Procedură : 2010/0042(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0262/2010

Texte depuse :

A7-0262/2010

Dezbateri :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0364

RECOMANDARE     ***
PDF 158kWORD 74k
1.10.2010
PE 441.261v02-00 A7-0262/2010

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificării la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Jarosław Leszek Wałęsa

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a modificării la Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (11076/2010),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0181/2010),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A7-0262/2010),

1.  își dă aprobarea cu privire la modificarea Convenției;

2.  solicită Consiliului și Comisiei să instituie, înainte de deschiderea negocierilor cu privire la revizuirea dispozițiilor în cadrul organizațiilor de pescuit regionale care urmează să fie realizată de către UE, sistemele necesare pentru asigurarea participării corespunzătoare la acest proces a observatorilor Parlamentului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest.


EXPUNERE DE MOTIVE

Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest a fost semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1979, după depunerea pe lângă Guvernul Canadei a instrumentelor de ratificare, acceptare și aprobare de către șapte semnatari.

Obiectivul prioritar al NAFO este de a contribui, prin intermediul consultărilor și cooperării, la utilizarea în mod optim și la conservarea și administrarea rațională a resurselor piscicole din zona Convenției NAFO și de a formula recomandări pentru colaborarea internațională în vederea îmbunătățirii gestionării sustenabile a resurselor marine în marea liberă pe baza principiilor fundamentale ale cercetării științifice.

Părțile contractante ale convenției au adoptat „Modificarea Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest” (denumită în continuare „modificarea”) cu ocazia reuniunilor anuale ale NAFO din 2007 (versiunea în limba engleză) și din 2008 (versiunea în limba franceză).

Modificarea revizuiește convenția în profunzime, în primul rând pentru a o alinia la alte convenții regionale și instrumente internaționale, precum și cu scopul de a încorpora concepte moderne privind gestionarea pescuitului.

Astfel, modificarea eficientizează structura organizației, introduce definiții clare privind responsabilitățile părților contractante, ale statelor de pavilion și ale statelor de port și prevede un proces de luare a deciziilor mai coerent.

(1) Structura NAFO a fost eficientizată cu scopul de a satisface într-o mai mare măsură nevoile organizației. Mai precis, cele două organisme însărcinate cu luarea de decizii în structura actuală, consiliul general și comisia pentru pescuit, au fuzionat.

(2) Formula pentru contribuția bugetară a fost modernizată cu scopul de a reflecta principiul „utilizatorul plătește” în legătură cu serviciile furnizate părților contractante ale NAFO.

(3) Au fost introduse noi definiții privind obligațiile părților contractante, ale statelor de pavilion și ale statelor de port, în conformitate cu progresele la nivel internațional, cu scopul de a clarifica drepturile și obligațiile părților contractante ale NAFO.

(4) Procesul de luare a deciziilor a fost revizuit, în special pentru a clarifica obligațiile părților contractante care doresc să formuleze obiecții la măsurile de conservare și gestionare adoptate de NAFO.

(5) Stabilirea unei noi proceduri de soluționare a litigiilor în cadrul convenției va oferi posibilitatea unei soluționări rapide a litigiilor, ceea ce ar fi în interesul Uniunii Europene.

Având în vedere posibilitățile de pescuit de care beneficiază Uniunea Europeană în temeiul convenției, raportorul consideră că este în interesul UE să aprobe modificarea la convenție propusă.

Cu toate acestea, raportorul ar trebui să menționeze problema esențială ridicată de aprobarea convenției.

Părțile contractante ale convenției au adoptat „Modificarea Convenției asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest” (denumită în continuare „modificarea”) cu ocazia reuniunilor anuale ale NAFO din 2007 (versiunea în limba engleză) și din 2008 (versiunea în limba franceză).

Documentul COM - propunerea Comisiei de transpunere în legislația comunitară - datează din 8 martie 2010. Prin urmare, au fost necesari mai bine de doi ani pentru redactarea documentului. Cum poate fi justificată această întârziere?

Este evident că această situație, care a devenit una obișnuită în cazul transpunerii convențiilor care un impact asupra Uniunii Europene, nu poate continua. Rapiditatea în luarea deciziilor este o cerință esențială pentru ca Uniunea să funcționeze în mod eficient.

Cele trei instituții (Comisia, Consiliul și Parlamentul) trebuie să găsească o soluție viabilă pentru a evita ca procedura să fie lentă și pentru a realiza unul dintre obiectivele principale ale Tratatului de la Lisabona - simplificarea și accelerarea procesului de luare a deciziilor. Cazul de față, care va fi prezentat spre aprobare, reprezintă dovada că ceva nu funcționează cum trebuie și că este necesară adoptarea de măsuri urgente în vederea remedierii situației.

De asemenea, raportorul ar dori să reamintească și să sublinieze intrarea în vigoare, în decembrie 2009, a Tratatului de la Lisabona. În contextul noilor competențe ale Comisiei pentru pescuit, Parlamentul European ar trebui să fie bine reprezentat în cadrul negocierilor ulterioare privind viitoarele convenții internaționale. În 2007 și 2008 Parlamentul European nu a fost reprezentat. Instituția este dispusă să își dea acordul în limita competențelor sale, dar, în același timp, ar vrea să atragă atenția Consiliului și Comisiei asupra noilor cerințe procedurale și a necesității de a respecta noile competențe ale Parlamentului European.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Elisabetta Gardini, Potito Salatto

Aviz juridic - Politica de confidențialitate