Menettely : 2009/0051(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0260/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0260/2010

Keskustelut :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Äänestykset :

PV 19/10/2010 - 8.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0363

MIETINTÖ     ***I
PDF 603kWORD 424k
30.9.2010
PE 428.009v02-00 A7-0260/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta

(KOM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Carmen Fraga Estévez

PR_CNS_COD_1consam

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta

(KOM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0151),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0009/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0260/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiset lausumat;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

ENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ

---------------------------------------------------------

komission ehdotukseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI (EU) N:o .../2010

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus, jäljempänä 'NEAFC-yleissopimus' hyväksyttiin päätöksellä 81/608/ETY(4), ja yleissopimus tuli voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1982.

(2)      NEAFC-yleissopimuksessa vahvistetaan asianmukaiset puitteet yleissopimuksessa määritellyn alueen kalavarojen järkiperäistä säilyttämistä ja hoitoa koskevalle monenväliselle yhteistyölle.

(3)      Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) hyväksyi 15 päivänä marraskuuta 2006 pidetyssä vuosikokouksessaan suosituksen valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevan suunnitelman, jäljempänä 'suunnitelma', käyttöönottamisesta. Suunnitelmaa sovelletaan sopimusalueella sopimuspuolten kansallisen lainkäyttövallan rajojen ulkopuolella toimiviin kalastusaluksiin. Suunnitelmaa on muutettu marraskuussa 2007 ja 2008 pidetyissä vuosikokouksissa annetuilla suosituksilla.

(4)      NEAFC-yleissopimuksen 12 ja 15 artiklan mukaisesti nämä suositukset tulivat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007, 9 päivänä helmikuuta 2008 sekä 6 ja 8 päivänä tammikuuta 2009.

(5)      Suunnitelmaan sisältyy NEAFC-alueella toimiviin, sopimuspuolten lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavia valvontatoimenpiteitä sekä merellä suoritettavien tarkastusten järjestelmä, johon sisältyy tarkastus- ja valvontamenettelyitä sekä rikkomusmenettelyitä, jotka sopimuspuolten on pantava täytäntöön.

(6)      Suunnitelmaan sisältyy uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita jonkin toisen sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi.

(7)      Eräät NEAFC:n hyväksymät määräykset on saatettu osaksi yhteisön lainsäädäntöä vuosittaisilla TACeja ja kiintiöitä koskevilla asetuksilla, viimeksi yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia(5), sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 43/2009. Oikeudellisen selkeyden vuoksi tämänkaltaiset säännökset, jotka eivät ole luonteeltaan tilapäisiä, olisi siirrettävä uuteen erilliseen asetukseen.

(8)      Suunnitelmaan sisältyy NEAFC:n hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi myös määräyksiä, jotka koskevat muiden kuin sopimuspuolten alusten säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden noudattamisen edistämistä. NEAFC suositteli eräiden alusten sisällyttämistä luetteloon aluksista, joiden on todettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Olisi varmistettava, että suositukset pannaan täytäntöön yhteisön oikeusjärjestyksessä.

(9)      Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 1224/2009(6) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on valvottava lippunsa alla purjehtivien kalastusalusten pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöä sekä toimintaa yhteisön vesien ulkopuolella. Sen vuoksi olisi säädettävä, että jäsenvaltioiden, joiden kalastusaluksilla on lupa kalastaa NEAFC‑sääntelyalueella, on nimettävä suunnitelmaa varten seurannasta ja valvonnasta vastaavia tarkastajia sekä osoitettava tarkastuksiin tarvittavat resurssit.

(10)    NEAFC-yleissopimusalueen kalastustoiminnan valvominen edellyttää, että jäsenvaltiot tekevät suunnitelman toteuttamisessa yhteistyötä paitsi keskenään myös komission ja tämän nimeämän elimen kanssa.

(11)    Jäsenvaltioiden tehtävä on valvoa, että niiden tarkastajat noudattavat NEAFC:n vahvistamia tarkastusmenettelyjä.

(12)    Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat ilmoitettavien kalavarojen luetteloja, satamaan saapumisesta annettavan ennakkoilmoituksen ilmoitus- ja peruutusmenettelyjä sekä purkamis- ja jälleenlaivauslupia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

(13)    Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi säädettävä SEUT 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä. Tuon artiklan mukaan ne yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, vahvistetaan etukäteen tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella. Ennen kyseisen uuden asetuksen antamista olisi edelleen sovellettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY(7), lukuun ottamatta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota ei sovelleta.

(13 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä siitä, miten EU:n lainsäädäntöön sisällytetään sellaiset NEAFC:n valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmän tulevat muutokset, jotka koskevat tämän asetuksen tiettyjä nimenomaisesti määriteltyjä muita kuin keskeisiä osia ja joista tulee Euroopan unionia sitovia Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen (NEAFC-yleissopimus) ehtojen mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

(14)    Koska tässä asetuksessa otetaan käyttöön uusia NEAFC-yleissopimusalueen valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevia sääntöjä, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista eräistä valvontatoimenpiteistä 16 päivänä joulukuuta 1999 annettu asetus (EY) N:o 2791/1999 olisi kumottava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt ja edellytykset Koillis-Atlantin kalastuskomission hyväksymän valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevan suunnitelman, jäljempänä 'suunnitelma', soveltamiseksi unionissa.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin unionin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa kalastustoimintaa, joka kohdistuu Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen sääntelyalueella oleviin kalavaroihin, jollei toisin säädetä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(1)    'yleissopimuksella' Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaa yleissopimusta, sellaisena kuin se on muutettuna;

(2)    'yleissopimusalueella' yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä yleissopimusalueen vesialueita;

(3)    'sääntelyalueella' sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien ulkopuolisia yleissopimusalueen vesiä;

(4)    'sopimuspuolilla' yleissopimuksen sopimuspuolia;

(5)    'NEAFC:llä' Koillis-Atlantin kalastuskomissiota;

(6)    'kalastustoiminnalla' kalastusta, yhteiset kalastustoimet mukaan luettuina, kalanjalostusta, kalojen tai kalatuotteiden jälleenlaivausta tai purkamista sekä kaikkea muuta kalastusta valmistelevaa tai siihen liittyvää kaupallista toimintaa;

(7)    'kalavaroilla' yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kalavaroja;

(8)    'säännellyillä kalavaroilla' kalavaroja, joihin sovelletaan yleissopimuksen nojalla annettuja suosituksia ja jotka sisältyvät liitteessä olevaan luetteloon;

(9)    'kalastusaluksella' mitä tahansa alusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää kalavarojen kaupallisissa hyödyntämistarkoituksissa, myös jalostus- ja jälleenlaivausaluksia;

(10)  'muun kuin sopimuspuolen aluksella' kaikkia kalastusaluksia, jotka eivät purjehdi NEAFC-yleissopimuksen sopimuspuolen lipun alla, mukaan luettuina alukset, joiden voidaan perustelluin syin epäillä olevan vailla kansallisuutta;

(11)  'yhteisellä kalastustoimella' kahden tai useamman aluksen keskistä tointa, jonka yhteydessä saalis siirretään yhden kalastusaluksen pyydyksistä toiseen alukseen;

(12)  'jälleenlaivaustoimella' kaikkien tai joidenkin kalastusaluksella olevien kalastustuotteiden purkamista toiseen kalastusalukseen;

(13)  'satamalla' saaliiden purkamiseen käytettävää paikkaa tai sopimuspuolen nimeämää lähellä rannikkoa olevaa paikkaa, jossa kalavarat jälleenlaivataan.

4 artikla

Yhteystahot

1.      Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen yhteystahoksi vastaanottamaan valvonta- ja tarkastuskertomuksia 12, 19, 20 ja 27 artiklan mukaisesti sekä vastaanottamaan ilmoituksia ja antamaan lupia 24 ja 25 artiklan mukaisesti.

2.      Yhteystahon on oltava tavoitettavissa ympäri vuorokauden 24 ja 25 artiklan mukaisia ilmoitusten vastaanottamisia ja lupien antamisia varten.

3.      Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle nimeämänsä yhteystahon puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faksinumero.

4.      Mahdolliset 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen yhteystahojen tietojen myöhemmät muutokset on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle vähintään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

5       Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamismuoto vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

II LUKU

Valvontatoimenpiteet

5 artikla

Unionin osallistuminen

1.      Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa luettelo kaikista niiden lipun alla purjehtivista ja unionissa rekisteröidyistä aluksista, joilla on lupa kalastaa sääntelyalueella, ja erityisesti aluksista, joilla on lupa kalastaa välittömästi yhtä tai useampaa säänneltyä lajia, sekä tähän luetteloon tehtävät muutokset. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä joulukuuta tai vähintään 5 päivää ennen aluksen tuloa sääntelyalueelle. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä NEAFC:n sihteeristölle.

2.      Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luettelon toimittamismuoto vahvistetaan 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Pyydysten merkinnät

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sen kalastusalusten sääntelyalueella käyttämät pyydykset on merkitty passiivisten pyydysten ja puomitroolien merkitsemistä ja tunnistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivänä maaliskuuta 2005 annetun asetuksen (EY) N:o 356/2005(8) mukaisesti.

2.      Jäsenvaltiot voivat poistaa ja hävittää kiinteät pyydykset, joita ei ole merkitty asetuksen (EY) N:o 356/2005 mukaisesti tai jotka muutoin ovat NEAFC:n hyväksymien suositusten vastaisia, ja poistaa ja hävittää kyseisissä pyydyksissä olevat kalat.

7 artikla

Kadonneen pyydyksen talteen ottaminen

4.      Lippujäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä lähetettävä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 48 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot ja aluksen kutsutunnus NEAFC:n sihteeristölle.

5.      Jäsenvaltioiden on säännöllisesti pyrittävä ottamaan talteen niiden lipun alla purjehtiville aluksille kuuluvat kadonneet pyydykset. ▌

8 artikla

Saaliiden ▌kirjaaminen

1.      Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93(9) 6 artiklassa mainittujen tietojen lisäksi unionin kalastusalusten päälliköiden on ▌kirjattava ▌seuraavat tiedot joko sidottuun ja sivunumeroituun kalastuspäiväkirjaan tai sähköisessä muodossa:

         (a)    jokainen sääntelyalueelle saapuminen ja sieltä poistuminen;

         (b)    päivittäin ja/tai kunkin nostokerran osalta aluksella pidettyjen yhteenlaskettujen saaliiden arvioitu määrä viimeisimmästä sääntelyalueelle saapumisesta lähtien;

         (c)    päivittäin ja/tai kunkin nostokerran osalta poisheitettyjen kalojen määrä;

         (c a) kunkin 9 artiklan mukaisen ilmoituksen jälkeen on päiväkirjaan välittömästi merkittävä seuraavat tiedot:

                  –      ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika (UTC), jollei tätä kirjata sähköisesti;

                  –      jos ilmoitus lähetetään radioitse, sen radioaseman nimi, jonka kautta ilmoitus välitetään;

         (c b) pyyntisyvyys (tarvittaessa).

2.      Sellaisten unionin kalastusalusten, joiden kalastustoiminta kohdistuu säänneltyihin kalavaroihin ja jotka jalostavat ja/tai jäädyttävät saaliinsa, päälliköiden on

         (a)    merkittävä tuotantopäiväkirjaan yhteenlaskettu tuotantonsa kalalajeittain ja tuotetyypeittäin, ja

         (b)    varastoitava koko jalostettu saaliinsa ruumaan siten, että kunkin lajin sijainti voidaan tunnistaa kalastusaluksella pidettävästä varastointikaaviosta.

3.      Jäsenvaltiot voivat 1 kohdasta poiketen vapauttaa velvollisuudesta pitää kalastuspäiväkirjaa jälleenlaivaustoimiin osallistuvan aluksen, jolle jälleenlaivausta suoritetaan. Tätä poikkeusta soveltavien alusten on merkittävä varastointikaavioon 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäädytetyn kalan varastointipaikka ruumassa ja kirjattava tuotantopäiväkirjaan

         (a)    9 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen lähettämispäivä ja -aika (UTC);

         (b)    jos ilmoitus lähetetään radioitse, sen radioaseman nimi, jonka kautta ilmoitus välitetään;

         (c)    jälleenlaivauspäivä ja -aika (UTC);

         (d)    jälleenlaivaustoimien sijainti (pituusaste/leveysaste);

         (e)    lastattujen lajien määrät;

         (f)     sen kalastusaluksen nimi ja kansainvälinen radiokutsutunnus, josta saalis on purettu.

4.      Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan täytäntöönpanosta annetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Säänneltyjen kalavarojen saalisilmoitukset

1.      Sellaisten unionin kalastusalusten, joiden kalastustoiminta kohdistuu säänneltyihin kalavaroihin, päälliköiden on toimitettava saalisilmoitukset sähköisesti kalastuksenseurantakeskukselleen. Näiden tietojen on oltava komission saatavilla tämän pyynnöstä. Ilmoituksissa on oltava seuraavat tiedot:

         (a)    aluksella olevat määrät aluksen saapuessa sääntelyalueelle. Ilmoitukset on tehtävä enintään 12 ja vähintään 2 tuntia ennen kutakin sääntelyalueelle saapumista;

         (b)    viikoittaisia saaliita koskevat ilmoitukset. Nämä ilmoitukset on tehtävä ensimmäisen kerran viimeistään sääntelyalueelle tuloa seuraavan seitsemännen päivän päättyessä tai, kalastusmatkan kestäessä yli seitsemän päivää, viimeistään maanantaina klo 12.00 niiden saaliiden osalta, jotka on pyydetty sääntelyalueelta edeltävänä sunnuntaina kello 24.00 päättyneen viikon aikana. Niissä on ilmoitettava kalastuspäivien lukumäärä kalastuksen aloittamisesta alkaen tai edellisen saalisilmoituksen jälkeen;

         (c)    aluksella olevat saaliit aluksen poistuessa sääntelyalueelta. Nämä ilmoitukset on tehtävä enintään 8 ja vähintään 2 tuntia ennen kutakin sääntelyalueelta poistumista. Niissä on tarvittaessa ilmoitettava kalastuspäivien lukumäärä ja sääntelyalueelta kalastuksen aloittamisesta alkaen tai edellisen saalisilmoituksen jälkeen pyydetyt saaliit;

         (d)    Ilmoitukset kunkin jälleenlaivauksen yhteydessä lastatuista ja puretuista määristä ▌ajalla, jonka alus viettää sääntelyalueella. Luovuttavien alusten on laadittava mainittu ilmoitus vähintään 24 tuntia ennakolta ja vastaanottavien alusten viimeistään tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta. Ilmoituksessa on ilmoitettava päivämäärä, kellonaika, suunnitellun jälleenlaivauksen maantieteellinen sijainti, purettavien tai lastattujen kalojen kilogrammoina ilmoitettu pyöristetty kokonaispaino lajeittain sekä jälleenlaivaukseen osallistuvien alusten kutsutunnukset. Vastaanottavan aluksen on ilmoitettava aluksella oleva kokonaissaalis, aluksesta purettava kokonaispaino, purkusataman nimi ja purkamisen päivämäärä ja kellonaika vähintään 24 tuntia ennen saaliin purkamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IV luvun soveltamista.

2.      Ilmoitukset tässä artiklassa tarkoitetuista saaliista on esitettävä kilogrammoina (pyöristettyinä lähimpään 100 kilogrammaan) ja pyöristettynä kokonaispainona lajeittain käyttäen FAO-koodeja. Niiden lajien kokonaismäärä, joiden pyöristetty kokonaispaino lajeittain on alle yhden tonnin, voidaan ilmoittaa kolmikirjaimisella koodilla MZZ (merikalat e.m.l.).

3.      Jäsenvaltioiden on kirjattava saalisilmoitusten tiedot asetuksen (EY) N:o 1224/2009 109 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tietokantaan.

4.      Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan täytäntöönpanosta ja erityisesti tietojen toimittamismuoto ja -tapa määritellään 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Saaliita ja pyyntiponnistusta koskevat kokonaisilmoitukset

1.      Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kunkin kuukauden 15:ttä päivää tietokoneen välityksellä niiden lipun alla purjehtivien alusten sääntelyalueella pyytämien kalavarojen määrät, jotka on purettu aluksesta tai jälleenlaivattu edeltävän kuukauden aikana.

2.      Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle ennen kunkin kuukauden 15:ttä päivää tietokoneen välityksellä niiden lipun alla purjehtivien alusten yleissopimusalueen kolmansien maiden kansallisen kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvilla alueilla ja unionin vesillä pyytämien säänneltyjen kalavarojen määrät, jotka on purettu aluksesta tai jälleenlaivattu edeltävän kuukauden aikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 artiklan 2 kohdan soveltamista.

3.      ▌Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamismuoto vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

         Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kalavarojen luettelo vahvistetaan 46–46 c artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.      Komissio yhdistää kaikkien jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja toimittaa ne edelleen NEAFC:n sihteeristölle 30 päivän kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana saaliit purettiin tai jälleenlaivattiin.

11 artikla

Alusten satelliittiseurantajärjestelmä

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden lipun alla purjehtivista aluksista, jotka kalastavat sääntelyalueella, alusten satelliittivalvontajärjestelmällä (VMS) saadut tiedot toimitetaan NEAFC:n sihteeristölle automaattisesti ja sähköisellä tiedonsiirrolla 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen määritellyssä muodossa ja siinä määritellyllä tavalla.

12 artikla

Tietojen toimittaminen

1.      Jäsenvaltioiden on toimitettava 9 ja 11 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot viipymättä NEAFC:n sihteeristölle. Kuitenkin teknisen vian tapauksessa nämä ilmoitukset ja tiedot on toimitettava NEAFC:n sihteeristölle 24 tunnin kuluessa niiden saamisesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden edelleen toimittamat ilmoitukset ja viestit numeroidaan järjestysnumeroin.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että NEACF:n sihteeristölle toimitettavat ilmoitukset ja tiedot ovat 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistettujen tiedonsiirtomuotojen ja protokollien mukaisia.

13 artikla

Jälleenlaivaukset ja yhteiset kalastustoimet

1.      Unionin alukset eivät saa osallistua jälleenlaivaustoimiin sääntelyalueella, elleivät ne ole saaneet siihen ennakolta lupaa lippujäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta.

2.      Unionin alukset saavat osallistua jälleenlaivaustoimiin tai yhteisiin kalastustoimiin ainoastaan sopimuspuolen lipun alla purjehtivien alusten kanssa sekä sellaisen muun kuin sopimuspuolen, jolle NEAFC on myöntänyt yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen aseman, alusten kanssa.

3.      Sellaiset jälleenlaivaustoimiin osallistuvat unionin alukset, joille jälleenlaivausta suoritetaan, eivät saa samalla kalastusmatkalla harjoittaa muuta kalastustoimintaa, yhteiset kalastustoimet mukaan luettuina, kalanjalostustoimia ja purkamisia lukuun ottamatta.

14 artikla

Erillään säilytys

1.      Unionin alukset, joilla on aluksella useamman kuin yhden kalastusaluksen yleissopimusalueella pyytämiä jäädytettyjä kalavaroja, voivat varastoida kunkin aluksen saaliit useammassa kuin yhdessä ruuman osassa, mutta ne on pidettävä selvästi erillään muiden alusten saaliista esimerkiksi muovia, vaneria tai verkkoa käyttäen.

2.      Kaikki yleissopimusalueelta pyydetyt saaliit on varastoitava erillään tämän alueen ulkopuolelta pyydetyistä saaliista.

15 artikla

Jäädytetyn kalan merkitseminen

Yleissopimusalueelta pyydetty jäädytetty kala on merkittävä selvästi luettavissa olevalla merkinnällä tai leimalla. Kuhunkin jäädytetyn kalan laatikkoon tai harkkoon varastoinnin yhteydessä kiinnitettävästä merkinnästä tai leimasta on käytävä ilmi kalalaji, tuotantopäivä, ICES-suuralue ja -alue, jolta saalis pyydettiin sekä saaliin pyytäneen aluksen nimi.

III LUKU

Tarkastukset merellä

16 artikla

NEAFC-tarkastajat

1.      Jäsenvaltioiden, joiden kalastusaluksilla on lupa kalastaa sääntelyalueella, on nimettävä ja osoitettava suunnitelmaan tarkastajia, jotka suorittavat valvontaa ja tarkastuksia. Jäsenvaltiot antavat kullekin tarkastajalle erityisen henkilötodistuksen.

2.      Jäsenvaltiot antavat kullekin tarkastajalle erityisen henkilötodistuksen. Tämän todistuksen muoto määritetään 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.      Kunkin tarkastajan on pidettävä erityinen henkilötodistus mukanaan ja esitettävä se noustessaan kalastusalukseen.

17 artikla

Tarkastusta ja valvontaa koskevat yleiset säännökset

1. Komissio tai sen nimeämä elin koordinoi unionin valvonta- ja tarkastustoimia ja laatii vuosittain yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa yhteiskäyttösuunnitelman, joka koskee unionin osallistumista suunnitelmaan seuraavana vuonna. Tässä suunnitelmassa on muun muassa määriteltävä suoritettavien tarkastusten määrä.

         Aina kun yli 10 unionin kalastusalusta harjoittaa säänneltyihin kalavaroihin kohdistuvaa kalastusta sääntelyalueella, komissio tai sen nimeämä elin huolehtii siitä, että kyseisenä ajanjaksona jonkin jäsenvaltion tarkastusalus on läsnä alueella tai jonkin toisen sopimuspuolen kanssa on tehty sopimus tarkastusaluksen läsnäolon takaamiseksi.

2.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tarkastajat suorittavat tarkastukset ketään syrjimättä ja suunnitelman mukaisesti. Tarkastusten määrän on perustuttava laivaston kokoon ottaen huomioon kalastusalusten sääntelyalueella viettämä aika.

3.      Komissio tai sen nimeämä elin pyrkii varmistamaan tarkastusten oikeudenmukaisen jakautumisen avulla yhdenmukaisen kohtelun kaikille sopimuspuolille, joilla on sääntelyalueella toimivia kalastusaluksia.

5.      Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta toisen sopimuspuolen NEAFC-tarkastajat voivat suorittaa tarkastukset jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla.

6.      Tarkastajien on vältettävä voimakeinojen käyttöä, ellei kyse ole oikeutetusta itsepuolustuksesta. Tarkastajat eivät saa kalastusaluksia tarkastaessaan kantaa tuliaseita. Nämä toimenpiteet eivät rajoita voimankäytön kieltämistä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

7.      Tarkastukset on toteutettava siten, ettei kalastusalukselle ja sen toiminnalle aiheudu tarpeetonta häiriötä tai hankaluutta, ellei se ole tarkastusten toteuttamiseksi välttämätöntä.

18 artikla

Tarkastuskeinot

1.      Jäsenvaltioiden on annettava tarkastajiensa käyttöön riittävät keinot, jotta nämä voivat täyttää valvonta- ja tarkastustehtävänsä. Tätä varten niiden on osoitettava suunnitelmaan tarkastusaluksia ja ilma-aluksia.

2.      Komission tai sen nimeämän elimen on lähetettävä NEAFC:n sihteeristölle ennen kunkin vuoden 1 päivää tammikuuta suunnitelman yksityiskohdat, NEAFC‑tarkkailijoiden ja erityisten tarkastusalusten nimet sekä niiden ilma-alusten tyyppi ja tunnistetiedot (rekisterinumero, nimi, radiokutsutunnus), jotka jäsenvaltiot osoittavat suunnitelmaan kyseiseksi vuodeksi. Nämä tiedot toimitetaan tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 79 artiklassa tarkoitetun luettelon perusteella. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisen luettelon mahdollisista muutoksista komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka toimittaa ne edelleen NEAFC:n sihteeristölle ja muille jäsenvaltioille yhtä kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

3.      Suunnitelmaan osoitetulla aluksella, jolla on NEAFC-tarkastajia, samoin kuin kyseisen aluksen käyttämällä yhteysaluksella on oltava erityinen NEAFC-tarkastussignaali sen ilmaisemiseksi, että aluksella olevat tarkastajat saattavat toteuttaa suunnitelman mukaisia tarkastustehtäviä. Suunnitelmaan osoitetuilla ilma-aluksilla on oltava kansainvälinen radiokutsutunnuksensa selvästi esillä. Erityisen tarkastussignaalin malli määritellään 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4.      Komissio tai sen nimeämä elin pitää kirjaa suunnitelmaan osoitettujen unionin tarkastusalusten ja ilma-alusten suunnitelman mukaisten tehtävien alkamisen ja päättymisen päivämääristä ja kellonajoista muodossa, joka vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. ▌

19 artikla

Valvontamenettely

1.      NEAFC-tarkastajat suorittavat valvontaa tarkkailemalla kalastusaluksia suunnitelmaan osoitetusta aluksesta tai ilma-aluksesta. NEAFC-tarkastajien on viipymättä toimitettava jäljennös jokaisesta aluskohtaisesta tarkkailukertomuksesta kyseisen aluksen lippuvaltiolle, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle sähköisellä tiedonsiirrolla muodossa, joka vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Kustakin tarkkailukertomuksesta on pyynnöstä toimitettava paperiversio ja mahdolliset valokuvat aluksen lippuvaltiolle.

2.      NEAFC-tarkastajien on kirjattava havaintonsa valvontakertomukseen muodossa, joka vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

20 artikla

Tarkastusmenettely

1.      Tarkastajat eivät saa nousta alukselle, ellei alukselle ole annettu radion välityksellä ennakkoilmoitusta tai ellei alus ole saanut kansainvälisen viestikirjan mukaista viestiä, jolla ilmoitetaan tarkastajien ja tarkastusaluksen tunnistetiedot, riippumatta siitä, onko viesti kirjattu vastaanotetuksi vai ei.

2.      Tarkastajilla on oikeus tutkia kaikki heidän tehtäviensä kannalta merkitykselliset kalastusaluksen osat, kannet ja sisätilat, saaliit (jalostetut tai jalostamattomat), verkot tai muut pyydykset, laitteet ja kaikki asiakirjat, joista voidaan tarkistaa NEAFC:n vahvistamien toimenpiteiden noudattaminen, sekä oikeus esittää kysymyksiä aluksen päällikölle tai tämän nimeämälle henkilölle.

3.      Kalastusalusta, jolle aiotaan nousta, ei saa vaatia pysäyttämään tai liikkumaan silloin kun se kalastaa, laskee pyydyksiä tai nostaa niitä. Tarkastajat voivat vaatia keskeyttämään pyydyksen laskemisen tai siirtämään sitä, kunnes he ovat nousseet alukselle, mutta tällainen viivytys ei missään tapauksessa saa kestää kauempaa kuin 30 minuuttia siitä, kun 1 kohdassa tarkoitettu viesti on vastaanotettu.

4.      Tarkastusalusten päälliköiden on varmistettava, että nämä alukset liikkuvat hyvän merenkulkutavan mukaisesti turvallisen matkan päässä kalastusaluksista.

5.      Tarkastajat voivat määrätä kalastusalusta viivyttämään saapumistaan sääntelyalueelle tai poistumistaan sieltä enintään kuudeksi tunniksi siitä, kun alus on toimittanut 9 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset.

6.      Tarkastus ei saa kestää yli neljää tuntia tai pitempään kuin verkon nostaminen ja tarkastus sekä saaliin tarkastus kestävät, jos niihin kuluu yli kolme tuntia. Jos havaitaan rikkomus, tarkastajat voivat olla aluksella siihen asti, kun 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt toimenpiteet saatetaan päätökseen.

7.      Kalastusaluksen kokoon ja aluksella oleviin kalamääriin liittyvissä erityistapauksissa tarkastuksen kesto voi olla 6 kohdassa säädettyjä rajoituksia pidempi. Tällöin tarkastajat eivät saa olla kalastusaluksella pidempään kuin tarkastuksen päätökseen saattamiseksi on tarpeen. Edellä 6 kohdassa vahvistetun aikarajoituksen ylittymisen syyt on merkittävä 9 kohdassa tarkoitettuun tarkastuskertomukseen,

8.      Jonkin toisen sopimuspuolen kalastusalukseen saa nousta enintään kaksi jäsenvaltioiden tarkastajaa. Tarkastajat voivat tarkastusta suorittaessaan pyytää aluksen päälliköltä tarvittavaa apua. Tarkastajat eivät saa estää aluksen päällikköä olemasta yhteydessä lippuvaltionsa viranomaisiin alukselle nousun ja tarkastuksen aikana.

9.      Jokainen tarkastus on dokumentoitava laatimalla tarkastuskertomus, jonka malli vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Aluksen päällikkö voi esittää huomautuksia tarkastuskertomuksesta, joka tarkastajien on allekirjoitettava tarkastuksen päätteeksi. Jäljennös tarkastuskertomuksesta on annettava kalastusaluksen päällikölle. Kustakin tarkastuskertomuksesta on toimitettava viipymättä jäljennös tarkastetun aluksen lippuvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa sen edelleen pikaisesti ▌NEAFC:n sihteeristölle. Tarkastuskertomuksen alkuperäiskappale tai oikeaksi todistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä tarkastetun aluksen lippuvaltiolle.

21 artikla

Alusten päälliköiden velvollisuudet tarkastuksen aikana

Kalastusaluksen päällikön on

(a)    helpotettava ripeää ja turvallista alukselle nousemista sekä poistumista aluksesta 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyttyjen vaatimusten mukaisesti;

(b)    toimittava yhteistyössä aluksen tarkastamiseksi tämän asetuksen mukaisesti ja annettava apuaan tätä tarkoitusta varten; päällikkö ei saa estää NEAFC-tarkastajia suorittamasta tehtäviään eikä uhkailla näitä tai häiritä näiden tehtävien suorittamista;

(c)    annettava tarkastajien olla yhteydessä lippuvaltion ja tarkastuksen suorittavan valtion viranomaisiin;

(d)    päästettävä tarkastaja kalastusaluksen kaikkiin osiin, kansille ja sisätiloihin sekä annettava näiden tarkastaa aluksella olevat saaliit (jalostetut tai jalostamattomat), verkot tai muut pyydykset, varusteet ja kaikki tiedot tai asiakirjat, joita tarkastaja pitää 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarpeellisina;

(e)    annettava tarkastajalle tämän pyytämien asiakirjojen jäljennökset, ja

(f)     tarjottava tarkastajille kohtuulliset olosuhteet, mukaan lukien majoitus ja ruokailu, niin kauan, kun tarkastajat oleskelevat aluksella 32 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

IV LUKU

Satamavaltion toteuttama jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten valvonta

22 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa säädettyjä säännöksiä sovelletaan jäsenvaltioiden satamissa tapahtuviin jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämien ja sen jälkeen jäädytettyjen kalojen purkamisiin ja jälleenlaivauksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (LIS-asetus) soveltamista.

23 artikla

Nimetyt satamat

Jäsenvaltioiden on nimettävä ja ilmoitettava komissiolle satamat tai lähellä rannikkoa olevat paikat, joissa jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämien ja sen jälkeen jäädytettyjen kalojen purkamis- tai jälleenlaivaustoimet ▌ovat sallittuja. Komissio ilmoittaa NEAFC:n sihteeristölle näistä paikoista ja mahdollisista nimettyjen satamien luetteloon tehtävistä muutoksista vähintään 15 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten yleissopimusalueella pyytämien ja sen jälkeen jäädytettyjen kalojen purkaminen ja jälleenlaivaus sallitaan ainoastaan nimetyissä satamissa.

24 artikla

Satamaan saapumista koskeva ennakkoilmoitus

1.      Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 6 artiklan mukaisesti kaikkien tämän asetuksen 22 artiklassa tarkoitettuja kaloja kuljettavien kalastusalusten päälliköiden tai näiden edustajien, jotka aikovat saapua satamaan purkamista tai jälleenlaivausta varten, on annettava sen sataman, jota he aikovat käyttää, jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus vähintään kolme työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa.

         Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jonkin toisen määräajan ilmoituksen tekemiselle ottaen erityisesti huomioon kalavesien ja sen satamien välisen etäisyyden. Jäsenvaltion on tällöin ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle.

2.      Alusten päälliköt tai heidän edustajansa voivat peruuttaa ennakkoilmoituksen antamalla sen sataman, jota he haluavat käyttää, toimivaltaisille viranomaisille tätä koskevan ilmoituksen vähintään 24 tuntia ennen ilmoitettua arvioitua satamaan saapumisaikaa.

         Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jonkin toisen määräajan peruutusta koskevan ilmoituksen tekemiselle. Jäsenvaltion on tällöin ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös alkuperäisestä ilmoituksesta, johon on kirjoitettava viistosti "CANCELLED" ("peruutettu").

3.      Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jäljennös viipymättä kalastusaluksen lippuvaltiolle ja luovuttavien alusten lippujäsenvaltiolle tai -valtioille, kun alus suorittaa jälleenlaivaustoimia. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jäljennös on toimitettava ▌viipymättä myös NEAFC:n sihteeristölle

5.      Tämän ilmoituksen toimittamismuoto ja -tapa määritellään 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

         Tarvittaessa muut tämän artiklan mukaisia ilmoitus- ja peruutusmenettelyjä, mukaan luettuina määräajat, koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 46–46 c artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

25 artikla

Lupa purkaa aluksesta tai jälleenlaivata

1.      Purkamista tai jälleenlaivaamista aikovan kalastusaluksen lippuvaltion tai, jos alus suorittaa jälleenlaivaustoimia unionin vesialueiden ulkopuolella, luovuttavien alusten lippuvaltion tai lippuvaltioiden on palauttamalla 24 artiklassa tarkoitetun ennakkoilmoituksen jäljennös satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vahvistettava, että

         (a)    kalastusaluksilla, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, oli riittävä ilmoitetun lajin kiintiö;

         (b)    aluksella olevat kalamäärät oli asianmukaisesti ilmoitettu ja, ne oli otettu huomioon mahdollisesti sovellettavia saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia laskettaessa;

         (c)    kalastusaluksilla, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, oli lupa kalastaa ilmoitetuilla alueilla;

         (d)    alusten läsnäolo ilmoitetun saaliin alueella on tarkistettu VMS-tietojen perusteella.

2.      Purkamis- tai jälleenlaivaustoimet voidaan aloittaa vasta kun satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet niihin luvan. Lupa voidaan antaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitettu vahvistus on saatu lippuvaltiolta.

3.      Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia saaliin purkamisen kokonaan tai osittain, vaikkei 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta olisikaan saatu, mutta niiden on tällöin pidettävä kyseiset kalat varastossa omassa valvonnassaan. Kalat voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitettu vahvistus on saatu. Jos vahvistusta ei saada 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat takavarikoida kalat ja hävittää ne kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

4.      Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava aluksen päällikölle viipymättä, sallivatko ne purkamisen tai jälleenlaivauksen vai ei, ja ilmoitettava päätöksestään ▌NEAFC:n sihteeristölle.

5.      Tämän artiklan mukaista purkamis- tai jälleenlaivauslupaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 46–46 c artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

26 artikla

Satamatarkastukset

1.      Jäsenvaltioiden on tarkastettava satamissaan vähintään 15 prosenttia purkamisista tai jälleenlaivaamisista kunakin raportointivuonna.

2.      Tarkastuksissa on seurattava koko purkamis- tai jälleenlaivaamistointa, ja niissä on tehtävä ristiintarkastus purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen merkittyjen lajikohtaisten määrien ja purettujen tai jälleenlaivattujen lajikohtaisten määrien välillä. Kun purkaminen tai jälleenlaivaus on saatu päätökseen, tarkastajan on tarkistettava ja kirjattava aluksella jäljellä olevat kalamäärät lajeittain.

3.      Kansallisten tarkastajien on tehtävä kaikkensa välttääkseen viivyttämästä alusta turhaan ja varmistettava, että alukselle koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa ja että kalan laadun heikkenemiseltä vältytään.

4.      Satamajäsenvaltio voi kutsua muiden sopimuspuolten tarkastajia osallistumaan omiin tarkastuksiinsa tarkkailemaan jonkin muun sopimuspuolen lipun alla purjehtivien kalastusalusten pyytämien kalavarojen purkamis- ja jälleenlaivaustoimien tarkastusta.

27 artikla

Tarkastuskertomukset

1.      Jokainen tarkastus on dokumentoitava laatimalla 47 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetun mallin mukainen tarkastuskertomus

2.      Aluksen päällikkö voi esittää huomautuksia tarkastuskertomuksesta, joka tarkastajan ja päällikön on allekirjoitettava tarkastuksen päätteeksi. Jäljennös tarkastuskertomuksesta on annettava kalastusaluksen päällikölle.

3.      Kustakin tarkastuskertomuksesta on toimitettava jäljennös viipymättä tarkastetun aluksen lippuvaltiolle ja luovuttavien alusten lippuvaltiolle tai -valtioille, jos kalastusalus on suorittanut jälleenlaivaustoimia, komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä NEAFC:n sihteeristölle. Tarkastuskertomuksen alkuperäiskappale tai oikeaksi todistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä tarkastetun aluksen lippuvaltiolle.

V LUKU

Rikkomukset

28 artikla

Soveltamisala

Tässä luvussa säädettyjä säännöksiä sovelletaan unionin kalastusaluksiin sekä muun sopimuspuolen lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa sääntelyalueella oleviin kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista.

29 artikla

Rikkomusmenettelyt

1.      Jos tarkastajilla on perusteltuja syitä uskoa, että kalastusalus on toiminut NEAFC:n hyväksymien toimenpiteiden vastaisesti, tarkastajien on

         (a)    kirjattava rikkomus 19 artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 8 kohdassa tai 27 artiklassa tarkoitettuun kertomukseen;

         (b)    toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet todisteiden turvaamiseksi ja säilyttämiseksi. Kaikkiin pyydykseen osiin, joita tarkastaja katsoo käytetyn sovellettavien toimenpiteiden vastaisesti, voidaan kiinnittää pysyvästi tunniste;

         (c)    pyrittävä kaikin keinoin ottamaan viipymättä yhteys tarkastetun aluksen lippuvaltion tarkastajaan tai nimettyihin viranomaisiin;

         (d)    toimitettava tarkastuskertomus pikaisesti komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

2.      Tarkastuksen suorittavan jäsenvaltion on toimitettava kirjallisesti yksityiskohtaiset tiedot rikkomuksesta, johon tarkastettu alus on syyllistynyt, tarkastetun aluksen lippuvaltion nimetyille viranomaisille ja komissiolle tai tämän nimeämälle elimelle mahdollisuuksien mukaan tarkastuksen aloittamista seuraavan työpäivän kuluessa.

3.      Tarkastuksen suorittavan jäsenvaltion on toimitettava alkuperäinen valvonta- tai tarkastuskertomus ja kaikki liiteasiakirjat viipymättä tarkastetun aluksen lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille, ja jäljennös kertomuksesta komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka toimittaa sen edelleen NEAFC:n sihteeristölle.

30 artikla

Rikkomusten jatkotoimet

1.      Jäsenvaltion saadessa toiselta sopimuspuolelta tai toiselta jäsenvaltiolta ilmoituksen, jonka mukaan sen lipun alla purjehtiva kalastusalus on rikkonut sääntöjä, sen on toimittava nopeasti rikkomista koskevien todisteiden saamiseksi ja tarkastelemiseksi kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sekä toteutettava jatkotoimien kannalta tarpeelliset lisätutkimukset ja tarkastettava mahdollisuuksien mukaan asianomainen kalastusalus.

2.      Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on valtuudet ottaa vastaan rikkomuksia koskevat todisteet, ja ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle näiden viranomaisten osoite ja kyseisten tietojen mahdolliset muutokset. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa tiedot edelleen NEAFC:n sihteeristölle.

31 artikla

Vakavat rikkomukset

Tämän asetuksen soveltamiseksi pidetään vakavana rikkomuksena:

(a)    kalastusta ilman lippuvaltion antamaa voimassa olevaa lupaa;

(b)    kalastusta ilman kiintiötä tai kiintiön täytyttyä;

(c)    kiellettyjen pyydysten käyttöä;

(d)    huomattavan epätäsmällisiä saalisilmoituksia;

(e)    9 ja 11 artiklan säännösten toistuvaa noudattamatta jättämistä;

(f)     saaliin purkamista tai jälleenlaivaamista satamassa, jota ei ole nimetty 23 artiklan säännösten mukaisesti;

(g)    24 artiklan säännösten noudattamatta jättämistä;

(h)    saaliin purkamista tai jälleenlaivaamista ilman 25 artiklassa tarkoitettua satamavaltion lupaa;

(i)     tarkastajan tehtävien suorittamisen estämistä;

(j)     sellaisen kannan kohdennettua pyyntiä, jonka kalastus on keskeytetty tai kielletty;

(k)    kalastusaluksen merkintöjen tai tunnistus- tai rekisteröintitietojen väärentämistä tai peittämistä;

(l)     tutkinnan kannalta merkityksellisen todistusaineiston salaamista, muuttamista tai hävittämistä;

(m)   useita rikkomuksia, jotka yhdessä osoittavat vakavaa välinpitämättömyyttä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä kohtaan;

(n)    jälleenlaivaukseen tai yhteisiin kalastustoimiin osallistumista sellaisen muun kuin sopimuspuolen, jolle NEAFC ei ole myöntänyt yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen asemaa, alusten kanssa;

(o)    elintarvikkeiden, polttoaineen tai muiden palvelujen tarjoamista 44 artiklassa tarkoitettuihin luetteloihin sisällytetyille aluksille.

32 artikla

Vakavien rikkomusten jatkotoimet

1.      Jos tarkastajalla on perusteltuja syitä epäillä aluksen syyllistyneen vakavaan rikkomukseen 31 artiklan mukaisesti, hänen on ilmoitettava tästä rikkomuksesta viipymättä 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, tarkastetun aluksen lippuvaltion asianomaisille viranomaisille sekä luovuttavien alusten lippuvaltiolle tai lippuvaltioille, jos kalastusalus on suorittanut jälleenlaivaustoimia, ja toimitettava jäljennös NEAFC:n sihteeristölle.

2.      Tarkastajan on turvattava todisteiden säilyttäminen toteuttamalla kaikki todistusaineiston turvaamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että kalastustoiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriöitä.

3.      Tarkastaja voi viipyä kalastusaluksella ajan, joka on tarpeen rikkomusta koskevien tietojen ilmoittamiseksi 33 artiklassa tarkoitetulle asianmukaisesti valtuutetulle tarkastajalle, tai siihen asti, kun lippuvaltio vastaa pyytämällä tarkastajan poistumaan kalastusaluksesta.

33 artikla

Jatkotoimet unionin aluksen tekemän vakavan rikkomuksen tapauksessa

1.      Lippujäsenvaltioiden on vastattava viipymättä 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen ja varmistettava, että asianmukaisesti valtuutettu tarkastaja tarkastaa aluksen 72 tunnin kuluessa rikkomuksen osalta. Asianmukaisesti valtuutetun tarkastajan on noustava kyseiselle kalastusalukselle ja tutkittava NEAFC-tarkastajan toteamat epäiltyä rikkomusta koskevat todisteet sekä toimitettava tämän tutkinnan tulokset mahdollisimman nopeasti lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

2.      Tulosten ilmoittamisen jälkeen lippujäsenvaltioiden on, jos todisteet antavat siihen aihetta, vaadittava kalastusalusta palaamaan viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 24 tunnin kuluessa kyseisen lippujäsenvaltion nimeämään satamaan sen alaisuudessa suoritettavaa perusteellista tarkastusta varten.

3.      Lippujäsenvaltio voi antaa tarkastuksen suorittavalle valtiolle luvan viedä alus viipymättä lippujäsenvaltion nimeämään satamaan.

4.      Jos kalastusalusta ei kutsuta satamaan, lippujäsenvaltion on toimitettava perustelut kohtuullisessa ajassa komissiolle tai sen nimeämälle elimelle sekä tarkastuksen suorittavalle valtiolle. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa nämä perustelut edelleen NEAFC:n sihteeristölle.

5.      Jos kalastusalusta vaaditaan siirtymään lippujäsenvaltion nimeämään satamaan perusteellista tarkastusta varten 2 tai 3 kohdan mukaisesti, muun sopimuspuolen NEAFC-tarkastaja voi kalastusaluksen lippujäsenvaltion suostumuksella nousta alukseen sen ollessa matkalla satamaan, jäädä alukseen sen satamaan saapumiseen asti sekä olla läsnä, kun alusta tarkastetaan satamassa.

6.      Lippujäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle perusteellisen tarkastuksen tulokset ja rikkomuksen johdosta toteuttamansa toimenpiteet.

7.      Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

34 artikla

Rikkomuksista ilmoittaminen ja jatkotoimet

1.      Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kunkin vuoden 15 päivään helmikuuta mennessä NEAFC:n toimenpiteiden osalta edellisen kalenterivuoden rikkomuksiin sovellettavien menettelyjen tilanne. Rikkomukset on merkittävä jokaiseen myöhempään raporttiin, kunnes menettelyt on asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti saatettu päätökseen. Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa ilmoitukset edelleen NEAFC:n sihteeristölle ennen 1 päivää maaliskuuta.

2.      Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa mainitaan menettelyjen nykyinen vaihe ja erityisesti onko asia vireillä, muutoksenhaun kohteena vaiko vielä tutkinnan alaisena. Ilmoituksessa on kuvattava tarkasti määrättyjä seuraamuksia ja mainittava erityisesti sakkojen suuruus, takavarikoitujen kalojen ja/tai pyydysten arvo ja mahdolliset kirjalliset varoitukset sekä annettavat selvitykset tapauksista, joissa ei ole toteutettu toimenpiteitä.

35 artikla

Tarkastuskertomusten käsittely

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 77 artiklan lisäksi jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja muiden ▌sopimuspuolten kanssa oikeudellisten tai muiden menettelyjen helpottamiseksi, jos se on aiheellista tarkastajan suunnitelman mukaisesti antaman kertomuksen perusteella ja noudattaen todisteiden hyväksyttävyyttä kotimaisissa oikeudellisissa ja muissa järjestelmissä koskevia sääntöjä.

36 artikla

Tarkastus- ja valvontatoimista ilmoittaminen

1.      Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kunkin vuoden 15 päivään helmikuuta mennessä edellisen kalenterivuoden osalta

         (a)    niiden 19, 20 ja 26 artiklan mukaisesti toteuttamien tarkastusten lukumäärä, erikseen kunkin sopimuspuolen aluksiin kohdistuneiden tarkastusten lukumäärä ja rikkomustapauksista asianomaisen aluksen tarkastuksen päivämäärä ja aluksen sijainti tarkastushetkellä sekä rikkomuksen laatu;

         (b)    NEAFC-valvontalentojen tuntimäärä, NEAFC-meripartiointipäivien lukumäärä, havaintojen lukumäärä, joissa otetaan huomioon sekä sopimuspuolen että muun kuin sopimuspuolen alukset, sekä niiden yksittäisten alusten luettelo, joiden osalta on laadittu valvontakertomus.

2.      Komissio tai sen nimeämä elin kokoaa yhteisön kertomuksen jäsenvaltioiden ilmoitusten perusteella. Se lähettää yhteisön kertomuksen NEAFC:n sihteeristölle viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä maaliskuuta.

VI LUKU

Toimenpiteet, joilla kannustetaan muiden kuin sopimuspuolten kalastusaluksia noudattamaan sääntöjä paremmin

37 artikla

Soveltamisala

1.      Tämän luvun säännöksiä sovelletaan muiden kuin sopimuspuolten kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimusalueella oleviin kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa.

2.      Tätä lukua sovelletaan sen rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1224/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista.

38 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten alusten tarkkailu ja tunnistaminen

1.      Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle viipymättä tiedot muun kuin sopimuspuolen aluksista, joiden on havaittu tai muulla tavoin tunnistettu harjoittavan kalastustoimintaa yleissopimusalueella. Komissio tai sen nimeämä elin ilmoittaa viipymättä NEAFC:n sihteeristölle ja kaikille jäsenvaltioille jokaisesta saamastaan tarkkailukertomuksesta.

2.      Jos jäsenvaltio havaitsee muun kuin sopimuspuolen aluksen, sen on pyrittävä ilmoittamaan alukselle viipymättä, että se on havaittu tai muulla tavoin tunnistettu harjoittamasta kalastustoimintaa yleissopimusalueella, ja ellei aluksen lippuvaltiolle ole myönnetty NEAFC:n yhteistyötä tekevän muun kuin sopimuspuolen asemaa, sen oletetaan toimivan yleissopimuksen nojalla vahvistettujen säilyttämistä koskevien NEAFC:n suositusten vastaisesti.

3.      Jos on kyse jälleenlaivaustoimista, joihin osallistuu havaittu tai muutoin tunnistettu muun kuin sopimuspuolen alus, olettamusta säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden vastaisesti toimimisesta sovelletaan myös kaikkiin muihin muun kuin sopimuspuolen aluksiin, joiden on todettu osallistuneen kyseisiin toimiin mainitun aluksen kanssa.

39 artikla

Tarkastukset merellä

1.      NEAFC-tarkastajien on pyydettävä lupaa saada nousta muun kuin sopimuspuolen alukseen, jonka sopimuspuoli on havainnut tai muutoin todennut harjoittavan kalastustoimintaa yleissopimusalueella, ja tarkastaa se. Jos alus suostuu tarkastajan alukselle nousemiseen, tarkastus on dokumentoitava laatimalla 20 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu tarkastuskertomus.

2.      NEAFC-tarkastajien on toimitettava tarkastuskertomuksen jäljennös viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, NEAFC:n sihteeristölle ja muun kuin sopimuspuolen aluksen päällikölle. Jos todisteet antavat siihen aihetta, voi jäsenvaltio toteuttaa asianmukaiset kansainvälisen oikeuden mukaiset toimet. Jäsenvaltioita kannustetaan tarkastelemaan kansallisten toimenpiteiden soveltuvuutta lainkäyttövaltansa käyttämiseksi tällaisiin aluksiin.

3.      Jos aluksen päällikkö ei suostu tarkastajan alukselle nousemiseen eikä aluksen tarkastamiseen tai ei täytä joitakin 21 artiklan 1–4 kohdassa säädetyistä velvoitteista, aluksen oletetaan harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa. NEAFC-tarkastajan on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedon pikaisesti NEAFC:n sihteeristölle.

40 artikla

Satamaan saapuminen

1.      Muun kuin sopimuspuolen kalastusaluksen päällikkö voi viedä aluksen ainoastaan 23 artiklan mukaisesti nimettyyn satamaan. Päällikön, joka aikoo saapua jäsenvaltion satamaan, on annettava kyseisen satamajäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille saapumista koskeva ilmoitus 24 artiklan mukaisesti. Asianomaisen satamajäsenvaltion on välitettävä tieto viipymättä aluksen lippuvaltiolle ja komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka toimittaa sen edelleen NEAFC:n sihteeristölle.

2.      Satamajäsenvaltion on evättävä pääsy satamiinsa aluksilta, jotka eivät ole antaneet 24 artiklassa tarkoitettua ennakkoilmoitusta satamaan saapumisesta.

41 artikla

Tarkastukset satamissa

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki sen satamiin saapuvat muun kuin sopimuspuolen alukset tarkastetaan. Aluksesta ei saa purkaa eikä jälleenlaivata saaliita ennen kuin kyseinen tarkastus on tehty. Jokainen tarkastus on dokumentoitava laatimalla 27 artiklan mukainen tarkastuskertomus. Jos aluksen päällikkö ei täytä jotakin 21 artiklan 1–4 kohdassa säädetyistä velvoitteista, aluksen oletetaan harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa.

2.      Jäsenvaltioiden satamissa suoritetuista muun kuin sopimuspuolen alusten tarkastusten tuloksista ja mahdollisista jatkotoimista on viipymättä ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle, joka välittää tiedot edelleen NEAFC:n sihteeristölle.

42 artikla

Purkamiset ja jälleenlaivaukset ▌

1.      Purkamis- ja jälleenlaivaustoimet voidaan aloittaa vasta kun satamavaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet niihin luvan.

2.      Purkaminen ja jälleenlaivaaminen muun kuin sopimuspuolen 41 artiklan mukaisesti tarkastetusta aluksesta on kiellettyä kaikkien jäsenvaltioiden satamissa ja vesillä, jos tarkastuksesta käy ilmi, että aluksella on lajeja, joihin sovelletaan yleissopimuksen nojalla annettuja suosituksia, ellei aluksen päällikkö osoita toimivaltaisille viranomaisille riittäviä todisteita siitä, että kalat on pyydetty sääntelyalueen ulkopuolelta tai kaikkien asiaa koskevien yleissopimuksen nojalla laadittujen suositusten mukaisesti.

3.      Alus ei saa purkaa tai osallistua jälleenlaivaustoimiin, jos aluksen lippuvaltio tai, kun kyseessä ovat jälleenlaivaustoimet, luovuttavien alusten lippuvaltio tai lippuvaltiot ei toimita tai eivät toimita 25 artiklassa tarkoitettua vahvistusta.

4.      Purkaminen ja jälleenlaivaaminen kielletään myös siinä tapauksessa, että aluksen päällikkö ei täytä jotakin 21 artiklan 1–4 kohdassa säädetyistä velvoitteista.

43 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten toimintaa koskevat ilmoitukset

1.      Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle kunkin vuoden 15 päivään helmikuuta mennessä edellisen kalenterivuoden osalta

         (a)    suunnitelman mukaisesti merellä tai satamissaan suorittamiensa muun kuin sopimuspuolen alusten tarkastusten lukumäärä, tarkastettujen alusten nimet ja lippuvaltiot, päivämäärät ja tarvittaessa satamat, joissa tarkastukset suoritettiin, sekä tarkastusten tulokset, ja

         (b)    jos kalat puretaan tai jälleenlaivataan tämän suunnitelman mukaisesti tehdyn tarkastuksen jälkeen, myös 42 artiklan mukaisesti esitetyt todisteet.

2.      Valvontakertomusten ja tarkastustietojen lisäksi jäsenvaltiot voivat milloin tahansa toimittaa komissiolle tai sen nimeämälle elimelle lisätietoja, joilla voi olla merkitystä sellaisten muiden kuin sopimuspuolten alusten tunnistamiselle, jotka saattavat harjoittaa laitonta, sääntelemätöntä ja ilmoittamatonta kalastusta yleissopimusalueella.

3.      Komissio tai sen nimeämä elin toimittaa näiden tietojen perusteella muiden kuin sopimuspuolten alusten toimintaa koskevan kokonaiskertomuksen NEAFC:n sihteeristölle kunkin vuoden 1 päivään maaliskuuta mennessä.

44 artikla

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastustoimintaa harjoittavat alukset

1.      Jäsenvaltioiden on varmistettava, että NEAFC:n laatimaan alustavaan LIS-alusten luetteloon (A-luettelo) sisällytetyt alukset

         (a)    tarkastetaan 41 artiklan säännösten mukaisesti niiden saapuessa jäsenvaltioiden satamiin;

         (b)    eivät saa lupaa purkaa eivätkä jälleenlaivata saalistaan jäsenvaltioiden satamissa tai näiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä;

         (c)    eivät saa apua jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilta kalastusaluksilta, apualuksilta, säiliöaluksilta, emäaluksilta eivätkä rahtialuksilta, eivätkä ne saa osallistua jälleenlaivaustoimiin tai yhteisiin kalastustoimiin kyseisten alusten kanssa;

         (d)    eivät saa elintarvikkeita, polttoainetta tai muita palveluja.

2.      Edellä olevassa 1 kohdan b ja d alakohdassa annettuja säännöksiä ei sovelleta Aluettelossa esiintyviin aluksiin, kun NEAFC:lle on suositeltu kyseisten alusten poistamista A-luettelosta.

VII LUKU

Loppusäännökset

45 artikla

Luottamuksellisuus

1.      Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 112 ja 113 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava NEAFC:n sihteeristölle 9 artiklan 2 kohdan, 11 ja 12 artiklan sekä 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti lähetettyjen ja sieltä vastaanotettujen sähköisten raporttien ja viestien luottamuksellinen käsittely.

2.      Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 47 artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

46 artikla

Säädösvallan siirto

1.      Komissio voi 46 a artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 46 b ja 46 c artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti antaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 25 artiklan soveltamista ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kalavarojen luetteloa, sekä yksityiskohtaiset säännöt 24 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista ilmoitus- ja peruuttamismenettelyistä, mukaan luettuina määräajoista.

2.      Komissio noudattaa tällaisia delegoituja säädöksiä antaessaan tämän asetuksen säännöksiä.

46 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.      Siirretään komissiolle valta antaa 46 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä kolmeksi vuodeksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen kolmen vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 46 b artiklan mukaisesti.

2.      Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.      Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 46 b ja 46 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

46 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.      Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 46 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.      Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee mahdolliset peruuttamisen syyt.

3.      Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Se ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

46 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.      Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

         Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.      Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

         Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.      Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

47 artikla

Täytäntöönpano

1.      Komissiota avustaa kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitea, jäljempänä 'komitea'.

2.      Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

48 artikla

Muutoksia koskeva menettely

Komissio voi, saattaakseen osaksi unionin lainsäädäntöä järjestelmän nykyisiin määräyksiin tehtävät muutokset, joista tulee unionia velvoittavia, muuttaa tämän asetuksen säännöksiä 46 a artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 46 b ja 46 c artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti seuraavien seikkojen osalta:

       sopimuspuolten osallistuminen sääntelyalueella tapahtuvaan kalastukseen 5 artiklan mukaisesti;

       kiinteiden pyydysten poistaminen ja hävittäminen sekä kadonneen pyydyksen talteen ottaminen 6 ja 7 artiklan mukaisesti;

       VMS:n käyttö 11 artiklan mukaisesti;

       yhteistyö NEAFC:n sihteeristön kanssa ja tietojen välittäminen sille 12 artiklan mukaisesti;

       erillään säilytystä ja jäädytetyn kalan merkitsemistä koskevat vaatimukset 14 ja 15 artiklan mukaisesti;

       NEAFC-tarkastajien nimeäminen 16 artiklan mukaisesti;

       toimenpiteet, joilla kannustetaan muiden kuin sopimuspuolten kalastusaluksia noudattamaan sääntöjä paremmin VI luvun mukaisesti;

       liitteessä vahvistettu säänneltyjen kalavarojen luettelo.

Komissio noudattaa tällaisia delegoituja säädöksiä antaessaan tämän asetuksen säännöksiä.

49 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2791/1999 ▌.

50 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan […] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta                                         Neuvoston puolesta

Puhemies […]                                                                   Puheenjohtaja […]

LIITE

Säännellyt kalavarat

A)     Pelagiset lajit ja valtamerilajit

Laji (yleisnimi)

FAO-koodi

Tieteellinen nimi

ICES-suuralueet ja -alueet

Punasimppu

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Norjalainen kevätkutuinen silli (Atlantin-Skandinavian silli)

HER

Clupea harengus

I, II

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrilli

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Syvänmeren lajit

Laji (yleisnimi)

FAO-koodi

Tieteellinen nimi

ICES-suuarlueet

Atlantinsilokuore

ALC

Alepocehalus bairdii

I–XIV

Alepocephalus rostratus

PHO

Alepocephalus rostratus

I–XIV

Sinimora

ANT

Antimora rostrata

I–XIV

Mustahuotrakala

BSF

Aphanopus carbo

I–XIV

Islanninkissahai

API

Apristuris spp

I–XIV

Kultakuore

ARG

Argentina silus

I–XIV

Limapäät

ALF

Beryx spp.

I–XIV

Keila

USK

Brosme brosme

I–XIV

Nystypistinhai

GUP

Centrophorus granulosus

I–XIV

Suomupistinhai

GUQ

Centrophorus squamosus

I–XIV

Tummavalohai

CFB

Centroscyllium fabricii

I–XIV

Ruskosusihai

CYO

Centroscymnus coelolepis

I–XIV

Kuonosamettihai

CYP

Centroscymnus crepidater

I–XIV

Syvänmerenpunataskurapu

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I–XIV

Sillikuningas

CMO

Chimaera monstrosa

I–XIV

Kaulushai

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I–XIV

Meriankerias

COE

Conger conger

I–XIV

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

I–XIV

Leijahai

SCK

Dalatias licha

I–XIV

Lattahai

DCA

Deania calceus

I–XIV

Hohtosyvänneahven

EPI

Epigonus telescopus

I–XIV

Isovalohai

SHL

Etmopterus princeps

I–XIV

Samettivalohai

SHL

Etmopterus spinax

I–XIV

Rengaskissahai

SHO

Galeus melastomus

I–XIV

Laji (yleisnimi)

FAO-koodi

Tieteellinen nimi

ICES-suuarlueet

Pohjankissahai

GAM

Galeus murinus

I–XIV

Sinisuusimppu

BRF

Helicolenus dactylopterus

I–XIV

Kidushai

SBL

Hexanchus griseus

I–XIV

Keltaroussi

ORY

Hoplostethus atlanticus

I–XIV

Välimerenroussi

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I–XIV

Sillikuningas

CYH

Hydrolagus mirabilis

I–XIV

Hopeahuotrakala

SFS

Lepidopus caudatus

I–XIV

Kivinilkka

ELP

Lycodes esmarkii

I–XIV

Jäälestikala

RHG

Marcrourus berglax

I–XIV

Tylppäpyrstömolva

BLI

Molva dypterigia

I–XIV

Molva

LIN

Molva molva

I–XIV

Mora

RIB

Mora moro

I–XIV

Purjehai

OXN

Oxynotus paradoxus

I–XIV

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

I–XIV

Luikeroturskat

GFB

Phycis spp.

I–XIV

Hylkyahven

WRF

Polyprion americanus

I–XIV

Pyörörausku

RJY

Raja fyllae

I–XIV

Jäärausku

RJG

Raja hyperborea

I–XIV

Rausku

JAD

Raja nidarosiensus

I–XIV

Grönlanninpallas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

I–XIV

Atlantinnokkakuningas

RCT

Rhinochimaera atlantica

I–XIV

Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

I–XIV

Pikkupunasimppu

SFV

Sebastes viviparus

I–XIV

Holkeri

GSK

Somniosus microcephalus

I–XIV

Trachyscorpia cristulata

TJX

Trachyscorpia cristulata

I–XIV

Lisäys

Lausumat 48 artiklasta

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteavat, että mikä tahansa perussäädöksen luonteeltaan muista kuin keskeisistä säännöksistä, jotka nyt on lueteltu asetuksen 48 artiklassa (säädösvallan siirto), voi milloin tahansa tulevaisuudessa muuttua nykyisen NEAFC‑valvontajärjestelmän poliittiselta kannalta merkittäväksi osaksi, missä tapauksessa Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ottavat huomioon, että kumpikin lainsäädäntövallan käyttäjä, neuvosto tai Euroopan parlamentti, voi välittömästi käyttää joko oikeuttaan vastustaa komission luonnosta delegoiduksi säädökseksi tai oikeutta peruuttaa säädösvallan siirto asetuksen 46 b–c artiklassa säädetyllä tavalla."

"Neuvosto ja parlamentti sopivat, että jos jokin NEAFC-valvontajärjestelmää koskevan asetuksen säännöksistä sisällytetään muihin kuin keskeisiin osiin, jotka nyt on lueteltu 48 artiklassa, se ei sellaisenaan merkitse, että lainsäädäntövallan käyttäjät pitävät tällaisia säännöksiä automaattisesti muina kuin keskeisinä osina mahdollisissa muissa tulevissa asetuksissa kuin tässä."

"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat, että tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta SEUT 290 artiklan tai tällaisia säännöksiä sisältävien erillisten säädösten täytäntöönpanoa koskeviin toimielinten mahdollisiin tuleviin kantoihin."

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)

Lausunto 17. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... lokakuuta 2010.

(4)

EYVL L 227, 12.8.1981, s. 21. 21.

(5)

EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

(6)

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(7)

EYVL L 184, 17.07.99, s. 23.

(8)

EUVL L 56, 2.3.2005, s. 8.

(9)

EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.


PERUSTELUT

1.        Ehdotuksen taustaa

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus, jonka sopimuspuolena EU on, hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 81/608/ETY, ja yleissopimus tuli voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1982.

Asianomaisia valvonta- ja täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan hyväksyä, jotta varmistetaan tämän yleissopimuksen ja Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) hyväksymien suositusten täytäntöönpano. Valvonta- ja täytäntöönpanotoimia sovelletaan kaikkiin kalastusaluksiin, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa yleissopimuksessa määriteltyjen alueiden kalavaroihin kohdistuvaa kalastustoimintaa.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on tuoda unionin säännökset ajan tasalle saattamalla NEAFC:n valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma osaksi unionin lainsäädäntöä. Jotta NEAFC:n hyväksymä uusi suunnitelma voitaisiin panna täytäntöön, tässä ehdotuksessa säädetään neuvoston 16. joulukuuta 1999 antaman asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta, jolla pantiin täytäntöön NEAFC:n vuonna 1998 hyväksymä ensimmäinen suunnitelma.

NEAFC hyväksyi vuonna 2006 pidetyssä 25. vuosikokouksessaan uuden suunnitelman antamiensa suositusten valvonnan ja täytäntöönpanon parantamiseksi. Pääasiallinen muutos on aikaisemman suunnitelman ja muiden kuin sopimuspuolten aluksiin sovellettavan, suositusten noudattamisen parantamista koskevan ohjelman liittäminen yhteen. Toisen muutoksen muodostaa uusi satamavaltion tarkastusjärjestelmä, jossa Euroopan satamissa kielletään sellaiset jäädytetyn kalan purkamiset ja jälleenlaivaamiset, joita ulkomaisen kalastusaluksen lippuvaltio ei ole vahvistanut laillisiksi. Siihen sisältyy uusia toimenpiteitä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä (LIS) kalastusta harjoittavien alusten valvomiseksi. Suunnitelmaa on sittemmin muutettu vuosina 2007, 2008 ja 2009 pidetyissä NEAFC:n vuosikokouksissa annetuilla suosituksilla.

Nämä suositukset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2007, 9. helmikuuta 2008 sekä 6. ja 8. tammikuuta 2009 ja 6. helmikuuta 2010. NEAFC-yleissopimuksen mukaisesti ne ovat sopimuspuolia sitovia. Yleissopimuksen sopimuspuolena yhteisön on sovellettava niitä.

Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008 (LIS-asetus) tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1006/2008 säädetään, että EU:n vesien ulkopuolella saavat harjoittaa kalastustoimintaa ainoastaan sellaiset EU:n kalastusalukset, joilla on siihen myönnetty kalastuslupa. Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 (LIS-asetus) hyväksyttiin 20. marraskuuta 2009.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) tultua voimaan 1. joulukuuta 2009, tämä ehdotus siirtyi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin. Komission ehdotusta oli siksi mukautettava asianmukaisesti muun muassa muuttamalla "komitologia"-määräykset säädösvallan siirtoa ja täytäntöönpanovaltaa koskevien SEUT 290 ja 291 artiklan mukaisiksi.

Jotkut NEAFC:n hyväksymät määräykset on saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä vuosittaisilla TACeja ja kiintiöitä koskevilla asetuksilla. Oikeudellisen selkeyden vuoksi tämänkaltaiset säännökset, jotka eivät ole luonteeltaan tilapäisiä, olisi siirrettävä uuteen erilliseen asetukseen.

2.        Esittelijän kanta

EU antoi täyden tukensa näiden toimenpiteiden hyväksymiselle NEAFC:ssa. Euroopan parlamentti on useaan otteeseen korostanut, että suurin painopiste olisi asetettava laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjuntatoimien täytäntöönpanolle alueellisten kalastusjärjestöjen kautta. Esittelijä katsoo näin ollen, että NEAFC:n valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma on nopeasti saatettava osaksi EU:n lainsäädäntöä.

Esittelijän on todettava olevansa eri mieltä komission aiemmin toistuvasti käyttämästä menettelystä saattaa alueellisten kalastusjärjestöjen suositukset osaksi unionin lainsäädäntöä suurimpia sallittuja saaliita ja kiintiöitä koskevilla asetuksilla. Sitä paitsi tällaista lainsäädäntömenettelyä ei voida käyttää SEUT:n puitteissa, koska yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden on kuuluttava lainsäätäjien yhteiseen toimivaltaan SEUT 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tässä tapauksessa NEAFC hyväksyi nämä toimenpiteet vuonna 2006, ja komission pyrkimys perustella viivytykset inhimillisten resurssien puutteella on jo kestämätöntä. Alueellisten kalastusjärjestöjen suositusten saattaminen osaksi EU:n lainsäädäntöä on mitä tärkein väline laittoman kalastuksen torjunnassa ja EU:n laivastoja koskevien oikeudellisten aukkojen estämiseksi, ja nämä viivytykset – huolimatta suositusten väliaikaisesta sisällyttämisestä toisten asetusten kautta – saattavat lainsäädännön sekavaksi ja vahingoittavat EU:n luotettavuutta.

Tämän vuoksi komission on osoitettava mitä pikimmin riittävät resurssit alueellisiin kalastusjärjestöihin liittyvään työskentelyyn.

Tässä tapauksessa ylimääräinen viivästys aiheutui siitä, että komission ehdotus esitettiin ennen uuden perussopimuksen voimaantuloa vielä kuulemismenettelyn puitteisssa. Siksi sitä oli välttämätöntä mukauttaa. Neuvottelut vaikeutuivat siitä, että ehdotus sisälsi useita säännöksiä, jotka liittyivät aikaisempaan komiteamenettelyyn, ja säännöksen kaikkien tulevien NEAFC:ssa hyväksyttyjen suositusten ottamisesta osaksi EU:n lainsäädäntöä kyseisellä menettelyllä.

Kalatalousvaliokunnan äänestettäväksi esitetty konsolidoitu tarkistus vastaa 15. syyskuuta 2010 pidetyssä kolmikantakokouksessa sovittua kantaa, jonka mukaan sopimukseen pyritään ensimmäisessä käsittelyssä.

Esittelijä katsoo, että tekstissä, josta nyt on sovittu, otetaan huomioon parlamentin uusi toimivalta tavallisen lainsäätämisjärjestyksen puitteissa, ja toteaa sen sisältävän delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklasta johtuvat välttämättömät mukautukset sekä useita teknisiä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on ajantasaistaa ja selkeyttää komission ehdotusta.

Kun kyse on NEAFC:ssä hyväksytyn valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevan suunnitelman tulevien muutosten saattamisesta osaksi EU:n lainsäädäntöä, on tärkeää verrata nyt aikaansaatuja kompromissiratkaisuja kyseisen prosessin konkreettisiin vaatimuksiin ja tehdä kaikki tulevaisuuden kannalta tarvittavat mukautukset, jotka katsotaan asianmukaisiksi ja perussopimuksen mukaisiksi.

Esittelijä haluaa myös toistamiseen painottaa, että parlamentille on tiedotettava täysimääräisesti ja hyvissä ajoin alueellisia kalastusjärjestöjä koskevista päätöksistä käytävien neuvottelujen kaikista vaiheista (mukaan lukien neuvotteluvaltuuksien määrittely) ja että on tärkeää, että parlamentin edustajat osallistuvat tarkkailijoina näihin neuvotteluihin. Tämä on edellytys sille, että kyseiset suositukset voidaan saattaa osaksi EU:n lainsäädäntöä nopeasti ja tehokkaasti kyseenalaistamatta lainsäätäjien toimivaltaa ja perussopimuksen mukaista toimielinten välistä tasapainoa.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettava valvonta ja täytäntöönpanotoimet

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.4.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

14.7.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Hyväksytty (pvä)

29.9.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

30.9.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö