Menetlus : 2010/0042(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0262/2010

Esitatud tekstid :

A7-0262/2010

Arutelud :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0364

SOOVITUS     ***
PDF 140kWORD 64k
1.10.2010
PE 441.261v02-00 A7-0262/2010

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatused

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (11076/2010);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 koostoimes artikli 218 lõikega 6 (C7-0181/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A7-0262/2010),

1.  annab nõusoleku konventsiooni muudatuste heakskiitmiseks;

2.  palub komisjonil ja nõukogul hoolitseda asjakohaste ettekirjutuste abil selle eest, et enne, kui alustatakse läbirääkimisi, mis tuleb ELil viia läbi piirkondlikke kalandusorganisatsioone käsitlevate sätete läbivaatamiseks, oleks tagatud Euroopa Parlamendi vaatlejate piisav osalus;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioonile.


SELETUSKIRI

Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile kirjutati alla 24. oktoobril 1978. aastal Ottawas ning see jõustus 1. jaanuaril 1979. aastal pärast seitsme allakirjutanu ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmist Kanada Valitsusele.

NAFO esmatähtis eesmärk on teha koostööd ja konsulteerida NAFO konventsiooni piirkonna elusressursside optimaalsel kasutamisel, ratsionaalsel majandamisel ja kaitsel ning edendada ideid, mis oleksid suunatud rahvusvahelisele koostööle, et parandada avamere elusressursside säästvat majandamist teadusuuringute põhitõdede alusel.

Konventsiooniosalised võtsid Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatuse (edaspidi „muudatus”) vastu NAFO aastakoosolekul 2007. aastal (ingliskeelne tekst) ja 2008. aastal (prantsuskeelne tekst).

Kõnealuse muudatusega vaadatakse konventsioon põhjalikult läbi eesmärgiga ühtlustada seda teiste piirkondlike konventsioonide ja muude rahvusvaheliste dokumentidega ning lisada sellesse kalavarude majandamise nüüdisaegsed põhimõtted.

Seega ühtlustatakse muudatusega organisatsiooni struktuuri, lisatakse

konventsiooniosaliste, lipuriikide ja sadamariikide kohustuste selge määratlus ning sätestatakse ühtsem otsuste tegemise kord.

(1) NAFO struktuuri on ühtlustatud, et see vastaks paremini organisatsiooni vajadustele. Täpsemalt on praeguse struktuuri kaks otsuseid langetavat organit, üldnõukogu ja kalapüügikomisjon, liidetud üheks organiks.

(2) Eelarvesse maksete tegemise valemit on ajakohastatud, et see kajastaks NAFO konventsiooniosalistele osutatavate teenuste puhul põhimõtet, mille kohaselt kasutaja maksab.

(3) Rahvusvahelise arenguga kooskõlas on lisatud konventsiooniosaliste, lipuriikide ja sadamariikide kohustuste uued määratlused, et anda selgeid suuniseid NAFO konventsiooniosaliste õiguste ja kohustuste kohta.

(4) Otsuste langetamise protsess on läbi vaadatud, et tuua suuremat selgust eelkõige nende konventsiooniosaliste kohustustesse, kes soovivad vaidlustada NAFO poolt vastu võetud kaitse- ja majandamismeetmeid.

(5) Konventsiooni raames kehtestatud uus vaidluste lahendamise menetlus võimaldab vaidluste kiiret lahendamist, mis on Euroopa Liidu huvides.

Konventsiooni raames Euroopa Liidule eraldatavaid kalapüügivõimalusi arvesse võttes on raportöör seisukohal, et konventsiooni kavandatava muudatuse heakskiitmine vastab ELi huvidele.

Sellele vaatamata peab raportöör vajalikuks mainida peamist probleemi, mis tõstatus seoses konventsiooni heakskiitmisega.

Konventsiooniosalised võtsid Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni muudatuse (edaspidi „muudatus”) vastu NAFO aastakoosolekul 2007. aastal (ingliskeelne tekst) ja 2008. aastal (prantsuskeelne tekst).

Komisjoni dokument, milleks on komisjoni ettepanek ühenduse õigusesse ülevõtmise kohta, on kuupäevast 8. märts 2010. Järelikult on dokumendi koostamiseks kulunud rohkem kui kaks aastat. Millega on kõnealune viivitus põhjendatav?

On ilmselge, et niisugune olukord, mis on muutunud väga sagedaseks Euroopa Liitu mõjutavate konventsioonide ülevõtmise puhul, ei saa jätkuda. Kiirus otsuste tegemisel on liidu toimimise tõhususe kohustuslik nõue.

Kolm institutsiooni (komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament) peavad leidma korraliku lahenduse, et vältida menetluse aeglust ning täita Lissaboni lepingu üks peamine eesmärk, mis seisneb otsustusprotsessi lihtsustamises ja kiiruses. Kõnealune juhtum, mis esitatakse heakskiidu saamiseks, on tõend selle kohta, et miski ei toimi ja et olukorra parandamiseks tuleb võtta kiireloomulisi meetmeid.

Raportöör soovib ühtlasi tuletada meelde ja rõhutada asjaolu, et Lissaboni leping jõustus 2009. aasta detsembris. Seoses kalanduskomisjoni uute volitustega peaks Euroopa Parlament olema edaspidistel tulevaste rahvusvaheliste konventsioonide üle peetavatel läbirääkimistel hästi esindatud. 2007. ja 2008. aastal Euroopa Parlament esindatud ei olnud. Euroopa Parlament on valmis andma oma pädevuste raames nõusoleku, kuid soovib samal ajal tuletada nõukogule ja komisjonile meelde uusi menetlusnõudeid ning vajadust austada Euroopa Parlamendi uusi volitusi.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

29.9.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Õigusteave - Privaatsuspoliitika