Betänkande - A7-0256/2010Betänkande
A7-0256/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

  30.9.2010 - (KOM(2010)0256 – C7‑0134/2010 – 2010/0137(COD)) - ***I

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Tanja Fajon

  Förfarande : 2010/0137(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0256/2010

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

  (KOM(2010)0256 – C7‑0134/2010 – 2010/0137(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0256),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för Europaparlamentet (C7‑0134/2010),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0256/2010).

  1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  MOTIVERING

  Europeiska unionen stöder med kraft förslaget att avskaffa viseringsreglerna för alla länder på västra Balkan. Processen för att återförena folken på vår kontinent kommer inte att kunna fullbordas så länge alla människor i Europa inte kan resa fritt till Europeiska unionen. Viseringsreglerna har isolerat människorna på västra Balkan alltför länge.

  Avskaffandet av viseringskravet för medborgarna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien i december 2009 var ett stort steg mot deras integrering i EU och visade att länderna i regionen är kapabla att genomföra nödvändiga reformer. Ett viseringsfritt system är av stor betydelse för människors liv eftersom det förstärker kontakterna mellan olika folkgrupper och förverkligar principen om fri rörlighet som en av de grundläggande rättigheterna i Europa.

  Nu bör alla ansträngningar göras för att människorna i Bosnien och Hercegovina och Albanien ska kunna resa utan visum. Vi bör komma ihåg att vi nu, efter Jugoslaviens sönderfall och de grymma krig som brutalt splittrade regionen och lämnade mycket djupa sår i människors sinnen och hjärtan samt tvingade hundratusentals personer att fly från regionen, ser en ny generation växa fram som är avskuren från det enande och välmående EU. Vill vi verkligen hålla dörren stängd för våra nära grannar och länder som gör sitt bästa för att vara oss till lags? Här handlar det inte om att ge arbets- eller uppehållstillstånd; det vi ska besluta om gäller framtida EU-medborgares grundläggande rättigheter att resa till unionen.

  Bosnien och Hercegovina och Albanien har gjort stora framsteg under de senaste månaderna sedan kommissionen i juli förra året bestämde att de inte uppfyllde kraven för en viseringsliberalisering. Om vi belönar endast vissa länder finns det risk för att regionen destabiliseras och att det politiska och etniska lapptäcket splittras i ännu mindre delar. Därför får vi inte förlora alltför mycket tid. Ländernas regeringar har arbetat hårt de senaste månaderna för att reparera egna misstag, komma till rätta med förseningar och nå upp till samma kvalitet som sina grannländer.

  Som föredragande stöder jag kommissionens förslag från maj om ändring av förordning (EG) nr 539/2001. I förslaget tar man hänsyn till de framsteg som gjorts under de senaste månaderna i samtalen med Albanien och Bosnien och Hercegovina om avskaffande av viseringstvånget och föreslår att de båda länderna ska flyttas över från bilaga I (förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna) till bilaga II (förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav). I mitt förslag till betänkande ser jag ingen anledning till ändring av detta, och jag hoppas att förfarandet i Europaparlamentet ska löpa snabbt och smidigt.

  I ett gemensamt uttalande i november 2009 lovade rådet och Europaparlamentet att prioritera behandlingen av ett förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 avseende Albanien och Bosnien och Hercegovina. Därför måste vi nu se till att Europaparlamentet vidtar alla åtgärder som behövs för att kommissionens förslag ska behandlas så snabbt som möjligt, och sedan kan vi bara hoppas att rådet är redo att göra detsamma.

  En försäkran om att Europeiska unionen ska ge båda länderna, särskilt Bosnien och Hercegovina, visumfria resor inom en nära framtid – senast tidig höst 2010 – kommer att minska risken för ytterligare etnisk och politisk instabilitet, förstärka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen och öka det folkliga stödet för EU. Utsikterna till europeisk integration kommer att befästas, människors vyer kommer att vidgas och EU-motståndare och extremister kommer att stävjas.

  Kosovo är fortfarande ett stort bekymmer. Det är den enda del av västra Balkan som är fullständigt utesluten ur processen för viseringsliberalisering. Det finns inte ens några utsikter till förhandlingar. Orsaken är naturligtvis att det råder delade meningar bland medlemsstaterna om huruvida området ska erkännas som en självständig stat. Problemet är förvisso mycket komplicerat politiskt sett, men befolkningen i Kosovo ska inte behöva lida för dessa meningsskiljaktigheter. Enligt min åsikt bör Europaparlamentet sätta press på såväl kommissionen som rådet för att finna ett sätt att få med Kosovo i viseringsliberaliseringsprocessen så snart som möjligt. Det kommer att ge incitament till nödvändiga strukturella reformer.

  Europeiska unionen har ett politiskt ansvar att genomföra denna process. Det är paradoxalt att vi mer än tjugo år efter Berlinmurens fall har visummurar i vårt direkta grannskap. Än mer paradoxalt är att människorna där kunde resa fritt för mindre än tjugo år sedan. Om vi vill ena de människor som bor på vår kontinent måste inte minst ungdomarna få en chans att resa. De måste ges möjlighet att besöka sina vänner eller sin släkt utomlands och kunna studera. Viseringsliberaliseringen är av stor psykologisk betydelse i människors sinnen – och då är det inte politiker, affärsmän eller rika människor vi talar om. De kan alltid ordna sina utlandsresor. Problemet är studenter och andra som än idag köar i långa led utanför konsulaten. Alla delaktiga parter har ett gemensamt ansvar att fullborda viseringsliberaliseringsprocessen för västra Balkan, eftersom den direkta inverkan detta skulle ha på människornas livskvalitet kommer att bidra till att uppmuntra de statliga institutionerna, regeringsinstitutionerna och politikerna i deras ansträngningar för att genomföra de reformer som behövs för att kunna gå vidare mot ett EU-medlemskap.

  YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (7.9.2010)

  till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav
  (KOM(2010)0256 – C7‑0134/2010 – 2010/0137(COD))

  Föredragande: Sarah Ludford

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Europaparlamentet har konsekvent förespråkat en liberalisering av viseringsreglerna för länderna i västra Balkan. Den nuvarande ordningen har förfelat sitt syfte att förhindra kriminella nätverk från att sprida sig över gränserna. Däremot har den skapat bekymmer för vanliga människor i dessa länder genom att hindra dem från att själva kunna upptäcka vad Europeiska unionen står för, och från att utveckla sociala och yrkesmässiga kontakter med sina medmänniskor i EU:s medlemsstater.

  Den 19 december 2009 fick medborgare i tre länder – Serbien, Montenegro och den f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – viseringsfritt tillträde till EU. Albanien och Bosnien och Hercegovina medverkade inte i detta första initiativ men båda länderna har nyligen gjort stora framsteg när det gäller att uppfylla kriterierna för att kunna åtnjuta samma undantag. Det föreliggande förslaget att liberalisera viseringsreglerna för dessa länder är ett erkännande av dessa framsteg, och ett viktigt steg i riktning mot att utvidga reglerna för viseringsfritt tillträde till att omfatta hela regionen.

  Denna process bör inte upphöra med detta förslag. Medborgarna i Kosovo ska inte behöva känna sig isolerade som de enda i västra Balkan som inte kan röra sig fritt. Viseringslättnader och, med tiden, en liberalisering av viseringsreglerna bör även komma i fråga för detta land. Kommission bör därför inleda en dialog med Kosovo med föremålet att införa viseringslättnader så snart myndigheterna uppfyller kriterierna för detta.

  ******

  Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

  Referensnummer

  KOM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD)

  Ansvarigt utskott

  LIBE

  Yttrande

        Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  15.6.2010

   

   

   

  Föredragande av yttrande

        Utnämning

  Baroness Sarah Ludford

  23.6.2010

   

   

  Behandling i utskott

  6.9.2010

   

   

   

  Antagande

  6.9.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  2

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Barry Madlener, Kyriakos Mavronikolas, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Graham Watson

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Emine Bozkurt, Reinhard Bütikofer, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Baroness Sarah Ludford, Nadezhda Neynsky, Doris Pack, György Schöpflin, Dominique Vlasto

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Filip Kaczmarek

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav

  Referensnummer

  KOM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD)

  Framläggande för parlamentet

  27.5.2010

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  15.6.2010

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  15.6.2010

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Tanja Fajon

  10.6.2010

   

   

  Behandling i utskott

  23.6.2010

  13.7.2010

  2.9.2010

  28.9.2010

  Antagande

  28.9.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  49

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

  Ingivande

  30.9.2010