Postup : 2010/0042(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0262/2010

Předložené texty :

A7-0262/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Hlasování :

Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0364

DOPORUČENÍ     ***
PDF 158kWORD 74k
1. 10. 2010
PE 441.261v02-00 A7-0262/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Jarosław Leszek Wałęsa

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11076/2010),

–   s ohledem na žádost o souhlas předloženou Radou v souladu s čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0181/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov (A7‑0262/2010),

1.  souhlasí se schválením změny Úmluvy;

2.  žádá Radu a Komisi, aby před zahájením jednání o revizi ustanovení v rámci regionálních organizací pro rybolov, kterou se EU chystá provést, zřídily systém, jenž na těchto jednáních zajistí řádnou účast pozorovatelů Parlamentu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám o parlamentům členských států a Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku byla podepsána v Ottawě dne 24. října 1978 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1979 po uložení listin o ratifikaci, přijetí a schválení sedmi signatáři u kanadské vlády.

Prioritním cílem Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku je přispívat konzultacemi a spoluprací k optimálnímu využívání, účelnému řízení a zachování rybolovných zdrojů oblasti úmluvy NAFO a podporovat návrhy na mezinárodní spolupráci, které by vedly ke zlepšení udržitelné správy mořských zdrojů na volném moři vycházející ze základních poznatků vědeckého výzkumu.

Smluvní strany Úmluvy přijaly na výročním zasedání NAFO v roce 2007 (v anglickém znění) a v roce 2008 (ve francouzském znění) Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (dále jen „změna“).

Tato změna obsahuje podrobný přezkum Úmluvy a jejím prvořadým účelem je dosažení většího souladu s jinými regionálními úmluvami a mezinárodními nástroji a začlenění moderních koncepcí řízení rybolovu do Úmluvy.

Změna tak zjednodušuje organizační strukturu a zavádí:

Jasné definování úkolů smluvních stran, států vlajky a států přístavů umožňuje soudržnější postup rozhodování.

(1) Struktura NAFO se zjednodušuje, aby lépe vyhovovala organizačním potřebám. Především se dva rozhodující orgány stávající struktury, generální rada a Komise pro rybolov, spojují v jeden orgán.

(2) Výpočet příspěvku do rozpočtu je modernizován, aby v souvislosti se službami, které jsou poskytovány smluvním stranám NAFO, odrážel zásadu „uživatel platí“.

(3) V souladu s mezinárodním vývojem se nově definují povinnosti smluvních stran, států vlajky a států přístavu s cílem poskytnout jasné pokyny ohledně práv a povinností smluvních stran NAFO.

(4) Byl přezkoumán postup rozhodování, aby se především objasnily povinnosti smluvních stran, jež chtějí vznést námitku proti opatřením pro ochranu a řízení, která NAFO přijala.

(5) Nový postup pro řešení sporů stanovený Úmluvou umožní rychlé řešení sporů, což by bylo v zájmu Evropské unie.

S ohledem na rybolovná práva, jež Evropské unii z Úmluvy vyplývají, se zpravodaj domnívá, že je v zájmu EU schválit navrhovanou změnu Úmluvy.

Přesto by měl zpravodaj zmínit klíčový problém vyvstávající ze schválení Úmluvy.

Smluvní strany Úmluvy přijaly na výročním zasedání NAFO v roce 2007 (v anglickém znění) a v roce 2008 (ve francouzském znění) Změnu Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku.

Dokument KOM ze dne 8. března 2010 je návrhem Komise pro provedení Úmluvy do práva Společenství. Uplynuly tedy více než dva roky, než byl dokument vypracován. Jak se dá toto zpoždění odůvodnit ?

Je zřejmé, že situace, která se stala běžnou, pokud jde o provádění úmluv týkajících se Evropské unie, nemůže nadále pokračovat. Rychlost rozhodovacích postupů je naléhavým požadavkem pro účinné fungování Unie.

Tři dotčené orgány (Komise, Rada a Parlament) musí nalézt skutečné řešení, které napomůže odstranit těžkopádné postupy, a splnit jeden z hlavních cílů Lisabonské smlouvy, kterým je zjednodušení a urychlení rozhodovacího procesu. Daný případ, který bude předložen ke schválení, je důkazem, že něco nefunguje tak, jak by mělo a že musí být přijata naléhavá opatření k nápravě situace.

Zpravodaj by také rád připomněl a zdůraznil skutečnost, že v prosinci 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. V souvislosti s nově získanými pravomocemi Výboru pro rybolov by měl být Evropský parlament dostatečně zastoupen v dalších jednáních o budoucích mezinárodních úmluvách. V letech 2007 a 2008 Evropský parlament zastoupen nebyl. Parlament je ochoten udělit souhlas v rámci svých pravomocí, ale zároveň by rád připomněl Radě a Komisi požadavky spojené s novými postupy a potřebu dodržovat nové pravomocí Evropského parlamentu.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

29.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Právní upozornění - Ochrana soukromí