AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról

1.10.2010 - (11160/4/2010 – C7‑0208/2010 – 2007/0152(COD)) - ***II

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Jean Lambert

Eljárás : 2007/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0261/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0261/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról(11160/4/2010 – C7

‑0208/2010 – 2007/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11160/4/2010 – C7 0208/2010),

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0439),

–   tekintettel az EK-Szerződés 63. cikkének (4) bekezdésére és 67. cikkére, amelyek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0289/2007),

–   tekintettel 2008. július 9-i álláspontjára[1],

–   tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (7) bekezdésére, valamint 79. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól („gyűjtőjavaslat”) szóló, 2010. május 5-i állásfoglalására[2],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. január 16-i véleményére[3],

–   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0261/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az EUMSz. 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A rendelettervezet célja, hogy harmadik országok olyan állampolgárai, akik az EU-ban jogszerűen lakóhellyel rendelkeznek, és határon átnyúló helyzetük legalább két tagállamot érint, a szociális biztonsági jogosultságok koordinálása tekintetében ugyanazon szabályozás alá essenek, mint az uniós polgárok, akikre a 883/2004/EK rendeletben és annak végrehajtási rendeletében (987/2009/EK rendelet) megfogalmazott felülvizsgált szabályok vonatkoznak.

Amikor a Bizottság eredetileg benyújtotta javaslatát, az Európai Parlamenttel konzultációt folytattak és két módosítást hagytak jóvá: kicserélték az alapjogi chartára vonatkozó hivatkozásokat és a szociális biztonság magas szintjére vonatkozó, a meglévő 859/2003. sz. rendeletben már jelen lévő célkitűzést uniós szintre emelték. A 2010. július 26-i, első olvasat során a Tanács mindkét módosítást belefoglalta álláspontjába, a (4) és (7) preambulumbekezdésbe.

A Lisszaboni Szerződés bevezetése óta e dossziéra a rendes jogalkotási eljárás vonatkozik. 2010 májusában az EP helybenhagyta a konzultációs eljárás során lefolytatott szavazás eredményét, és az új eljárásban ez lett az EP első olvasata.

A Tanács első olvasatbeli álláspontja nem tartalmaz semmiféle utalást a részt vevő tagállamokra vonatkozó különleges rendelkezésekre vagy mellékletekre, ami ugyancsak megfelel az Európai Parlament első olvasatbeli álláspontjának.

A Tanács néhány módosítást javasol: ezek között szerepel bizonyos tagállamok részvételére vonatkozó néhány preambulumbekezdés a javaslat 79. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti jogalapja értelmében. (17., 18. és 19. preambulumbekezdés). Sajnálatos módon Dánia nem vesz részt a harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos koordinációs rendszerben. Írország a részvétel mellett döntött, de az előadó sajnálatára az Egyesült Királyság nem él a részvétel lehetőségével és a meglévő szabályokat fogja továbbra is alkalmazni: az előadó úgy érzi, hogy ez visszalépést jelent mind a 883/2004. sz. rendelet szándékának fontos részét alkotó egyszerűsítésre vállalt kötelezettség, mind az egyenlő bánásmód tekintetében.

Az eredeti javaslat (8) preambulumbekezdése (most a Tanács első olvasatbeli álláspontjának (10) preambulumbekezdése) egyértelműen meghatározza a tagállamok jogait tekintettel azon hatáskörükre, hogy határozzanak arról, hogy egy személy jogszerűen tartózkodik-e területükön. A (13) preambulumbekezdés egyértelművé teszi az egyének (vagy túlélő hozzátartozóik) arra vonatkozó jogát, hogy megtartsák a jogszerű tartózkodás során szerzett szociális biztonsági ellátásra való jogosultságukat.

A rendelet mielőbbi elfogadása lehetővé tenné az új rendelet gyors integrációját a 883/2004. és a 987/2009. sz. rendelet felülvizsgált keretébe, és biztosítaná, hogy a jogszerűen lakóhellyel rendelkező, harmadik országból származó állampolgárok egyenlő bánásmódban részesüljenek a szociális biztonság terén. Az előadó úgy döntött, hogy nem nyújt be módosításokat a Tanács első olvasatbeli álláspontjához és javasolja, hogy a bizottság fogadja el az álláspontot.

ELJÁRÁS

Cím

A 883/2004/EK és a [...]/EK rendelet rendelkezéseinek kiterjesztése harmadik országok azon állampolgáraira, akik kizárólag állampolgárságuk miatt nem tartoznak még e rendelkezések hatálya alá

Hivatkozások

11160/4/2010 – C7-0208/2010 – 2007/0152(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

9.7.2008                     T6-0350/2008

A Bizottság javaslata

COM(2007)0439 - C6-0289/2007

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

9.9.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

9.9.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jean Lambert

11.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.9.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Őry Csaba, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Georges Bach, Edite Estrela, Göncz Kinga, Richard Howitt, Gesine Meissner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

Benyújtás dátuma

1.10.2010