Eljárás : 2009/0051(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0260/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0260/2010

Viták :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Szavazatok :

PV 19/10/2010 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0363

JELENTÉS     ***I
PDF 641kWORD 353k
30.9.2010
PE 428.009v02-00 A7-0260/2010

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Carmen Fraga Estévez

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0151 – C7‑00009/2009 – 2009/0051(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0151),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0009/2009),

–   tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. március 17-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7‑0260/2009),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatait;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

AZ ELSŐ OLVASAT SORÁN(2)*

---------------------------------------------------------

az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló

.../2010/EU

EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE irányuló

bizottsági javaslatról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően(4),

Mivel:

(1)    A 81/608/EGK határozat(5) jóváhagyta az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezményt, (a továbbiakban: NEAFC-egyezmény), amely 1982. március 17-én lépett hatályba.

(2)    A NEAFC-egyezmény megfelelő keretet biztosít az egyezményben meghatározott terület halászati erőforrásainak ésszerű megőrzésében és kezelésében végzett többoldalú együttműködéshez.

(3)    Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság a 2006. november 15-i éves ülésén elfogadott egy ajánlást az olyan halászhajókra alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer létrehozására (a továbbiakban: a rendszer), amelyek az egyezmény hatálya alatt lévő, de a szerződő felek nemzeti joghatóságán kívül eső területen működnek. A 2007. és 2008. novemberében tartott éves üléseken több ajánlással módosították a rendszert.

(4)    A NEAFC-egyezmény 12. és 15. cikke alapján ezek az ajánlások 2007. május 1-jén, 2008. február 9-én, valamint 2009. január 6-án és 8-án lépnek hatályba.

(5)    A rendszer a szerződő felek lobogója alatt hajózó, a NEAFC területén működő hajókra, valamint a tengeren végzett vizsgálatokra (beleértve a vizsgálati és megfigyelési és a jogsértésekre vonatkozó eljárásokat) alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseket ír elő, amelyeket a szerződő feleknek kell végrehajtani.

(6)    A rendszer olyan új, kikötő szerinti állam általi ellenőrzési mechanizmust ír elő, amely hatékonyan lezárja az európai kikötőket a fagyasztott hal kirakodása és átrakodása elől, ha annak jogszerűségét nem tanúsította a valamely másik szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajók lobogója szerinti állam.

(7)    A NEAFC által elfogadott egyes intézkedéseket a TAC-ról és a kvótákról szóló évenkénti rendeleteken – legújabban a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló 43/2009/EK tanácsi rendeleten – keresztül ültették át a közösségi jogba(6). Az átláthatóság érdekében az ilyen, nem ideiglenes jellegű intézkedéseket célszerű új rendeletbe foglalni.

(8)    A rendszer olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek – a NEAFC által elfogadott védelmi és irányítási intézkedések teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében – elősegítik a védelmi és végrehajtási intézkedéseknek a nem szerződő felek hajói által történő betartását. A NEAFC ajánlást fogadott el arra vonatkozóan, hogy a hajók jegyzékéből töröljék azokat a hajókat, amelyekről bebizonyosodott, hogy jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytatnak, és helyettük új hajókat vegyenek fel. Biztosítani kell az ajánlások közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(9)    A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése(7) kimondja, hogy a tagállamok ellenőrzik a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférést, és ellenőrzik a lobogójuk alatt hajózó halászhajók által az uniós vizeken kívül végzett tevékenységeket. Ezért indokolt rendelkezni arról, hogy azok a tagállamok, amelyek hajói a NEAFC szabályozási területén halászati engedéllyel rendelkeznek, jelöljenek ki a rendszer végrehajtását nyomon követő és felügyelő ellenőröket, valamint biztosítsanak megfelelő eszközöket az ellenőrzések elvégzéséhez.

(10)  A NEAFC szabályozási területén végzett halászati tevékenységek nyomon követésének biztosítása érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük a rendszer alkalmazása során a Bizottsággal és az általa kijelölt szervvel.

(11)  A tagállamok felelőssége annak a biztosítása, hogy ellenőreik eleget tegyenek a NEAFC által megállapított ellenőrzési eljárásoknak.

(12)  A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a bejelentendő halászati erőforrások felsorolására, a kikötőbe való belépéshez szükséges előzetes értesítéssel kapcsolatos bejelentési és érvénytelenítési eljárásokra, valamint a kirakodásra és átrakodásra vonatkozó engedélyekre vonatkozó részletes szabályok tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten.

(13)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Szerződés 291. cikkével összhangban, végrehajtási aktusok révén kell elfogadni. E cikk értelmében a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az említett új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot(8) kell alkalmazni, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó.

(13a) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a NEAFC ellenőrzési és végrehajtási rendszer azon intézkedéseihez fűzött jövőbeni módosítások uniós jogszabályokba történő integrálása tekintetében, amelyek e rendelet egyértelműen meghatározott, nem lényeges elemei közé tartoznak, és amelyek az Európai Unióra nézve kötelező erővel bírnak az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény (NEAFC-egyezmény) értelmében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten.

(14)  Mivel e rendelet a NEAFC-egyezmény területére új ellenőrzési és végrehajtási szabályokat állapít meg, ezért az Atlanti-óceán északkeleti részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területeken alkalmazandó bizonyos ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló, 1999. december 16-i 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályát veszti.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság által elfogadott ellenőrzési és végrehajtási rendszernek (a továbbiakban: „a rendszer”) az Unió általi alkalmazására vonatkozó általános szabályokat és feltételeket határozza meg.

2. cikk

Hatály

Egyéb megállapítás hiányában e rendeletet minden olyan uniós hajóra alkalmazni kell, amelyet az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény szabályozási területének halászati erőforrásaira irányuló halászati tevékenységre használnak, vagy szándékoznak használni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

(1)    „egyezmény”: az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló módosított egyezmény;

(2)    „az egyezmény területe”: az egyezmény hatálya alá tartozó terület vizei az egyezmény 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint;

(3)    „szabályozási terület”: az egyezmény területének azon vizei, amelyek a szerződő felek halászati joghatóságán kívül esnek;

(4)    „szerződő felek”: az egyezményt aláíró szerződő felek;

(5)    „NEAFC”: az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság;

(6)    „halászati tevékenységek”: halászat, beleértve a közös halászati műveleteket, halfeldolgozási műveletek, halak vagy haltermékek átrakodása illetve kirakodása, valamint a halászathoz kapcsolódó vagy annak előkészítésére irányuló egyéb kereskedelmi tevékenység;

(7)    „halászati erőforrások”: az egyezmény 1. cikkének (2) bekezdésében említett halászati erőforrások;

(8)    „szabályozott erőforrások”: azon halászati erőforrások, amelyekre az egyezmény ajánlásai vonatkoznak, és amelyeket a mellékletben felsorolnak;

(9)    „halászhajó”: bármely olyan hajó, amelyet a halászati erőforrások kereskedelmi hasznosítására használtak vagy szándékoznak használni, beleértve a halfeldolgozó hajókat és az átrakodást végző hajókat;

(10)  „nem szerződő fél hajója”: olyan halászhajó, amely nem NEAFC szerződő fél lobogója alatt hajózik, beleértve azokat a hajókat, amelyek esetében megalapozottan gyanítható, hogy honosság nélküliek;

(11)  „közös halászati művelet“: két vagy több hajó viszonylatában végzett művelet, amely során a fogást ez egyik halászhajó halászeszközéből a másik hajóra rakják át;

(12)  „átrakodási művelet”: egy halászhajó fedélzetén található összes vagy bármely halászati termék egy másik halászhajóra történő átrakodása;

(13)  „kikötő”: kirakodásra használt hely vagy olyan partközeli hely, amelyet az egyik szerződő fél halászati erőforrások átrakodására kijelöl;

4. cikk

Kapcsolattartók

1.      A felügyeleti és ellenőrzési jelentéseknek a 12., 19., 20. és 27. cikknek megfelelő átvételéhez, valamint az értesítések átvételéhez és az engedélyek 24. és 25. cikkel összhangban történő kibocsátásához a tagállamok kijelölik az illetékes hatóságot, amely kapcsolattartóként jár el.

2.      A értesítések átvételére és az engedélyek kiadására szolgáló 24. és 25. cikk szerinti kapcsolattartók a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

3.      A tagállamok megküldik a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, e-mail címét és fax számát a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv, valamint a NEAFC-titkárság részére.

4.      Az (1) és (3) bekezdésben említett kapcsolattartókra vonatkozó adatokban bekövetkező bármilyen változásról legalább 15 nappal a változás hatályba lépését megelőzően értesíteni kell a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, valamint a NEAFC-titkárságot.

5.      Az (1) és (3) bekezdésben említett információknak a továbbítási módját a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

II. FEJEZET

Felügyeleti intézkedések

5. cikk

Uniós részvétel

1.      A tagállamok számítógéppel olvasható formában elküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt hajózó és az Unióban nyilvántartott azon hajóknak a jegyzékét – a jegyzék módosításaival együtt –, amelyek jogosultak a szabályozási területen halászni, különös tekintettel azon hajókra, amelyek közvetlenül egy vagy több szabályozott erőforrásra irányuló halászatra jogosultak. Ezt az információt minden évben legkésőbb december 15-ig küldik el, vagy legalább öt nappal azelőtt, hogy a hajó belép a szabályozási területre. A Bizottság az információt haladéktalanul továbbítja a NEAFC titkárának.

2.      A (2) bekezdésben említett lista továbbítási módját a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

Az eszközök megjelölése

1.      A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozási területen hajózó halászhajóikon használt halászati eszközök a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászeszköz jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. március 1-jei 356/2005/EK bizottsági rendelettel(9) összhangban megjelölésre kerülnek.

2.      A 356/2005/EK rendelet szerinti jelöléssel nem rendelkező vagy a NEAFC által elfogadott ajánlásokkal bármilyen módon ellentétes, rögzített halászeszközöket a tagállamok eltávolíthatják, és azokkal szabadon rendelkezhetnek csakúgy, mint a bennük talált halakkal.

7. cikk

Az elveszített eszközök kiemelése

4.      A lobogó szerinti tagállam illetékes hatósága az 1224/2009/EK rendelet 48. cikkének (3) bekezdése értelmében kapott információt, valamint a hajó hívójelét haladéktalanul elküldi a NEAFC-titkárságnak.

5.      A tagállamok vállalják, hogy rendszeresen összegyűjtik a lobogójuk alatt hajózó hajók elveszített eszközeit. ▌

8. cikk

A fogás ▌dokumentálása

1.      A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott információn(10) túl az uniós halászhajók parancsnokai egybekötött, oldalszámokkal ellátott halászati naplóban vagy elektronikusan a következőket jegyzik fel:

         (a)    a szabályozási területre való belépések és annak az onnan való kilépések,

         (b)    a hajón a szabályozási területre való belépés óta tárolt összesített fogások becsült napi és/vagy fogásonkénti mennyisége,

         (c)    a visszadobott hal napi és/vagy fogásonkénti mennyisége.

         (ca)  a jelentések 9. cikk szerinti elküldését követően az alábbi adatokat haladéktalanul rögzíteni kell a hajónaplóban:

                  -       a jelentés továbbításának dátuma és időpontja (UTC), kivéve, ha ez elektronikusan feljegyzésre kerül,

                  -       rádión keresztül történő adatátvitel esetén a rádióállomás neve, amelyről a jelentést küldték;

         (cb)  (adott esetben) a halászati mélység.

2.      A szabályozott erőforrások halászatában résztvevő, a fogásukat feldolgozó és/vagy fagyasztó uniós halászhajók parancsnokai:

         (a)    feljegyezik a termelési hajónaplóba az összesített termelésüket minden fajra és minden termékfajtára vonatkozóan, valamint

         (b)    minden feldolgozott terméket úgy helyeznek el a hajó rakodóterében, hogy elhelyezkedésük a halászhajó fedélzetén található tárolási terv alapján minden fajtára vonatkozóan azonosítható legyen.

3.      Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok mentesíthetik a hajónapló vezetése alól azt a közösségi halászhajót, amelyik az átrakodásnál halászati erőforrásokat vesz a fedélzetére. Az ezen eltérés hatálya alá eső hajók tárolási tervben határozzák meg a 14. cikk (1) bekezdésében említett fagyasztott halak elhelyezését a rakodótérben, a termelési naplóba pedig feljegyzik:

         (a)    a 9. cikk szerinti jelentés továbbításának az összehangolt világidő (UTC) szerinti dátumát és időpontját;

         (b)    rádiós jelentés esetén a rádióállomás nevét, amelyről a jelentést küldték;

         (c)    az átrakodás dátumát és időpontját (UTC);

         (d)    az átrakodás helyét (földrajzi szélesség/hosszúság);

         (e)    a felvett fajok mennyiségét;

         (f)     azon halászhajó nevét és nemzetközi rádióhívójelét, amelyről a fogást kirakodták.

4.      E cikk ▌részletes végrehajtási szabályait a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

A szabályozott erőforrásokból származó fogás jelentése

1.      A szabályozott erőforrások halászatában résztvevő uniós halászhajók parancsnokai elektronikus úton elküldik a fogási jelentéseket a halászati figyelő központjuk részére. Ezen adatokat kérésre hozzáférhetővé teszik a Bizottság számára. A jelentéseknek a következőket kell tartalmazniuk:

         (a)    a szabályozási területre való belépéskor a hajón tárolt mennyiségekről szóló jelentést. Az ilyen jelentéseket legkorábban 12 órával és legkésőbb 6 órával a szabályozási területre való belépés előtt továbbítják;

         (b)    a heti fogásokról szóló jelentést. E jelentéseket első alkalommal legkésőbb a hajónak a szabályozási területre való belépését követő hetedik nap végén kell továbbítani, illetve ha a halászút hét napnál hosszabb ideig tart, akkor a vasárnap éjfélkor lezáruló előző hét során végrehajtott fogások tekintetében legkésőbb hétfő délben. E jelentésnek tartalmaznia kell a halászati napok számát a halászat megkezdése vagy a legutóbbi fogási jelentés óta;

         (c)    a szabályozási terület elhagyásakor a fedélzeten lévő halászzsákmányról szóló jelentést. Ezt a jelentést legkorábban 8 órával, legkésőbb 2 órával a szabályozási terület mindenkori elhagyása előtt továbbítják. A jelentés adott esetben tartalmazza a halászattal eltöltött napok számát és a szabályozási területen halászott fogás mennyiségét a halászat megkezdése vagy a legutóbbi fogási jelentés óta;

         (d)    jelentés a hajó szabályozási területen való tartózkodása alatt a be- és kirakodott mennyiségről minden egyes átrakodás tekintetében. E jelentést az átadó hajók az átrakodás előtt legalább 24 órával, a fogadó hajók pedig a művelet után legkésőbb egy órával készítik el. E jelentés tartalmazza a tervezett átrakodás dátumát, időpontját, földrajzi helyzetét, a kirakodásra szánt vagy berakodott, felkerekített teljes tömeget fajonként, kg-ban megadva, valamint azon hajó hívójeleit, ahová, illetve ahonnan a mennyiségeket átrakták. A IV. fejezet sérelme nélkül a fogadó hajó bármely kirakodás előtt legalább 24 órával jelenti a fedélzeten lévő összes fogást és a kirakodásra szánt teljes tömeget, a kikötő nevét és a kirakodás időpontját.

2.      Az e cikkben említett fogási jelentésekben a kerekített össztömeget kg-ban kell megadni (a legközelebb eső 100 kg-hoz kerekítve), fajonkénti bontásban és a FAO-kódokat alkalmazva. Azon fajok teljes mennyisége, melyeknek kerekített össztömege fajonként egy tonnánál kevesebb, az MZZ (meg nem határozott tengeri hal) hárombetűs kóddal jelölhető.

3.      A tagállamoknak a fogási jelentésekben szereplő adatokat rögzíteniük kell az 1224/2009/EK rendelet 109. cikkének (1) bekezdésében említett adatbázisban.

4.      E cikk végrehajtásának részletes szabályait, különös tekintettel a formátum és a továbbításra vonatkozó előírások meghatározására, a 47. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

A fogásról és a halászati munkáról szóló átfogó jelentés

1.      A tagállamok minden hónap 15. napjáig számítógépes adatátvitel útján értesítik a Bizottságot a lobogójuk alatt hajózó hajók által a szabályozási területen halászott halászati erőforrásoknak az előző hónap során kirakodott vagy átrakott mennyiségéről.

2.      Az 1224/2009/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül, a tagállamok minden hónap 15. napjáig számítógépes adatátvitel útján értesítik a Bizottságot a harmadik országok nemzeti halászati joghatósága alá tartozó területek és az egyezmény hatálya alá tatozó terület uniós vizein a lobogójuk alatt hajózó hajók által halászott szabályozott erőforrásoknak arról a mennyiségéről is, amelyet az előző hónap során kirakodtak, vagy másik hajóra rakodtak át.

3.      Az adatátvitel (1) és (2) bekezdésben szereplő ▌formátumát a 47. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

         Az (1) bekezdésben említett erőforrások jegyzékét a 46. és 46c. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően fogadják el.

4.      A Bizottság valamennyi tagállam vonatkozásában összeállítja az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat és továbbítja azokat a NEAFC-titkárságnak azon naptári hónap végétől számított harminc napon belül, amelyben a fogásokat kirakodták, illetve átrakodták.

11. cikk

Hajómegfigyelési rendszer

A tagállamok biztosítják, hogy a hajómegfigyelési rendszer (VMS-rendszer) segítségével szerzett, az adott tagállam lobogója alatt hajózó és a szabályozási területen halászatot folytató hajókat érintő információkat, a 47. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint elfogadott formátumot és előírásokat betartva, automatikus és elektronikus adatátvitel útján továbbítják a NEAFC-titkárságnak.

12. cikk

Információközlés

1.      A tagállamok haladéktalanul megküldik a 9. és 11. cikkben említett jelentéseket és adatokat a NEAFC-titkárságnak. Műszaki meghibásodás esetén azonban a jelentéseket és az adatokat a kézhezvételtől számított 24 órán belül továbbítani kell a NEAFC-titkárság számára. A tagállamok biztosítják, hogy az általuk továbbított valamennyi jelentést és üzenetet folyamatos sorszámozással látják el.

2.      A tagállamok biztosítják, hogy a NEAFC titkárságának továbbított jelentések és adatok megfelelnek a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatforgalmi formáknak és protokolloknak.

13. cikk

Átrakodás és közös halászati műveletek

1.      Az uniós halászhajók csak akkor kezdenek átrakodásba a szabályozási területen, ha arra előzetesen felhatalmazást kaptak a lobogójuk szerinti tagállam illetékes hatóságaitól.

2.      Az uniós halászhajók átrakodási műveleteket, vagy közös halászati műveleteket csak szerződő fél lobogója alatt hajózó hajókkal, valamint olyan nem szerződő fél tulajdonában lévő hajókkal végezhetnek, amelyek a NEAFC-tól megkapták az együttműködő nem szerződő fél minősítést.

3.      Az átrakodási műveletben részt vevő olyan uniós halászhajók, amelyek halászati erőforrásokat vesznek a fedélzetükre, ugyanezen út során a halfeldolgozási műveleteken, valamint a kirakodáson kívül nem végezhetnek egyéb halászati tevékenységeket, beleértve a közös halászati műveleteket is.

14. cikk

Elkülönített tárolás

1.      Az olyan uniós halászhajók, amelyek az egyezmény területén egynél több halászhajóval fogott, fagyasztott halászati erőforrást szállítanak a fedélzetükön, az egyes hajókról származó halakat a rakodótér több részében is tárolhatják, de azokat jól látható módon el kell különíteniük egymástól, elsősorban műanyag fólia, rétegelt lemez vagy háló segítségével.

2.      Az egyezmény területén belüli összes fogást az e területen kívül fogott fogásoktól elkülönítetten kell tárolni.

15. cikk

A fagyasztott hal címkézése

Miután megfagytak, az egyezmény területén fogott összes halat egyértelműen olvasható címkével vagy pecséttel kell azonosítani. Az egyes, fagyasztott halat tartalmazó ládákra vagy tömbökre felhelyezett címke vagy pecsét feltünteti a hal faját, az előállítás napját, a fogás szerinti ICES alterületet és körzetet, valamint a halat kifogó hajó nevét.

III. FEJEZET

Tengeren végzett ellenőrzések

16. cikk

NEAFC-ellenőrök

1.      Azok a tagállamok, amelyeknek halászhajói jogosultak a szabályozási területen való halászatra, a rendszer keretében ellenőröket jelölnek ki a felügyeleti és ellenőrzési feladatok elvégzésére. A tagállamok minden ellenőr részére különleges személyazonossági okmányt állítanak ki.

2.      A tagállamok különleges személyazonosító okmányt állítanak ki minden ellenőr számára. Ezen okmány formáját a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozzák meg.

3.      Minden ellenőr magánál tartja és felmutatja a különleges személyazonossági okmányt, amikor egy halászhajó fedélzetére lép.

17. cikk

Az ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó általános rendelkezések

1. A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv koordinálja az Unió felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeit, valamint az érintett tagállamokkal együttműködve minden évben közös alkalmazási tervet dolgoz ki az Uniónak a rendszerben való következő évi részvételéről. Az alkalmazási terv többek között meghatározza az elvégzendő ellenőrzések számát.

         Amennyiben bármely időpontban több mint 10 uniós halászhajó vesz részt a szabályozási területen szabályozott erőforrások halászatában, a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv biztosítja, hogy ez idő alatt jelen legyen a területen valamelyik tagállam ellenőrhajója, vagy egy másik szerződő féllel megállapodás legyen érvényben egy ellenőrhajó jelenlétének biztosítása érdekében.

2.      A tagállamok biztosítják, hogy ellenőreik megkülönböztetésmentes módon és a rendszernek megfelelően végezzék az ellenőrzéseket. Az ellenőrzések száma a flotta méretétől függ, figyelembe véve a halászhajók által a szabályozási területen töltött idő tartamát is.

3.      A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv arra törekszik, hogy az ellenőrzések méltányos elosztása révén egyenlő elbánást biztosítson valamennyi szerződő félnek a szabályozási területen működő halászhajói számára.

5.      A tagállamok lépéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy egy másik szerződő fél NEAFC-ellenőrei el tudják végezni az ellenőrzést a lobogójuk alatt hajózó hajók fedélzetén.

6.      Az ellenőröknek kerülniük kell a kényszerítő eszközök alkalmazását, kivéve a jogos önvédelem esetét. Halászhajók fedélzetén végzett ellenőrzés közben az ellenőrök nem viselnek maguknál lőfegyvert. Ezen intézkedések nem sértik az erő alkalmazásának tilalmára vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

7.      A felügyelők megpróbálják elkerülni, hogy bármiféle zavart vagy kellemetlenséget okozzanak a halászhajó, annak tevékenységei, illetve a fedélzeten szállított fogás számára, kivéve ha, és csak olyan mértékben, amennyire azt a megbízatásuk teljesítése szükségessé teszi.

18. cikk

Az ellenőrzés eszközei

1.      A tagállamok az ellenőrök rendelkezésére bocsátják a felügyeleti és ellenőrzési feladataik elvégzéséhez szükséges megfelelő eszközöket. E célból ellenőrhajókat és repülőgépeket jelölnek ki a rendszer keretében.

2.      A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv minden év január 1-je előtt elküldi a NEAFC-titkárság számára a NEAFC-ellenőrök és a különleges ellenőrhajók nevét, valamint azoknak a légi járműveknek az azonosító adatait (lajstromozási számát, nevét, rádióhívójelét), amelyeket a következő év során a tervben való részvételre a tagállamok ki kívánnak jelölni. Adott esetben ezek az adatok az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkében említett listáról származnak. Az e listán végrehajtott módosításokról a tagállamok értesítik a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, amely egy hónappal a változás hatálybalépését megelőzően továbbítja az információt a NEAFC-titkárságnak és a többi tagállamnak.

3.      A rendszer keretében kijelölt és NEAFC-ellenőröket szállító hajó, valamint a vele felvonuló kísérőhajó kitűzi a NEAFC-ellenőrzés különleges jelzését annak jelzésére, hogy a fedélzeten tartózkodó ellenőrök a rendszer keretében ellenőrzést végezhetnek. A rendszer keretében kijelölt légi járművek felismerhetően jelzik nemzetközi hívójelüket. A különleges jelzés formáját a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

4.      A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv nyilvántartást vezet a kijelölt uniós ellenőrhajó vagy légi jármű rendszeren belüli megbízatása kezdetének és végének napjáról és órájáról a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott forma szerint. ▌

19. cikk

Felügyeleti eljárás

1.      A NEAFC-ellenőrök úgy látják el a halászhajók felügyeletét, hogy a rendszer keretében kijelölt hajókról és légi járművekről megfigyelik azokat. A NEAFC-ellenőrök hajónként minden megfigyelési jelentésből egy példányt elektronikus adatátvitel útján haladéktalanul továbbítanak a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően előírt formában az érintett hajó lobogója szerinti tagállamnak, a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek, valamint a NEAFC titkárságának. Kérésére továbbítják az érintett hajó lobogója szerinti tagállam számára a megfigyelési jelentés nyomtatott példányát és a hozzá tartozó fotókat.

2.      A NEAFC-ellenőrök megfigyeléseiket – a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadott formában – felügyeleti jelentésben rögzítik.

20. cikk

Ellenőrzési eljárás

1.      Az ellenőrök nem lépnek egy halászhajó fedélzetére anélkül, hogy rádión erről előzetesen értesítették volna azt, vagy a nemzetközi jelkódex használatával megfelelő jelzést adtak volna a hajónak, beleértve az ellenőrzést végző csoportra és az ellenőrhajóra vonatkozó azonosítókat, függetlenül attól, hogy nyugtázták-e azok vételét.

2.      Az ellenőrök megvizsgálhatják a halászhajó minden olyan lényeges területét, fedélzeteit és helyiségeit, a fogást (akár feldolgozott termék, akár nem), hálókat vagy egyéb eszközöket és berendezéseket, valamint az összes olyan okmányt, amelyet szükségesnek vélnek annak ellenőrzéséhez, hogy betartják-e a NEAFC által előírt intézkedéseket, valamint kikérdezhetik a parancsnokot vagy egy általa kijelölt személyt.

3.      A halászhajó számára, amelynek a fedélzetére lépnek, nem írható elő, hogy megálljon vagy manőverezzen halászat, a háló kivetése vagy behúzása közben. Az ellenőrök elrendelhetik a halászfelszerelések behúzásának megszakítását vagy késleltetését arra az időre, amíg a hajó fedélzetére lépnek, de az (1) bekezdésben említett jelzés vételétől számított 30 percnél tovább semmiképpen.

4.      Az ellenőrhajók parancsnokai a halászhajótól az előírás szerinti biztonságos távolságban manővereznek.

5.      Az ellenőrök utasíthatják a halászhajót, hogy halassza el a szabályozott területre való belépését vagy annak elhagyását a 9. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett jelentéseknek a halászhajó általi továbbításától számított legfeljebb 6 órán keresztül.

6.      Az ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 4 órát, vagy addig tart, amíg a hálót behúzzák és a hálót és a fogást ellenőrzik, attól függően, hogy melyik tart hosszabb ideig. Bármilyen szabálytalanság észlelése estén az ellenőrök addig maradhatnak a fedélzeten, amíg a 29. cikk (1) bekezdésének b) pontjában elrendelt intézkedések végrehajtásához erre szükség van.

7.      Amennyiben a halászhajó méretét és a hajón tartott halak mennyiségét figyelembe véve különleges körülmények állnak fenn, az ellenőrzés meghaladhatja a (6) bekezdésben meghatározott időtartamot. Ebben az esetben az ellenőrök csak addig maradhatnak a hajó fedélzetén, ameddig ez az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges. A (9) bekezdésben említett ellenőrzési jelentésben rögzíteni kell a (6) bekezdésben meghatározott időtartam túllépésének okait.

8.      Legfeljebb két, a tagállamok által kijelölt ellenőr léphet egy másik szerződő fél halászhajójának fedélzetére. Az ellenőrzés végzése közben az ellenőrök az összes szükséges támogatást kérhetik a parancsnoktól. Az ellenőrök nem zavarják a parancsnokot abban, hogy a fedélzetre lépés és az ellenőrzés során kapcsolatot tartson a lobogó szerinti állam hatóságaival.

9.      Minden ellenőrzést – a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott formában – dokumentálni kell egy ellenőrzési jelentésben. A parancsnok észrevételt tehet az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban, amelyet az ellenőröknek az ellenőrzés befejezésekor alá kell írniuk. Az ellenőrzési jelentés egy példányát átadják a halászhajó parancsnokának. Minden ellenőrzési jelentésből egy példányt haladéktalanul eljuttatnak az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti államhoz és a Bizottsághoz, vagy egy általa kijelölt szervhez. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezt haladéktalanul továbbítja ▌a NEAFC titkárságának. Az ellenőrzött hajó lobogó szerinti államának kérésre megküldik az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát.

21. cikk

A hajóparancsnokok kötelezettségei az ellenőrzési eljárás során

A halászhajó parancsnoka:

(a)    elősegíti az ellenőrök gyors és biztonságos fedélzetre és partra szállását a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően elfogadott előírások szerint;

(b)    együttműködnek és segítenek a halászhajó e rendelet szerint végzett ellenőrzésében, valamint nem akadályozzák, nem félemlítik meg és nem zavarják az ellenőröket feladatuk végzése során, és biztosítják a személyes biztonságuk védelmét;

(c)    lehetővé teszik az ellenőrök számára, hogy kapcsolatba lépjenek a lobogó szerinti állam és az ellenőrzést végző állam hatóságaival;

(d)    hozzáférést biztosítanak a halászhajó minden olyan lényeges területéhez, fedélzeteihez és helyiségeihez, a fogáshoz (akár feldolgozott termék, akár nem), a hálókhoz vagy egyéb eszközökhöz és berendezésekhez, valamint az összes olyan okmányhoz, amelyet az ellenőr a 20. cikk (2) bekezdésének megfelelően szükségesnek vél;

(e)    átadják az ellenőrök által kért okmányok másolatát; valamint

(f)     megfelelő ellátást biztosítanak az ellenőröknek, beleértve adott esetben az étkezést és a szállást is, amennyiben azok a 32. cikk (3) bekezdésének megfelelően a hajón maradnak.

IV. FEJEZET

Más szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajóknak a kikötő szerinti állam általi ellenőrzése

22. cikk

Hatály

Az e fejezetben maghatározott rendelkezések egy másik szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajó által az egyezmény hatálya alá tartozó területen fogott, majd lefagyasztott halászati erőforrások tagállami kikötőkben történő kirakodására vagy átrakodására alkalmazandók, az 1224/2009/EK rendelet és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a jogellenes halászatra vonatkozó rendelet) (11) sérelme nélkül.

23. cikk

Kijelölt kikötők

A tagállamok olyan kikötőket vagy parthoz közeli helyeket jelölnek ki és értesítik ezekről a Bizottságot, ahol egy másik szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajó által az egyezmény hatálya alá tartozó területen fogott, majd lefagyasztott halászati erőforrások kirakodása vagy átrakodása engedélyezett. A Bizottság értesíti a NEAFC titkárságát e helyekről és a kijelölt kikötők jegyzékében történő bármilyen változásról legalább tizenöt nappal a változás hatálybalépését megelőzően.

Az egyezmény területén egy másik szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajó által kifogott, majd lefagyasztott hal kirakodása vagy átrakodása csak a kijelölt kikötőkben engedélyezett.

24. cikk

A kikötőbe való belépésre vonatkozó előzetes értesítés

1.      Az 1005/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelően, valamely kikötőbe kirakodás vagy átrakodás céljából belépni szándékozó, a 22. cikk szerinti halat szállító valamennyi halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője legalább három munkanappal a várható érkezés előtt értesíti az adott kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságait.

         Egy tagállam rendelkezhet azonban más bejelentési határidő megállapításáról is, figyelembe véve különösen a halászterületek és a kikötői közötti távolságot. Ilyen esetben a tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, valamint a NEAFC titkárságát.

2.      A hajók parancsnokai vagy képviselőik érvényteleníthetik az előzetes értesítést azáltal, hogy erről a megérkezés bejelentett becsült időpontja előtt 24 órával értesítik az általuk használni kívánt kikötő illetékes hatóságait.

         Egy tagállam rendelkezhet azonban az érvénytelenítés tekintetében más határidőről is. Ilyen esetben a tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, valamint a NEAFC titkárságát. Az értesítéshez mellékelni kell az eredeti bejelentési formanyomtatványt, amelyen keresztben fel kell tüntetni az „ÉRVÉNYTELEN” szót.

3.      A kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul továbbítják az (1) és (2) bekezdésben említett értesítés egy példányát a halászhajó lobogója szerinti állam számára, az átrakodási műveletben részt vevő hajó esetében az átadó hajók lobogója szerinti állam vagy államok számára. A (2) bekezdésben említett értesítés egy példányát ▌haladéktalanul továbbítani kell a NEAFC titkárságának.

5.      Az értesítés formátumát és az arra vonatkozó előírásokat a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

         Szükség esetén a 46–46c. cikkben meghatározott eljárással összhangban további részletes szabályokat kell elfogadni az e cikk szerinti értesítési és érvénytelenítési eljárásokra (beleértve az időtartamokat is).

25. cikk

Kirakodásra és átrakodásra vonatozó engedély

1.      A kirakodni vagy átrakodni szándékozó halászhajó lobogója szerinti állam, vagy – amennyiben a hajó átrakodásban vett részt az uniós vizeken kívül – az átadó hajók lobogója szerinti állam vagy államok, a 24. cikkben említett korábbi értesítés egy példányának a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai részére történő visszaküldésével megerősítik, hogy:

         (a)    a halfogást bejelentő halászhajó elegendő kvótával rendelkezett a bejelentett fajok halászatára;

         (b)    a fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor;

         (c)    a halfogást bejelentő halászhajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezett halászati jogosítvánnyal;

         (d)    VMS-adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott.

2.      A kirakodási vagy átrakodási műveleteket csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a kikötő szerinti állam illetékes hatóságai arra engedélyt adtak. Ilyen engedélyt csak akkor adnak, ha az (1) bekezdésben említett lobogó szerinti állam megerősítését megkapták.

3.      A (2) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett megerősítés hiányában is adhatnak teljes vagy részleges kirakodási engedélyt, de ilyen esetekben az érintett halfogást egy a felügyeletük alatt álló raktárban kell tárolni. Az ilyen halakat csak az (1) bekezdésben említett megerősítés kézhezvétele után lehet értékesíteni, átrakodni vagy elszállítani. Amennyiben a kirakodás időpontjától számított 14 napon belül nem érkezik meg a megerősítés, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai, a nemzeti szabályoknak megfelelően a halat lefoglalhatják és rendelkezhetnek vele.

4.      A kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatukról haladéktalanul értesítik a parancsnokot, és tájékoztatják a NEAFC titkárságát.

5.      Az e cikk szerinti kirakodásra vagy átrakodásra vonatkozó engedély részletes szabályait a 46–46c. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

26. cikk

Kikötői ellenőrzések

1.      A tagállamok minden jelentési évben a kikötőikben történő kirakodások és átrakodások legalább 15%-át ellenőrzik.

2.      Az ellenőrzések során nyomon követik a teljes kirakodási és átrakodási műveletet, és összehasonlító ellenőrzést végeznek a kirakodásra vonatkozó előzetes értesítésben bejelentett fajok mennyisége és a ténylegesen ki- vagy átrakodott fajok mennyisége között. Amikor a kirakodás vagy átrakodás befejeződik, az ellenőr megvizsgálja és feljegyzi a fedélzeten maradt halfajonkénti mennyiségeket.

3.      A nemzeti ellenőrök mindent megtesznek a hajók indokolatlan feltartóztatásának elkerülése érdekében, illetve annak biztosítására, hogy a hajók a lehető legkisebb akadályoztatást és kényelmetlenséget szenvedjék el, valamint hogy a fogott hal minősége ne romoljon.

4.      A kikötő szerinti tagállam ellenőrei felkérhetik más szerződő felek ellenőreit, hogy kísérjék el a tagállam saját ellenőreit és végezzenek megfigyelést azon halászati erőforrások kirakodási és átrakodási műveleteinek ellenőrzésénél, amelyeket egy másik szerződő fél lobogója alatt hajózó halászhajók fogtak ki.

27. cikk

Ellenőrzési jelentések

1.      Minden ellenőrzést egy ellenőrzési jelentés megírásával kell dokumentálni a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megállapított formanyomtatvány alkalmazásával.

2.      A parancsnok észrevételt tehet az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban, amelyet az ellenőröknek az ellenőrzés befejezésekor alá kell írniuk. Az ellenőrzési jelentés egy példányát átadják a halászhajó parancsnokának.

3.      Minden egyes ellenőrzési jelentésből egy példányt haladéktalanul eljuttatnak az ellenőrzött halászhajó lobogó szerinti állama számára, és az átrakodási műveletben részt vevő hajó esetében az átadó hajók szerinti állam vagy államok számára, a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv számára, valamint a NEAFC titkárságának. Az ellenőrzött hajó lobogó szerinti államának kérésre megküldik az ellenőrzési jelentés eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát.

V. FEJEZET

Jogsértések

28. cikk

Hatály

Az 1224/2009/EK rendelet és az 1005/2008/EK rendelet sérelme nélkül, az e fejezetben meghatározott rendelkezések az uniós halászhajókra, valamint a más szerződő felek lobogója alatt hajózó olyan halászhajókra alkalmazandók, amelyeket a szabályozási terület halászati erőforrásaira irányuló halászati tevékenységre használnak vagy szándékoznak használni.

29. cikk

Jogsértési eljárások

1.      Amennyiben az ellenőröknek alapos okuk van feltételezni, hogy a halászhajó a NEAFC által elfogadott intézkedésekkel ellentétes tevékenységet folytat:

         (a)    a 19. cikk (2) bekezdésében, a 20. cikk (8) bekezdésében, vagy a 27. cikkben említett jelentésben feljegyzik a jogsértést;

         (b)    minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a bizonyíték biztonságát és folytonosságát. Azonosító jelzést illesztenek a halászfelszerelés minden olyan részére, amelyet az ellenőr szerint az alkalmazandó intézkedések megszegése során használtak;

         (c)    haladéktalanul megkísérlik felvenni a kapcsolatot az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti állam valamely ellenőrével vagy kijelölt hatóságával;

         (d)    haladéktalanul továbbítják az ellenőrzési jelentést a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek.

2.      Az ellenőrzést végző tagállam írásban értesíti az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti állam kijelölt hatóságait és a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet a jogsértés részleteiről, lehetőség szerint még a vizsgálat kezdetét követő munkanap folyamán.

3.      Az ellenőrzést végző tagállam haladéktalanul elküldi az eredeti felügyeleti vagy ellenőrzési jelentést az igazoló okmányokkal együtt az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságaihoz, valamint egy példányt a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek, amely továbbít egy másolatot a NEAFC titkárságának.

30. cikk

Jogsértések nyomon követése

1.      Amikor az egyik tagállamot egy másik szerződő fél vagy egy másik tagállam értesíti egy a lobogója alatt hajózó hajó által elkövetett jogsértésről, akkor az a nemzeti jogának megfelelően haladéktalanul fellép annak érdekében, hogy megkapja és megvizsgálja a jogsértés bizonyítékait és elvégezze a jogsértés nyomon követéséhez szükséges további vizsgálatokat, valamint hogy – amennyiben lehetséges – ellenőrizze az érintett halászhajót.

2.      A tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek a jogsértések bizonyítékainak átvételéért felelősek, és e hatóságok címéről, valamint ezen adatokban bekövetkező bármilyen változásról értesítik a Bizottságot vagy az által kijelölt szervet. Ezt követően a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv továbbítja az adatokat a NEAFC titkárságának.

31. cikk

Súlyos jogsértések

E rendelet alkalmazásában a következő jogsértések minősülnek súlyosnak:

(a)    a lobogó szerinti állam által kiadott érvényes engedély nélküli halászat;

(b)    kvóta nélkül vagy annak kimerítése után végzett halászat;

(c)    tiltott halászeszközök használata;

(d)    a valóstól lényegesen eltérő fogási adatok feljegyzése;

(e)    a 9. és 11. cikk rendelkezései betartásának ismételt elmulasztása;

(f)     nem a 23. cikk rendelkezéseinek megfelelően kijelölt kikötőben történő kirakodás illetve átrakodás;

(g)    a 24. cikk rendelkezéseinek be nem tartása;

(h)    a 25. cikkben említett kikötő szerinti állam engedélye nélkül végzett kirakodás illetve átrakodás;

(i)     az ellenőrök akadályoztatása feladataik elvégzésében;

(j)     moratórium vagy halászati tilalom hatálya alá eső állomány célzott halászata;

(k)    a halászhajó jelöléseinek, azonosításának vagy bejegyzésének a meghamisítása vagy elrejtése;

(l)     a vizsgálathoz tartozó bizonyíték elrejtése, meghamisítása vagy megsemmisítése;

(m)   olyan többszöri jogsértés, amely összességében a védelmi és gazdálkodási intézkedések súlyos figyelmen kívül hagyásának minősül;

(n)    olyan nem szerződő fél tulajdonában lévő hajókkal végzett átrakodási vagy közös halászati műveletekben való részvétel, amelyek a NEAFC-tól nem kapták meg az együttműködő nem szerződő fél minősítést;

(o)    a 44. cikkben említett listára felkerült hajók számára élelmiszer, üzemanyag, vagy egyéb szolgáltatás biztosítása.

32. cikk

A súlyos jogsértések nyomon követése

1.      Amennyiben egy ellenőrnek alapos oka van feltételezni, hogy egy halászhajó a 31. cikk alapján súlyos jogsértést követett el, erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, az ellenőrzött halászhajó lobogó szerinti államának megfelelő hatóságait, és átrakodási műveletben részt vevő hajó esetében az átadó hajók lobogója szerinti államot vagy államokat, a 29. cikk (3) bekezdésének megfelelően egy példányt eljuttatva a NEAFC titkárságának is.

2.      Az ellenőr minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a bizonyíték biztonságát és folytonosságát, oly módon, hogy a hajók működésében eközben a lehető legkisebb akadályoztatást és kényelmetlenséget okozza.

3.      Az ellenőr addig maradhat a hajó fedélzetén, amíg ez szükséges ahhoz, hogy a 33. cikkben említett, megfelelően felhatalmazott ellenőrt ellássák a jogsértésre vonatkozó információkkal, vagy amíg a lobogó szerinti állam válaszában nem szólítja fel őket a hajó elhagyására.

33. cikk

Az uniós halászhajók által elkövetett súlyos jogsértések nyomon követése

1.      A lobogó szerinti tagállamoknak haladéktalanul válaszolniuk kell a 32. cikk (1) bekezdésében említett értesítésre, valamint biztosítaniuk kell, hogy a hajón egy kellően felhatalmazott ellenőr 72 órán belül megkezdje a jogsértéssel kapcsolatos ellenőrzést. A megfelelően felhatalmazott ellenőr felszáll az érintett hajó fedélzetére, megvizsgálja a vélt jogsértés bizonyítékait, és a lehető leggyorsabban továbbítja e vizsgálat eredményét a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak és a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek.

2.      Az eredmények közlését követően – amennyiben a bizonyítékok ezt indokolják – a lobogó szerinti tagállam felszólítja a hajót, hogy azonnal, de legfeljebb 24 órán belül hajózzon a lobogó szerinti tagállam által kijelölt kikötőbe a felügyelete alatt végzett alapos ellenőrzésre.

3.      A lobogó szerinti tagállam felhatalmazhatja az ellenőrzést végző államot, hogy a halászhajót haladéktalanul vigye a lobogó szerinti tagállam által kijelölt kikötőbe.

4.      Ha a halászhajót nem szólítják fel kikötésre, a lobogó szerinti tagállamnak megfelelő időben kellő indoklást kell adnia a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek, valamint az ellenőrzést végző államnak. Ezt az indoklást a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv továbbítja a NEAFC titkársága számára.

5.      Amikor alapos vizsgálat céljából a (2) és (3) bekezdés szerint egy halászhajót felszólítanak a kikötésre, egy másik szerződő fél NEAFC-ellenőre a halászhajó lobogója szerinti tagállam hozzájárulásával felszállhat és a halászhajó fedélzetén maradhat a kikötőbe hajózáskor, valamint jelen lehet a halászhajó kikötőben történő átvizsgálásánál.

6.      A lobogó szerinti tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet az alapos ellenőrzés eredményéről és a jogsértés következtében hozott intézkedésekről.

7.      E cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

34. cikk

Jogsértések jelentése és nyomon követése

1.      A tagállamok minden év február 15-ig tesznek jelentést a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek a NEAFC intézkedéseivel szemben az előző naptári év során elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos eljárások állásáról. A jogsértést továbbra is minden ezt követő jelentésbe belefoglalják, egészen addig, ameddig a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az eljárást le nem zárják. A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv március 1-je előtt továbbítja a jelentéseket a NEAFC számára.

2.      Az (1) bekezdésben előírt jelentés feltünteti az eljárás jelenlegi állását, különös tekintettel arra, hogy az ügy folyamatban, fellebbezési szakaszban vagy vizsgálati szakaszban van-e. A jelentés konkréten bemutatja a kiszabott szankciókat, különös tekintettel a bírságok mértékére, az elkobzott halak és/vagy felszerelés értékére, valamint az írásbeli figyelmeztetésekre, és magyarázatot ad, amennyiben nem történt intézkedés.

35. cikk

Az ellenőrzési jelentések kezelése

Az 1224/2009/EK rendelet 77. cikkén túlmenően, a tagállamok együttműködnek egymással és a többi szerződő féllel a rendszer alapján egy ellenőr által benyújtott jelentésből eredő bírósági vagy egyéb eljárások elősegítése érdekében, figyelemmel a bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozó szabályokra a nemzeti, igazságszolgáltatási, illetve egyéb rendszerekben.

36. cikk

Felügyeleti és ellenőrzési tevékenységekről szóló jelentések

1.      A tagállamok minden év február 15-ig az előző naptári évre vonatkozóan jelentik a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek a következőket:

         (a)    a 19., 20. és 26. cikk alapján végzett ellenőrzések száma, megadva az egyes szerződő felek hajóin elvégzett ellenőrzések számát és – amennyiben jogsértést követtek el – az érintett hajó ellenőrzésének helyét és idejét, valamint a jogsértés természetét;

         (b)    a NEAFC-őrjárat során repült órák és tengeren töltött napok száma, a megfigyelések száma – a szerződő felek és a nem szerződő felek hajói tekintetében egyaránt –, valamint azon hajók listája, amelyekről felügyeleti jelentés készült.

2.      A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv a tagállamoktól kapott jelentések alapján közösségi jelentést állít össze. A közösségi jelentést minden év március 1-jéig megküldi a NEAFC titkárságának.

VI. FEJEZET

A nem szerződő felek halászhajóinak megfelelését támogató intézkedések

37. cikk

Hatály

1.      E fejezet a nem szerződő felek azon halászhajóira alkalmazandó, amelyeket az egyezmény területének halászati erőforrásaira irányuló halászati tevékenységre használnak vagy szándékoznak használni.

2.      E fejezet az 1224/2009/EK és az 1005/2008/EK rendelet sérelme nélkül alkalmazandó.

38. cikk

A nem szerződő felek hajóinak megfigyelése és azonosítása

1.      A tagállamok haladéktalanul továbbítják a nem szerződő feleknek az egyezmény területén végzett halászati tevékenység folytatása közben megfigyelt vagy másként azonosított hajóira vonatkozó adatokat a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv számára. A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv haladéktalanul tájékoztatja a NEAFC titkárságát, a Bizottságot, és az összes tagállamot minden megkapott megfigyelési jelentésről.

2.      A nem szerződő fél hajóját megfigyelő tagállam megkísérli haladéktalanul értesíteni az ilyen hajót arról, hogy az egyezmény területén végzett halászati tevékenysége közben megfigyelték vagy másként azonosították, és következésképpen – hacsak a lobogója szerint állam a NEAFC-tól nem kapta meg az együttműködő nem szerződő fél minősítést – feltételezik, hogy megsérti az egyezmény alapján létrehozott NEAFC védelmi ajánlásokat.

3.      Átrakodási művelet végzése közben megfigyelt vagy másként azonosított nem szerződő fél hajója esetén, a védelmi és végrehajtási intézkedések megsértésének vélelme alkalmazandó bármely más nem szerződő fél hajójára, amelyeket az említett hajóval folytatott ilyen tevékenység végzése közben azonosítottak.

39. cikk

Tengeren végzett ellenőrzések

1.      Az egyezmény területén végzett halászati tevékenységük közben egy szerződő fél által megfigyelt vagy másként azonosított nem szerződő fél hajóinak fedélzetére való felszálláshoz és azok átvizsgálásához a NEAFC-ellenőröknek engedélyt kell kérniük. Ha a hajó hozzájárul, hogy a fedélzetére lépjenek, az ellenőrzést dokumentálni kell egy ellenőrzési jelentésben a 20. cikk (9) bekezdésének megfelelően.

2.      A NEAFC-ellenőrök minden ellenőrzési jelentésből egy példányt haladéktalanul eljuttatnak a Bizottsághoz vagy egy általa kijelölt szervhez, valamint a NEAFC titkárságához és a nem szerződő fél hajója parancsnokához. Amennyiben a bizonyítékok ezt indokolják, a tagállam a nemzetközi joggal összhangban megteheti a megfelelő intézkedést. A tagállamokat arra ösztönzik, hogy vizsgálják meg, alkalmasak-e nemzeti intézkedéseik ahhoz, hogy joghatóságot gyakoroljanak az ilyen hajók felett.

3.      Ha a parancsnok nem járul hozzá, hogy a hajó fedélzetére lépjenek és a hajóját átvizsgálják, vagy a 21. cikk (1) és (4) bekezdésében előírt követelmények egyikének sem felel meg, akkor a szóban forgó hajóról IUU-tevékenységek folytatását tételezik fel. A NEAFC-ellenőr haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot vagy egy általa kijelölt szervet, amely azonnal tájékoztatja a NEAFC titkárságát.

40. cikk

Kikötőbe való belépés

1.      Nem szerződő fél halászhajójának parancsnoka csak a 23. cikknek megfelelően kijelölt kikötőbe léphet be. Egy tagállam kikötőjébe belépni kívánó parancsnoknak a 24. cikk rendelkezéseinek megfelelően értesítenie kell a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságait. A kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul továbbítják ezt az információt a hajó lobogója szerinti államnak, valamint a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek, amely ezt követően továbbítja az információt a NEAFC titkárságának.

2.      A kikötő szerinti tagállam megtiltja a kikötőibe való belépést azon hajóknak, amelyek nem küldték el a kikötőbe való belépéshez szükséges előzetes értesítést a 24. cikkben említetteknek megfelelően.

41. cikk

Kikötőben végzett ellenőrzések

1.      A tagállamok biztosítják, hogy a nem szerződő felek kikötőikbe belépő összes hajóját ellenőrzik. A hajók nem rakodhatnak ki, illetve nem rakhatnak át halat mindaddig, amíg az ellenőrzés be nem fejeződött. Minden ellenőrzést dokumentálni kell egy ellenőrzési jelentés kitöltésével a 27. cikkben megállapított módon. Amennyiben a parancsnok a 21. cikk (1) és (4) bekezdésében előírt követelmények egyikének sem felel meg, akkor a hajóról IUU-tevékenységek folytatását tételezik fel.

2.      A nem szerződő felek hajóin a tagállamok kikötőjében lefolytatott ellenőrzések eredményeire és az azt követő intézkedésekre vonatkozó adatokat haladéktalanul továbbítják a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek, amely ezen információt továbbítja a NEAFC titkárságának.

42. cikk

Kirakodás és átrakodás

1.      A kirakodási vagy átrakodási műveleteket csak azt követően lehet megkezdeni, hogy a kikötő szerinti állam illetékes hatóságai arra engedélyt adtak.

2.      A nem szerződő felek 41. cikknek megfelelően ellenőrzött hajóiból tilos minden halterméknek a ki- és átrakodása valamennyi tagállam kikötőjében és vizein, amennyiben az ilyen ellenőrzés során kiderül, hogy a hajó fedélzetén olyan fajok vannak, amelyekre az egyezmény ajánlásai vonatkoznak, kivéve, ha a hajó parancsnoka kielégítő bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóságok számára arról, hogy a halakat a szabályozási területen kívül illetve az egyezmény összes vonatkozó ajánlásának betartásával fogták.

3.      A hajó nem kap ki-, illetve átrakodási engedélyt, amennyiben a hajó lobogója szerinti állam vagy – amennyiben a hajó átrakodásban vett részt – az átadó hajók lobogója szerinti állam vagy államok nem küldik meg a 25. cikkben említett megerősítést.

4.      Továbbá tilos a ki-, és átrakodás, ha a hajóparancsnok nem teljesítette a 21. cikk (1) – (4) bekezdésekben előírt bármely kötelezettségét.

43. cikk

Nem szerződő felek tevékenységeiről szóló jelentések

1.      A tagállamok minden év február 15-ig az előző naptári évre vonatkozóan jelentik a Bizottságnak vagy egy általa kijelölt szervnek a következőket:

         (a)    a rendszer keretében a nem szerződő felek hajóinak a tengeren vagy a tagállam kikötőiben lefolytatott ellenőrzései száma, az ellenőrzött hajók neve, lobogójuk szerinti állam, az ellenőrzés időpontja és adott esetben a kikötők, ahol az ellenőrzéseket lefolytatták, valamint az ellenőrzések eredménye; valamint

         (b)    amennyiben e rendszer keretében egy ellenőrzést követően kirakodták vagy átrakodták a halakat, a jelentésnek tartalmaznia kell a 42. cikk szerint bemutatott bizonyítékot is.

2.      A megfigyelési jelentéseken és az ellenőrzésekre vonatkozó adatokon felül a tagállamok bármikor benyújthatnak a Bizottsághoz vagy egy általa kijelölt szervhez minden további olyan információt, amely lényeges lehet a nem szerződő felek azon hajói azonosításához, amelyek az egyezmény területén esetlegesen jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan tevékenységeket végeznek.

3.      Ezen információk alapján a Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv minden év március 1-jéig átfogó jelentést küld a NEAFC titkárának a nem szerződő felek tevékenységéről.

44. cikk

Jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan tevékenységekben részt vevő hajók

1.      A tagállamok biztosítják, hogy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) tevékenységekben résztvevő hajókról készült ideiglenes NEAFC jegyzékén (az „A” listán) szereplő hajók:

         (a)    a kikötőikbe való belépéskor a 41. cikknek megfelelő ellenőrzésen esnek át;

         (b)    nem kapnak engedélyt a kirakodásra és átrakodásra a kikötőik területén, illetve a joghatóságuk alá tartozó vizeken;

         (c)    semmiféle segítséget nem kapnak a lobogójuk alatt hajózó halászhajóktól, segédhajóktól, üzemanyagtöltő hajóktól, anyahajóktól és teherhajóktól, illetve a jegyzékben szereplő hajók ezekkel semmilyen formában nem vesznek részt átrakodási vagy közös halászati műveletben;

         (d)    nem vesznek fel élelmiszert vagy üzemanyagot, és nem vesznek igénybe egyéb szolgáltatást.

2.      Az (1) bekezdés b) és d) pontjában rögzített rendelkezések nem alkalmazandók az „A” listán szereplő hajókra, amennyiben a NEAFC-nál javaslatot tettek arra, hogy az adott hajót az „A” listáról töröljék.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

45. cikk

Bizalmas kezelés

1.      Az 1224/2009/EK rendelet 112. és 113. cikkében meghatározott kötelezettségek mellett a tagállamok biztosítják a 9. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk, a 12. cikk és a 19. cikk (1) bekezdése értelmében a NEAFC titkárságától kapott vagy annak megküldött elektronikus jelentések és üzenetek bizalmas kezelését.

2.      E cikk végrehajtásának részletes szabályait a 47. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

46. cikk

Hatáskörök átruházása

1.      A Bizottság a 46a. cikkel összhangban, valamint a 46b. és 46c. cikk feltételei mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadhatja a 25. cikk alkalmazásának részletes szabályait, valamint a 10. cikk (1) bekezdésében említett erőforrások jegyzékét, továbbá a 24. cikk (5) bekezdésének második albekezedésében említettekkel összhangban az értesítési és érvénytelenítési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat (az időtartamokat is beleértve).

2.      Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e rendelet rendelkezéseivel összhangban jár el.

46a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

1.      A Bizottság felhatalmazást kap a 46. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az e rendelet hatálybalépését követő hároméves időszakra. A Bizottság legkésőbb hat hónappal a hároméves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabbodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 46b. cikknek megfelelően vissza nem vonja.

2.      A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

3.      A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, a Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 46b. és 46c. cikk határozza meg.

46b. cikk

A felhatalmazás visszavonása

1.      Az Európai Parlament vagy a Tanács a 46. cikkben említett felhatalmazást bármikor visszavonhatja.

2.      Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt, ésszerű időn belül igyekszik tájékoztatni arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve azon átruházott hatásköröket, amelyek a visszavonás tárgyát képezhetik, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

3.      A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul, vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

46c. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogás

1.      Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az értesítés időpontjától számított kéthónapos határidőn belül.

         Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbodik.

2.      Amennyiben az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a benne megjelölt időpontban hatályba lép.

         A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az említett határidő letelte előtt is kihirdethető az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem áll szándékában kifogást emelni.

3.      Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.

47. cikk

Végrehajtás

1.      A Bizottságot a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság (továbbiakban: a bizottság) támogatja.

2.      Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni. Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett határidő három hónap.

48. cikk

Módosítási eljárás

Szükség esetén a rendszer meglévő rendelkezései Unióra nézve kötelezővé váló módosításainak az uniós jogszabályokba történő átültetése érdekében a Bizottság a 46a. cikknek megfelelően és a 46b. és 46c. cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén az alábbiak tekintetében módosíthatja e rendelet rendelkezéseit:

-       a szerződő felek 5. cikkben meghatározott szabályozási területen folyó halászatban történő részvétele;

-       rögzített halászeszközök eltávolítása és az azok feletti rendelkezés, valamint az elveszített eszközök kiemelése a 6. és 7. cikk szerint;

-       hajómegfigyelési rendszer alkalmazása a 11. cikk szerint;

-       a NEAFC titkárával folytatott együttműködés és a neki nyújtott tájékoztatás a 12. cikk szerint;

-       a fagyasztott halászati erőforrások elkülönített tárolása és címkézése a 14. és 15. cikk szerint;

-       NEAFC-ellenőrök kijelölése a 16. cikk szerint;

-       a nem szerződő felek halászhajóinak megfelelését támogató intézkedések a VI. fejezet szerint;

-       szabályozott erőforrások felsorolása a melléklet szerint.

Ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e rendelet rendelkezéseivel összhangban jár el.

49. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2791/1999/EK rendelet ▌hatályát veszti.

50. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt,

az Európai Parlament részéről                                                                 a Tanács részéről

az Elnök […]                                                                    az Elnök […]

MELLÉKLET

Szabályozott erőforrások

A)     Nyílttengeri és óceáni fajok

Állomány (közismert elnevezés)

FAO-kód

Tudományos elnevezés

ICES alterületek és körzetek

Mélyvízi vörös álsügér

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

(Atlanti-skandináv) tavasszal ívó norvég hering

HER

Clupea harengus

I, II

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makréla

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Mélytengeri fajok

Állomány (közismert elnevezés)

FAO-kód

Tudományos elnevezés

ICES alterületek

Baird tarfejű hala

ALC

Alepocehalus bairdii

I – XIV

Kopaszhal

PHO

Alepocephalus rostratus

I – XIV

Lila tőkehal

ANT

Antimora rostrata

I – XIV

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

I – XIV

Izlandi macskacápa

API

Apristuris spp

I – XIV

Arany lazac

ARG

Argentina silus

I – XIV

Sarki tőkehal

ALF

Beryx spp.

I – XIV

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

I – XIV

Tüskéscápa

GUP

Centrophorus granulosus

I – XIV

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

I – XIV

Szürke tüskéscápa

CFB

Centroscyllium fabricii

I – XIV

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

I – XIV

Hosszúorrú tüskéscápa

CYP

Centroscymnus crepidater

I – XIV

Mélytengeri vörös tarisznyarák

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I – XIV

Tengeri macska

CMO

Chimaera monstrosa

I – XIV

Galléros cápa

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I – XIV

Tengeri angolna

COE

Conger conger

I – XIV

Pisze hosszúfarkú hal

RNG

Coryphaenoides rupestris

I – XIV

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

I – XIV

Madárcsőrű macskacápa

DCA

Deania calceus

I – XIV

Izzószemű (Mélyvízi) hal

EPI

Epigonus telescopus

I – XIV

Ördögcápa

SHL

Etmopterus princeps

I – XIV

Fekete tüskéscápa

SHL

Etmopterus spinax

I – XIV

Fűrészfarkú cápa

SHO

Galeus melastomus

I – XIV

Állomány (közismert elnevezés)

FAO-kód

Tudományos elnevezés

ICES alterületek

Egércápa

GAM

Galeus murinus

I – XIV

Rózsás álsügér

BRF

Helicolenus dactylopterus

I – XIV

Hatkopoltyús szürke cápa

SBL

Hexanchus griseus

I – XIV

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

I – XIV

Csillagos szemű hal (Rózsaszínű)

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I – XIV

Nagy szemű tengeri macska

CYH

Hydrolagus mirabilis

I – XIV

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

I – XIV

Norvég farkasangolna

ELP

Lycodes esmarkii

I – XIV

Hagymaszemű gránátoshal

RHG

Marcrourus berglax

I – XIV

Kék menyhal

BLI

Molva dypterigia

I – XIV

Északi menyhal

LIN

Molva molva

I – XIV

Lágyhal

RIB

Mora moro

I – XIV

Vitorlás disznócápa

OXN

Oxynotus paradoxus

I – XIV

Nagyszemű vörösdurbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

I – XIV

Villás tőkehalak

GFB

Phycis spp.

I – XIV

Roncssügér

WRF

Polyprion americanus

I – XIV

Fylla-rája

RJY

Raja fyllae

I – XIV

Sarki rája

RJG

Raja hyperborean

I – XIV

Norvég rája

JAD

Raja nidarosiensus

I – XIV

Grönlandi laposhal

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I – XIV

Hosszúorrú tengeri macska

RCT

Rhinochimaera atlantica

I – XIV

Spanyol tüskéscápa

SYR

Scymnodon ringens

I – XIV

Kis álsügér (Norvég tőkehal)

SFV

Sebastes viviparus

I – XIV

Grönlandi cápa

GSK

Somniosus microcephalus

I – XIV

Tüskés (Mélytengeri) Skorpióhal

TJX

Trachyscorpia cristulata

I – XIV

Függelék

Nyilatkozat a 48. cikkel kapcsolatban

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság tudomásul veszik, hogy az alapjogszabály jelenleg a rendelet 48. cikkében felsorolt nem lényeges rendelkezései a jövőben bármikor a NEAFC ellenőrzési rendszerének politikai szempontból lényeges elemeivé válhatnak, amely esetben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztetnek arra, hogy bármely jogalkotó – a Tanács vagy az Európai Parlament – haladéktalanul gyakorolhatja akár a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusára irányuló tervezetével szembeni kifogással, akár a felhatalmazásnak e rendelet 46b. és 46c. cikkében meghatározott visszavonásával kapcsolatos jogát.”

A Tanács és a Parlament megállapodik abban, hogy a NEAFC ellenőrzési rendszeréről szóló rendelet bármely rendelkezésének a jelenleg a 48. cikkben felsorolt nem lényeges elemek közé történő besorolása nem jelenti automatikusan azt, hogy a jogalkotók az adott rendelkezést a jelenlegitől eltérő, jövőbeni rendeletekben is nem lényegesként kezelik.”

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság kijelentik, hogy e rendelet rendelkezései nem sértik az intézményeknek az EUMSz. 290. cikkének alkalmazásával kapcsolatos jövőbeli álláspontjait, sem pedig az ilyen rendelkezéseket tartalmazó egyedi jogalkotási aktusokat.”

(1)

A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szövegrészeket vastag dőlt betűk jelzik; a törléseket a ▌szimbólum jelzi.

(3)

       A 2010. március 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)

       Az Európai Parlament 2010. október ..-i álláspontja.

(5)

       HL L 227., 1981.8.12., 21. o.

(6)

       HL L 22., 2009.1.26., 1. o.

(7)

      HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(8)

      HL L 184., 1999.7.17., 23 o.

(9)

       HL L 56., 2005.3.2., 8. o.

(10)

      HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(11)

     HL L 286., 2008.10.29., 1 o.


INDOKOLÁS

1.        A javaslat kontextusa

Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezményt, melynek az Unió részes fele, a 81/608/EGK tanácsi határozat hagyta jóvá, és 1982. március 17-én lépett hatályba.

A szóban forgó egyezmény és az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (a NEAFC) által elfogadott ajánlások alkalmazásának biztosítására helyénvaló ellenőrzési és végrehajtási intézkedéseket hozni, melyek minden olyan hajóra alkalmazandók, amelyet az egyezményben meghatározott területek halászati erőforrásaira irányuló halászati tevékenységre használnak, vagy szándékoznak használni.

E javaslat célja a NEAFC által elfogadott ellenőrzési és végrehajtási rendszert átültető uniós szabályok naprakésszé tétele. Ez a javaslat a NEAFC által elfogadott új rendszer végrehajtása érdekében előirányozza a NEAFC által 1998-ban elfogadott, első rendszer alkalmazását előíró, 1999. december 16-i 2791/1999/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezését.

2006-os 25. éves ülésén a NEAFC új rendszert fogadott el ajánlásai ellenőrzésének és végrehajtásának javítása érdekében. A fő változást a nem szerződő felek hajói által az intézkedések betartását elősegítő program és az előző rendszer egyesítése jelenti. A másik változás egy új, kikötő szerinti állam általi ellenőrzési rendszer bevonásában rejlik, amely hatékonyan lezárja az európai kikötőket a fagyasztott hal kirakodása elől, ha annak jogszerűségét a hajó lobogója szerinti állam nem tanúsította. Új intézkedésekről rendelkezik a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászatot folytató hajók ellenőrzésére vonatkozóan is. 2007-es, 2008-as és 2009-es éves ülésein az NEAFC több ajánlással módosította a rendszert.

Ezek az ajánlások 2007. május 1-jén, 2008. február 9-én, valamint 2009. január 6-án és 8-án léptek hatályba. Ezek a NEAFC-egyezmény feltételei alapján kötelezőek a szerződő felekre nézve. A Közösségnek mint szerződő félnek alkalmaznia kell azokat.

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet (az ún. IUU-rendelet) 2010. január 1-jén lépett hatályba. A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló 1006/2008/EC tanácsi rendelet alapján az uniós halászhajóknak halászati engedéllyel kell rendelkezniük az uniós vizeken kívül folytatott halászati tevékenységekhez. Ezenkívül 2009. november 20-án elfogadták a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 1224/2009/EK rendeletet.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 2009. december 1-jei hatálybalépésével ez a javaslat a rendes jogalkotási eljárás hatálya alá került. Szükség volt ehhez a bizottsági javaslat megfelelő módon történő átalakítására többek között oly módon, hogy a „komitológiai” rendelkezéseket hozzá kellett igazítani az EUMSz. felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló 290. cikkéhez és a végrehajtási hatáskörökről szóló 291. cikkéhez.

A NEAFC rendelkezései közül néhányat a teljes kifogható mennyiségre és a halászati kvótákra vonatkozó éves rendeletek révén beépítettek az uniós jogszabályokba. Az átláthatóság érdekében az ilyen, nem ideiglenes jellegű intézkedéseket célszerű új rendeletbe foglalni.

2.        A vélemény előadójának álláspontja

A NEAFC ajánlásai az Unió teljes támogatásával kerültek elfogadásra. Az Európai Parlament több alkalommal hangsúlyozta, hogy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre irányuló, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által végrehajtott intézkedéseket a legfőbb prioritásként kell kezelni. Ezért az előadó úgy véli, hogy a NEAFC által elfogadott ellenőrzési és végrehajtási rendszert késlekedés nélkül át kell ültetni az uniós jogba.

E tekintetben az előadó egyet nem értésének ad hangot a Bizottság azon, a múltban többször is alkalmazott gyakorlatával kapcsolatban, melynek során a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által megfogalmazott ajánlásokat a teljes kifogható mennyiségre és a kvótákra vonatkozó rendeletek révén ülteti át. Ezen túlmenően ez a jogalkotási módszer az EUMSz. értelmében ebben a formában nem folytatható, mivel az EUMSz. 43. cikke (2) bekezdése értelmében a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rendelkezések a társjogalkotók közös hatáskörébe kell, hogy tartozzanak.

Jelen esetben az intézkedéseket a NEAFC már 2006-ban elfogadta, és tarthatatlan, hogy a Bizottság emberhiányra hivatkozva próbálja indokolni e késedelmet. A regionális halászati gazdálkodási szervezetek ajánlásainak átültetése rendkívül fontos eszközt jelent úgy az illegális halászat elleni küzdelemben, mint az uniós flottákat érintő joghézagok felszámolásában, és ezek a késedelmek, az ajánlások más rendeletek révén történő ideiglenes átültetése ellenére is, a jogszabályok követhetetlenségéhez vezetnek és rontják az EU hitelét.

A Bizottságnak ezért mielőbb megfelelő forrásokat kell biztosítania a regionális halászati gazdálkodási szervezetekkel kapcsolatos feladatok számára.

Ebben az esetben további késedelem származott abból, hogy a Bizottság javaslatát az új Szerződés hatálybalépése után, ugyanakkor még a konzultációs eljárás keretében nyújtotta be. Ezért a javaslatot át kellett alakítani. A tárgyalásokat tovább bonyolította az, hogy a javaslat számos, a régi „komitológiai” eljáráshoz kapcsolódó rendelkezést tartalmazott, valamint egy olyan rendelkezést, amely a NEAFC által a jövőben tett valamennyi ajánlásnak a Közösségi jogba történő, az említett eljáráson keresztüli átültetésével kapcsolatos.

A Halászati Bizottságban szavazásra bocsátott konszolidált módosítás tükrözi az első olvasatban történő megegyezés érdekében 2010. szeptember 15-én tartott háromoldalú egyeztetés során elfogadott átfogó kompromisszumot.

Az előadó úgy véli, hogy az elfogadott szöveg biztosítja a Parlamentnek a rendes jogalkotási eljárás során alkalmazandó új előjogait, és megjegyzi, hogy az tartalmazza az EUMSz. felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról és végrehajtási aktusokról szóló 290. és 291. cikkéből eredő szükséges módosításokat, valamint számos olyan technikai jellegű módosítást, melyek célja a bizottsági javaslat naprakésszé és egyértelművé tétele.

Azzal kapcsolatosan, hogy a NEAFC ellenőrzési és végrehajtási rendszerének valamennyi jövőbeli módosítását át kell ültetni a közösségi jogszabályokba, szükség lesz arra, hogy a jelenleg alkalmazott kompromisszumos megoldásokat összehasonlítsuk az átültetési eljárással járó gyakorlati követelményekkel, és hogy elvégezzük a jövőben esetleg szükségessé váló, megfelelőnek ítélt és a Szerződés által lehetővé tett kiigazításokat.

Az előadó továbbá ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy a Parlamentet teljes körűen és megfelelő időben tájékoztatni kell a regionális halászati szervezetek által hozott határozatokkal kapcsolatos tárgyalási folyamat valamennyi szakaszáról (ideértve a tárgyalási felhatalmazások meghatározását is), valamint hogy fontos, hogy a Parlament képviselői megfigyelőként részt vegyenek ezeken a tárgyalásokon. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy lehetővé váljon ezen ajánlások gyors és hatékony átültetése a közösségi jogba, oly módon, hogy az semmiképpen ne veszélyeztesse a társjogalkotók előjogait vagy a Szerződés szerinti intézményi egyensúlyt.


ELJÁRÁS

Cím

Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer

Hivatkozások

COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.4.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

14.7.2009

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Az elfogadás dátuma

29.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Benyújtás dátuma

30.9.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat