Procedūra : 2009/0051(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0260/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0260/2010

Debates :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Balsojumi :

PV 19/10/2010 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0363

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 842kWORD 341k
30.9.2010
PE 428.009v03-00 A7-0260/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

(COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referente: Carmen Fraga Estévez

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

(COM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2009/0151),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0009/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām" (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 43. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gara 17. marta atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7‑0000/2009),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA

PIRMAJĀ LASĪJUMĀ(2)*

---------------------------------------------------------

attiecībā uz Komisijas priekšlikumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMESREGULA (ES) Nr. …/2010

par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS  PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(4),

tā kā:

(1)    Konvenciju par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (turpmāk “NEAFC konvencija”) apstiprināja ar Lēmumu 81/608/EEK(5), un tā stājās spēkā 1982. gada 17. martā.

(2)    NEAFC konvencijā ir paredzēta atbilstīga daudzpusējas sadarbības sistēma zvejas resursu racionālai saglabāšanai un pārvaldībai Konvencijā noteiktajā apgabalā.

(3)    Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija gadskārtējā sanāksmē 2006. gada 15. novembrī pieņēma ieteikumu, izveidojot kontroles un noteikumu izpildes shēmu (turpmāk “shēma”), kas piemērojama zvejas kuģiem, kuri darbojas Konvencijas apgabala ūdeņos, kas nav līgumslēdzēju pušu jurisdikcijā. Shēmā izdarīja grozījumus ar vairākiem ieteikumiem, ko pieņēma gadskārtējās sanāksmēs 2007. un 2008. gada novembrī.

(4)    Šie ieteikumi stājās spēkā attiecīgi 2007. gada 1. maijā, 2008. gada 9. februārī un 2009. gada 6. un 8. janvārī saskaņā ar NEAFC konvencijas 12. un 15. pantu.

(5)    Shēmā paredzēti kontroles pasākumi, kas piemērojami kuģiem, kuri peld ar Konvencijas līgumslēdzēju pušu karogu un darbojas NEAFC apgabalā, un kārtība inspekciju veikšanai jūrā, tostarp inspekcijas un pārraudzības procedūras un pienākumu neizpildes procedūras, kas jāievēro līgumslēdzējām pusēm.

(6)    Shēmā paredzēta jauna ostas valsts veiktas kontroles sistēma, kas faktiski nodrošinās to, ka Eiropas ostās netiek izkrautas un pārkrautas citā kuģī tādas saldētas zivis, kuru likumību nav verificējusi ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldoša zvejas kuģa karoga valsts.

(7)    Daži NEAFC pieņemtie noteikumi ir iekļauti Kopienas tiesību aktos ar ikgadējo KPN un kvotu regulu; iepriekšējo reizi tas darīts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un — attiecībā uz Kopienas kuģiem — ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti(6). Skaidrības labad tāda veida noteikumi jātransponē jaunā atsevišķā regulā, ja vien tie nav pagaidu noteikumi.

(8)    Lai nodrošinātu NEAFC pieņemto saglabāšanas un pārvaldības pasākumu pilnīgu ievērošanu, shēmā ietverti arī noteikumi, lai veicinātu to, ka saglabāšanas un noteikumu izpildes pasākumus ievēro kuģi, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi. NEAFC ieteica aizstāt vairākus kuģus to kuģu sarakstā, kuru iesaistīšanās nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā ir apstiprināta. Jānodrošina minēto ieteikumu iekļaušana Kopienas tiesiskajā regulējumā.

(9)    Regulā (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar kuru izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem(7), konkrēti, tās 5. panta 2. punktā noteikts, ka dalībvalstis kontrolē piekļuvi ūdeņiem un resursiem un kontrolē ārpus Savienības ūdeņiem notiekošās darbības , ko veic kuģi, kuri kuģo ar to karogu. Tālab būtu jāparedz, ka tās dalībvalstis, kuru kuģiem atļauts zvejot NEAFC pārvaldības apgabalā, norīko inspektorus ar shēmu saistītās uzraudzības un pārraudzības veikšanai un paredz inspekcijai pietiekamus resursus.

(10)  Lai nodrošinātu zvejas darbību uzraudzību NEAFC konvencijas apgabalā, dalībvalstīm, piemērojot shēmu, jāsadarbojas savā starpā un ar Komisiju, un ar tās izraudzīto iestādi.

(11)  Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, lai to inspektori ievērotu NEAFC noteiktās inspekcijas procedūras.

(12)  Komisiju vajadzētu pilnvarot saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par sarakstiem ar tiem zvejas resursiem, par kuriem jāpaziņo, attiecībā uz paziņošanas un anulēšanas procedūrām attiecībā uz iepriekšēju paziņojumu par ieiešanu ostā, kā arī attiecībā uz atļauju izkraut vai pārkraut. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darbā rīkotu attiecīgas apspriedes, tai skaitā apspriedes ar ekspertiem.

(13)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem ar īstenošanas aktiem saskaņā ar Līguma 291. pantu. Saskaņā ar šo pantu normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu, nosaka iepriekš ar regulu, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Līdz minētās jaunās regulas pieņemšanai turpina piemērot Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(8), izņemot regulatīvo kontroles procedūru, kura nav jāpiemēro.

(13a) Komisiju vajadzētu pilnvarot saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz NEAFC kontroles un noteikumu izpildes shēmas to pasākumu turpmāko grozījumu iekļaušanu ES tiesību aktos, kuri veido dažu skaidri definētu šīs regulas nebūtisku elementu priekšmetu un kuri kļūst saistoši Eiropas Savienībai saskaņā ar Konvenciju par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (NEAFC konvenciju) Ir īpaši svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darbā rīkotu attiecīgas apspriedes, tai skaitā apspriedes ar ekspertiem.

(14)  Tā kā ar šo regulu tiks ieviesti jauni kontroles un noteikumu izpildes pasākumi NEAFC konvencijas apgabalā, ir jāatceļ Padomes 1999. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2791/1999, ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kuri piemērojami rajonā, uz ko attiecas konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredz vispārīgus noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Savienība piemēro Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijas pieņemto kontroles un noteikumu izpildes shēmu (turpmāk “shēma”).

2. pants

Darbības joma

Ja vien nav noteikts citādi, šo regulu piemēro visiem ES kuģiem, ko izmanto vai paredzēts izmantot zvejas darbībām, kuras veic saistībā ar zvejas resursiem Konvencijas par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā pārvaldības apgabalā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1)    “Konvencija” ir Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (ar grozījumiem);

(2)    “Konvencijas apgabals” ir Konvencijas 1. panta 1. punktā definētā Konvencijas apgabala ūdeņi;

(3)    “pārvaldības apgabals” ir Konvencijas apgabala ūdeņi, kas atrodas ārpus līgumslēdzēju pušu zvejniecības jurisdikcijā esošiem ūdeņiem;

(4)    “līgumslēdzējas puses” ir Konvencijas līgumslēdzējas puses;

(5)    “NEAFC” ir Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisija;

(6)    “zvejas darbības” ir zveja, arī kopīgas zvejas darbības, zivju apstrādes darbības, zivju un zivju produktu pārkraušana citā kuģī un izkraušana un visas citas komerciālas darbības, ko veic, gatavojoties zvejai vai saistībā ar zveju;

(7)    “zvejas resursi” ir Konvencijas 1. panta 2. punktā minētie resursi;

(8)    “regulēti resursi” ir pielikumā norādītie zvejas resursi, uz kuriem attiecas saskaņā ar Konvenciju izdoti ieteikumi;

(9)    “zvejas kuģis” ir kuģis, ko izmanto vai ir paredzēts izmantot zvejas resursu komerciālā izmantošanā; pie šādiem kuģiem pieder arī zivju apstrādes kuģi un kuģi, kas iesaistījušies pārkraušanā citā kuģī;

(10)  “kuģis, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis” ir ikviens zvejas kuģis, kura karoga valsts nav NEAFC līgumslēdzēja puse; pie šādiem kuģiem pieder arī kuģi, kurus ir pamatots iemesls uzskatīt par kuģiem bez valstspiederības;

(11)  “kopīga zvejas darbība” ir darbība, kurā iesaistījušies divi vai vairāki kuģi, ja nozveju no viena zvejas kuģa zvejas rīkiem nodod citam;

(12)  “pārkraušana citā kuģī“ ir ▌uz ▌zvejas kuģa esošo zvejas produktu ▌daļēja vai pilnīga pārkraušana citā zvejas kuģī;

(13)  “osta” ir ikviena izkraušanas vieta vai vieta, kas atrodas tuvu krastam un ko līgumslēdzēja puse apstiprinājusi zvejas resursu pārkraušanai citā kuģī.

4. pants

Kontaktpunkti

1.      Dalībvalstis izraugās kompetento iestādi, kas darbojas kā kontaktpunkts pārraudzības un inspekcijas ziņojumu saņemšanai saskaņā ar 12., 19., 20. un 27. pantu un paziņojumu saņemšanai un atļauju izdošanai saskaņā ar 24. un 25. pantu.

2.      Kontaktpunkti paziņojumu saņemšanai un atļauju izdošanai saskaņā ar 24. un 25. pantu ir pieejami 24 stundas diennaktī.

3.      Dalībvalstis nosūta Komisijai vai tās izraudzītai iestādei un NEAFC sekretāram izraudzītā kontaktpunkta tālruņa numuru, e-pasta adresi un faksa numuru.

4.      Visas turpmākās izmaiņas informācijā par 1. un 3. punktā minētajiem kontaktpunktiem vismaz piecpadsmit dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā paziņo Komisijai vai tās izraudzītai iestādei un NEAFC sekretāram.

5       Formātu 1. un 3. punktā norādītās informācijas nosūtīšanai nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

II NODAĻA

Uzraudzības pasākumi

5. pants

Savienības dalība

1.      Dalībvalstis datorlasāmā formā nosūta Komisijai sarakstu, kurā iekļauti visi kuģi, kas peld ar to karogu, ir reģistrēti Savienībā un kam ir atļauts zvejot pārvaldības apgabalā, jo īpaši kuģi, kuriem atļauta viena vai vairāku regulēto resursu specializētā zveja, un dara zināmus arī visus saraksta grozījumus. Šo informāciju katru gadu nosūta ne vēlāk kā 15. decembrī vai vismaz 5 dienas pirms kuģa ieiešanas pārvaldības apgabalā. Komisija šo informāciju tūlīt pārsūta NEAFC sekretāram.

2.      Formātu 1. punktā norādītā saraksta nosūtīšanai nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

6. pants

Zvejas rīku marķēšana

1.      Dalībvalstis nodrošina, ka zvejas rīki, kurus to zvejas kuģi izmanto pārvaldības apgabalā, ir marķēti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 356/2005 (2005. gada 1. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pasīvo zvejas rīku un rāmju traļu marķēšanai un identificēšanai(9).

2.      Dalībvalstis var izcelt no ūdens un iznīcināt nostiprinātus zvejas rīkus, kas nav marķēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 356/2005 vai kā citādi neatbilst NEAFC pieņemtajiem ieteikumiem, kā arī šajos zvejas rīkos esošās zivis.

7. pants

Zaudēta zvejas rīka atgūšana

4.      Karoga valsts kompetentā iestāde nekavējoties nosūta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 48. panta 3. punktu sniegto informāciju un kuģa starptautisko radio izsaukuma signālu NEAFC sekretāram.

5.      Dalībvalstis regulāri cenšas atgūt zaudētus zvejas rīkus, kas pieder ar to karogu peldošiem zvejas kuģiem. ▌

8. pants

Nozveju ▌reģistrēšana

1.      Papildus Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama kopējai zivsaimniecības politikai(10) 6. pantā norādītajai informācijai ES zvejas kuģu kapteiņi reģistrē iesietā zvejas žurnālā ar numurētām lapām vai reģistrē elektroniski:

         (a)    katru ieiešanu pārvaldības apgabalā un iziešanu no tā;

         (b)    katru dienu un/vai par katru zvejas rīku pacēlumu — novērtēto summāro nozveju, kas paturēta uz kuģa kopš pēdējās ieiešanas pārvaldības apgabalā;

         (c)    katru dienu un/vai par katru zvejas rīku pacēlumu — zivju izmetumu apjomu.

         (ca)  pēc katra ziņojuma saskaņā ar 9. pantu žurnālā nekavējoties ieraksta šādu informāciju:

                  -       ziņojuma nosūtīšanas datumu un laiku (UTC), ja vien tas nav reģistrēts elektroniski;

                  -       radio pārraides gadījumā — tās radiostacijas nosaukumu, no kuras ziņojums nosūtīts;

         (cb)  zvejas dziļumu (attiecīgā gadījumā).

2.      To ES zvejas kuģu kapteiņi, kas veic ar regulētiem resursiem saistītas zvejas darbības un kas apstrādā un/vai sasaldē nozveju:

         (a)    zvejas produkcijas žurnālā reģistrē summāro produkciju pa sugām un produktu veidiem un

         (b)    visu apstrādāto nozveju kravas telpā novieto tā, lai katras sugas atrašanās vietu varētu noteikt pēc uzglabāšanas plāna, ko glabā uz zvejas kuģa.

3.      Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atbrīvot no zvejas žurnāla kārtošanas tādu citā kuģī pārkraušanas darbībās iesaistījušos kuģi, kurā veic iekraušanu. Kuģi, kas izmanto šo atkāpi, uzglabāšanas plānā norāda vietu kravas telpā, kurā atrodas 14. panta 1. punktā minētās saldētās zivis, un reģistrē zvejas produkcijas žurnālā:

         (a)    9. pantā minētā ziņojuma nosūtīšanas datumu un laiku, izteiktu kā universālo koordinēto laiku (UTC);

         (b)    radio pārraides gadījumā — tās radiostacijas nosaukumu, no kuras ziņojums nosūtīts;

         (c)    citā kuģī pārkraušanas datumu un laiku (UTC);

         (d)    citā kuģī pārkraušanas vietu (ģeogrāfisko garumu/ģeogrāfisko platumu);

         (e)    kuģī iekrautos daudzumus pa sugām;

         (f)     tā zvejas kuģa vārdu un starptautisko radio izsaukuma signālu, no kura izkrauta nozveja.

4.      Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

9. pants

Ziņošana par regulēto resursu nozvejām

1.      To ES zvejas kuģu kapteiņi, kas veic ar regulētiem resursiem saistītas zvejas darbības, nozvejas ziņojumus elektroniski nosūta attiecīgajam Zvejas uzraudzības centram. Šos datus pēc pieprasījuma dara pieejamus Komisijai. Ziņojumos iekļauj:

         (a)    ziņojumus par daudzumiem, kas paturēti uz kuģa, ieejot pārvaldības apgabalā. Šādus ziņojumus nosūta ne agrāk kā 12 stundas un ne vēlāk kā 2 stundas pirms katras ieiešanas pārvaldības apgabalā;

         (b)    nedēļas nozvejas ziņojumus. Šādus ziņojumus pirmo reizi nosūta ne vēlāk kā septītās dienas beigās pēc kuģa ieiešanas pārvaldības apgabalā vai, ja zvejas reiss ilgst vairāk nekā 7 dienas, vēlākais pirmdien plkst. 12.00 dienā par nozvejām, kas pārvaldības apgabalā iegūtas iepriekšējā nedēļā, kura beidzas svētdien pusnaktī. Šajā ziņojumā norāda zvejas dienu skaitu kopš zvejas uzsākšanas vai kopš pēdējā nozvejas ziņojuma;

         (c)    ziņojumus par nozvejām, kas paturētas uz kuģa, izejot no pārvaldības apgabala. Šādus ziņojumus nosūta ne agrāk kā 8 stundas un ne vēlāk kā 2 stundas pirms katras iziešanas no pārvaldības apgabala. Attiecīgā gadījumā tajos norāda zvejas dienu skaitu un nozvejas, kas pārvaldības apgabalā iegūtas kopš zvejas uzsākšanas vai kopš pēdējā nozvejas ziņojuma;

         (d)    ziņojumus par katrā zivju pārkraušanas reizē iekrautajiem un izkrautajiem daudzumiem ▌, kamēr kuģis atrodas pārvaldības apgabalā. Pārkrāvējkuģi nosūta šo ziņojumu vismaz 24 stundas iepriekš, bet par saņēmējkuģiem ziņojumu nosūta ne vēlāk kā vienu stundu pēc pārkraušanas. Ziņojumā norāda paredzētās pārkraušanas dienu, laiku, ģeogrāfisko atrašanās vietu un kopējo izkraujamo vai iekrauto zivju svaru pa sugām kilogramos, kā arī pārkraušanā iesaistīto kuģu radio izsaukuma signālus. Neskarot IV nodaļu, saņēmējkuģis vismaz 24 stundas pirms katras izkraušanas reizes paziņo kopējo nozveju, kas atrodas uz kuģa, kopējo daudzumu, ko paredzēts izkraut, ostas nosaukumu un izkraušanas dienu un laiku.

2.      Šajā pantā minētajos nozvejas ziņojumos svaru norāda kilogramos (noapaļojot līdz tuvākajiem 100 kg), un norāda svaru pa sugām, izmantojot FAO kodus. Par tām zivīm, kuru kopējais svars pa sugām ir mazāks nekā viena tonna, var ziņot ar triju burtu kodu "MZZ" (dažādas jūras zivis).

3.      Nozvejas ziņojumos ietvertos datus dalībvalstis reģistrē Regulas (EK) Nr. 1224/2009 109. panta 1. punktā minētajā datubāzē.

4.      Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai, jo īpaši nosūtīšanas formātu un specifikācijas, nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

10. pants

Kopējs ziņojums par nozveju un zvejas piepūli

1.      Dalībvalstis, datorizēti nosūtot informāciju, līdz katra mēneša piecpadsmitajai dienai informē Komisiju par zivju resursu daudzumiem, ko pārvaldības apgabalā ieguvuši ar to karogu peldoši kuģi un kas iepriekšējā mēnesī izkrauti vai pārkrauti citā kuģī.

2.      Neskarot Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. panta 2. punktu, dalībvalstis, datorizēti nosūtot informāciju, līdz katra mēneša piecpadsmitajai dienai informē Komisiju arī par regulētu resursu daudzumiem, ko trešo valstu zvejas jurisdikcijas apgabalos un Konvencijas apgabala ES ūdeņos ieguvuši ar to karogu peldoši kuģi un kas iepriekšējā mēnesī izkrauti vai pārkrauti citā kuģī.

3.      ▌Formātu datu nosūtīšanai saskaņā ar 1. un 2. punktu pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

         Šā panta 1. punktā minēto resursu sarakstu pieņem saskaņā ar 46. līdz 46.c pantā paredzēto procedūru.

4.      Komisija apkopo 1. un 2. punktā minētos datus par visām dalībvalstīm un pārsūta tos NEAFC sekretāram 30 dienu laikā pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā nozvejas izkrautas vai pārkrautas citā kuģī.

11. pants

Kuģu satelītuzraudzības sistēma

Dalībvalstis nodrošina to, ka ar kuģu satelītuzraudzības sistēmas (VMS) palīdzību iegūto informāciju par kuģiem, kuri peld ar to karogu un zvejo pārvaldības apgabalā, automātiski un elektroniski nosūta NEAFC sekretāram tādā formātā un atbilstīgi tām specifikācijām, kas pieņemtas saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

12. pants

Informācijas nosūtīšana

1.      Dalībvalstis nekavējoties nosūta 9. un 11. pantā minētos ziņojumus un informāciju NEAFC sekretāram. Tomēr tehniskas kļūmes gadījumā šādus ziņojumus un informāciju NEAFC sekretāram nosūta 24 stundu laikā pēc to saņemšanas. Dalībvalstis nodrošina, ka visi to pārsūtītie ziņojumi un paziņojumi ir secīgi numurēti.

2.      Dalībvalstis nodrošina to, ka NEAFC sekretāram pārsūtītie ziņojumi un informācija atbilst datu apmaiņas formātiem un protokoliem, kuri noteikti saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

13. pants

Pārkraušana citā kuģī un kopīgas zvejas darbības

1.      ES zvejas kuģi pārvaldības apgabalā iesaistās citā kuģī pārkraušanas darbībās tikai tad, ja tie saņēmuši savas karoga dalībvalsts kompetento iestāžu iepriekšēju atļauju.

2.      ES zvejas kuģi drīkst iesaistīties citā kuģī pārkraušanas darbībās vai kopīgās zvejas darbībās tikai ar kuģiem, kuri peld ar līgumslēdzējas puses karogu, un ar tādas valsts kuģiem, kas nav līgumslēdzēja puse, bet kam NEAFC piešķīrusi statusu “sadarbīga valsts, kas nav līgumslēdzēja puse”.

3.      ES zvejas kuģi, kuri iesaistījušies citā kuģī pārkraušanas darbībās un kuros veic iekraušanu, tajā pašā zvejas reisā neiesaistās citās zvejas darbībās, tostarp kopīgās zvejas darbībās, izņemot zivju apstrādi un izkraušanu.

14. pants

Atsevišķa uzglabāšana

1.      ES zvejas kuģi, uz kuriem ir saldēti zvejas resursi, ko Konvencijas apgabalā nozvejojuši vairāki zvejas kuģi, var uzglabāt zivis ikvienā no šiem kuģiem vairāk nekā vienā kravas telpas vietā, taču šiem resursiem jābūt skaidri atdalītiem no citu kuģu nozvejotām zivīm ar plastmasu, saplāksni vai tīkla linumu.

2.      Visas nozvejas, kas iegūtas Konvencijas apgabalā, uzglabā atsevišķi no visām nozvejām, kas iegūtas ārpus šā apgabala.

15. pants

Saldētu zivju marķēšana

Visām Konvencijas apgabalā nozvejotām zivīm, kuras sasaldē, jābūt identificētām ar skaidri salasāmu etiķeti vai zīmogu. Etiķete vai zīmogs, ar ko nokraušanas laikā marķē katru saldētu zivju kasti vai bloku, norāda sugu, apstrādes datumu, ICES apakšapgabalu un rajonu, kurā nozveja iegūta, un tā kuģa vārdu, kas nozvejojis zivis.

III NODAĻA

Inspekcijas jūrā

16. pants

NEAFC inspektori

1.      Dalībvalstis, kuru zvejas kuģiem atļauts zvejot pārvaldības apgabalā, norīko inspektorus pārraudzības un inspekcijas veikšanai saskaņā ar shēmu.

2.      Dalībvalstis katram inspektoram izdod īpašu personu apliecinošu dokumentu. Šā dokumenta formātu nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

3.      Uzkāpjot uz zvejas kuģa, katram inspektoram ir klāt īpašais personu apliecinošais dokuments, kuru viņš uzrāda.

17. pants

Vispārīgi inspekcijas un pārraudzības noteikumi

1. Komisija vai tās izraudzīta iestāde koordinē pārraudzības un inspekcijas darbības Savienībā un katru gadu kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm izstrādā kopīgas resursu izmantošanas plānu Savienības līdzdalībai shēmā nākamajā gadā. Šajā plānā cita starpā nosaka veicamo inspekciju skaitu.

         Ja pārvaldības apgabalā vairāk nekā desmit ES zvejas kuģi vienlaikus veic regulēto resursu zvejas darbības, Komisija vai tās izraudzīta iestāde šajā laikā nodrošina to, ka apgabalā atrodas dalībvalsts inspekcijas kuģis vai ar citu līgumslēdzēju pusi ir noslēgts nolīgums par inspekcijas kuģa klātbūtnes nodrošināšanu.

2.      Dalībvalstis nodrošina, ka to inspektoru veiktās inspekcijas nav diskriminējošas un notiek saskaņā ar shēmu. ▌Inspekciju skaits pamatojas uz ▌flotes lielumu, ņemot vērā laiku, ko ▌zvejas kuģi pavada pārvaldības apgabalā.

3.      Komisija vai tās izraudzīta iestāde ar inspekciju līdzsvarotu sadalījumu cenšas nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visām līgumslēdzējām pusēm, kuru zvejas kuģi darbojas pārvaldības apgabalā.

5.      Dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka citas līgumslēdzējas puses NEAFC inspektoriem ir atļauts veikt inspekcijas uz kuģiem, kas peld ar to karogu.

6.      Inspektori neizmanto spēku, izņemot nepieciešamās aizstāvēšanās gadījumā. Veicot inspekcijas uz zvejas kuģiem, inspektori nenēsā šaujamieročus. Šie pasākumi neskar valstu noteikumus attiecībā uz aizliegumu lietot spēku.

7.      Inspektori nepieļauj traucējumus vai neērtības attiecībā uz zvejas kuģi, tā darbībām un uz kuģa paturēto nozveju, izņemot vajadzības gadījumā, ciktāl tas nepieciešams viņu pilnvaru īstenošanai.

18. pants

Inspekcijas līdzekļi

1.      Dalībvalstis saviem inspektoriem nodrošina piemērotus līdzekļus, lai tie varētu veikt pārraudzības un inspekcijas uzdevumus. Šajā nolūkā tās norīko inspekcijas kuģus un lidaparātus darbam shēmā.

2.      Komisija vai tās izraudzīta iestāde katru gadu līdz 1. janvārim nosūta NEAFC sekretāram informāciju par plānu, NEAFC inspektoru un īpašo inspekcijas kuģu vārdus, kā arī to lidaparātu tipus un identifikācijas datus (reģistrācijas numurs, nosaukums, radio izsaukuma signāls), kurus dalībvalstis norīko darbam shēmā attiecīgajā gadā. Attiecīgos gadījumos šo informāciju iegūst no Regulas (EK) Nr. 1224/2009 79. pantā minētā saraksta. Šā saraksta grozījumus dalībvalstis nosūta Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, kura vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā pārsūta šo informāciju NEAFC sekretāram un pārējām dalībvalstīm.

3.      Ikviens kuģis, kurš norīkots darbam shēmā un uz kura ir NEAFC inspektori, kā arī minētā kuģa izmantotā kuģa laiva raida NEAFC inspekcijas īpašo signālu, lai norādītu, ka uz kuģa esošie inspektori var veikt inspekcijas uzdevumus saskaņā ar shēmu. Uz lidaparātiem, kas norīkoti darbam shēmā, ir skaidri norādīts to starptautiskais radio izsaukuma signāls. Īpašā signāla veidu nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.      Komisija vai tās izraudzīta iestāde atbilstīgi paraugam, kas noteikts saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru, reģistrē datumu un laiku, kad norīkotie Savienības inspekcijas kuģi un lidaparāti sāk un beidz pildīt pienākumus saskaņā ar shēmu. ▌

19. pants

Pārraudzības procedūra

1.      Pārraudzība pamatojas uz gadījumiem, kad NEAFC inspektori pamanījuši zvejas kuģus no kuģa vai lidaparāta, kas norīkots darbam shēmā. Par katru kuģa pamanīšanas gadījumu NEAFC inspektori tūlīt elektroniski nosūta attiecīgā kuģa karoga valstij, Komisijai vai tās izraudzītai iestādei un NEAFC sekretāram ziņojumu tādā formā, kas noteikta saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru. Katra pamanīšanas gadījuma ziņojuma kopiju papīra formātā un visas fotogrāfijas pēc pieprasījuma pārsūta attiecīgā kuģa karoga valstij.

2.      NEAFC inspektori pamanīšanas gadījumus reģistrē pārraudzības ziņojumā, izmantojot paraugu, kas noteikts saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

20. pants

Inspekcijas procedūra

1.      Inspektori neuzkāpj uz kuģa, pirms zvejas kuģim pa radio nav nosūtīts iepriekšējs paziņojums vai atbilstīgi Starptautiskajam signālu kodam nav dots attiecīgs signāls, norādot arī inspekcijas kuģa identitāti, neatkarīgi no tā, vai šāda paziņojuma saņemšana ir apstiprināta.

2.      Inspektori ir pilnvaroti pārbaudīt visas attiecīgās zvejas kuģa vietas, klājus un telpas, nozveju (apstrādātu vai neapstrādātu), tīklus un citus zvejas rīkus, aprīkojumu un visus attiecīgos dokumentus, kurus inspektori uzskata par vajadzīgiem, lai verificētu NEAFC pieņemto pasākumu ievērošanu, un uzdot jautājumus kapteinim vai kapteiņa norīkotai personai.

3.      Zvejas kuģim, uz kura paredzēts uzņemt inspektoru, nedrīkst pieprasīt apstāties vai manevrēt zvejošanas, zvejas rīku ievietošanas vai izcelšanas laikā. Inspektori drīkst pieprasīt, lai zvejas rīku izcelšana tiktu pārtraukta vai atlikta līdz viņu uzkāpšanai uz zvejas kuģa, taču nekādā ziņā ne ilgāk kā 30 minūtes pēc 1. punktā minētā signāla saņemšanas.

4.      Inspekcijas kuģu kapteiņi nodrošina manevrēšanu drošā attālumā no zvejas kuģa saskaņā ar labu kuģošanas praksi.

5.      Inspektori var dot zvejas kuģim rīkojumu atlikt tā ieiešanu pārvaldības apgabalā vai iziešanu no tā ne vairāk kā par 6 stundām no brīža, kad zvejas kuģis pārraidījis 9. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā minētos ziņojumus.

6.      Inspekcijas ilgums nepārsniedz 4 stundas vai arī laiku, kamēr zvejas rīks tiek izcelts un zvejas rīks un nozveja tiek inspicēta (atkarībā no tā, kurš laikposms ir ilgāks). Ja tiek atklāts pārkāpums, inspektori var palikt uz kuģa tik ilgi, cik vajadzīgs 29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pasākumu pabeigšanai.

7.      Īpašos apstākļos, kas saistīti ar zvejas kuģa lielumu un uz kuģa paturēto zivju daudzumu, inspekcijas ilgums var pārsniegt 6. punktā noteiktos limitus. Šādā situācijā inspektori nekādā gadījumā nedrīkst palikt uz zvejas kuģa ilgāk nekā inspekcijas pabeigšanai vajadzīgo laiku. Iemeslus 6. punktā norādītā limita pārsniegšanai reģistrē 9. punktā minētajā inspekcijas ziņojumā.

8.      Uz līgumslēdzējas puses kuģa uzkāpj ne vairāk kā divi citas dalībvalsts norīkoti inspektori. Veicot inspekciju, inspektori var lūgt kapteinim visu vajadzīgo palīdzību. Uzkāpjot uz kuģa un veicot inspekciju, inspektori netraucē kapteinim sazināties ar karoga valsts iestādēm.

9.      Katru inspekciju dokumentē, aizpildot inspekcijas ziņojumu formātā, kas noteikts saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru. Kapteinis var komentēt inspekcijas ziņojumu, un inspekcijas beigās inspektori to paraksta. Zvejas kuģa kapteinis saņem inspekcijas ziņojuma kopiju. Katra inspekcijas ziņojuma kopiju tūlīt nosūta inspicētā kuģa karoga valstij un Komisijai vai tās izraudzītai iestādei. Komisija vai tās izraudzīta iestāde to tūlīt pārsūta ▌NEAFC sekretāram. Pēc pieprasījuma inspicētā kuģa karoga valstij pārsūta katra inspekcijas ziņojuma oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.

21. pants

Kuģa kapteiņa pienākumi inspekcijas laikā

Zvejas kuģa kapteinis:

(a)    veicina ātru un drošu uzkāpšanu uz kuģa un nokāpšanu no tā, ievērojot specifikācijas, kas pieņemtas saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru;

(b)    sadarbojas un palīdz zvejas kuģa inspicēšanā, ko veic saskaņā ar šo regulu, nekavē inspektorus, nedraud vai netraucē inspektoriem veikt viņu pienākumus, un garantē viņu drošību;

(c)    ļauj inspektoriem sazināties ar karoga valsts un inspekcijas valsts iestādēm;

(d)    nodrošina piekļuvi visām zvejas kuģa vietām, klājiem un telpām, nozvejai (apstrādātai vai neapstrādātai), tīkliem vai citiem zvejas rīkiem, aprīkojumam un visai attiecīgajai informācijai vai dokumentiem, kurus inspektors uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar 20. panta 2. punktu;

(e)    pēc inspektora pieprasījuma nodrošina dokumentu kopijas;

(f)     nodrošina inspektoriem piemērotas darba iespējas, attiecīgā gadījumā arī pārtiku un uzturēšanās vietu, ja inspektori paliek uz kuģa saskaņā ar 32. panta 3. punktu.

IV NODAĻA

Ostas valsts veikta kontrole attiecībā uz zvejas kuģiem, kas peld ar citas līgumslēdzējas puses karogu

22. pants

Darbības joma

Neskarot Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un 2008. gada 29. septembra Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju(11) (“NNN zvejas regula”), šajā nodaļā izklāstītos noteikumus piemēro, dalībvalstu ostās izkraujot vai pārkraujot citā kuģī zvejas resursus, kurus Konvencijas apgabalā nozvejojuši ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldoši zvejas kuģi un kuri pēc tam sasaldēti.

23. pants

Apstiprinātās ostas

Dalībvalstis apstiprina un paziņo Komisijai ostas vai vietas tuvu krastam, kurās atļauts veikt tādu ▌zvejas resursu izkraušanu, kurus Konvencijas apgabalā nozvejojuši ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldoši zvejas kuģi un kuri pēc tam sasaldēti. Komisija paziņo NEAFC sekretāram šīs vietas un visas izmaiņas apstiprināto ostu sarakstā vismaz piecpadsmit dienas pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā.

Izkraut un pārkraut citā kuģī zivis, ko Konvencijas apgabalā nozvejojuši ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldoši zvejas kuģi un kas pēc tam sasaldētas, ir atļauts tikai apstiprinātās ostās.

24. pants

Iepriekšējs paziņojums par ieiešanu ostā

1.      Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 6. pantu, visu to zvejas kuģu kapteiņi vai viņu pārstāvji, uz kuriem ir šīs regulas 22. pantā minētās zivis un kuri plāno ieiet ostā, lai veiktu izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, vismaz trīs darbdienas pirms paredzamā ierašanās laika informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras ostu tie vēlas izmantot.

         Tomēr dalībvalsts var noteikt citu paziņošanas termiņu, jo īpaši ņemot vērā attālumu starp zvejas vietām un attiecīgajām ostām. Šādā gadījumā dalībvalsts tūlīt informē Komisiju vai tās izraudzītu iestādi un NEAFC sekretāru.

2.      Kapteiņi vai viņu pārstāvji var anulēt iepriekšēju paziņojumu, par to ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzamā ostā ierašanās laika paziņojot tās ostas kompetentajām iestādēm, kuru tie vēlas izmantot.

         Tomēr dalībvalsts var noteikt citu termiņu, kurā jāpaziņo par anulēšanu. Šādā gadījumā dalībvalsts tūlīt informē Komisiju vai tās izraudzītu iestādi un NEAFC sekretāru. Paziņojumam pievieno sākotnējā paziņojuma veidlapas kopiju, kurai pāri uzrakstīts vārds “ANULĒTS”.

3.      Ostas dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt pārsūta 1. un 2. punktā minētā paziņojuma kopiju zvejas kuģa karoga valstij un pārkrāvējkuģu karoga valstij vai valstīm, ja kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas darbībās. Šā panta 2. punktā minētā paziņojuma kopiju tūlīt pārsūta arī NEAFC sekretāram.

5.      ▌Paziņojuma formātu un specifikācijas nosaka saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

         Nepieciešamības gadījumā sīki izstrādātus noteikumus par šajā pantā paredzētajām paziņošanas un anulēšanas procedūrām (tai skaitā par termiņiem) pieņem saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 46. līdz 46.c pantā.

25. pants

Atļauja izkraut vai pārkraut citā kuģī

1.      Tā zvejas kuģa karoga valsts, kurš plāno izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, vai — ja kuģis ir iesaistījies pārkraušanas darbībās citā kuģī ārpus Savienības ūdeņiem — pārkrāvējkuģu karoga valsts vai valstis, atsūtot ostas dalībvalsts kompetentajām iestādēm atpakaļ 24. pantā minētā iepriekšējā paziņojuma kopiju, apstiprina, ka:

         (a)    zvejas kuģiem, kuri ir deklarējuši attiecīgo zivju nozveju, ir pietiekama kvota deklarētās sugas zvejai;

         (b)    uz kuģa esošo zivju daudzumi ir pienācīgi paziņoti un ņemti vērā, aprēķinot visus nozvejas vai zvejas piepūles ierobežojumus, kas varētu būt piemērojami;

         (c)    zvejas kuģiem, kuri ir deklarējuši attiecīgo zivju nozveju, ir atļauja zvejot deklarētajos apgabalos;

         (d)    kuģu atrašanās deklarētajā nozvejas apgabalā ir verificēta saskaņā ar VMS datiem.

2.      Izkraušanas vai citā kuģī pārkraušanas darbības var sākt tikai pēc tam, kad ostas dalībvalsts kompetentās iestādes ir devušas attiecīgu atļauju. Šādu atļauju dod tikai tad, ja no karoga valsts ir saņemts 1. punktā minētais apstiprinājums.

3.      Atkāpjoties no 2. punkta, ostas dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut veikt pilnīgu vai daļēju izkraušanu bez 1. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas, bet šādos gadījumos attiecīgās zivis patur glabāšanā to kontrolē. Zivis drīkst nodot pārdošanai, pārņemšanai vai transportēšanai tikai tad, kad saņemts 1. punktā minētais apstiprinājums. Ja 14 dienās pēc izkraušanas apstiprinājums nav saņemts, ostas dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst konfiscēt un likvidēt zivis saskaņā ar tās tiesību aktiem.

4.      Savu lēmumu atļaut vai neatļaut izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī ostas dalībvalsts kompetentās iestādes tūlīt paziņo kapteinim un informē par to ▌NEAFC sekretāru.

5.      Sīki izstrādātus noteikumus par atļaujas piešķiršanu izkraušanai vai pārkraušanai saskaņā ar šo pantu pieņem saskaņā ar 46. līdz 46.c pantā paredzēto procedūru.

26. pants

Inspekcijas ostā

1.      Dalībvalstis katrā pārskata gadā savās ostās inspicē vismaz 15 % izkrāvumu vai pārkrāvumu citā kuģī.

2.      Inspekcijas aptver visas izkraušanas vai citā kuģī pārkraušanas uzraudzību un ietver kontrolpārbaudes, kurās iepriekšējā paziņojumā par izkraušanu norādītos daudzumus pa sugām salīdzina ar izkrautajiem vai citā kuģī pārkrautajiem daudzumiem pa sugām. Kad izkraušana vai pārkraušana citā kuģī ir pabeigta, inspektors verificē un pieraksta uz kuģa atlikušo zivju daudzumus pa sugām.

3.      Valstu inspektori veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu kuģa nepamatotu aizkavēšanu un nodrošinātu to, ka kuģa darbības traucējumi un neērtības ir minimālas un ka netiek pieļauta zivju kvalitātes pasliktināšanās.

4.      Ostas dalībvalsts var uzaicināt citu līgumslēdzēju pušu inspektorus pavadīt tās inspektorus un novērot, kā inspicē to zvejas resursu izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī, kurus nozvejojuši ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldoši zvejas kuģi.

27. pants

Inspekcijas ziņojumi

1.      Katru inspekciju dokumentē, aizpildot inspekcijas ziņojuma veidlapu, kas izstrādāta saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.      Kapteinis var komentēt inspekcijas ziņojumu, un inspekcijas beigās to paraksta inspektors un kapteinis. Zvejas kuģa kapteinis saņem inspekcijas ziņojuma kopiju.

3.      Katra inspekcijas ziņojuma kopiju tūlīt nosūta inspicētā zvejas kuģa karoga valstij un — ja kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas darbībās — pārkrāvējkuģu karoga valstij vai valstīm, Komisijai vai tās izraudzītai iestādei un NEAFC sekretāram. Pēc pieprasījuma inspicētā kuģa karoga valstij pārsūta katra inspekcijas ziņojuma oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.

V NODAĻA

Pārkāpumi

28. pants

Darbības joma

Neskarot Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un Regulu (EK) Nr. 1005/2008, šajā nodaļā izklāstītos noteikumus piemēro tādiem Savienības zvejas kuģiem un ar citas līgumslēdzējas puses karogu peldošiem zvejas kuģiem, kurus izmanto vai paredzēts izmantot zvejas darbībām, ko veic saistībā ar zvejas resursiem pārvaldības apgabalā.

29. pants

Pārkāpumu procedūras

1.      Ja inspektoriem ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka zvejas kuģis ir iesaistījies darbībās, kuras ir pretrunā NEAFC pieņemtajiem pasākumiem, tie:

         (a)    reģistrē pārkāpumu 19. panta 2. punktā, 20. panta 8. punktā vai 27. pantā minētajā ziņojumā;

         (b)    veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pierādījumu drošību un saglabāšanu. Uz ikvienas zvejas rīka daļas, kas inspektoram šķiet neatbilstoša piemērojamajiem pasākumiem, var stingri piestiprināt identifikācijas zīmi;

         (c)    tūlīt mēģina sazināties ar inspicētā zvejas kuģa karoga valsts inspektoru vai izraudzīto iestādi;

         (d)    inspekcijas ziņojumu tūlīt nosūta Komisijai vai tās izraudzītai iestādei.

2.      Dalībvalsts, kas veic inspekciju, ja iespējams, nākamajā darbdienā pēc inspekcijas sākuma rakstiski paziņo visu informāciju par pārkāpumu inspicētā kuģa karoga valsts izraudzītajām iestādēm un Komisijai vai tās izraudzītai iestādei.

3.      Dalībvalsts, kas veic inspekciju, tūlīt nosūta inspicētā zvejas kuģa karoga valsts kompetentajām iestādēm pārraudzības vai inspekcijas ziņojuma oriģinālu kopā ar apstiprinošiem dokumentiem, savukārt tā kopiju — Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, kura kopiju pārsūta NEAFC sekretāram.

30. pants

Turpmāki pasākumi pārkāpuma gadījumā

1.      Ja viena līgumslēdzēja puse vai dalībvalsts paziņo citai dalībvalstij par pārkāpumu, ko izdarījis zvejas kuģis, kurš peld ar tās karogu, tā tūlīt veic pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai saņemtu un izskatītu pierādījumus par pārkāpumu un veiktu turpmāku izmeklēšanu, kas vajadzīga turpmākiem pasākumiem pārkāpuma gadījumā, un, ja iespējams, inspicē attiecīgo zvejas kuģi.

2.      Dalībvalstis izraugās piemērotas iestādes, kuru pienākums ir saņemt pierādījumus par pārkāpumu, un paziņo Komisijai vai tās izraudzītai iestādei attiecīgo iestāžu adresi un visas izmaiņas šajā informācijā. Komisija vai tās izraudzīta iestāde pēc tam pārsūta šo informāciju NEAFC sekretāram.

31. pants

Smagi pārkāpumi

Šajā regulā par smagiem pārkāpumiem uzskata šādus pārkāpumus:

(a)    zveju bez karoga valsts izdotas derīgas atļaujas;

(b)    zveju bez kvotas vai pēc tās pilnīgas apguves;

(c)    aizliegtu zvejas rīku izmantošanu;

(d)    nozveju nepareizu reģistrēšanu;

(e)    šīs regulas 9. un 11. panta noteikumu atkārtotu neievērošanu;

(f)     izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī, kas veikta ostā, kura nav apstiprināta saskaņā ar 23. panta noteikumiem;

(g)    šīs regulas 24. panta noteikumu neievērošanu;

(h)    izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī bez 25. pantā minētās ostas valsts atļaujas;

(i)     inspektora kavēšanu pienākumu izpildē;

(j)     tāda krājuma specializētu zveju, uz kuru attiecas moratorijs vai zvejas aizliegums;

(k)    zvejas kuģa marķējuma, identitātes vai reģistrācijas datu viltošanu vai slēpšanu;

(l)     ar izmeklēšanu saistītu pierādījumu slēpšanu, viltošanu vai iznīcināšanu;

(m)   dažādus pārkāpumus, kas kopā nozīmē saglabāšanas un pārvaldības pasākumu būtisku neievērošanu;

(n)    iesaistīšanos pārkraušanā citā kuģī vai kopīgās zvejas darbībās ar tādas valsts kuģiem, kas nav līgumslēdzēja puse un kam NEAFC nav piešķīrusi statusu “sadarbīga valsts, kas nav līgumslēdzēja puse”;

(o)    krājumu un degvielas piegāde un citu pakalpojumu sniegšana kuģiem, kas iekļauti 44. pantā minētajos sarakstos.

32. pants

Turpmāki pasākumi smagu pārkāpumu gadījumā

1.      Ja inspektoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka zvejas kuģis ir izdarījis 31. pantā minētu smagu pārkāpumu, attiecīgais inspektors saskaņā ar 29. panta 3. punktu par minēto pārkāpumu tūlīt ziņo Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, inspicētā zvejas kuģa karoga valsts attiecīgajām iestādēm un — ja inspicētais kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas darbībās — pārkrāvējkuģu karoga valstij vai valstīm un nosūta ziņojuma kopiju NEAFC sekretāram.

2.      Lai saglabātu pierādījumus, inspektors veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pierādījumu drošību un saglabāšanu, tomēr pēc iespējas neiejaucoties kuģa darbībā un to netraucējot.

3.      Inspektoram ir tiesības palikt uz zvejas kuģa tik ilgi, cik vajadzīgs, lai informāciju par pārkāpumu sniegtu pienācīgi pilnvarotam inspektoram, kas minēts 33. pantā, vai kamēr viņš saņem atbildi no karoga valsts, kura pieprasa inspektoram atstāt zvejas kuģi.

33. pants

Turpmāki pasākumi ES zvejas kuģu izdarītu smagu pārkāpumu gadījumā

1.      Karoga dalībvalstis nekavējoties atbild uz 32. panta 1. punktā minēto paziņojumu un nodrošina to, ka pienācīgi pilnvarots inspektors 72 stundu laikā inspicē attiecīgo zvejas kuģi saistībā ar pārkāpumu. Pienācīgi pilnvarotais inspektors uzkāpj uz attiecīgā zvejas kuģa un pārbauda NEAFC inspektora savāktos pierādījumus par iespējamo pārkāpumu, un pēc iespējas drīz nosūta šīs pārbaudes rezultātus attiecīgās karoga dalībvalsts kompetentajai iestādei un Komisijai vai tās izraudzītai iestādei.

2.      Pēc rezultātu paziņošanas un tad, ja pierādījumi to pamato, karoga dalībvalsts pieprasa zvejas kuģim tūlīt un nekādā ziņā ne vēlāk kā 24 stundu laikā doties uz attiecīgās karoga dalībvalsts apstiprinātu ostu, lai minētās valsts pakļautībā veiktu kuģa pilnīgu inspekciju.

3.      Karoga dalībvalsts var pilnvarot inspekcijas valsti nekavējoties nogādāt zvejas kuģi karoga dalībvalsts apstiprinātā ostā.

4.      Ja zvejas kuģim neliek ierasties ostā, karoga dalībvalstīm laikus jāsniedz pienācīgs pamatojums Komisijai vai tās izraudzītai iestādei un inspekcijas valstij. Komisija vai tās izraudzīta iestāde pārsūta šo pamatojumu NEAFC sekretāram.

5.      Ja zvejas kuģim pieprasa doties uz ostu, lai veiktu tā pilnīgu inspekciju saskaņā ar 2. vai 3. punktu, ar zvejas kuģa karoga dalībvalsts piekrišanu uz zvejas kuģa drīkst uzkāpt un palikt citas līgumslēdzējas puses norīkots NEAFC inspektors, kurš drīkst būt klāt zvejas kuģa inspicēšanā ostā.

6.      Karoga dalībvalsts tūlīt informē Komisiju vai tās izraudzītu iestādi par pilnīgās inspekcijas rezultātiem un pasākumiem, ko tā pieņēmusi saistībā ar pārkāpumu.

7.      Sīki izstrādātus noteikumus šā panta īstenošanai pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

34. pants

Ziņošana un turpmāki pasākumi pārkāpuma gadījumā

1.      Dalībvalstis katru gadu līdz 15. februārim ziņo Komisijai vai tās izraudzītai iestādei par lietām, kas ierosinātas par iepriekšējā kalendārajā gadā izdarītajiem NEAFC pasākumu pārkāpumiem. Pārkāpumus turpina aplūkot visos turpmākajos ziņojumos, līdz lieta ir izbeigta saskaņā ar valsts tiesību aktu attiecīgajiem noteikumiem. Komisija vai tās izraudzīta iestāde līdz 1. martam pārsūta šos ziņojumus NEAFC sekretāram.

2.      Ziņojumā, kas paredzēts 1. punktā, norāda lietas pašreizējo statusu, proti, vai lieta tiek izskatīta, ir iesniegta apelācija vai vēl joprojām notiek izmeklēšana. Ziņojumā konkrēti apraksta visas piemērotās sankcijas, īpaši norādot naudassoda apmēru, konfiscētās nozvejas un/vai zvejas rīku vērtību un rakstiskos brīdinājumus, un iekļauj attiecīgu paskaidrojumu, ja nekādas darbības nav veiktas.

35. pants

Inspekcijas ziņojumu statuss

Papildus Regulas (EK) Nr. 1224/2009 77. pantam dalībvalstis sadarbojas savā starpā un ar citām ▌līgumslēdzējām pusēm, lai atvieglotu tiesvedību vai citas procedūras, kas izriet no inspektora ziņojuma, kurš sniegts saskaņā ar shēmu, turklāt ņemot vērā pierādījumu pieņemamību reglamentējošos noteikumus attiecīgās valstu, tiesu vai citās sistēmās.

36. pants

Ziņojumi par pārraudzības un inspekcijas pasākumiem

1.      Dalībvalstis katru gadu līdz 15. februārim Komisijai vai tās izraudzītai iestādei dara zināmus šādus datus par iepriekšējo kalendāro gadu:

         (a)    inspekciju skaits, ko tā veikusi saskaņā ar 19., 20. un 26. pantu, norādot, cik daudz inspekciju veikts uz katras līgumslēdzējas puses kuģiem, un, pārkāpuma gadījumā, attiecīgā kuģa inspicēšanas dienu un vietu un pārkāpuma veidu;

         (b)    lidojumā pavadīto stundu un jūrā pavadīto dienu skaits saistībā ar NEAFC patruļām, pamanīšanas gadījumu skaits, ieskaitot gan līgumslēdzējas puses kuģus, gan kuģus, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, un saraksts ar individuāliem kuģiem, par kuriem sagatavots pārraudzības ziņojums.

2.      Komisija vai tās izraudzīta iestāde, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, sagatavo Kopienas ziņojumu. Tā katru gadu līdz 1. martam nosūta Kopienas ziņojumu NEAFC sekretāram.

VI NODAĻA

Pasākumi, lai veicinātu noteikumu ievērošanu uz zvejas kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi

37. pants

Darbības joma

1.      Šo nodaļu piemēro visiem zvejas kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi un ko izmanto vai paredzēts izmantot zvejas darbībām, kuras veic saistībā ar zvejas resursiem Konvencijas apgabalā.

2.      Šī nodaļa neskar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 un Regulu (EK) Nr. 1005/2008.

38. pants

Kuģu, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, pamanīšanas gadījumi un identificēšana

1.      Dalībvalstis nekavējoties nosūta Komisijai vai tās izraudzītai iestādei visu informāciju par kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi un kas pamanīti vai citādi identificēti veicam zvejas darbības Konvencijas apgabalā. Komisija vai tās izraudzīta iestāde tūlīt informē NEAFC sekretāru un visas dalībvalstis par katru ziņojumu, kas saņemts par pamanīšanas gadījumu.

2.      Dalībvalsts, kura pamanījusi kuģi, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis, cenšas nekavējoties informēt šādu kuģi par to, ka tas pamanīts vai citādi identificēts veicam zvejas darbības Konvencijas apgabalā un, ja vien NEAFC tā karoga valstij nav piešķīrusi statusu “sadarbīga valsts, kas nav līgumslēdzēja puse”, ka attiecīgi tiek pieņemts, ka tas pārkāpj saskaņā ar Konvenciju pieņemtos NEAFC saglabāšanas ieteikumus.

3.      Ja kuģis, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis, ir pamanīts vai citādi identificēts iesaistāmies citā kuģī pārkraušanas darbībās, pieņēmumu par to, ka tiek pārkāpti saglabāšanas un noteikumu izpildes pasākumi, attiecina uz ikvienu citu kuģi, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis, bet ir identificēts iesaistāmies attiecīgajās darbībās ar minēto kuģi.

39. pants

Inspekcijas jūrā

1.      NEAFC inspektori lūdz atļauju uzkāpt uz kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, un inspicēt tos, ja līgumslēdzēja puse ir pamanījusi vai citādi identificējusi šo kuģu iesaistīšanos zvejas darbībās Konvencijas apgabalā. Ja tiek saņemta atļauja uzkāpt uz kuģa, inspekciju dokumentē, sagatavojot 20. panta 9. punktā minēto inspekcijas ziņojumu.

2.      NEAFC inspektori nekavējoties nosūta inspekcijas ziņojuma kopiju Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, NEAFC sekretāram un kuģa, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis, kapteinim. Ja pierādījumi to pamato, dalībvalsts var atbilstīgi rīkoties saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem. Dalībvalstis tiek aicinātas pārliecināties, vai valstī spēkā esošie pasākumi ir piemēroti, lai īstenotu jurisdikciju pār šādiem kuģiem.

3.      Ja kapteinis nepiekrīt uzkāpšanai uz viņa kuģa un tā inspicēšanai vai nepilda nevienu no 21. panta 1. līdz 4. punktā noteiktajiem pienākumiem, pieņem, ka kuģis ir iesaistījies NNN zvejas darbībās. NEAFC inspektors par to nekavējoties informē Komisiju vai tās izraudzītu iestādi, kura tūlīt informē NEAFC sekretāru.

40. pants

Ieiešana ostā

1.      Tāda zvejas kuģa kapteinis, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis, drīkst kuģi ievest tikai saskaņā ar 23. pantu apstiprinātā ostā. Kapteinis, kurš plāno ievest kuģi dalībvalsts ostā, saskaņā ar 24. pantu paziņo par to ostas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Attiecīgā ostas dalībvalsts nekavējoties pārsūta šo informāciju kuģa karoga valstij un Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, kura pēc tam šo informāciju pārsūta NEAFC sekretāram.

2.      Ostas dalībvalsts aizliedz tās ostās ieiet kuģiem, kuri nav nosūtījuši vajadzīgo iepriekšējo paziņojumu par ieiešanu ostā, kas minēts 24. pantā.

41. pants

Inspekcijas ostā

1.      Dalībvalstis nodrošina to, ka inspicē visus kuģus, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi un kas ieiet tās ostā. Kuģim nav atļauts izkraut vai pārkraut citā kuģī zivis, iekams šī inspekcija nav pabeigta. Katru inspekciju dokumentē, sagatavojot 27. pantā paredzēto inspekcijas ziņojumu. Ja kuģa kapteinis nav izpildījis nevienu no 21. panta 1. līdz 4. punktā noteiktajiem pienākumiem, pieņem, ka kuģis ir iesaistījies NNN zvejas darbībās.

2.      Informāciju par visu to inspekciju rezultātiem, kuras dalībvalstu ostās veiktas attiecībā uz kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, un par turpmāko rīcību nekavējoties nosūta Komisijai vai tās izraudzītai iestādei, kura šādu informāciju pārsūta NEAFC sekretāram.

42. pants

Izkraušana un pārkraušana ▌

1.      Izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī var sākt tikai pēc tam, kad ostas valsts kompetentās iestādes ir devušas attiecīgu atļauju.

2.      No kuģa, kas nav līgumslēdzējas puses kuģis un kas inspicēts saskaņā ar 41. pantu, ir aizliegts dalībvalstu ostās un ūdeņos izkraut un pārkraut citā kuģī zivju produktus, ja minētajā inspekcijā konstatē, ka uz kuģa ir tādu sugu zivis, uz kurām attiecas saskaņā ar Konvenciju pieņemti ieteikumi, ja vien kuģa kapteinis nesniedz kompetentajām iestādēm pietiekamus pierādījumus par to, ka zivis ir nozvejotas ārpus pārvaldības apgabala vai atbilstīgi visiem attiecīgajiem saskaņā ar Konvenciju pieņemtajiem ieteikumiem.

3.      Kuģim neatļauj veikt izkraušanu vai iesaistīties citā kuģī pārkraušanas darbībā, ja kuģa karoga valsts vai — ja kuģis ir iesaistījies citā kuģī pārkraušanas darbībās — pārkrāvējkuģa karoga valsts vai valstis nesniedz 25. pantā minēto apstiprinājumu.

4.      Turklāt izkraušana un pārkraušana citā kuģī ir aizliegta, ja kuģa kapteinis nav izpildījis nevienu no 21. panta 1. līdz 4. punktā norādītajiem pienākumiem.

43. pants

Ziņojumi par to valstu darbībām, kas nav līgumslēdzējas puses

1.      Dalībvalstis katru gadu līdz 15. februārim Komisijai vai tās izraudzītai iestādei dara zināmus šādus datus par iepriekšējo kalendāro gadu:

         (a)    inspekciju skaits, kuras tā saskaņā ar shēmu veikusi jūrā vai tās ostās attiecībā uz kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, inspicēto kuģu vārdi un to attiecīgā karoga valsts, dienas un, attiecīgā gadījumā, ostas, kurās veikta inspekcija, un šādu inspekciju rezultāti;

         (b)    ja pēc inspekcijas, kas veikta saskaņā ar šo shēmu, izkrauj vai pārkrauj citā kuģī zivis, ziņojumā iekļauj arī atbilstīgi 42. pantam sniegtos pierādījumus.

2.      Papildus pārraudzības ziņojumam un informācijai par inspekcijām dalībvalstis jebkurā laikā var iesniegt Komisijai vai tās izraudzītai iestādei visu citu informāciju, kura varētu būt noderīga, lai identificētu kuģus, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi un, iespējams, veic NNN zvejas darbības Konvencijas apgabalā.

3.      Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija vai tās izraudzīta iestāde katru gadu līdz 1. martam nosūta NEAFC sekretāram vispārēju ziņojumu par to valstu darbībām, kas nav līgumslēdzējas puses.

44. pants

Kuģi, kas iesaistījušies nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas darbībās

1.      Dalībvalstis nodrošina to, ka NEAFC sagatavotajā NNN kuģu provizoriskajā sarakstā (A saraksts) iekļautiem kuģiem piemēro šādus noteikumus:

         (a)    tos inspicē saskaņā ar 41. panta noteikumiem, kad tie ieiet dalībvalstu ostās;

         (b)    tiem nav atļauts dalībvalstu ostās vai to jurisdikcijā esošos ūdeņos veikt izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī;

         (c)    zvejas kuģi, apgādes kuģi, degvielas uzpildes kuģi, bāzes kuģi un kravas kuģi, kuri peld ar dalībvalsts karogu, nesniedz palīdzību un nedrīkst iesaistīties pārkraušanā citā kuģī vai kopīgās zvejas darbībās ar šādiem kuģiem;

         (d)    nepiegādā krājumus un degvielu un nesniedz citus pakalpojumus.

2.      Šā panta 1. punkta (b) un (d) apakšpunktā paredzētos noteikumus neattiecina uz A sarakstā iekļautiem kuģiem, ja NEAFC ir ieteikts attiecīgo kuģi izņemt no A saraksta.

VII NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

45. pants

Konfidencialitāte

1.      Papildus Regulas (EK) Nr. 1224/2009 112. un 113. pantā noteiktajiem pienākumiem dalībvalstis nodrošina konfidenciālu attieksmi pret elektroniskajiem ziņojumiem un paziņojumiem, kurus nosūta NEAFC sekretāram un saņem no tā saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 11. un 12. pantu un 19. panta 1. punktu.

2.      Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai pieņem saskaņā ar 47. panta 2. punktā minēto procedūru.

46. pants

Pilnvaru deleģēšana

1.      Komisija, izmantojot deleģētus aktus atbilstoši 46.a pantam un saskaņā ar 46.b un 46.c pantā paredzētajiem nosacījumiem, var pieņemt sīki izstrādātus noteikumus 25. panta piemērošanai, kā arī 10. panta 1. punktā minēto resursu sarakstu un sīki izstrādātus noteikumus par paziņošanas un anulēšanas procedūrām (tai skaitā par termiņiem), kā tas minēts 24. panta 5. punkta otrajā daļā.

2.      Pieņemot šādus deleģētus aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

46.a pants

Deleģēšana

1.      Šīs regulas 46. pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz trim gadiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Komisija sniedz ziņojumu par deleģētajām pilnvarām vēlākais 6 mēnešus pirms minētā triju gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina uz tikpat ilgiem laikposmiem, ja Eiropas Parlaments vai Padome to neatsauc saskaņā ar 46.b pantu.

2.      Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.      Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 46.b un 46.c pantā izklāstītos nosacījumus.

46.b pants

Deleģējuma atsaukšana

1.      Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 46. pantā minēto pilnvaru deleģējumu.

2.      Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par deleģēto pilnvaru atsaukšanu, pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par to laikus informē otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, un minot iespējamos atsaukšanas iemeslus.

3.      Lēmums par atsaukšanu pārtrauc minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

46.c pants

Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1.      Eiropas Parlaments vai Padome var paust iebildumus pret deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.

         Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosinājuma šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

2.      Ja līdz šā laikposma beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav iebildusi pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā tajā norādītajā datumā.

         Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā laikposma beigām, ja Eiropas Parlaments un Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu nepaust iebildumus.

3.      Ja Eiropas Parlaments vai Padome pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas pauž iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.

47. pants

Īstenošana

1.      Komisijai palīdz Zvejniecības un akvakultūras pārvaldības komiteja (turpmāk “Komiteja”).

2.      Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu. Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā minētais laikposms ir trīs mēneši.

48. pants

Grozījumu izdarīšanas kārtība

Komisija, izmantojot deleģētus aktus atbilstoši 46.a pantam un saskaņā ar 46.b un 46.c pantā paredzētajiem nosacījumiem var grozīt šīs regulas noteikumus, ciktāl tas nepieciešams, lai transponētu ES tiesību aktos grozījumus, kas veikti spēkā esošos shēmas noteikumos, kuri kļūst obligāti Savienībai un kuri attiecas uz:

-       līgumslēdzēju pušu līdzdalību zvejā 5. pantā noteiktajā pārvaldības apgabalā;

-       nostiprinātu zvejas rīku izcelšanu no ūdens un iznīcināšanu un zaudētu zvejas rīku atgūšana saskaņā ar 6. un 7. pantu;

-       VMS izmantošanu saskaņā ar 11. pantu;

-       sadarbību ar NEAFC sekretāru un informācijas nosūtīšanu tam saskaņā ar 12. pantu;

-       prasības attiecībā uz saldētu zvejas resursu atsevišķu uzglabāšanu un marķēšanu saskaņā ar 14. un 15. pantu;

-       NEAFC inspektoru norīkošanu saskaņā ar 16. pantu;

-       pasākumiem, lai veicinātu noteikumu ievērošanu uz zvejas kuģiem, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi, saskaņā ar VI nodaļu;

-       pielikumā izklāstīto regulēto resursu sarakstu.

Pieņemot šādus deleģētus aktus, Komisija rīkojas saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

49. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EK) 2791/1999 ▌.

50. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

(Vieta)

Eiropas Parlamenta vārdā —                                                        Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                                                    priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Regulētie resursi

A)     Pelaģiskās sugas un okeāna sugas

Krājums (vispārpieņemtais nosaukums)

FAO kods

Zinātniskais nosaukums

ICES apakšapgabali un rajoni

Dziļūdens sarkanasaris

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Norvēģijas pavasara nārsta siļķes krājums (Atlantijas-Skandināvijas krājums)

HER

Clupea harengus

I, II

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrele

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Pikša

HAD

Melanogrammus aeglefinus

VIb

B)     Dziļūdens sugas

Krājums (vispārpieņemtais nosaukums)

FAO kods

Zinātniskais nosaukums

ICES apakšapgabali

Bērda gludgalve

ALC

Alepocehalus bairdii

I līdz XIV

Garpurna kailgalvis

PHO

Alepocephalus rostratus

I līdz XIV

Zilā antimora

ANT

Antimora rostrata

I līdz XIV

Ogļzivs

BSF

Aphanopus carbo

I līdz XIV

Īslandes kaķhaizivis

API

Apristuris spp

I līdz XIV

Ziemeļatlantijas argentīna

ARG

Argentina silus

I līdz XIV

Beriksas

ALF

Beryx spp.

I līdz XIV

Brosme

USK

Brosme brosme

I līdz XIV

Brūnā īsraga haizivs

GUP

Centrophorus granulosus

I līdz XIV

Pelēkā īsraga haizivs

GUQ

Centrophorus squamosus

I līdz XIV

Melnā kaķhaizivs

CFB

Centroscyllium fabricii

I līdz XIV

Baltacu haizivs

CYO

Centroscymnus coelolepis

I līdz XIV

Gardeguna samtainā dzeloņzivs

CYP

Centroscymnus crepidater

I līdz XIV

Dziļūdens sarkanais krabis

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I līdz XIV

Eiropas himera

CMO

Chimaera monstrosa

I līdz XIV

Apmetņa haizivs

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I līdz XIV

Kongers

COE

Conger conger

I līdz XIV

Strupdeguna garaste

RNG

Coryphaenoides rupestris

I līdz XIV

Melnā haizivs

SCK

Dalatias licha

I līdz XIV

Lielrīkles dzelkņhaizivs

DCA

Deania calceus

I līdz XIV

Melnā kardinālzivs

EPI

Epigonus telescopus

I līdz XIV

Lielā melnā dzelkņhaizivs

SHL

Etmopterus princeps

I līdz XIV

Melnā jeb sarkanvēdera dzelkņhaizivs

SHL

Etmopterus spinax

I līdz XIV

Melnmutes kaķhaizivs

SHO

Galeus melastomus

I līdz XIV

Krājums (vispārpieņemtais nosaukums)

FAO kods

Zinātniskais nosaukums

ICES apakšapgabali

Peles kaķhaizivs

GAM

Galeus murinus

I līdz XIV

Zilmutes sarkanasaris

BRF

Helicolenus dactylopterus

I līdz XIV

Sešžaunu haizivs

SBL

Hexanchus griseus

I līdz XIV

Atlantijas lielgalvis

ORY

Hoplostethus atlanticus

I līdz XIV

Vidusjūras ķeizarasaris

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I līdz XIV

Himera

CYH

Hydrolagus mirabilis

I līdz XIV

Astainais lepidops

SFS

Lepidopus caudatus

I līdz XIV

Likode

ELP

Lycodes esmarkii

I līdz XIV

Ziemeļu makrūrzivs

RHG

Marcrourus berglax

I līdz XIV

Zilā jūras līdaka

BLI

Molva dypterigia

I līdz XIV

Jūras līdaka

LIN

Molva molva

I līdz XIV

Parastā mora

RIB

Mora moro

I līdz XIV

Buru haizivs

OXN

Oxynotus paradoxus

I līdz XIV

Sarkanā zobaine

SBR

Pagellus bogaraveo

I līdz XIV

Diegspuru vēdzeles

GFB

Phycis spp.

I līdz XIV

Poliprions

WRF

Polyprion americanus

I līdz XIV

Apaļā raja

RJY

Raja fyllae

I līdz XIV

Arktiskā raja

RJG

Raja hyperborea

I līdz XIV

Norvēģijas raja

JAD

Raja nidarosiensus

I līdz XIV

Melnais paltuss

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I līdz XIV

Asdeguna himera

RCT

Rhinochimaera atlantica

I līdz XIV

Aszobe

SYR

Scymnodon ringens

I līdz XIV

Sarkanasaris (Norvēģijas pikša)

SFV

Sebastes viviparus

I līdz XIV

Grenlandes haizivs

GSK

Somniosus microcephalus

I līdz XIV

Adatainā skorpēna

TJX

Trachyscorpia cristulata

I līdz XIV

Papildinājums

Paziņojumi par 48. pantu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīmē, ka ikviens no pamata tiesību akta nebūtiskiem noteikumiem, kas pašlaik minēti regulas 48. pantā (pilnvaru deleģēšana), jebkurā brīdī nākotnē var kļūt par esošās NEAFC kontroles shēmas būtisku elementu no politiskā viedokļa, un šajā gadījumā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka abas likumdevējas iestādes, proti, Padome un Eiropas Parlaments var nekavējoties izmantot vai nu tiesības iebilst pret Komisijas deleģētā akta projektu vai tiesības atsaukt deleģētās pilnvaras saskaņā ar Regulas 46.b un 46.c pantu.”

Padome un Parlaments piekrīt, ka tas, ka kādu NEAFC kontroles shēmas noteikumu Regulā iekļauj kā nebūtisku elementu, kas pašlaik minēts 48. pantā, pats par sevi nenozīmē, ka likumdevēji šos noteikumus automātiski uzskatīs par nebūtiskiem arī citās regulās, kas nav šī regula.”

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka šīs regulas noteikumi neskar nekādu turpmāku iestāžu nostāju attiecībā uz LESD 290. panta īstenošanu vai atsevišķus leģislatīvus aktus, kas ietver minētos noteikumus.”

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir iezīmēts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

       2010. gada 17. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(4)

       Eiropas Parlamenta 2010. gada ... oktobra nostāja.

(5)

       OV L 227, 12.8.1981., 21. lpp.

(6)

       OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.

(7)

      OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(8)

      OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(9)

       OV L 56, 2.3.2005., 8. lpp.

(10)

      OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.

(11)

     OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

1.        Priekšlikuma konteksts

Konvenciju par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā, kurai pievienojusies ir arī ES, apstiprināja ar Padomes Lēmumu 81/608/EEK, un tā stājās spēkā 1982. gada 17. martā.

Lai nodrošinātu šīs konvencijas un Ziemeļaustrumu Atlantijas Zvejniecības komisijas pieņemto ieteikumu ievērošanu (turpmāk „NEAFC konvencija”), var noteikt pasākumus, kas saistīti ar kontroli un noteikumu izpildi un tie ir jāpiemēro visiem zvejas kuģiem, kurus izmanto vai kuri var tikt izmantoti zvejas darbībām ar tiem zivsaimniecības resursiem, kas atrodas konvencijā definētajās zonās.

Šā priekšlikuma mērķis ir pilnveidot ES tiesību aktus, ar kuriem transponē NEAFC kontroles un noteikumu izpildes shēmas. Lai varētu ieviest NEAFC shēmu, šajā priekšlikumā ir paredzēts atcelt 1999. gada 16. decembra Padomes Regulu (EK) Nr. 2791/1999, kurā bija noteikta NEAFC 1998. gadā pieņemtās iepriekšējās shēmas īstenošana.

Lai uzlabotu ieteikumu kontroli un izpildi, NEAFC 25. gadskārtējā sanāksmē 2006. gadā pieņēma jaunu shēmu. Nozīmīgākās pārmaiņas ir iepriekšējās shēmas apvienošana ar programmu, kuras mērķis ir veicināt, lai noteikumus ievērotu arī tie kuģi, kas nav līgumslēdzējas puses kuģi. Otrs jaunievedums ir ostas valsts veiktas kontroles sistēma, kas faktiski nodrošina to, ka Eiropas ostās netiek izkrautas saldētas zivis, kuru nozvejas likumību nav apliecinājusi ārvalstu kuģa karoga valsts. Tajā ir paredzēti jauni pasākumi attiecībā uz nelegālā, nereģistrētā un neregulētā (NNN) zvejā iesaistījušos kuģu kontroli. Shēmā izdarīja grozījumus ar vairākiem NEAFC ieteikumiem, ko pieņēma gadskārtējās sanāksmēs 2007., 2008. un 2009. gadā.

Šie ieteikumi stājās spēkā attiecīgi 2007. gada 1. maijā, 2008. gada 9. februārī, 2009. gada 6. un 8. janvārī un 2010. gada 6. februārī. NEAFC konvencijas noteikumi paredz, ka tie ir saistoši visām līgumslēdzējām pusēm. Tā kā Kopiena ir šīs konvencijas locekle, tai šie noteikumi ir jāpiemēro.

Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (“NNN zvejas regula”), stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī. Padomes Regulā (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem ir paredzēts, ka ES zvejas kuģiem ir nepieciešama atļauja, lai tie varētu veikt zvejas darbības ārpus ES ūdeņiem. Turklāt 2009. gada 20. novembrī tika pieņemta Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

Pēc tam, kad 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), uz šo priekšlikumu attiecināja parasto likumdošanas procedūru. Tādēļ bija attiecīgi jāpielāgo Komisijas priekšlikums, tostarp saskaņojot “komitoloģijas” noteikumus ar LESD 290. un 291. panta noteikumiem, kuri attiecas attiecīgi uz deleģētām pilnvarām un izpildes pilnvarām.

Daži NEAFC noteikumi ES tiesību aktos tika ieviesti ar noteikumiem par ikgadējo kopējo pieļaujamo nozveju un kvotām. Juridiskas skaidrības labad šie noteikumi, kuri nav pagaidu noteikumi, jātransponē jaunā atsevišķā regulā.

2.        Referentes viedoklis

NEAFC ieteikumi ir pieņemti ar pilnīgu ES atbalstu. Eiropas Parlaments vairākkārt uzsvēris, ka absolūta prioritāte ir jāpiešķir reģionālo zivsaimniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) īstenotiem NNN zvejas apkarošanas pasākumiem. Tāpēc referente uzskata, ka NEAFC kontroles un izpildes shēma ir steidzami jātransponē ES tiesību aktos.

Šajā sakarībā referente norāda, ka viņa neatbalsta Komisijas vairākkārt iepriekš izmantoto metodi, proti, transponēt RZPO ieteikumus ar noteikumiem par kopējo pieļaujamo nozveju un kvotām. Vēl vairāk — atbilstoši LESD šādu likumdošanas paņēmienu nevar izmantot, jo, saskaņā ar šā līguma 43. panta 2. punktu, likumdevējiem kopīgi jālemj par pasākumiem, kuri izriet no centieniem sasniegt kopējās zivsaimniecības politikas mērķus.

Šajā gadījumā šos pasākumus 2006. gadā ir pieņēmusi NEAFC un vairs nav pieņemams Komisijas mēģinājums attaisnot šo kavēšanos ar cilvēkresursu trūkumu. RZPO ieteikumu transponēšana ir ļoti svarīgs instruments, kura mērķis ir nelegālās zvejas apkarošana un tiesiskā regulējuma trūkuma novēršana attiecībā uz ES kuģiem, un šāda kavēšanās, neskatoties uz ieteikumu pagaidu transponēšanu ar citu noteikumu palīdzību, padara tiesību aktus neskaidrus un kaitē Eiropas Savienības tēlam.

Tāpēc Komisijai ir pēc iespējas ātrāk jāpiešķir pietiekami līdzekļi darbam, kas saistīts ar RZPO.

Šajā gadījumā papildu aizkavēšanos izraisīja tas, ka Komisijas priekšlikums tika iesniegts pēc jaunā līguma stāšanās spēkā, tomēr vēl arvien saskaņā ar apspriežu procedūru. Tāpēc bija nepieciešams to pieņemt. Sarunas sarežģīja apstāklis, ka priekšlikumā ietverti vairāki noteikumi, kas attiecas uz veco “komitoloģijas” procedūru, kā arī viens noteikums par visu turpmāko NEAFC ieteikumu transponēšanu Kopienas tiesību aktos ar šo procedūru.

Balsošanai Zivsaimniecības komitejā iesniegtie konsolidētie grozījumi atspoguļo vispārēju kompromisu, ko panāca trīspusējā dialogā 2010. gada 15. septembrī, lai nodrošinātu vienošanos pirmajā lasījumā.

Referente uzskata, ka teksts, par kuru panākta vienošanās, nodrošina Parlamenta jaunās prerogatīvas saistībā ar parasto likumdošanas procedūru, un atzīmē, ka tajā iekļauti gan nepieciešamie pielāgojumi, kas izriet no LESD 290. un 291. panta attiecībā uz deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem, gan arī tehnisko grozījumu virkne, kuru mērķis ir atjaunināt un precizēt Komisijas priekšlikumu.

Attiecībā uz jautājumu par NEAFC kontroles un noteikumu izpildes shēmas jebkuru turpmāku izmaiņu transponēšanu Kopienas tiesību aktos būs nepieciešams salīdzināt pašlaik rastos kompromisa risinājumus ar transponēšanas procedūras praktiskajām vajadzībām un veikt korekcijas, kas varētu būt nepieciešamas nākotnē un uzskatāmas par atbilstošām un pieļaujamām saskaņā ar Līgumu.

Referente arī vēlreiz vēlētos uzsvērt nepieciešamību pilnībā un savlaicīgi informēt Parlamentu par visiem sarunu procedūras posmiem, kas attiecas uz lēmumiem, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības organizācijas (tajā skaitā par sarunu pilnvaru noteikšanu), kā arī to, cik svarīga ir Parlamenta pārstāvju kā novērotāju līdzdalība šajās sarunās. Tas ir pilnīgi nepieciešami, lai ātri un efektīvi transponētu šos ieteikumus Kopienas tiesību aktos, un nekādā veidā neapdraud likumdevēju prerogatīvas vai iestāžu līdzsvaru saskaņā ar Līgumu.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā

Atsauces

COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.4.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

14.7.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Carmen Fraga Estévez

1.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

21.7.2009

1.9.2009

3.11.2009

1.12.2009

Pieņemšanas datums

29.9.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Iesniegšanas datums

30.9.2010

Juridisks paziņojums - Privātuma politika