PRIPOROČILO o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

1. 10. 2010 - (11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Jarosław Leszek Wałęsa

Postopek : 2010/0042(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0262/2010
Predložena besedila :
A7-0262/2010
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

(11076/2010 – C7‑0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Postopek privolitve)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (11076/2010),

–   ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 43(2) v zvezi s členom 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7- 0181/2010),

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo (A7‑0262/2010),

1.  se strinja s predlaganimi spremembami konvencije;

2.  zahteva, naj Svet in Komisija oblikujeta sheme za zagotavljanje ustreznega sodelovanja opazovalcev Parlamenta, preden se začnejo pogajanja o reviziji določb v okviru regionalnih ribiških organizacij, ki jo mora opraviti EU;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter Organizaciji za ribištvo severozahodnega Atlantika.

OBRAZLOŽITEV

Konvencija o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika je bila podpisana v Ottawi 24. oktobra 1978 in je začela veljati 1. januarja 1979 po tem, ko so bili pri kanadski vladi vloženi instrumenti ratifikacije, sprejetja in odobritve sedmih podpisnic.

Glavni cilj Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika je, da s posvetovanjem in sodelovanjem prispeva h kar najboljši uporabi ter smotrnemu upravljanju in ohranjanju ribolovnih virov na območju konvencije Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika ter da spodbuja ideje za mednarodno sodelovanje, s katerim bi se izboljšalo trajnostno upravljanje morskih virov na odprtem morju, ki bi temeljilo na znanstvenih raziskavah.

Pogodbenice konvencije so na letnih srečanjih Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika leta 2007 (angleška različica) in leta 2008 (francoska različica) sprejele spremembo konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (sprememba).

V spremembi so konvencijo celovito proučili predvsem z namenom, da bi jo bolj uskladili z drugimi regionalnimi konvencijami in mednarodnimi instrumenti ter da bi v upravljanje ribištva vključili sodobne zasnove.

Sprememba zajema strukturo organizacije in uvaja jasno opredeljene odgovornosti pogodbenic, držav zastave in držav pristanišč ter zagotavlja skladnejši postopek sprejemanja odločitev.

(1) Struktura Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika je bila poenostavljena, da bi bolj ustrezala organizacijskim potrebam. Organa v sedanji strukturi, ki sprejemata odločitve, tj. razširjeni svet in komisija za ribištvo, sta bila združena v en organ.

(2) Formula za prispevek v proračun je bila posodobljena, da odraža načelo „uporabnik plača“ v zvezi s storitvami, nudenimi pogodbenicam Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika.

(3) Uvedene so bile nove opredelitve glede obveznosti pogodbenic, držav zastave in držav pristanišč v skladu z mednarodnim razvojem, da bi se zagotovile jasne smernice o pravicah in obveznostih pogodbenic Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika.

(4) Pregledan je bil postopek odločanja, zlasti zaradi večje jasnosti v zvezi z obveznostmi pogodbenic, ki želijo ugovarjati ukrepom za ohranjanje in upravljanje, ki jih je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika.

(5) Z novim postopkom za reševanje sporov, uvedenim na podlagi konvencije, bo mogoče hitro reševati spore, kar je v interesu Evropske unije.

Ob upoštevanju možnosti za ribolov, ki jih ima Evropska unija po tej konvenciji, poročevalec meni, da je v njenem interesu, da sprejme predlagano spremembo konvencije.

Omeniti pa želi tudi ključno vprašanje, ki ga sproži odobritev konvencije.

Pogodbenice konvencije so na letnih srečanjih Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika leta 2007 (angleška različica) in leta 2008 (francoska različica) sprejele spremembo konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika (sprememba).

Dokument Komisije, v katerem je njen predlog prenosa v zakonodajo Unije, nosi datum 8. marec 2010. Priprava osnutka dokumenta je torej potekala dve leti. Kako se to lahko upraviči?

Očitno je, da se ta praksa, ki je postala stalnica pri prenosu konvencij, ki zadevajo Evropsko unijo, ne more nadaljevati. Hitro odločanje je za učinkovito delovanje Unije nepogrešljivo.

Tri institucije (Komisija, Svet in Parlament) morajo najti resno rešitev, da bi se izognili počasnosti postopka, s čimer bi izpolnile enega glavnih ciljev Lizbonske pogodbe, to je poenostavljen in hiter postopek sprejemanja odločitev. Sedanji primer, ki bo vložen v odobritev, je dokaz, da nekaj ne deluje in da je treba nujno sprejeti ukrepe za izboljšanje razmer.

Poročevalec tudi opozarja in poudarja, da je začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe december 2009. Evropski parlament bi moral biti na prihajajočih pogajanjih o prihodnjih mednarodnih konvencijah dobro zastopan, ker je Odbor za ribištvo dobil nova pooblastila. V letih 2007 in 2008 Evropski parlament ni bil zastopan. V okviru svojih pristojnosti bo z veseljem odobril konvencijo, hkrati pa bi rad opozoril Svet in Komisijo na nove postopkovne zahteve ter da je treba upoštevati nove pristojnosti Evropskega parlamenta.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

29.9.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Ole Christensen, Chris Davies

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Elisabetta Gardini, Potito Salatto