Процедура : 2010/2091(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0249/2010

Внесени текстове :

A7-0249/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/09/2010 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0319

ДОКЛАД     
PDF 161kWORD 63k
14.9.2010
PE 445.960v01-00 A7-0249/2010

относно проект на коригиращ бюджет № 5/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия

(13473/2010 – C7‑0260/201 – 2010/2091(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: László Surján

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на коригиращ бюджет №  5/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия

(13473 – C7‑0260/201 – 2010/2091(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, приет окончателно на 17 декември 2009 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проект на коригиращ бюджет №  5/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година, внесен от Комисията на 15 юни 2010 г. (COM(2010)0320),

–   като взе предвид позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет №  5/2010, съставена от Съвета на 13 септември 2010 г. (13473 – C7‑0260/2010),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2040/2000 на Съвета от 26 септември 2000 г. относно бюджетната дисциплина(4),

–   като взе предвид член 75б и член 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7‑0249/2010),

A. като има предвид, че позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2010 г. включва промени в щатното разписание на ОЛАФ, без допълнителни финансови разпоредби, както и преразглеждане на прогнозата за традиционните собствени ресурси (ТСР, т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите на ДДС и БНД, бюджетирането на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране, и преразглеждането на финансирането на намаленията в плащанията по БНД в полза на Нидерландия и Швеция през 2009 г., което води до промяна в разпределението на вноските по собствените ресурси на държавите-членки в бюджета на ЕС,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2010 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2010 г.,

В.  като има предвид, че Съветът прие своята позиция на 13 септември 2010 г.,

1.  приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 5/2010;

2.  одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 5/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № х/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(3)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 27.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съответствие с член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да внася проекти на коригиращи бюджети, в случай че са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства“.

Докладчикът има следните забележки по отделните елементи на проекта на коригиращ бюджет № 5/2010 и отнасящата се до него позиция на Съвета:

Проект на коригиращ бюджет № 5 на бюджета за 2010 г. (ПКБ 5/2010) включва промените в щатното разписание на ОЛАФ и преразглеждането на прогнозата за традиционните собствени ресурси, базите на ДДС и БНД, бюджетирането на съответните корекции за Обединеното кралство, както и тяхното финансиране, и преразглеждането на финансирането на намаленията в плащанията по БНД в полза на Нидерландия и Швеция през 2010 г., което води до промяна в разпределението на вноските по собствените ресурси на държавите-членки в бюджета на ЕС.

Що се отнася до ОЛАФ (Раздел ІІІ - Комисия - S 02 02 - Европейска служба за борба с измамите), Комисията предлага допълнителни 20 постоянни поста AD, тъй като службата сега има възможност да доведе до край адаптирането на щатното си разписание, като наеме съответния брой лауреати на конкурси на постоянни длъжности. Припомняме, че през 2003 г. бюджетният орган беше преобразувал голям брой постоянни длъжности във временни. През 2007 г. беше постигнато споразумение за обявяване на външни и вътрешни конкурси за облекчаване наемането на срочно наетите служители на ОЛАФ като длъжностни лица.

Що се отнася до частта за собствените ресурси на настоящия коригиращ бюджет, тя изглежда не се различава от предходните финансови години. Правилата за нейното изчисляване са определени подробно в съответното законодателство.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.9.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera,Надежда Нейнски, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig

Правна информация - Политика за поверителност