer na področju zunanjih ukrepov (člen 27(3) Pogodbe o Evropski uniji), športa (člen 165 PDEU), vesolja (člen 189 PDEU), podnebnih sprememb (člen 191 PDEU), energije (člen 194 PDEU), turizma (člen 195 PDEU) in civilne zaščite (člen 196 PDEU),

F.  ker člen 311 PDEU zahteva, da si Unija za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva,

G.  ker je v točki 4 veljavnega medinstitucionalnega sporazuma predvidena prilagoditev večletnega finančnega okvira – medinstitucionalnega sporazuma v primeru začetka veljavnosti nove pogodbe s proračunskimi posledicami,

H.  ker so bile celo brez novih pristojnosti, podeljenih Evropski uniji z Lizbonsko pogodbo, zgornje meje sedanjega večletnega finančnega okvira dosežene ali presežene med letoma 2007 in 2009, kar potrjuje potrebo po večji prožnosti, če naj bi se Evropska unija učinkovito odzivala na nujne in nepredvidene dogodke,

I.  ker bo v skladu z zadnjim finančnim načrtovanjem Evropske komisije za obdobje 2012-2013 (SEC(2010)0473), ki ne upošteva različnih elementov nenačrtovanih odhodkov, ki jih je še vedno treba financirati v okviru razdelkov – razpoložljiva razlika v razdelku 1a znašala manj kot 50 milijonov EUR letno, skupna razpoložljiva razlika v vseh razdelkih pa bo omejena na 436 milijonov EUR za leto 2012 in 435 milijonov EUR za leto 2013,

J.  ker evropski mehanizem za finančno stabilizacijo ima potencialno pomembne proračunske posledice,

1.  zahteva, naj Svet in Komisija upoštevata naslednja priporočila:

i.         delati je treba skupaj z Evropskim parlamentom, da se zagotovi hitro sprejetje novih instrumentov, potrebnih za izvajanje proračunskih določb Lizbonske pogodbe in revizijo sedanjega večletnega finančnega okvira, da se zagotovijo dodatna sredstva, potrebna za sprejetje pobud, ki niso bila predvidena ob sprejetju sedanjega večletnega finančnega okvira;

ii.         v celoti je treba spoštovati člen 312(3) PDEU, ki zahteva, da morajo biti v finančnem okviru predvidene vse določbe, ki se zahtevajo za nemoteno delovanje proračunskega postopka in za njegovo usklajenost s členom 312(5), ki določa, da Evropski parlament, Svet in Komisija uvedejo v postopku sprejemanja finančnega okvira vse ukrepe, potrebne za uspešen zaključek postopka;

iii.        v celoti je treba spoštovati člen 311 PDEU, ki od Unije zahteva, da za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva ob upoštevanju novih področij dejavnosti, ki jih uvaja Lizbonska pogodba, kar vključuje področja zunanjih ukrepov, športa, vesolja, podnebnih sprememb, energije, turizma in civilne zaščite;

iv.        treba je sprejeti vse nujne zaključke, ki izhajajo iz dejstva, da je bilo celo pred vključitvijo novih potreb, ki so posledica Lizbonske pogodbe, mogoče sprejeti dogovor o letnem proračunu le z uporabo obstoječih razpoložljivih razlik ali z uporabo instrumentov, ki jih veljavni medinstitucionalni sporazum predvideva za financiranje prednostnih nalog EU, kot so Galileo, instrument za hrano ali evropski načrt za oživitev gospodarstva, ter iz dejstva, da so razpoložljive razlike, ki so še na voljo v okviru zgornjih meja sedanjega finančnega okvira, zanemarljive glede na preostalo obdobje;

v.        treba je spoštovati točko 4 veljavnega medinstitucionalnega sporazuma, ki določa, da "če se Pogodba med tekočim večletnim finančnim okvirom 2007-2013 (v nadaljevanju "finančni okvir") spremeni tako, da ima sprememba proračunske posledice, se skladno s tem opravijo potrebne prilagoditve";

vi.        treba je priznati, da zaradi trenutnih gospodarskih razmer lahko proračunski organ vloži določeno prizadevanje za ponovno opredelitev prednostnih nalog v okviru proračuna z vzpostavljanjem pozitivnih in negativnih prednostnih nalog, pri čemer je treba upoštevati evropsko dodano vrednost proračuna EU, saj izraža solidarnost in učinkovitost z zbiranjem finančnih sredstev, ki bi bila v nasprotnem primeru razpršena na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; prav tako treba je poudariti, da je velik del odhodkov proračuna EU namenjen podpori dolgoročnih naložb, potrebnih za spodbujanje gospodarske rasti EU;

vii.       priznati je treba, da tem novim potrebam ni mogoče zadostiti le s prerazporeditvijo sredstev ali prednostnih nalog ter da je treba nujno opraviti revizijo večletnega finančnega okvira in mehanizmov prilagodljivosti, vključenih v medinstitucionalnem sporazumu, kar je v nasprotju s stališčem Sveta, predstavljenim v njegovih zaključkih z dne 16. marca 2010 o proračunskih smernicah za leto 2011 in ponovno potrjenim v izjavah tedanjega predsedstva z dne 15. junija 2010 med razpravo o ustnem vprašanju B7-0310/2010 O-0074/2010; nadalje je treba opozoriti, da bi bilo smotrno zaradi novih potreb, ki izhajajo iz začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, ustvariti prihranke na nacionalni in regionalni ravni;

viii.      odgovoriti je treba na izjavo 3 veljavnega medinstitucionalnega sporazuma, ki poziva k celovitemu in splošnemu pregledu do leta 2008/2009, ki zajema vse vidike sredstev in porabe EU, prav tako je treba prenehati obravnavati nove pristojnosti EU, ki jih je dobila z novo pogodbo, s pomočjo zelo omejenega pregleda delovanja veljavnega medinstitucionalnega sporazuma, ki ne vsebuje nikakršne politične razsežnosti;

ix.        priznati je treba, da je bilo do zdaj stališče Sveta in Komisije o reviziji večletnega finančnega okvira v nasprotju z dejstvom, da nenehno podajata nove predloge, s katerimi se poziva k novim virom, kot je "sporazum o bananah" in ITER,

x.         izraziti je treba zaskrbljenost nad trendom, da države članice začenjajo izvajati evropske politike, financirane izven proračuna EU; izmeriti je treba tveganje zaradi pomanjkanja demokratičnega nadzora in legitimnosti glede teh politik, prav tako zaradi kršenja načela univerzalnosti proračuna EU in zaradi negativnega učinka, ki ga lahko ima ta trend v zvezi z načelom solidarnosti;

xi.        treba je sprejeti vse potrebne ukrepe za revizijo večletnega finančnega okvira, ki bo zagotovil potrebna sredstva za vzpostavitev evropske službe za zunanjepolitično delovanje in drugih političnih prednostnih nalog, ki so vezane na Lizbonsko pogodbo, prav tako ostalih pobud, zlasti v razdelku 1a "Konkurenčnost za rast in zaposlovanje" in razdelku 4 "Zunanji odnosi", ki EU zagotavljajo dodano vrednost in ji omogočajo, da izpolni svoje obveznosti in pričakovanja državljanov;

xii.       treba se je seznaniti z dejstvom, da brez te revizije Parlament ne bo mogel sprejeti nobenega predloga za novo agencijo ali kakršne koli dodatne pobude Sveta, razen če ne bodo priloženi predlogi za sveže vire;

xiii.      treba je nadaljevati prizadevanje za zagotovitev večje prilagodljivosti v skladu z zgoraj omenjenim poročilom Komisije o delovanju medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju;

xiv.      priznati je treba pomen prilagodljivosti za ustvarjanje rezerv in razpoložljivih razlik, kar EU omogoča odzivanje na sedanje in prihodnje potrebe, in sicer znotraj finančnega okvira, znotraj razdelkov in med razdelki ter pri pogajanjih za vzpostavitev in revizijo večletnega finančnega okvira;

xv.      treba je upoštevati dejstvo, da Parlament vztraja na večji in poudarjeni stopnji prožnosti ter na ustvarjanju zadostnih rezerv za vsako kategorijo, na višjih razpoložljivih zneskih v okviru instrumenta za prilagodljivost ter na enostavnejšem postopku za prerazporeditev sredstev med različnimi razdelki večletnega finančnega okvira;

xvi.     treba je upoštevati, da se Parlament ni pripravljen pogajati o nobenem predlogu, ki ne vključuje vsaj sedanje stopnje prožnosti za revizije finančnega okvira do 0,03 % BND EU (kot je določeno v členu 8(3) predloga uredbe o večletnem finančnem okviru);

xvii.     treba je razumeti, da je izključno tehnični pristop k izvajanju Lizbonske pogodbe na proračunskem področju nezadosten, in da je treba zato, da bo lahko Parlament dal svojo privolitev, nujno in nemudoma začeti resnična politična pogajanja na ustrezni visoki in po potrebi tudi najvišji ravni;

xviii.    glede na daljnosežne proračunske posledice je treba dodatno premisliti o evropskem mehanizmu za finančno stabilizacijo pred sprejetjem uredbe o večletnem finančnem okviru; treba je sprejeti dejstvo, da bosta obe veji proračunskega organa udeleženi pri odločitvah, ki zadevajo možne učinke tega mehanizma na proračun EU; treba se je strinjati, da bi se morale vse proračunske potrebe, vezane na ta mehanizem, financirati z ad-hoc revizijo večletnega finančnega okvira, da se pravočasno zagotovi zadostna vključenost proračunskega organa;

2.  naroči predsedniku, da to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

13.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Roberto Gualtieri, Jan Olbrycht, Paul Rübig