Betänkande - A7-0250/2010Betänkande
A7-0250/2010

BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen

14.9.2010 - (13476/2010 – C7‑0261/2010 – 2010/2120(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: László Surján

Förfarande : 2010/2120(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0250/2010
Ingivna texter :
A7-0250/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2010 för budgetåret 2010, avsnitt III – kommissionen

(13476/2010 – C7‑0261/2010 – 2010/2120(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010, slutgiltigt antagen den 17 december 2009[2],

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–   med beaktande av förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2010 för budgetåret 2010 som kommissionen lade fram den 12 juli 2010 (KOM(2010)0383),

–   med beaktande av rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2010 som rådet fastställde den 13 september 2010 (13476/2010 – C7‑0261/2010),

–   med beaktande artikel 75b och 75e i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0250/2010), och av följande skäl:

A. Rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2010 innehåller de nödvändiga ändringarna för att skapa en ny budgetpunkt 01 04 01 03 för den garanti som lämnas av Europeiska unionen i enlighet bestämmelserna i artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och en ny motsvarande artikel 8 0 2 på inkomstsidan.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2010 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2010.

C. Rådet antog sin ståndpunkt den 13 september 2010.

1.  Europaparlamentet har tagit del av förslaget till ändringsbudget nr 7/2010.

2.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 7/2010 utan ändringar och uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 5/2010 slutgiltigt antagen samt att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 64, 12.3.2010.
  • [3]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

MOTIVERING

Enligt artikel 37.1 i budgetförordningen får kommissionen lägga fram förslag till ändringsbudgetar ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda”. Föredraganden har följande kommentarer till de olika punkterna i förslaget till ändringsbudget nr 7/2010 och rådets ståndpunkt i fråga om denna:

Denna ändringsbudget går tillbaka på budgetutskottets och dess ordförandes initiativ där det föreslås att man ska använda sig av ändringsbudgetarna för att införa en ändring genom vilken man inrättar en p.m.-budgetpost (symboliskt anslag) för finansieringen av de garantier som föreskrivs i den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen.

Som bekant inrättades den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen i maj 2010 genom en rådets förordning[1] som antogs på grundval av artikel 122.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) utan medverkan av Europaparlamentet och den består av en mekanism som ger unionen möjlighet att låna upp medel på kapitalmarknaden för att sedan låna ut dessa till medlemsstater i finansiella svårigheter. Ett ingripande genom EU‑budgeten bör bara vara en sista utväg i den händelse den medlemsstat som erhållit lånet inte kan betala tillbaka det. Mekanismen är begränsad till 60 miljarder EUR.

Utskottet gick med på att införa den i en av de kommande ändringsbudgetar som ska läggas fram inför Europaparlamentet.

Under tiden meddelade kommissionsledamot Lewandowski sin avsikt att lägga fram en särskild ändringsbudget i detta syfte (skrivelse till ordförande Lamassoure av den 21 juni 2010). Budgetutskottets samordnare ställde sig bakom detta tillvägagångssätt.

Förslaget till ändringsbudget (FÄB) nr 7 för år 2010 innehåller inrättandet av en ny budgetpunkt 01 04 01 03 för den garanti som lämnas av Europeiska unionen och en ny motsvarande artikel 8 0 2 på inkomstsidan. Ett symboliskt anslag (p.m.) föreslås nu för åtagande- och betalningsbemyndiganden liksom inkomster. Vid behov kommer kommissionen att föreslå att de nödvändiga anslagen görs tillgängliga genom en budgetöverföring eller en ändringsbudget.

För att bevilja detta finansiella stöd är det planerat att kommissionen ska uppta lån på kapitalmarknaderna eller hos finansinstitut i Europeiska unionens namn. För att uppfylla sina skyldigheter om gäldenären skulle försumma att betala, kan kommissionen använda sina kontanta medel för att provisoriskt betala skulden. Artikel 12 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförandet av beslut 2000/597/EG, Euratom om systemet för gemenskapens egna medel ska gälla. Följaktligen kan det bli nödvändigt att budgetera transaktionen.

Återbetalningar efter en inledande betalningsförsummelse skulle hanteras på följande sätt:

Om de exceptionella kontantförskotten som kommissionen utnyttjar ännu inte budgeterats, ska de återlämnas till medlemsstaterna så fort som möjligt. Annars ska de budgeteras under den nya inkomstartikeln, vilket följaktligen skulle minska medlemsstaternas avgifter till EU‑budgeten.

Enligt kommissionen är ett ingripande via EU-budgeten bara hypotetiskt. Därför fastslår den att FÄB 7/2010 inte har några ekonomiska konsekvenser, vilket naturligtvis bara kan vara sant för den tekniska anpassning som består i att förbereda den nödvändiga budgetstrukturen.

  • [1]  Nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism, EUT L 118, 12.5.2010, s. 1.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

13.9.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Riikka Manner, Jan Olbrycht, Paul Rübig