SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

  30.9.2010 - (KOM(2009)0151 – C7‑0009/2009 – 2009/0051(COD)) - ***I

  Výbor pre rybné hospodárstvo
  Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez


  Postup : 2009/0051(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0260/2010

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

  (KOM(2009)0151 – C7‑00009/2009 – 2009/0051(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0151,

  –   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑00009/2009),

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010[1],

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7‑0260/2010),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

  3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  V PRVOM ČÍTANÍ[2]*

  ---------------------------------------------------------

  k návrhu Komisie na

  NARIADENIE (EÚ) č. .../2010

  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

  (Text s významom pre EHP)

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

  so zreteľom na návrh Európskej komisie,

  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

  konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[4],

  keďže:

  (1)    Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ďalej len dohovor NEAFC, bol schválený rozhodnutím 81/608/EHS[5] a nadobudol účinnosť 17. marca 1982.

  (2)    Dohovorom NEAFC sa ustanovuje primeraný rámec viacstrannej spolupráce pri racionálnej ochrane a riadení zdrojov rybolovu v oblasti vymedzenej v dohovore.

  (3)    Komisia pre rybárske oblasti severovýchodného Atlantiku na svojom každoročnom zasadnutí 15. novembra 2006 prijala odporúčanie, ktorým zaviedla systém kontroly a vynucovania (ďalej len „systém“) platný pre rybárske plavidlá pôsobiace v oblastiach presahujúcich hranice národnej jurisdikcie zmluvných strán v oblasti dohovoru. Tento systém bol zmenený a doplnený viacerými odporúčaniami na každoročnom zasadnutí v novembri 2007 a 2008.

  (4)    Podľa článku 12 a článku 15 dohovoru NEAFC tieto odporúčania postupne nadobudli účinnosť 1. mája 2007, 9. februára 2008 a 6. a 8. januára 2009.

  (5)    Systém ustanovuje kontrolné opatrenia platné pre plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou zmluvných strán a pôsobia v oblasti NEAFC a dojednania o inšpekciách na mori, ktoré zahŕňajú opatrenia kontroly a dohľadu a postupy pri porušení, ktoré musia vykonávať zmluvné strany.

  (6)    Týmto systémom sa zabezpečí nový systém kontroly prístavného štátu, ktorým sa účinne uzatvoria európske prístavy pred vykládkami a prekládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť neoveril vlajkový štát rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany.

  (7)    Určité ustanovenia prijaté NEAFC sa včlenili do právnych predpisov Spoločenstva prostredníctvom nariadenia o ročných TAC a kvótach, najnovšie nariadením Rady (ES) č. 43/2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu[6]. Z dôvodu právnej jednoznačnosti by sa ustanovenia takého druhu, ktoré nemajú dočasnú povahu, mali preniesť do nového osobitného nariadenia.

  (8)    Tento systém zahŕňa aj ustanovenia na podporu dodržiavania ochranných a presadzovacích opatrení plavidlami nezmluvnej strany s cieľom zabezpečiť úplné dodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení, ktoré prijala NEAFC; NEAFC odporučila vymeniť určitý počet lodí na zozname lodí, pri ktorých sa potvrdilo, že sa podieľali na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Malo by sa zabezpečiť vykonávanie týchto odporúčaní v právnom poriadku Spoločenstva.

  (9)    Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva[7], ustanovuje, že členské štáty kontrolujú aj prístup do vôd a k zdrojom a kontrolujú činnosti mimo vôd Únie, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie plaviace sa pod ich vlajkou. Preto by sa malo zabezpečiť, aby členské štáty, ktorých plavidlá majú oprávnenie na rybolov v regulačnej oblasti NEAFC, pridelili do systému inšpektorov na vykonávanie monitorovania a dohľadu, spolu s primeranými zdrojmi na inšpekciu.

  (10)  Na zabezpečenie monitorovania rybárskych činností v oblasti dohovoru NEAFC je potrebné, aby členské štáty spolupracovali medzi sebou aj s Komisiou a orgánom ňou povereným pri uplatňovaní systému.

  (11)  Zodpovednosťou členských štátov je zabezpečiť, aby ich inšpektori dodržiavali inšpekčné postupy ustanovené NEAFC.

  (12)  Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa podrobných zoznamov rybolovných zdrojov, ktoré sa majú oznamovať, postupov oznamovania a rušenia pre predbežné oznámenie o vstupe do prístavu, ako aj oprávnenia na vykládku alebo prekládku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravnej činnosti vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

  (13)  Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s článkom 291 zmluvy. Ako ustanovuje tento článok, pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie, sa upravia vopred prostredníctvom nariadení prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Až do prijatia tohto nového nariadenia sa naďalej uplatňuje rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[8], s výnimkou regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa neuplatňuje.

  (13a) Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o rozširovanie právnych predpisov EÚ o budúce zmeny a doplnenia tých opatrení v rámci systému kontroly a vynucovania NEAFC, ktoré tvoria predmet určitých výslovne vymedzených nepodstatných prvkov tohto nariadenia a ktoré sa stávajú pre Európsku úniu záväzné v súlade s podmienkami dohovoru NEAFC. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravnej činnosti vykonala príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov.

  (14)  Keďže týmto nariadením sa zavedú nové pravidlá kontroly a presadzovania v oblasti dohovoru NEAFC, nariadenie (ES) č. 2791/1999 zo 16. decembra 1999 ustanovujúce určité kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku by sa malo zrušiť,

  PRIJALA TOTO NARIADENIE:

  KAPITOLA I

  Všeobecné ustanovenia

  Článok 1

  Predmet úpravy

  Toto nariadenie ustanovuje všeobecné pravidlá a podmienky pre Úniu pri uplatňovaní systému kontroly a presadzovania (ďalej len „systému“), ktorý prijala Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku.

  Článok 2

  Rozsah

  Pokiaľ nie je uvedené inak, toto nariadenie platí pre všetky plavidlá , ktoré sa používajú, alebo ktorých účelom je použitie v rámci rybolovných činností vykonávaných v súvislosti so zdrojmi rybolovu v regulačnej oblasti Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku.

  Článok 3

  Vymedzenie pojmov

  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

  (1)    „Dohovor“ je Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, zmenený a doplnený.

  (2)    „Oblasť dohovoru“ sú vody oblasti dohovoru vymedzené v článku 1 ods. 1 dohovoru.

  (3)    „Regulačná oblasť“ sú vody oblasti dohovoru, ktoré sa nachádzajú za vodami podliehajúcimi rybolovnej jurisdikcii zmluvných strán.

  (4)    „Zmluvné strany“ sú zmluvné strany dohovoru.

  (5)    „NEAFC“ je Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku.

  (6)    „Rybárske činnosti“ sú rybolov vrátane spoločných rybolovných operácií, operácie spracovania rýb, prekládka alebo vykládka rýb alebo produktov rýb a každá iná komerčná činnosť v súvislosti s prípravou alebo vykonávaním rybolovu.

  (7)    „Zdroje rybolovu“ sú zdroje uvedené v článku 1 ods. 2 dohovoru.

  (8)    „Regulované zdroje“ sú zdroje rybolovu, ktoré podliehajú odporúčaniam v rámci dohovoru a ktoré sú uvedené v prílohe.

  (9)    „Rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo, ktoré sa používa alebo je určené na použitie pri komerčnom využívaní zdrojov rybolovu, vrátane plavidiel na spracovanie rýb a plavidiel používaných pri prekládke.

  (10)  „Plavidlo nezmluvnej strany“ je každé rybárske plavidlo, ktoré sa neplaví pod vlajkou zmluvnej strany dohovoru NEAFC, vrátane plavidiel, v prípade ktorých existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že sú bez štátnej príslušnosti.

  (11)  „Spoločná rybolovná operácia“ je každá operácia medzi dvoma alebo viacerými plavidlami, pri ktorej sa úlovok presúva z rybárskeho výstroja jedného rybárskeho plavidla na druhé.

  (12)  „Operácia prekládky“ je preloženie všetkých alebo akýchkoľvek ▌ produktov ▌ rybolovu ▌ držaných na palube jedného rybárskeho plavidla na druhé rybárske plavidlo.

  (13)  „Prístav“ je akékoľvek miesto, ktoré sa používa na vykládku alebo miesto blízko pobrežia, ktoré zmluvná strana určí na prekládku zdrojov rybolovu.

  Článok 4

  Kontaktné miesta

  1.      Členské štáty určia príslušný orgán, ktorý bude konať ako kontaktné miesto s cieľom prijímať dozorné a inšpekčné správy v súlade s článkami 12, 19, 20 a 27 a s cieľom prijímať oznámenia a vydávať oprávnenia v súlade s článkom 24 a článkom 25.

  2.      Kontaktné miesta pre prijímanie oznámení a vydávanie oprávnení v súlade s článkom 24 a článkom 25 budú dostupné 24 hodín denne.

  3.      Členské štáty pošlú Komisii alebo orgánu ňou určenému a tajomníkovi komisie NEAFC telefónne číslo, e-mailovú adresu a číslo faxu určeného kontaktného miesta.

  4.      Všetky ďalšie zmeny informácií, ktoré sa týkajú kontaktných miest a sú uvedené v odsekoch 1 a 3, sa musia oznámiť Komisii alebo orgánu ňou určenému a tajomníkovi komisie NEAFC najneskôr pätnásť dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

  5       Formát posielania informácií uvedených v odseku 1 a odseku 3 sa ustanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  KAPITOLA II

  Opatrenia zamerané na monitorovanie

  Článok 5

  Účasť Únie

  1.      Členské štáty posielajú Komisii v počítačovo čitateľnej forme zoznam všetkých plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, sú registrované v Únii a majú oprávnenie loviť v regulačnej oblasti, najmä plavidiel oprávnených loviť priamo jeden regulovaný zdroj alebo viacero regulovaných zdrojov, spoločne so všetkými zmenami a doplneniami zoznamu. Tieto informácie sa posielajú každoročne najneskôr do 15. decembra alebo najmenej 5 dní predtým, ako plavidlo vstúpi do regulačnej oblasti. Komisia bezodkladne posiela tieto informácie tajomníkovi komisie NEAFC.

  2.      Formát posielania zoznamu uvedeného v odseku 1 sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 6

  Označenie výstroja

  1.      Členské štáty zabezpečia, aby výstroj, ktorý používajú ich plavidlá v regulačnej oblasti, bol označený v súlade s nariadením (ES) č. 356/2005 z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá označovania a identifikácie pasívnych rybárskych zariadení a rybárskych sietí s rozporným brvnom v ústí siete[9].

  2.      Členské štáty môžu odstrániť a zbaviť sa pevného výstroja, ktorý nie je označený v súlade s nariadením (ES) č. 356/2005, alebo akýmkoľvek iným spôsobom je v rozpore s odporúčaniami prijatými NEAFC, zároveň môžu spolu s výstrojom odstrániť aj ryby, ktoré sa vo výstroji nachádzajú.

  Článok 7

  Vytiahnutie strateného výstroja

  4.      Príslušný orgán vlajkového členského štátu bezodkladne pošle informácie odovzdané podľa článku 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1224/2009, ako aj volací znak plavidla tajomníkovi komisie NEAFC.

  5.      Členské štáty sa pravidelne musia usilovať vytiahnuť stratené výstroje, ktoré patria plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou. ▌

  Článok 8

  Zaznamenávanie úlovkov ▌

  1.      Okrem informácií uvedených v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu[10], zaznamenávajú kapitáni rybárskych plavidiel do viazaného rybárskeho lodného denníka s očíslovanými stranami alebo elektronicky tieto údaje:

           (a)    každý vstup do regulačnej oblasti a výstup z nej,

           (b)    každý deň a/alebo pri každom vyťahovaní úlovku odhadované súhrnné úlovky vytiahnuté na palubu od posledného vstupu do regulačnej oblasti,

           (c)    každý deň a/alebo pri každom vyťahovaní úlovku množstvo vypustených rýb.

           (ca)  po každom odovzdaní informácií podľa článku 9 sa do denníka okamžite zapíšu tieto údaje:

                    -       dátum a čas (UTC) správy, pokiaľ nie je zapísaná elektronicky;

                    -       v prípade rádiového prenosu názov rádiostanice, cez ktorú sa správa odosiela;

           (cb)  hĺbku rybolovu (v prípade potreby).

  2.      Kapitáni rybárskych plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na rybolovných činnostiach vykonávaných v súvislosti s regulovanými zdrojmi a ktoré spracúvajú a/alebo zmrazujú svoj úlovok musia:

           (a)    zaznamenávať súhrnnú produkciu podľa živočíšneho druhu a podľa druhu výrobku do lodného denníka produkcie a

           (b)    ukladať všetky spracované úlovky takým spôsobom, aby bolo možné zistiť umiestnenie každého druhu podľa plánu umiestnenia tovaru, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla.

  3.      Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu oslobodiť od povinnosti viesť lodný denník plavidlo, ktoré sa podieľa na operáciách prekládky, keď nakladá určité množstvá na palubu. Plavidlá, ktoré využívajú túto výnimku, v pláne uskladnenia uvádzajú umiestnenie mrazených rýb uvedených v článku 14 ods. 1 a zaznamenávajú do denníka produkcie toto:

           (a)    dátum a čas podľa univerzálnej časovej koordinácie (UTC) odoslania správy uvedené v súlade s článkom 9;

           (b)    v prípade rádiového prenosu názov rádiostanice, cez ktorú sa správa odosiela;

           (c)    dátum a čas (UTC) operácie prekládky;

           (d)    miesto (zemepisná šírka/dĺžka) operácie prekládky;

           (e)    množstvá nalodených druhov;

           (f)     názov a medzinárodný rádiový volací znaku rybárskeho plavidla, z ktorého sa úlovok vyložil.

  4.      Prijmú sa podrobné pravidlá vykonávania tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 9

  Podávanie správ o úlovkoch z regulovaných zdrojov

  1.      Kapitáni rybárskych plavidiel , ktoré sa zúčastňujú na činnostiach rybolovu vykonávaných v súvislosti s regulovanými zdrojmi, odosielajú správy o úlovkoch elektronicky stredisku monitorovania rybolovu. Tieto údaje sú na požiadanie prístupné pre Komisiu. K týmto správam patria:

           (a)    Správy o množstvách nachádzajúcich sa na palube, keď plavidlo vstupuje do regulačnej oblasti. Takéto správy sa odosielajú najskôr 12 hodín a najneskôr 2 hodiny pred každým vstupom plavidla do regulačnej oblasti.

           (b)    Správy o týždenných úlovkoch. Takéto správy sa odosielajú prvýkrát najneskôr do konca siedmeho dňa po vstupe plavidla do regulačnej oblasti alebo, ak rybolovné akcie trvajú viac ako 7 dní, najneskôr v pondelok napoludnie v prípade úlovkov ulovených v regulačnej oblasti počas predošlého týždňa, ktorý sa skončil v nedeľu o polnoci. Táto správa obsahuje počet dní rybolovu od začiatku rybolovu alebo od poslednej správy o úlovku.

           (c)    Správy o úlovkoch na palube, keď plavidlo opúšťa regulačnú oblasť. Takéto správy sa odosielajú najskôr 8 hodín a najneskôr 2 hodiny pred každým výstupom plavidla z regulačnej oblasti. Táto správa, ak je to vhodné, obsahuje počet dní rybolovu a množstvo úlovku uloveného v regulačnej oblasti od začiatku rybolovu alebo od poslednej správy o úlovku.

           (d)    Správy o množstvách naložených a vyložených pri každej prekládke rýb ▌ počas zotrvania plavidla v regulačnej oblasti. Odovzdávajúce plavidlá sú povinné túto správu podať aspoň 24 hodín vopred a pokiaľ ide o prijímajúce plavidlá, uvedená správa sa podáva najneskôr do jednej hodiny od prekládky. V správe sa uvádza dátum, čas, zemepisná poloha plánovanej prekládky a celková zaokrúhlená hmotnosť v kilogramoch, ktorá sa má vyložiť alebo ktorá bola naložená, podľa jednotlivých druhov, ako aj volacie znaky plavidiel, z ktorých a na ktoré sa realizovala prekládka. Bez toho, aby bola dotknutá kapitola IV, prijímajúce plavidlo podáva správu, v ktorej najmenej 24 hodín pred každým vyložením uvedie celkový úlovok na palube, celkovú hmotnosť na vyloženie, meno prístavu a dátum a čas vyloženia.

  2.      Správy o úlovkoch uvedené v tomto článku sa podávajú v kilogramoch (zaokrúhľuje sa na najbližších 100 kilogramov) celkovej zaokrúhlenej hmotnosti podľa druhov, pričom sa využívajú kódy FAO. Celkové množstvo úlovku tých druhov, ktorých celková zaokrúhlená hmotnosť je nižšia ako jedna tona, sa môže uvádzať pod trojmiestnym abecedným kódom MZZ (morské ryby nešpecifikované).

  3.      Členské štáty zaznamenávajú údaje obsiahnuté v správach o úlovkoch do databázy uvedenej v článku 109 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

  4.      Podrobné pravidlá vykonávania tohto článku a najmä formát a špecifikácie tohto prenosu sa určia v rámci postupu uvedeného v článku 47 ods. 2.

  Článok 10

  Súhrnné podávanie správ o úlovkoch a rybolovnom úsilí

  1.      Členské štáty informujú Komisiu počítačovým prenosom pred pätnástym dňom každého mesiaca o množstvách rybolovných zdrojov ulovených v regulačnej oblasti plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, ktoré boli vyložené alebo preložené počas predchádzajúceho mesiaca.

  2.      Bez toho, aby bol dotknutý článok 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1224/2009, členské štáty informujú Komisiu počítačovým prenosom pred pätnástym dňom každého mesiaca aj o množstvách regulovaných zdrojov, ktoré boli ulovené v oblastiach v rámci vnútroštátnej rybolovnej jurisdikcie tretích krajín a vo vodách EÚ patriacich do oblasti dohovoru plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou a ktoré boli vyložené alebo preložené počas predchádzajúceho mesiaca.

  3.      ▌ Formát prenosu údajov v súlade s odsekom 1 a odsekom 2 sa prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

           Zoznam zdrojov uvedený v odseku 1 sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článkoch 46 až 46c.

  4.      Komisia zhromaždí údaje uvedené v odseku 1 a odseku 2 za všetky členské štáty a pošle ich tajomníkovi komisie NEAFC do 30 dní od konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa úlovky vyložili na pobrežie alebo preložili na iné plavidlo.

  Článok 11

  Systém monitorovania plavidiel

  Členské štáty zabezpečia, že sa tajomníkovi komisie NEAFC budú automaticky a elektronicky prenášať informácie získané systémom monitorovania plavidiel (VMS) o plavidlách, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a lovia v regulačnej oblasti, vo formáte a v súlade so špecifikáciami prijatými v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 12

  Odovzdávanie informácií

  1.      Členské štáty odovzdávajú tieto správy a informácie uvedené v článku 9 a článku 11 bezodkladne tajomníkovi komisie NEAFC. V prípade technickej poruchy sa však takéto správy a informácie musia odoslať tajomníkovi komisie NEAFC do 24 hodín od prijatia. Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky správy, ktoré odosielajú, označovali podľa poradia.

  2.      Členské štáty zabezpečia, aby správy a informácie prenášané tajomníkovi komisie NEAFC boli v súlade s formátmi a protokolmi výmeny údajov stanovenými v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 13

  Prekládky a spoločné rybolovné operácie

  1.      Rybárske plavidlá uskutočňujú prekladacie činnosti v regulačnej oblasti len vtedy, ak dostali predchádzajúce povolenie od príslušných orgánov vo svojom vlajkovom členskom štáte.

  2.      Rybárske plavidlá môžu uskutočňovať operácie prekládky alebo spoločné rybolovné operácie s plavidlami, ktoré sa plavia, pod vlajkou zmluvnej strany a plavidlami nezmluvnej strany, ktorým NEAFC udelila štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany.

  3.      Rybárske plavidlá , ktoré sa zúčastňujú na operáciách prekládky, pričom na palubu nakladajú určité množstvá, sa nesmú zúčastňovať na iných rybolovných činnostiach vrátane spoločných rybolovných operácií počas tej istej výpravy, s výnimkou operácií spracovania rýb a vykládok.

  Článok 14

  Oddelené skladovanie

  1.      Rybárske plavidlá , ktoré držia na palube mrazené zdroje rybolovu ulovené v oblasti dohovoru viac ako jedným rybárskym plavidlom, môžu uskladniť ryby zo všetkých týchto plavidiel vo viac ako jednej časti úložného priestoru, no musia ich držať jasne oddelene – najmä pomocou umelej hmoty, preglejky alebo sieťoviny – od rýb ulovených inými plavidlami.

  2.      Všetky úlovky ulovené v oblasti dohovoru sa musia uskladňovať osobitne od všetkých úlovkov ulovených mimo tejto oblasti.

  Článok 15

  Označovanie mrazených rýb

  V zmrazenom stave sa všetky ryby ulovené v oblasti dohovoru označujú jasne čitateľnou nálepkou alebo pečiatkou. Na nálepke alebo pečiatke, ktorá sa aplikuje v čase uskladnenia na každú debnu alebo blok mrazených rýb, sa uvádza živočíšny druh, dátum výroby, podoblasť a divízia ICES, v ktorej bol úlovok ulovený a názov plavidla, ktoré ryby ulovilo.

  KAPITOLA III

  Inšpekcie na mori

  Článok 16

  Inšpektori NEAFC

  1.      Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá majú povolenie loviť v regulačnej oblasti, pridelia inšpektorov do systému na vykonávanie dohľadu a inšpekcie.

  2.      Členské štáty vydajú osobitný doklad totožnosti každému inšpektorovi. Podoba tohto dokladu sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  3.      Pri naloďovaní sa na rybárske plavidlo má každý inšpektor pri sebe osobitný preukaz totožnosti, ktorým sa preukáže.

  Článok 17

  Všeobecné ustanovenia o inšpekcii a dohľade

  1. Činnosti dohľadu a inšpekcie za Úniu koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán a každoročne v zhode s príslušnými členskými štátmi pripravuje plán spoločného nasadenia v súvislosti s účasťou Únie v tomto systéme v nasledujúcom roku. V tomto pláne nasadenia sa okrem iného určí počet inšpekcií, ktoré sa majú vykonať.

           Komisia alebo ňou určený orgán zabezpečí, aby vždy tam, kde sa viac ako 10 rybárskych plavidiel zúčastňuje na činnostiach rybolovu vykonávaných na regulovaných zdrojoch v regulačnej oblasti, bolo v tejto oblasti v tom čase prítomné inšpekčné plavidlo členského štátu alebo aby bola uzatvorená dohoda s inou zmluvnou stranou na zabezpečenie prítomnosti inšpekčného plavidla.

  2.      Členské štáty zabezpečia, aby ich inšpektori vykonávali inšpekcie nediskriminujúcim spôsobom a v súlade so systémom. Počet inšpekcií sa určí na základe veľkosti flotily ▌, pričom sa zohľadní čas, ktoré rybárske plavidlá ▌ strávia v regulačnej oblasti.

  3.      Komisia alebo ňou určený orgán sa bude usilovať zabezpečiť, aby všetky zmluvné strany rovnako zaobchádzali s rybárskymi plavidlami pôsobiacimi v regulačnej oblasti prostredníctvom spravodlivého rozdelenia inšpekcií.

  5.      Členské štáty vykonajú kroky, ktorými zabezpečia, že inšpektorom NEAFC z inej zmluvnej strany bude umožnené vykonávať inšpekcie na palubách plavidiel plávajúcich pod ich vlajkou.

  6.      Inšpektori sa vyhýbajú použitiu sily, s výnimkou prípadov legitímnej sebaobrany. Inšpektori pri vykonávaní inšpekcií na palube rybárskych plavidiel nenosia so sebou žiadne strelné zbrane. Týmito opatreniami nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa zákazu použitia sily.

  7.      Inšpektori sa vyhýbajú tomu, aby ovplyvnili alebo spôsobili ťažkosti rybárskemu plavidlu v súvislosti s jeho činnosťami a úlovkom držaným na palube, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na vykonanie ich mandátu, a to v primeranej miere.

  Článok 18

  Prostriedky inšpekcie

  1.      Členské štáty dajú svojim inšpektorom k dispozícii primerané prostriedky, aby mohli vykonávať svoje dozorné a inšpekčné úlohy. V tejto súvislosti pridelia do systému inšpekčné plavidlá a lietadlá.

  2.      Komisia alebo ňou určený orgán posiela tajomníkovi komisie NEAFC pred 1. januárom každoročne podrobnosti plánu, mená inšpektorov NEAFC a údaje o osobitných inšpekčných plavidlách ako aj druhoch lietadiel a ich identifikačné údaje (registračné číslo, názov, rádiový volací znak), ktoré členské štáty prideľujú do systému počas toho roka. Tieto informácie sa v prípade potreby získavajú zo zoznamu uvedeného v článku 79 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Členské štáty posielajú úpravy tohto zoznamu Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý informácie s mesačným predstihom pred nadobudnutím účinnosti zmeny posiela tajomníkovi komisie NEAFC a ostatným členským štátom.

  3.      Každé plavidlo pridelené do systému, na ktorého palube sú inšpektori NEAFC, ako aj nástupné plavidlo, ktoré toto plavidlo používa, musí mať vystavený osobitný signál inšpekcie NEAFC, ktorým sa upozorňuje na prítomnosť inšpektorov na palube, ktorí môžu vykonávať svoje inšpekčné povinnosti v súlade so systémom. Lietadlá pridelené do systému majú jasne zobrazený svoj medzinárodný rádiový volací znak. Forma osobitného signálu sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  4.      Komisia alebo ňou určený orgán vedie záznam o pridelených inšpekčných plavidlách a lietadlách Únie v súvislosti s dátumom a hodinou začiatku a ukončenia ich povinností v rámci systému, ako je stanovené vo forme určenej v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2. ▌

  Článok 19

  Postup dohľadu

  1.      Dohľad sa vykonáva na základe pozorovaní rybárskych plavidiel inšpektormi NEAFC z plavidla alebo lietadla prideleného do systému. Inšpektori NEAFC posielajú kópiu každej správy o pozorovaní jednotlivých plavidiel bezodkladne elektronickým prenosom vo forme stanovenej v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2 vlajkovému štátu príslušného plavidla, Komisii alebo ňou určenému orgánu a tajomníkovi komisie NEAFC. Fyzický exemplár každej správy o pozorovaní a všetky fotografie sa na požiadanie posielajú vlajkovému štátu príslušného plavidla.

  2.      Inšpektori NEAFC zaznamenávajú svoje pozorovania v správe o dohľade, v ktorej využívajú formu vytvorenú v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 20

  Postup inšpekcie

  1.      Inšpektori nevstupujú na plavidlo bez toho, aby túto skutočnosť vopred oznámili rybárskemu plavidlu príslušným rádiovým signálom alebo medzinárodným signálnym kódom spolu s údajmi o totožnosti inšpekčnej plošiny alebo bez toho, aby sa potvrdilo prijatie takéhoto oznámenia.

  2.      Inšpektori sú oprávnení preskúmať všetky relevantné časti, paluby a priestory rybárskych plavidiel, úlovky (spracované alebo nespracované), siete a iný výstroj, zariadenie a akékoľvek dôležité dokumenty, ktoré považujú za potrebné na overenie súladu s opatreniami ustanovenými NEAFC a pýtať sa kapitána alebo osoby poverenej kapitánom.

  3.      Od rybárskeho plavidla, na ktoré majú inšpektori nastúpiť na účel kontroly sa nepožaduje, aby muselo zastaviť alebo manévrovať počas rybolovu, nahadzovania alebo vyťahovania. Inšpektori môžu nariadiť prerušenie alebo zdržanie vyťahovania rybárskeho výstroja, kým nenastúpia na rybárske plavidlo za akýchkoľvek okolností, avšak najviac 30 minút po prijatí signálu uvedeného v odseku 1.

  4.      Kapitáni inšpekčných plošín zabezpečia manévrovanie v bezpečnej vzdialenosti od rybárskych plavidiel podľa pravidiel dobrej námorníckej praxe.

  5.      Inšpektori môžu vyzvať rybárske plavidlo, aby odložilo svoj vstup do alebo výstup z regulačnej oblasti do 6 hodín od chvíle, keď rybárske plavidlo odošle správy uvedené v článku 9 ods. 1 písm. a) a písm. c).

  6.      Inšpekcia netrvá dlhšie ako 4 hodiny, alebo trvá dovtedy, kým sa sieť nevytiahne a neskontroluje sa sieť aj úlovok, podľa toho, čo trvá dlhšie. V prípade odhalenia porušenia predpisov môžu inšpektori zostať na palube tak dlho, ako je potrebné na vykonanie opatrení stanovených v článku 29 ods. 1 písm. b).

  7.      Za osobitných okolností podľa veľkosti rybárskeho plavidla a množstva rýb držaného na palube môže trvanie inšpekcie prekročiť obmedzenia stanovené v odseku 6. V takej situácii inšpektori v žiadnom prípade nezostávajú na palube rybárskeho plavidla dlhšie, ako je potrebné na dokončenie inšpekcie. Dôvody prekročenia obmedzenia stanoveného v odseku 6 sa zaznamenávajú v správe o inšpekcii uvedenej v odseku 9.

  8.      Najviac dvaja inšpektori pridelení členskými štátmi sa môžu nalodiť na rybárske plavidlo inej zmluvnej strany s cieľom kontroly. Počas vykonávania inšpekcie môžu inšpektori požiadať kapitána o akúkoľvek potrebnú pomoc. Inšpektori neprekážajú kapitánovi pri komunikácii s orgánmi vlajkového štátu počas nastupovania na palubu a inšpekcie.

  9.      Každá inšpekcia sa dokumentuje vypracovaním správy o inšpekcii vo formáte stanovenom v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2. K správe o inšpekcii môže vyjadriť svoje pripomienky kapitán a na konci inšpekcie ju inšpektori musia podpísať. Kapitán rybárskeho plavidla dostane kópiu správy o inšpekcii. Kópia každej správy o inšpekcii sa bezodkladne posiela vlajkovému štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a Komisii alebo ňou určenému orgánu. Komisia alebo ňou určený orgán posielajú túto správu bezodkladne ▌ tajomníkovi komisie NEAFC. Originál alebo overená kópia každej správy o inšpekcii sa na požiadanie posiela vlajkovému štátu kontrolovaného plavidla.

  Článok 21

  Povinnosť kapitána plavidla počas postupu inšpekcie

  Kapitán rybárskeho plavidla:

  (a)    umožní rýchle a bezpečné nalodenie a vylodenie podľa špecifikácií prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2;

  (b)    spolupracuje a pomáha pri inšpekcii rybárskeho plavidla vykonávanej v súlade s týmto nariadením; nebráni inšpektorom pri výkone povinností, nezastrašuje ich ani ich neruší a zabezpečuje ich bezpečnosť;

  (c)    dovolí inšpektorom komunikovať s orgánmi vlajkového štátu a štátu vykonávajúceho inšpekciu;

  (d)    umožňuje prístup ku všetkým častiam, na palube a do priestorov plavidla, k úlovkom (spracovaným alebo nespracovaným), k sieťam a inému výstroju, k zariadeniu, k akýmkoľvek iným dôležitým informáciám alebo dokumentom, ktoré inšpektor považuje za potrebné v súlade s článkom 20 ods. 2;

  (e)    poskytuje kópie dokumentov podľa požiadaviek inšpektora a

  (f)     poskytuje inšpektorom primerané služby vrátane, v prípade potreby, stravy a ubytovania, ak zostanú na palube plavidla v súlade s článkom 32 ods. 3.

  KAPITOLA IV

  Kontrola rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany, prístavným štátom

  Článok 22

  Rozsah

  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 1224/2009 a nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa zavádza systém Spoločenstva na predchádzanie, obmedzovanie a eliminovanie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu[11] („nariadenie o NNN rybolove“), ustanovenia stanovené v tejto kapitole sa uplatňujú v prístavoch členských štátov na vykládku alebo prekládku zdrojov rybolovu zmrazených po ulovení v oblasti dohovoru rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany.

  Článok 23

  Určené prístavy

  Členské štáty určia a Komisii oznámia prístavy alebo miesta blízko pobrežia, kde je povolenávykládka alebo prekládka rybolovných zdrojov, ktoré boli zamrazené v nadväznosti na ich výlov v oblasti dohovoru rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou inej zmluvnej strany. Komisia oznámi tieto miesta tajomníkovi komisie NEAFC aj všetky zmeny zoznamu určených prístavov najmenej pätnásť dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny.

  Vykládky a prekládky rýb zmrazených po ulovení v oblasti dohovoru rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany, sa povoľujú iba v určených prístavoch.

  Článok 24

  Predbežné oznámenie o vstupe do prístavu

  1.      V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1005/2008 kapitáni (alebo ich zástupcovia) všetkých rybárskych plavidiel, ktoré prevážajú ryby uvedené v článku 22 tohto nariadenia a ktoré majú v úmysle vstúpiť do prístavu na účely vykládky alebo prekládky, informujú príslušné orgány členského štátu prístavu, ktorý chcú použiť, najmenej tri pracovné dni pred očakávaným časom príchodu.

           Členský štát však môže prijať ustanovenie pre inú oznamovaciu lehotu, pri ktorej zohľadní najmä vzdialenosť medzi loviskami a svojimi prístavmi. V takom prípade členský štát bezodkladne informuje Komisiu alebo ňou určený orgán a tajomníka komisie NEAFC.

  2.      Kapitáni alebo ich zástupcovia môžu zrušiť predchádzajúce oznámenie tak, že to oznámia príslušným orgánom prístavu, ktorý chcú použiť, najneskôr do 24 hodín pred oznámeným predpokladaným časom príchodu do prístavu.

           Členský štát však môže prijať ustanovenie pre inú oznamovaciu lehotu v prípade zrušenia. V takom prípade členský štát bezodkladne informuje Komisiu alebo ňou určený orgán a tajomníka komisie NEAFC. Oznámenie bude sprevádzať kópia originálu oznámenia s priečnym nápisom „CANCELLED“.

  3.      Príslušné orgány prístavného členského štátu bez meškania pošlú kópiu oznámenia uvedeného v odseku 1 a odseku 2 vlajkovému štátu rybárskeho plavidla a vlajkovému štátu alebo štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak bolo plavidlo zapojené do operácií prekládky. Kópia oznámenia uvedeného v ▌ odseku 2 ▌ sa bezodkladne pošle aj tajomníkovi komisie NEAFC.

  5.      ▌ Formát a špecifikácie oznámenia sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

           Pokiaľ je to možné, ďalšie podrobné pravidlá týkajúce sa postupov oznamovania a rušenia podľa tohto článku vrátane lehôt sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 46 až 46c.

  Článok 25

  Oprávnenie na vykládku alebo prekládku

  1.      Vlajkový štát rybárskeho plavidla, ktoré má v úmysle vykonať vykládku alebo prekládku, alebo ak sa plavidlo zúčastnilo na operáciách prekládky mimo vôd Únie, vlajkový štát alebo štáty odovzdávajúcich plavidiel odovzdaním kópie predbežného oznámenia uvedeného v článku 24 príslušným orgánom v prístavnom členskom štáte potvrdia, že:

           (a)    rybárske plavidlo, ktoré nahlásilo úlovok rýb, malo dostatočnú kvótu na nahlásené druhy,

           (b)    množstvá rýb na palube boli riadne nahlásené a zohľadnené pri výpočte akýchkoľvek obmedzení úlovku alebo rybolovného úsilia, ktoré môžu byť uplatniteľné,

           (c)    rybárske plavidlá, ktoré nahlásili úlovok rýb, mali povolenie na lov v nahlásenej oblasti,

           (d)    deklarovaná prítomnosť plavidiel v oblasti úlovku bola overená v súlade s údajmi VMS.

  2.      Operácie vykládky alebo prekládky sa môžu začať až po oprávnení udelenom príslušnými orgánmi prístavného členského štátu. Takéto povolenie sa vydáva iba po prijatí potvrdenia od vlajkového štátu uvedeného v odseku 1.

  3.      Príslušné orgány prístavného členského štátu môžu odchylne od odseku 2 udeliť oprávnenie na všetku vykládku alebo jej časť, ak neexistuje potvrdenie uvedené v odseku 1, ale v takýchto prípadoch držia príslušné ryby v skladovacích priestoroch pod svojou kontrolou. Tieto ryby budú prepustené na predaj, prevzaté alebo dopravené, až keď sa získa potvrdenie uvedené v odseku 1. Ak potvrdenie nebude prijaté do 14 dní od vykládky, príslušné orgány prístavného členského štátu môžu skonfiškovať ryby a zlikvidovať ich v súlade s vnútroštátnymi pravidlami.

  4.      Príslušné orgány prístavného členského štátu bez meškania oznámia kapitánovi svoje rozhodnutie, či povolia alebo nepovolia vykládku alebo prekládku a informujú ▌ tajomníka komisie NEAFC.

  5.      Podrobné pravidlá týkajúce sa oprávnenia na vykládku alebo prekládku podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným článkoch 46 až 46c.

  Článok 26

  Inšpekcie v prístave

  1.      Členské štáty vykonajú inšpekcie najmenej 15 % vykládok alebo prekládok vo svojich prístavoch v priebehu každého vykazovaného roka.

  2.      Tieto kontroly zahŕňajú monitorovanie celej vykládky alebo prekládky a obsahujú krížovú kontrolu medzi množstvami podľa druhov zaznamenanými v oznámení pred vykládkou a vyloženými alebo preloženými množstvami podľa druhov. Keď sa vykládka alebo prekládka ukončí, inšpektor overí a zaznamená množstvá podľa druhov rýb, ktoré zostanú na palube.

  3.      Vnútroštátni inšpektori vynaložia maximálne úsilie, aby zabránili neprimeranému zdržaniu rybárskeho plavidla, a zabezpečia, aby rybárskemu plavidlu spôsobili čo najmenšie vyrušenie a problémy a aby sa zabránilo zhoršeniu kvality rýb.

  4.      Prístavný členský štát môže pozvať inšpektorov iných zmluvných strán, aby sprevádzali jeho vlastných inšpektorov a pozorovali inšpekciu operácií vykládky alebo prekládky zdrojov rybolovu ulovených rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany.

  Článok 27

  Inšpekčné správy

  1.      Každá inšpekcia sa dokumentuje vypracovaním správy o inšpekcii vo formáte stanovenom v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  2.      K správe o inšpekcii môže vyjadriť svoje pripomienky kapitán a na konci inšpekcie ju musia podpísať inšpektori a kapitán. Kapitán rybárskeho plavidla dostane kópiu správy o inšpekcii.

  3.      Kópia každej správy o inšpekcii sa bezodkladne posiela vlajkovému štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a vlajkovému štátu alebo štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak bolo rybárske plavidlo zapojené do operácií prekládky, Komisii alebo ňou určenému orgánu a tajomníkovi komisie NEAFC. Originál alebo overená kópia každej správy o inšpekcii sa na požiadanie posiela vlajkovému štátu kontrolovaného plavidla.

  KAPITOLA V

  Porušenie predpisov

  Článok 28

  Rozsah

  Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EC) č. 1224/2009 a nariadenie (ES) č. 1005/2008, ustanovenia stanovené v tejto kapitole sa uplatňujú na rybárske plavidlá Únie a rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou inej zmluvnej strany a ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie pri činnostiach rybolovu vykonávaných v súvislosti so zdrojmi rybolovu v regulačnej oblasti.

  Článok 29

  Postupy pri porušení predpisov

  1.      Ak inšpektori zistia, že existujú jasné dôvody domnievať sa, že rybárske plavidlo sa zúčastnilo na akejkoľvek činnosti v rozpore s opatreniami prijatými NEAFC, potom:

           (a)    zaznamenajú porušenie predpisov v správe uvedenej v článku 19 ods. 2, článku 20 ods. 8 alebo článku 27;

           (b)    prijmú všetky nevyhnutné opatrenia potrebné na zabezpečenie zaistenia a kontinuity dôkazov. Identifikačná značka sa môže bezpečne pripevniť na akúkoľvek časť rybárskeho výstroja, pri ktorej sa inšpektorovi zdá, že je v rozpore s uplatniteľnými opatreniami;

           (c)    ihneď sa pokúsia komunikovať s inšpektorom alebo určeným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla;

           (d)    bezodkladne pošlú správu o inšpekcii Komisii alebo ňou určenému orgánu.

  2.      Členský štát, ktorý vykonáva inšpekciu, písomne oznámi podrobné údaje o porušení predpisov určeným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného plavidla a Komisii alebo ňou určenému orgánu vždy, keď je to možné počas pracovného dňa nasledujúceho po začiatku inšpekcie.

  3.      Členský štát, ktorý vykonáva inšpekciu, bezodkladne odošle originál správy o dohľade alebo inšpekcii so všetkými podpornými dokumentmi príslušným orgánom vlajkového členského štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a pošle aj kópiu Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý pošle kópiu tajomníkovi komisie NEAFC.

  Článok 30

  Nadväzujúce opatrenia v prípade porušenia predpisov

  1.      Ak členskému štátu oznámi iná zmluvná strana alebo iný členský štát porušenie, ktorého sa dopustilo rybárske plavidlo plávajúce pod jeho vlajkou, vykoná okamžité kroky v súlade so svojim národným právom na získanie a preskúmanie dôkazov o porušení predpisov a vykoná akékoľvek ďalšie vyšetrovania potrebné na vykonanie opatrení nadväzujúcich na toto porušenie predpisov a, ak je to možné, vykoná inšpekciu plavidla.

  2.      Členské štáty určia vhodné orgány poverené prijímať dôkazy o porušení predpisov a oznámia Komisii alebo ňou určenému orgánu adresu týchto orgánov a akúkoľvek zmenu týchto informácií. Komisia alebo ňou určený orgán následne pošle tieto informácie tajomníkovi komisie NEAFC.

  Článok 31

  Závažné porušenia predpisov

  Na účely tohto nariadenia sa za závažné porušenie predpisov považuje takéto konanie:

  (a)    rybolov bez platného povolenia vydaného vlajkovým štátom;

  (b)    rybolov bez kvóty alebo po vyčerpaní kvóty;

  (c)    používanie zakázaného rybárskeho výstroja;

  (d)    závažné nedostatky v evidencii úlovkov;

  (e)    opakované nedodržanie ustanovení článku 9 a článku 11;

  (f)     vykládka alebo prekládka v prístave, ktorý nie je na to určený v súlade s ustanoveniami článku 23;

  (g)    nesplnenie ustanovení článku 24;

  (h)    vykládka alebo prekládka bez povolenia prístavného členského štátu uvedeného v článku 25;

  (i)     bránenie inšpektorovi vo výkone povinností;

  (j)     rybolov zameraný na určitú zásobu rýb, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný;

  (k)    falšovanie alebo zatajovanie označení, totožnosti alebo registrácie rybárskeho plavidla;

  (l)     zatajovanie, pozmeňovanie alebo odstránenie dôkazov súvisiacich s vyšetrovaním;

  (m)   viacnásobné porušenia predpisov, ktoré spolu predstavujú závažné nedodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení;

  (n)    účasť na operáciách prekládky alebo spoločných rybolovných operáciách s plavidlami nezmluvnej strany, ktorej NEAFC neudelila štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany;

  (o)    poskytovanie akýchkoľvek zásob, paliva alebo iných služieb plavidlám, ktoré boli umiestnené na zoznamy uvedené v článku 44.

  Článok 32

  Nadväzujúce opatrenia v prípade závažných porušení predpisov

  1.      Ak sa inšpektor nazdáva, že existujú jasné dôvody domnievať sa, že rybárske plavidlo sa dopustilo závažného porušenia predpisov podľa článku 31, tento inšpektor bezodkladne informuje o porušení Komisiu alebo ňou určený orgán, príslušné orgány vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a vlajkového štátu alebo štátov odovzdávajúcich plavidiel, ak sa kontrolované plavidlo zúčastnilo na operáciách prekládky, v súlade s článkom 29 ods. 3 spolu s kópiou, ktorá sa pošle tajomníkovi komisie NEAFC.

  2.      S cieľom zachovať dôkazy inšpektor vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a kontinuity dôkazov, pričom minimalizuje ťažkosti a zasahovanie do prevádzky plavidla.

  3.      Inšpektor je oprávnený zostať na palube rybárskeho plavidla po dobu, ktorá je potrebná na poskytnutie informácií týkajúcich sa porušenia poverenému inšpektorovi uvedenému v článku 33, alebo dovtedy, kým nedostane odpoveď od vlajkového štátu, ktorý požaduje, aby opustil rybárske plavidlo.

  Článok 33

  Nadväzujúce opatrenia v prípade závažných porušení predpisov rybárskym plavidlom

  1.      Vlajkové členské štáty odpovedajú na oznámenie uvedené v článku 32 ods. 1 bezodkladne a zabezpečia, že príslušné rybárske plavidlo v súvislosti s porušením predpisov do 72 hodín skontroluje riadne oprávnený inšpektor. Riadne oprávnený inšpektor sa nalodí na príslušné rybárske plavidlo a preskúma dôkazy týkajúce sa podozrenia z porušenia predpisov, ktoré objavil inšpektor NEAFC, a pošle výsledky vyšetrenia čo najskôr príslušnému orgánu vo vlajkovom členskom štáte a Komisii alebo ňou určenému orgánu.

  2.      Po oznámení výsledkov vlajkový členský štát, ak ho k tomu oprávňujú dôkazy, požiada rybárske plavidlo, aby sa ihneď a v každom prípade do 24 hodín presunulo do prístavu, ktorý určí príslušný vlajkový členský štát, na účel dôkladnej kontroly pod jeho dohľadom.

  3.      Vlajkový členský štát môže poveriť štát, ktorý vykonáva inšpekciu, aby priviedol rybárske plavidlo bezodkladne do prístavu určeného vlajkovým členským štátom.

  4.      Ak sa rybárske plavidlo nepredvolá do prístavu, vlajkový členský štát musí včas poskytnúť riadne zdôvodnenie Komisii alebo ňou určenému orgánu a inšpekčnému štátu. Komisia alebo ňou určený orgán pošle toto zdôvodnenie tajomníkovi komisie NEAFC.

  5.      Ak sa vyžiada presun rybárskeho plavidla do prístavu na dôkladnú kontrolu v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 3, inšpektor NEAFC z inej zmluvnej strany môže na základe súhlasu vlajkového členského štátu rybárskeho plavidla nastúpiť na palubu a zotrvať na rybárskom plavidle počas presunu do prístavu a môže byť prítomný aj počas kontroly rybárskeho plavidla v prístave.

  6.      Vlajkový členský štát informuje Komisiu alebo ňou určený orgán bezodkladne o výsledkoch dôkladnej kontroly a o opatreniach, ktoré prijal v dôsledku porušenia predpisov.

  7.      Podrobné pravidlá vykonávania tohto článku sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 47 ods. 2.

  Článok 34

  Podávanie správ o porušení predpisov a nadväzujúce opatrenia

  1.      Členské štáty odovzdávajú Komisii alebo ňou určenému orgánu každoročne do 15. februára správu o stave konania, ktoré sa týka porušení opatrení NEAFC, ku ktorým došlo počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Porušenia predpisov zostávajú na zozname každej nasledujúcej správy, až kým sa konanie neukončí v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia alebo ňou určený orgán posiela správy tajomníkovi komisie NEAFC pred 1. marcom.

  2.      Správa, ktorá sa vyžaduje v odseku 1, musí uvádzať aktuálny stav konania a najmä skutočnosť, či sa prípad už rieši, či je v odvolacom konaní alebo sa ešte iba vyšetruje. V správe sa opisujú všetky uložené sankcie s osobitnými podmienkami, uvádza sa najmä výška pokút, hodnota prepadnutých rýb a/alebo výstroja a každé písomné varovanie, zároveň sa v nej uvádza aj vysvetlenie v prípade, že sa neprijmú žiadne opatrenia.

  Článok 35

  Spracovanie inšpekčných správ

  Okrem článku 77 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členské štáty spolupracujú navzájom a s ostatnými ▌ zmluvnými stranami s cieľom uľahčiť súdne alebo iné konanie, ktoré vyplynulo zo správy predloženej inšpektorom v rámci systému, a to s ohľadom na pravidlá upravujúce prístupnosť dôkazov v rámci domácich, súdnych alebo iných systémov.

  Článok 36

  Správy o činnostiach dohľadu a inšpekcie

  1.      Každý členský štát podáva Komisii alebo ňou určenému orgánu každoročne do 15. februára správu za predchádzajúci kalendárny rok:

           (a)    o počte inšpekcií, ktoré vykonal podľa článkov 19, 20 a 26, pričom konkrétne uvedie počet inšpekcií na plavidlách každej zmluvnej strany, a v prípade, že došlo k porušeniu predpisov, dátum a polohu inšpekcie príslušného plavidla a povahu porušenia predpisov;

           (b)    o počte letových hodín a počte dní patrol NEAFC na mori, o počte pozorovaní vrátane plavidiel zmluvných strán aj plavidiel nezmluvných strán a zozname jednotlivých plavidiel, pre ktoré sa vypracovala správa o dohľade.

  2.      Komisia alebo ňou určený orgán zostavuje na základe správ členských štátov správu Spoločenstva. Správu Spoločenstva posiela každoročne do 1. marca tajomníkovi komisie NEAFC.

  KAPITOLA VI

  Opatrenia na podporu súladu rybárskych plavidiel nezmluvných strán

  Článok 37

  Rozsah

  1.      Táto kapitola sa uplatňuje na rybárske plavidlá nezmluvných strán používané alebo určené na používanie pri činnostiach rybolovu vykonávaných v súvislosti so zdrojmi rybolovu v oblasti dohovoru.

  2.      Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 1224/2009 a nariadenia (ES) č. 1005/2008.

  Článok 38

  Pozorovanie a identifikácia plavidiel nezmluvnej strany

  1.      Členské štáty posielajú Komisii alebo ňou určenému orgánu bezodkladne akékoľvek informácie týkajúce sa pozorovania plavidiel nezmluvných strán alebo iným spôsobom identifikovaných pri účasti na činnostiach rybolovu v oblasti dohovoru. Komisia alebo ňou určený orgán bezodkladne informuje tajomníka komisie NEAFC a všetky členské štáty o každej správe o pozorovaní, ktorú dostane.

  2.      Členský štát, ktorý spozoroval plavidlo nezmluvnej strany, sa pokúsi bezodkladne informovať takéto plavidlo o tom, že bolo spozorované alebo iným spôsobom identifikované pri účasti na činnostiach rybolovu v oblasti dohovoru, a o tom, že pokiaľ NEAFC neudelila jeho vlajkovému štátu štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany, následne sa predpokladá, že porušuje ochranné odporúčania NEAFC zavedené v rámci dohovoru.

  3.      V prípade plavidla nezmluvnej strany, ktoré bolo spozorované alebo iným spôsobom identifikované pri účasti na činnostiach prekládky, platí predpoklad porušovania ochranných a presadzovacích opatrení pre akékoľvek iné plavidlo nezmluvnej strany, ktoré bolo identifikované pri účasti na takýchto činnostiach spolu s týmto plavidlom.

  Článok 39

  Inšpekcie na mori

  1.      Inšpektori NEAFC požiadajú o povolenie nastúpiť na palubu a vykonať inšpekciu plavidiel nezmluvnej strany, ktoré boli spozorované alebo iným spôsobom identifikované zmluvnou stranou pri účasti na činnostiach rybolovu v oblasti dohovoru. Ak plavidlo súhlasí s nalodením inšpektorov, inšpekcia sa dokumentuje vypracovaním správy o inšpekcii uvedenej v článku 20 ods. 9.

  2.      Inšpektori NEAFC pošlú kópiu správy o inšpekcii bezodkladne Komisii alebo ňou určenému orgánu, tajomníkovi komisie NEAFC a kapitánovi plavidla nezmluvnej strany. Členský štát, ak ho k tomu oprávňujú dôkazy, môže vykonať opatrenia, ktoré môžu byť primerané v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. Členské štáty sa podnecujú na to, aby preskúmali primeranosť domácich opatrení na výkon jurisdikcie v prípade takýchto plavidiel.

  3.      Ak kapitán plavidla nesúhlasí s nastúpením na palubu a vykonaním inšpekcie svojho plavidla, alebo nesplní niektorú z požiadaviek ustanovených v článku 21 ods. 1 až ods. 4, potom sa predpokladá, že plavidlo sa zúčastnilo na činnostiach „NNN rybolovu“. Inšpektor NEAFC o tom bezodkladne informuje Komisiu alebo ňou určený orgán, ktorý následne bezodkladne informuje tajomníka komisie NEAFC.

  Článok 40

  Vstup do prístavu

  1.      Kapitán rybárskeho plavidla nezmluvnej strany môže vstúpiť iba do prístavu určeného v súlade s článkom 23. Kapitán, ktorý zamýšľa vstúpiť do prístavu členského štátu, musí upovedomiť príslušné orgány prístavného členského štátu v súlade s ustanoveniami článku 24. Príslušný prístavný členský štát pošle tieto informácie bezodkladne vlajkovému štátu plavidla a Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý následne pošle tieto informácie tajomníkovi komisie NEAFC.

  2.      Prístavný členský štát plavidlám, ktoré neposlali požadované predbežné oznámenie o vstupe do prístavu uvedené v článku 24, zabráni vo vstupe do svojich prístavov.

  Článok 41

  Inšpekcie v prístave

  1.      Členský štát zabezpečí, že všetky plavidlá nezmluvných strán, ktoré vstupujú do jedného z jeho prístavov, sa podrobia kontrole. Plavidlu sa nepovolí vykládka alebo prekládka rýb, kým sa táto inšpekcia neukončí. Každá inšpekcia sa dokumentuje vypracovaním správy o inšpekcii podľa ustanovení článku 27. Ak kapitán plavidla nesplní ktorúkoľvek z požiadaviek stanovených v článku 21 ods. 1 až ods. 4, potom sa predpokladá, že plavidlo sa zúčastnilo na činnostiach „NNN rybolovu“.

  2.      Informácie o výsledkoch všetkých inšpekcií plavidiel nezmluvných strán vykonaných v prístavoch členských štátov a následných opatreniach sa ihneď posielajú Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý takéto informácie pošle tajomníkovi komisie NEAFC.

  Článok 42

  Vykládky a prekládky ▌

  1.      Vykládky a prekládky sa môžu začať až po udelení povolenia príslušnými orgánmi prístavného štátu.

  2.      Vykládky a prekládky všetkých produktov rýb z plavidla nezmluvnej strany, ktoré sa podrobilo kontrole podľa článku 41, sa zakazujú v prístavoch a vo vodách všetkých členských štátov, ak sa pri takejto inšpekcii zistí, že plavidlo má na palube druhy, ktoré podliehajú odporúčaniam zavedeným v rámci dohovoru, pokiaľ kapitán plavidla neposkytne príslušným orgánom dostatočné dôkazy o tom, že tieto ryby boli ulovené mimo regulačnej oblasti alebo v súlade so všetkými príslušnými odporúčaniami zavedenými v rámci dohovoru.

  3.      Plavidlo nemá oprávnenie na vykládku alebo prekládku, ak vlajkový štát plavidla alebo vlajkový štát alebo štáty odovzdávajúcich plavidiel, s ktorými sa plavidlo zúčastnilo na prekládke, neposkytnú potvrdenie uvedené v článku 25.

  4.      Okrem toho vykládky a prekládky sa zakazujú vtedy, ak kapitán plavidla nesplní niektorú z požiadaviek ustanovených v článku 21 ods. 1 až ods. 4.

  Článok 43

  Správy o činnostiach nezmluvných strán

  1.      Každý členský štát podáva Komisii alebo ňou určenému orgánu každoročne do 15. februára správu za predchádzajúci kalendárny rok:

           (a)    o počte inšpekcií plavidiel nezmluvných strán, ktoré vykonal podľa tohto systému na mori alebo vo svojich prístavoch, o názvoch kontrolovaných plavidiel a ich príslušnom vlajkovom štáte, o dátumoch a, ak je vhodné, prístavoch, v ktorých sa inšpekcia vykonala, aj o výsledkoch takýchto inšpekcií a

           (b)    v prípade, že sa ryby vykladajú na pobrežie alebo prekladajú na iné plavidlo následne po inšpekcii podľa tohto systému, správa obsahuje aj dôkazy predložené podľa článku 42.

  2.      Okrem správy o dohľade a informácií o inšpekciách môžu členské štáty kedykoľvek odovzdať Komisii alebo ňou určenému orgánu akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu mať význam pre identifikáciu plavidiel nezmluvných strán, ktoré mohli vykonávať činnosti „NNN rybolovu“ v oblasti dohovoru.

  3.      Na základe týchto informácií Komisia alebo ňou určený orgán každoročne do 1. marca posiela tajomníkovi komisie NEAFC celkovú správu o činnostiach nezmluvných strán.

  Článok 44

  Plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na nezákonných, nenahlásených a neregulovaných rybolovných činnostiach

  1.      Členské štáty zabezpečia, že plavidlá nachádzajúce sa na predbežnom zozname plavidiel NNN, ktorý vytvorila NEAFC („A“ zoznam):

           (a)    sa podrobia kontrole v súlade s ustanoveniami článku 41 pri vstupe do ich prístavov;

           (b)    nebudú oprávnené vykladať alebo prekladať ryby v ich prístavoch alebo vo vodách pod ich jurisdikciou;

           (c)    nedostanú pomoc od rybárskych plavidiel, podporných plavidiel, tankovacích plavidiel, materských plavidiel a nákladných plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, ani im nebude povolené zúčastňovať sa na akejkoľvek operácii prekládky alebo spoločnej rybolovnej operácii s takýmito plavidlami;

           (d)    nedostanú žiadne zásoby, palivo ani iné služby;

  2.      Ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. b) a d) sa neuplatňujú na žiadne plavidlo nachádzajúce sa na zozname A v prípadoch, keď sa pre NEAFC odporúča vyňať príslušné plavidlo zo zoznamu A.

  KAPITOLA VII

  Záverečné ustanovenia

  Článok 45

  Dôvernosť

  1.      Okrem povinností ustanovených v článkoch 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 členské štáty zabezpečia dôverné zaobchádzanie s elektronickými správami odoslanými tajomníkovi komisie NEAFC a prijatými od neho podľa článku 9 ods. 2, článku 11, článku 12 a článku 19 ods. 1.

  2.      Podrobné pravidlá vykonávania tohto článku sa určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 ods. 2.

  Článok 46

  Delegovanie právomocí

  1.      Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 46a a v súlade s podmienkami článkov 46b a 46c prijať podrobné pravidlá uplatňovania článku 25, ako aj zoznam zdrojov uvedených v článku 10 ods. 1 a podrobné pravidlá postupov oznamovania a rušenia vrátane lehôt, ako je uvedené v druhom pododseku článku 24. ods. 5.

  2.      Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov postupuje Komisia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

  Článok 46a

  Výkon delegovania právomocí

  1.      Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 46 sa Komisii udeľujú na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia podá správu o delegovaných právomociach najneskôr 6 mesiacov pred koncom tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament a Rada v súlade s článkom 46b zrušia.

  2.      Ihneď po prijatí delegovaného aktu Komisia túto skutočnosť súčasne oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

  3.      Právomoci prijímať delegované akty sa Komisii udeľujú za podmienok stanovených v článkoch 46b a 46c.

  Článok 46b

  Zrušenie delegovania právomocí

  1.      Delegovanie právomocí uvedené v článku 46 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

  2.      Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí zrušiť, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, na ktoré by sa malo zrušenie uplatňovať, a príslušné dôvody tohto zrušenia.

  3.      Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie stanovené v uvedenom rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je uvedený v rozhodnutí. Nemá vplyv na účinnosť už platných delegovaných aktov. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Článok 46c

  Námietky proti delegovaným aktom

  1.      Európsky parlament alebo Rada môžu proti delegovanému aktu vzniesť námietky do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

           Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  2.      Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú voči delegovanému aktu námietky, uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.

           Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietky.

  3.      Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá námietku proti delegovanému aktu vzniesla, uvedie dôvody jej vznesenia.

  Článok 47

  Vykonávanie

  1.      Komisii pomáha Riadiaci výbor pre rybolov a akvakultúru (ďalej len „výbor“).

  2.      V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Lehota určená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

  Článok 48

  Postup prijatia zmien a doplnení

  V záujme transpozície zmien a doplnení platných ustanovení systému, ktoré sa stávajú pre Úniu záväzné, do právnych predpisov EÚ môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 46a a v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 46b a 46c, pokiaľ je to potrebné, pozmeniť a doplniť ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú:

  -       účasti zmluvných strán na rybolove v regulačnej oblasti podľa článku 5;

  -       odstraňovania a zbavovania sa pevného výstroja a vyťahovania strateného výstroja podľa článkov 6 a 7;

  -       používania VMS podľa článku 11;

  -       spolupráce a odovzdávania informácií tajomníkovi komisie NEAFC podľa článku 12;

  -       požiadaviek na oddelené skladovanie a označovanie mrazených rýb podľa článkov 14 a 15;

  -       prideľovania inšpektorov NEAFC podľa článku 16;

  -       opatrení na podporu súladu rybárskych plavidiel nezmluvných strán uvedených v kapitole VI;

  -       zoznamu regulovaných zdrojov uvedeného v prílohe.

  Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov postupuje Komisia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

  Článok 49

  Zrušenie

  Nariadenie (ES) č. 2791/1999 sa týmto zrušuje.

  Článok 50

  Nadobudnutie účinnosti

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

  V

  Za Európsky parlament                                                     Za Radu

  predseda                                                                predseda

  PRÍLOHA

  Regulované zdroje

  A)     Pelagické a oceánske druhy

  Zásoba (bežný názov)

  Kód FAO

  Vedecký názov

  Podoblasti a divízie ICES

  sebastes hlbinný

  REB

  Sebastes mentella

  I, II, V, XII, XIV

  jarný neres sleďa atlantického v nórskych vodách (Atlantik - -Škandinávia)

  HER

  Clupea harengus

  I, II

  treska belasá

  WHB

  Micromesistius poutassou

  IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

  makrela atlantická

  MAC

  Scomber scombrus

  IIa, IV, V, VI, VII, XII

  treska jednoškvrnná

  HAD

  Melanogrammus aeglefinus

  VIb

  B)     Hlbokomorské druhy

  Zásoba (bežný názov)

  Kód FAO

  Vedecký názov

  Podoblasti ICES

  ryby druhu Alepocehalus bairdii

  ALC

  Alepocehalus bairdii

  I až XIV

  ryby druhu Alepocephalus rostratus

  PHO

  Alepocephalus rostratus

  I až XIV

  ryby druhu Antimora rostrata (merlúza)

  ANT

  Antimora rostrata

  I až XIV

  stuhochvost čierny

  BSF

  Aphanopus carbo

  I až XIV

  žraloky rodu Apristuris

  API

  Apristuris spp

  I až XIV

  striebristka severná

  ARG

  Argentina silus

  I až XIV

  ryby rodu Beryx

  ALF

  Beryx spp.

  I až XIV

  mieň lemovaný

  USK

  Brosme brosme

  I až XIV

  žraloky druhu Centrophorus granulosus

  GUP

  Centrophorus granulosus

  I až XIV

  ostroňovec listošupinatý

  GUQ

  Centrophorus squamosus

  I až XIV

  žraloky druhu Centroscyllium fabricii

  CFB

  Centroscyllium fabricii

  I až XIV

  pailona hladká

  CYO

  Centroscymnus coelolepis

  I až XIV

  žraloky druhu Centroscymnus crepidater

  CYP

  Centroscymnus crepidater

  I až XIV

  kraby rodu Chacon

  KEF

  Chaceon (Geryon) affinis

  I až XIV

  ryby druh Chimaera monstrosa

  CMO

  Chimaera monstrosa

  I až XIV

  ryby druhu Chlamydoselachus anguineus

  HXC

  Chlamydoselachus anguineus

  I až XIV

  úhory druhu Conger conger

  COE

  Conger conger

  I až XIV

  dlhochvost tuponosý

  RNG

  Coryphaenoides rupestris

  I až XIV

  svietivec riasnatopyský

  SCK

  Dalatias licha

  I až XIV

  ostroňovec zobákonosý

  DCA

  Deania calceus

  I až XIV

  ryby druhu Epigonus telescopus

  EPI

  Epigonus telescopus

  I až XIV

  svetloň veľký

  ETX

  Etmopterus princeps

  I až XIV

  svetloň zamatový

  ETX

  Etmopterus spinax

  I až XIV

  žraloky druhu pílochvostý

  SHO

  Galeus melastomus

  I až XIV

  Zásoba (bežný názov)

  Kód FAO

  Vedecký názov

  Podoblasti ICES

  žraloky druhu Galeus murinus

  GAM

  Galeus murinus

  I až XIV

  ryby druhu Helicolenus dactylopterus

  BRF

  Helicolenus dactylopterus

  I až XIV

  žraloky druhu Hexanchus griseus

  SBL

  Hexanchus griseus

  I až XIV

  ryby druhu Hoplostethus atlanticus

  ORY

  Hoplostethus atlanticus

  I až XIV

  ryby druhu Hoplostethus mediterraneus

  HPR

  Hoplostethus mediterraneus

  I až XIV

  ryby druhu Hydrolagus mirabilis

  CYH

  Hydrolagus mirabilis

  I až XIV

  šupinoplutvec strieborný

  SFS

  Lepidopus caudatus

  I až XIV

  ryby druhu Lycodes esmarkii

  ELP

  Lycodes esmarkii

  I až XIV

  ryby druhu Marcrourus berglax

  RHG

  Marcrourus berglax

  I až XIV

  molva modrá

  BLI

  Molva dypterygia

  I až XIV

  molva veľká

  LIN

  Molva molva

  I až XIV

  ryby druhu Mora moro

  RIB

  Mora moro

  I až XIV

  žraloky druhu Oxynotus paradoxus

  OXN

  Oxynotus paradoxus

  I až XIV

  pagel bledý

  SBR

  Pagellus bogaraveo

  I až XIV

  mieňovce

  GFB

  Phycis spp.

  I až XIV

  polyprion americký

  WRF

  Polyprion americanus

  I až XIV

  ryby druhu Raja fyllae

  RJY

  Raja fyllae

  I až XIV

  ryby druhu Raja hyperborean

  RJG

  Raja hyperborea

  I až XIV

  ryby druhu Raja nidarosiensis

  JAD

  Raja nidarosiensis

  I až XIV

  grónsky halibut

  GHL

  Rheinhardtius hippoglossoides

  I až XIV

  ryby druhu Rhinochimaera atlantica

  RCT

  Rhinochimaera atlantica

  I až XIV

  ryby druhu Scymnodon ringens

  SYR

  Scymnodon ringens

  I až XIV

  ryby druhu Sebastes viviparus (nórska treska)

  SFV

  Sebastes viviparus

  I až XIV

  ospalec grónsky

  GSK

  Somniosus microcephalus

  I až XIV

  ryby druhu Trachyscorpia cristulata

  TJX

  Trachyscorpia cristulata

  I až XIV

  Príloha

  Vyhlásenia k článku 48

  Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že ktorékoľvek z ustanovení tohto základného legislatívneho aktu, ktoré sú jeho nepodstatnými prvkami a v súčasnosti sú uvedené v článku 48 tohto nariadenia (delegovanie právomocí), sa môže kedykoľvek v budúcnosti z politického hľadiska stať podstatným prvkom súčasného kontrolného systému NEAFC, a Európsky parlament, Rada a Komisia preto pripomínajú, že v uvedenom prípade môžu oba zákonodarné orgány, Rada alebo Európsky parlament, okamžite využiť buď právo vzniesť námietku voči návrhu delegovaného aktu Komisie, alebo právo zrušiť delegovanie právomocí, ako je stanovené v článkoch 46b a 46c tohto nariadenia.“

  Rada a Európsky parlament zdieľajú názor, že zo začlenenia ktoréhokoľvek ustanovenia nariadenia o systéme kontroly NEAFC medzi nepodstatné prvky, ktoré sú v súčasnosti uvedené v článku 48, samo osebe nevyplýva to, že takéto ustanovenia budú zákonodarcovia v akýchkoľvek budúcich nariadeniach iných, ako je toto nariadenie, automaticky považovať za také, ktoré sú nepodstatným prvkom.“

  Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani na individuálne legislatívne akty obsahujúce takéto ustanovenia.“

  • [1]  Ešte neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2] * Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [3]        Stanovisko zo 17. marca 2010 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).
  • [4]        Pozícia Európskeho parlamentu z … októbra 2010.
  • [5]        Ú. v. ES L 227, 12.8.1981, s. 21.
  • [6]        Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.
  • [7]        Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
  • [8]        Ú. v. EÚ L 184, 17.7.1999, s. 23.
  • [9]        Ú. v. EÚ L 56, 2.3.2005, s. 8.
  • [10]        Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.
  • [11]       Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  1.        Východiská

  Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, ktorého zmluvnou stranou je EÚ, bol schválený rozhodnutím Rady 81/608/EHS a nadobudol platnosť 17. marca 1982.

  Kontrolné a presadzovacie opatrenia možno prijať s cieľom zabezpečiť plnenie tohto dohovoru a odporúčaní prijatých Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC). Tieto opatrenia sa vzťahujú na všetky rybárske pravidlá používané alebo určené na používanie pri rybolovných činnostiach vykonávaných v súvislosti s rybolovnými zdrojmi v oblastiach vymedzených v dohovore.

  Cieľom tohto návrhu je aktualizovať právne predpisy EÚ, ktorými sa transponuje systém kontroly a vynucovania NEAFC. Aby bolo možné vykonávať nový systém NEAFC, návrh predpokladá, že sa následne zruší nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999 zo 16. decembra 1999, ktorým sa zaviedol prvý systém prijatý NEAFC v roku 1998.

  NEAFC prijala na svojom 25. výročnom zasadnutí v roku 2006 nový systém s cieľom zlepšiť kontrolu a vynucovanie svojich odporúčaní. Hlavnou zmenou je zlúčenie bývalého systému a programu presadzujúceho súlad plavidiel nezmluvných strán. Ďalšou zmenou je začlenenie nového systému kontroly prístavných štátov, ktorým sa fakticky uzatvárajú európske prístavy pred akýmikoľvek vykládkami mrazených rýb, ktorých zákonnosť nepotvrdil vlajkový štát cudzieho plavidla. Zavádza nové opatrenia týkajúce sa kontroly plavidiel, ktoré sa zúčastňujú na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove (NNN). Tento systém bol zmenený a doplnený viacerými odporúčaniami NEAFC na jej výročných zasadnutiach v rokoch 2007, 2008 a 2009.

  Tieto odporúčania nadobudli účinnosť 1. mája 2007, 9. februára 2008, 6. a 8. januára 2009 a 6. februára 2010. V rámci podmienok dohovoru NEAFC sú záväzné pre všetky zmluvné strany. Spoločenstvo by ich preto ako zmluvná strana malo uplatňovať.

  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu („nariadenie o NNN rybolove“), nadobudlo účinnosť 1. januára 2010. V rámci nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva sú rybárske plavidlá EÚ povinné mať oprávnenie na rybolovné činnosti mimo vôd EÚ. Okrem toho nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, bolo prijaté 20. novembra 2009.

  Po nadobudnutí platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 1. decembra 2009 sa tento návrh posunul do rámca riadneho legislatívneho postupu. Bolo preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť návrh Komisie vrátane zosúladenia komitologických ustanovení s ustanoveniami článkov 290 a 291 ZFEÚ, ktoré sa týkajú delegovaných a vykonávacích právomocí.

  Niektoré ustanovenia NEAFC boli zapracované do právnych predpisov EÚ prostredníctvom nariadení o ročných TAC a kvótach. Z dôvodu právnej jednoznačnosti by sa tieto ustanovenia, ktoré nemajú dočasnú povahu, mali preniesť do nového a osobitného nariadenia.

  2.        Pozícia spravodajkyne

  Odporúčania komisie NEAFC boli prijaté s plnou podporou EÚ. Európsky parlament pri viacerých príležitostiach opakovane zdôraznil, že najvyššia priorita sa musí priznať opatreniam na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, ktoré vykonávajú regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva (RFMO). Spravodajkyňa sa preto domnieva, že systém kontroly a vynucovania NEAFC sa musí bezodkladne transponovať do práva EÚ.

  V tejto súvislosti je spravodajkyňa nútená vyjadriť hlboký nesúhlas s metódou, ktorú Komisia v minulosti opakovane použila, konkrétne s transpozíciou odporúčaní RFMO prostredníctvom nariadení stanovujúcich TAC a kvóty. Okrem toho túto legislatívnu techniku nemožno naďalej uplatňovať v rámci ZFEÚ, pretože v prípade opatrení, ktoré sa týkajú uskutočňovania cieľov SRP, si právomoc delia obaja spoluzákonodarcovia podľa článku 43 ods. 2 ZFEÚ.

  V danom prípade opatrenia prijala NEAFC v roku 2006 a pokusy Komisie odôvodniť tieto zdržania nedostatkom ľudských zdrojov už nie sú únosné. Transpozícia odporúčaní RFMO je mimoriadne dôležitým nástrojom tak v boji proti nezákonnému rybolovu, ako aj na to, aby sa flotily EÚ vyhli právnym medzerám, a tieto oneskorenia, napriek dočasnému začleneniu odporúčaní prostredníctvom iných nariadení, vytvárajú nejasnosti v právnych predpisoch a poškodzujú dôveryhodnosť EÚ.

  Komisia musí preto čo najskôr vyčleniť dostatočné zdroje na prácu súvisiacu s RFMO.

  V tomto prípade dodatočné omeškanie spôsobila skutočnosť, že návrh Komisie bol síce predložený po nadobudnutí platnosti novej zmluvy, ale ešte v rámci konzultačného postupu. Bolo preto nutné ho prispôsobiť. Rokovania sa skomplikovali tým, že návrh obsahoval viacero ustanovení týkajúcich sa predchádzajúceho komitologického postupu, ako aj jedno ustanovenie o transpozícii všetkých budúcich odporúčaní NEAFC do práva Spoločenstva prostredníctvom tohto postupu.

  Konsolidovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol predložený na hlasovanie vo Výbore pre rybné hospodárstvo, odráža celkový kompromis o zaistení dohody v prvom čítaní, ktorý sa dosiahol v rámci trialógu konanom 15. septembra 2010.

  Spravodajkyňa sa domnieva, že dohodnutý text zaručuje Parlamentu nové právomoci v súvislosti s riadnym legislatívnym postupom, a poznamenáva, že zahŕňa potrebné prispôsobenia vyplývajúce z článkov 290 a 291 ZFEÚ, ktoré sa týkajú delegovaných aktov a vykonávacích aktov, ako aj množstvo zmien a doplnení technickej povahy slúžiacich na aktualizáciu a objasnenie návrhu Komisie.

  V súvislosti s transpozíciou akýchkoľvek budúcich úprav systému kontroly a vynucovania NEAFC do práva Spoločenstva bude potrebné porovnať kompromisné riešenia, po ktorých sa teraz siahlo, s praktickými požiadavkami postupu transpozície a vykonať prispôsobenia potrebné z hľadiska budúcnosti, ktoré sa považujú za primerané a prípustné na základe zmluvy.   

  Okrem toho chce spravodajkyňa opätovne zdôrazniť, že Parlament musí byť v plnom rozsahu a včas informovaný o všetkých fázach procesu rokovaní týkajúcich sa rozhodnutí, ktoré prijali regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva (vrátane stanovenia mandátov na rokovanie), a že je dôležité, aby sa na týchto rokovaniach zúčastnili zástupcovia Parlamentu ako pozorovatelia. Len za takýchto podmienok je možná rýchla a efektívna transpozícia týchto odporúčaní do práva Spoločenstva v zmysle zmluvy bez toho, aby došlo k obmedzeniu právomocí spoluzákonodarcov alebo k narušeniu inštitucionálnej rovnováhy.

  POSTUP

  Názov

  Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci v rybárskych oblastiach severovýchodného Atlantiku

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)

  Dátum predloženia v EP

  2.4.2009

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  PECH

  14.7.2009

  Spravodajkyňa

         dátum menovania

  Carmen Fraga Estévez

  1.9.2009

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  21.7.2009

  1.9.2009

  3.11.2009

  1.12.2009

  Dátum prijatia

  29.9.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Pilar Ayuso, Elisabetta Gardini, Potito Salatto

  Dátum predloženia

  30.9.2010