Procedūra : 2010/2091(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0249/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0249/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 21/09/2010 - 5.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0319

ZIŅOJUMS     
PDF 145kWORD 63k
14.9.2010
PE 445.960v02-00 A7-0249/2010

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, III iedaļa — Komisija

(13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: László Surján

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, III iedaļa — Komisija

(13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2009. gada 17. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 15. jūnijā (COM(2010)0320),

–   ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu, ko tā sagatavoja 2010. gada 13. septembrī (13473/2010 – C7-0260/2010),

–   ņemot vērā Padomes 2000. gada 26. septembra Regulu (EK) Nr. 2040/2000 par budžeta disciplīnu(4),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0249/2010),

A. tā kā Padomes nostājā attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu paredzēts grozīt OLAF amatu sarakstu, neparedzot papildu finanšu apropriācijas, pārskatīt tradicionālo pašu resursu (TPR, t. i., muitas nodokļa un cukura nozares nodevas) un PVN un NKI bāzes prognozes, iekļaut budžetā un finansēt attiecīgo Apvienotās Karalistes atlaidi un pārskatīt Nīderlandes un Zviedrijas NKI iemaksu samazinājuma finansēšanu 2010. gadā, kā rezultātā mainās pašu resursu iemaksu ES budžetā sadalījums starp dalībvalstīm;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2010. gada budžetā;

C. tā kā Padome 2010. gada 13. septembrī pieņēma savu nostāju,

1.  pieņem zināšanai Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projektu bez grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. x/2010 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)

OV L 64, 12.3.2010.

(3)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(4)

OV L 244, 29.9.2000., 27. lpp.


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Finanšu regulas 37. panta 1. punktu Komisija var iesniegt budžeta grozījuma projektu, „ja ir ārkārtēji vai neparedzēti apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties”.

Attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekta dažādajiem punktiem un Padomes nostāju referentam ir šādas piezīmes.

2010. gada budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts paredz grozīt OLAF amatu sarakstu un pārskatīt tradicionālo pašu resursu un PVN un NKI bāzes prognozes, iekļaut budžetā un finansēt attiecīgo Apvienotās Karalistes atlaidi un pārskatīt Nīderlandes un Zviedrijas NKI iemaksu samazinājuma finansēšanu 2010. gadā, kā rezultātā mainās pašu resursu iemaksu ES budžetā sadalījums starp dalībvalstīm.

Attiecībā uz OLAF (III iedaļa — Komisija – S 02 02 — Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai) Komisija ierosina iekļaut vēl 20 pastāvīgās AD amata vietas, jo birojam pašlaik ir iespēja pabeigt sava amatu saraksta pielāgošanu, ierēdņa statusā pieņemot darbā atbilstošu skaitu kandidātu. Jāatgādina, ka budžeta lēmējinstitūcija 2003. gadā lielu skaitu pastāvīgo amata vietu pārveidoja par pagaidu amata vietām. 2007. gadā tika panākta vienošanās sākt ārējus un iekšējus konkursus, lai atvieglotu OLAF pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā ierēdņa statusā.

Attiecībā uz šī budžeta grozījuma pašu resursu daļu, šķiet, ka tā ir tāda pati kā pagājušajos finanšu gados. Tās aprēķināšanas noteikumi ir sīki izklāstīti attiecīgajos tiesību aktos.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

13.9.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig

Juridisks paziņojums - Privātuma politika