ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie

1.10.2010 - (11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE)) - ***

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa

Postup : 2010/0042(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0262/2010
Predkladané texty :
A7-0262/2010
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o schválení zmien a doplnení k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku v mene Európskej únie

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11076/2010),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7‑0181/2010),

–   so zreteľom na články 81 a 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0262/2010),

1.  súhlasí so schválením zmien a doplnení k dohovoru;

2.  žiada Radu a Komisiu, aby pred začiatkom rokovaní o revízii ustanovení v rámci regionálnych organizácií pre rybolov, ktoré musí uskutočniť EÚ, vypracovali systémy potrebné na zabezpečenie primeranej účasti pozorovateľov Parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku bol podpísaný 24. októbra 1978 v Ottawe a vstúpil do platnosti 1. januára 1979 potom, ako sedem signatárskych štátov uložilo u kanadskej vlády dokumenty o ratifikácii, prijatí a schválení.

Hlavným cieľom Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) je prispievať formou konzultácií a spolupráce k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane rybolovných zdrojov v oblasti dohovoru NAFO a k podpore myšlienky medzinárodnej spolupráce v záujme zlepšenia udržateľného riadenia morských zdrojov na otvorenom mori, založeného na zásadách vedeckého výskumu.

Zmluvné strany dohovoru prijali na výročných schôdzach NAFO v roku 2007 (v anglickej verzii) a v roku 2008 (vo francúzskej verzii) zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (ďalej len „zmeny a doplnenia“).

Tieto zmeny a doplnenia znamenajú podrobnú revíziu dohovoru a ich prvoradým cieľom je jeho lepšie zosúladenie s inými regionálnymi dohovormi a medzinárodnými nástrojmi a začlenenie moderných koncepcií riadenia rybolovu.

Prostredníctvom zmien a doplnení sa teda zjednodušuje štruktúra organizácie a zavádza sa

jasné vymedzenie povinností zmluvných strán, vlajkových štátov a prístavných štátov a súdržnejší postup pri rozhodovaní.

(1) Štruktúra NAFO sa zjednodušila, aby lepšie zodpovedala potrebám organizácie. Predovšetkým dva rozhodovacie orgány súčasnej štruktúry, Generálna rada a Komisia pre rybolov, sa zlúčili do jedného orgánu.

(2) Vzorec na prispievanie do rozpočtu sa modernizoval, aby v súvislosti so službami, ktoré sa poskytujú zmluvným stranám NAFO, odrážal zásadu „platí užívateľ“.

(3) V súlade s medzinárodným vývojom sa zaviedlo nové vymedzenie povinností zmluvných strán, vlajkových štátov a prístavných štátov, aby sa poskytli jasné usmernenia o právach a povinnostiach zmluvných strán NAFO.

(4) Preskúmal sa postup rozhodovania, predovšetkým aby sa objasnili povinnosti zmluvných strán, keď chcú vzniesť námietku proti opatreniam na ochranu a riadenie, ktoré prijala NAFO.

(5) Nový postup urovnávania sporov ustanovený v rámci dohovoru umožní rýchle riešenie sporov, čo je v záujme Európskej únie.

Spravodajca sa domnieva, že vzhľadom na rybolovné možnosti, ktoré pre Európsku úniu z dohovoru vyplývajú, je v záujme EÚ schváliť navrhované zmeny a doplnenia k dohovoru.

Spravodajca by však rád spomenul kľúčový problém, ktorý súvisí so schválením dohovoru.

Zmluvné strany dohovoru prijali na výročných schôdzach NAFO v roku 2007 (v anglickej verzii) a v roku 2008 (vo francúzskej verzii) zmeny a doplnenia k Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku.

Dokument KOM, ktorý je návrhom Komisie na transpozíciu práva Spoločenstva, má dátum 8. marca 2010. Uplynuli teda viac než dva roky, kým vznikol návrh dokumentu. Ako sa dá odôvodniť tento odklad?

Je zrejmé, že takáto situácia, ktorá sa stáva veľmi bežnou, keď ide o transpozíciu dohovorov s vplyvom na Európsku úniu, nemôže ďalej pokračovať. Rýchlosť prijímania rozhodnutí je v záujme efektívneho fungovania Únie nevyhnutnou požiadavkou.

Tri hlavné inštitúcie (Komisia, Rada a Parlament) musia nájsť seriózne riešenie, ktoré zabráni pomalým postupom, aby sa dosiahol jeden z hlavných cieľov Lisabonskej zmluvy, t. j. zjednodušenie a zrýchlenie procesu prijímania rozhodnutí. Tento prípad, ktorý sa predloží na schválenie, je dôkazom, že niečo nefunguje a že je nutné prijať opatrenia na nápravu.

Spravodajca by chcel takisto pripomenúť a zdôrazniť fakt, že v decembri 2009 vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. V súvislosti s novými právomocami, ktoré nadobudol Výbor pre rybné hospodárstvo, by mal byť Európsky parlament náležite zastúpený v ďalších rokovaniach o budúcich medzinárodných dohovoroch. V roku 2007 a 2008 Európsky parlament zastúpený nebol. Táto inštitúcia chce dať súhlas v rámci svojich právomocí, zároveň by však chcela Rade a Komisii pripomenúť nové procedurálne požiadavky a nutnosť rešpektovať nové právomoci Európskeho parlamentu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

29.9.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabetta Gardini, Potito Salatto