ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

14.9.2010 - (13476/2010 – C7‑0261/2010 – 2010/2120(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: László Surján

Διαδικασία : 2010/2120(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0250/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0250/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή

(13476/2010 – C7‑0261/2010 – 2010/2120(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2009[2],

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2010 (COM(2010)0383),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010, την οποία καθόρισε το Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 (13476/2010 – C7-0261/2010),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0250/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 καλύπτει τις απαραίτητες τροποποιήσεις όσον αφορά τη δημιουργία νέας θέσης 01 04 01 03 για την εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αντίστοιχα, ένα νέο άρθρο 802 στο τμήμα εσόδων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 είναι να εγγράψει επισήμως τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2010,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2010,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010·

2.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 χωρίς τροποποίηση και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 64, 12.3.2010.
  • [3]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1, του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών «σε περίπτωση αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων».Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2010 και τη θέση του Συμβουλίου επ' αυτού, ο εισηγητής έχει να κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Ο διορθωτικός αυτός προϋπολογισμός απορρέει από την πρωτοβουλία της Επιτροπής Προϋπολογισμών και από την πρόταση του προέδρου της να χρησιμοποιηθεί ο διορθωτικός προϋπολογισμός για να γίνει η εισαγωγή μιας τροποποίησης με την οποία θα δημιουργείται η ένδειξη «p.m.»(«προς υπόμνηση») για τη χρηματοδότηση των εγγυήσεων που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΜΧΣ δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2010 μέσω ενός κανονισμού του Συμβουλίου[1] ο οποίος εγκρίθηκε με βάση το άρθρο 122 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) - χωρίς τη συμμετοχή του ΕΚ και ότι είναι ένας μηχανισμός που παρέχει την δυνατότητα στην Ένωση να δανειστεί κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά προκειμένου να παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές δυσκολίες. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τελευταία λύση, σε περίπτωση που το κράτος μέλος το οποίο έλαβε το δάνειο δεν έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει. Ο μηχανισμός έχει ως όριο τα 60 δισ. ευρώ.

Η επιτροπή συμφώνησε να προβεί στην δημιουργία αυτού του μηχανισμού σε έναν από τους επόμενους διορθωτικούς προϋπολογισμούς που θα υποβληθούν στο ΕΚ.

Εν τω μεταξύ, ο Επίτροπος κ. Lewandowski δήλωσε την πρόθεσή του να υποβάλει ειδικό διορθωτικό προϋπολογισμό για αυτόν τον σκοπό (επιστολή της 21ης Ιουνίου 2010 προς τον πρόεδρο Lamassoure). Οι συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών συμφώνησαν με την παραπάνω προσέγγιση.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 7 για το έτος 2010 καλύπτει τη δημιουργία νέας θέσης του προϋπολογισμού 01 04 01 03 για την εγγύηση που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα, ένα νέο άρθρο 802 στο τμήμα εσόδων. Στο παρόν στάδιο, προτείνεται να εγγραφεί η ένδειξη «προς υπόμνηση» («p.m.»), για τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών, καθώς και για τα έσοδα. Εφόσον χρειαστεί, η Επιτροπή θα προτείνει να καταστούν διαθέσιμες οι αναγκαίες πιστώσεις μέσω δημοσιονομικής μεταφοράς ή διορθωτικού προϋπολογισμού.

Για την παροχή της εν λόγω χρηματοδοτικής βοήθειας προβλέπεται η Επιτροπή να δανείζεται στις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε περίπτωση υπερημερίας των οφειλετών, η Επιτροπή μπορεί προσωρινά να εξασφαλίσει από το ταμείο της την εξυπηρέτηση του χρέους. Εφαρμόζεται το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000 για την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων. Στη συνέχεια, μπορεί να χρειαστεί η εγγραφή της πράξης στον προϋπολογισμό.

Οι επιστροφές μετά από αρχική υπερημερία θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Εάν οι κατ’ εξαίρεση προκαταβολές που ζητούνται από την Επιτροπή δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στον προϋπολογισμό, αυτές επιστρέφονται στα κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατόν. Διαφορετικά θα προϋπολογισθούν σύμφωνα με το νέο άρθρο για τα έσοδα, και κατά συνέπεια θα μειωθούν οι επόμενες δημοσιονομικές εισφορές των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ παραμένει υποθετική· για αυτόν τον λόγο δηλώνει ότι το ΣΔΠ 7/2010 δεν είχε δημοσιονομικές συνέπειες, γεγονός που αληθεύει βεβαίως μόνο για την τεχνική προσαρμογή με την οποία θα δημιουργηθεί η αναγκαία δημοσιονομική δομή.

  • [1]  Κανονισμός αριθ. 407/2010 της 11ης Μαΐου 2010, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, ΕΕ L 118 της 12ης Μαΐου 2010, σ. 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig