Eljárás : 2010/0054(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0263/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0263/2010

Viták :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 4.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0368

JELENTÉS     ***I
PDF 842kWORD 591k
4.10.2010
PE 445.691v02-00 A7-0263/2010

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Költségvetési Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadók: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini

(51. cikk – Közös bizottsági ülések)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0085),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelynek megfelelően a Bizottság benyújtotta a javaslatot a Parlamentnek (C7–0086/2010),

–   tekintettel az EUMSz. 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság , valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7‑0263/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások és az Európai Külügyi Szolgálatnak az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat szerinti létrehozása figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

 

1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Tanács 2009. október 29–30-i következtetései szerint az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat szerint az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre.

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. E tekintetben az EKSZ teljes egészében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a költségvetési rendelet 145–147. cikkében előírt eljárások hatálya alá tartozik. Az EKSZ teljes mértékben együttműködik a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben rendelkezésükre bocsát minden további szükséges információt, többek között az érintett testületek ülésein való részvétel révén. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre. Tekintettel e struktúra újszerűségére, jól kidolgozott intézkedéseket kell alkalmazni az átláthatóság, valamint a költségvetési és pénzügyi elszámoltathatóság érdekében.

 

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az EKSZ-en belül a főképviselőnek felelősséggel tartozó költségvetési és igazgatási főigazgató feladatának kell lennie az EKSZ igazgatása és belső költségvetésének végrehajtása. A meglévő keretek között eljárva követi az EU költségvetése III. szakaszának azon részére alkalmazandó adminisztratív szabályokat, amelyek a többéves pénzügyi keret V. fejezete alá tartoznak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)Az EKSZ Ellenőrzési osztályának meg kellene vizsgálnia az Unió küldöttségeinek működését, és közvetlenül az ügyvezető főtitkár alá van rendelve.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(3c) Az Európai Tanács 2009. október 29–30-i ülésén meghatározott iránymutatások alapján az EKSZ létrehozására vonatkozó vezérelvnek a költségvetési semlegességet célzó költséghatékonyságnak kell lennie.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes szabályok lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az uniós küldöttségek működési előirányzatainak végrehajtását.

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes intézkedések lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse az uniós küldöttségek igazgatási előirányzatainak végrehajtását.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Szükséges biztosítani az uniós küldöttségek működésének folytonosságát, és különösen a külső segély küldöttségek általi igazgatásának folytonosságát és hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy átruházza az operatív kiadások költségvetési végrehajtásával kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint különálló intézményhez tartozó uniós küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben a Bizottság a költségvetést közvetlen centralizált irányítással hajtja végre, lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az uniós küldöttségvezetőknek történő átruházott felhatalmazás révén is megtegye. A belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért továbbra is a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kell felelnie, míg a belső igazgatási és kontrollrendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a források és a küldöttségeiken belüli műveletek igazgatásáért az uniós küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel kapcsolatban évente kétszer kell jelentést tenniük.

(5) Szükséges biztosítani az uniós küldöttségek működésének folytonosságát, és különösen a külső segély küldöttségek általi igazgatásának folytonosságát és hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy átruházza az operatív kiadások költségvetési végrehajtásával kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint különálló intézményhez tartozó uniós küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben a Bizottság a költségvetést közvetlen centralizált irányítással hajtja végre, lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az uniós küldöttségvezetőknek történő átruházott felhatalmazás révén is megtegye. A belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért továbbra is a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kell felelnie, míg a belső igazgatási és kontrollrendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a források és a küldöttségeiken belüli műveletek igazgatásáért az uniós küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel kapcsolatban évente kétszer kell jelentést tenniük. Ennek a felhatalmazásnak bármikor visszavonhatónak kell lennie, a Bizottságra vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A költségvetés teljes bizottsági szakaszáért – ideértve az uniós küldöttségvezetőknek továbbadott előirányzatokhoz kapcsolódó számviteli műveleteket is – továbbra is a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője felel. Ezért pontosítani kell, hogy a feladatok bármilyen átfedésének elkerülése érdekében az EKSZ számvitelért felelős tisztviselőjének feladatai kizárólag a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszát érintik.

(8) A költségvetés teljes bizottsági szakaszáért, valamint az EKSZ-re vonatkozó szakaszáért továbbra is a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője felel.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Annak érdekében, hogy biztosítsák az európai uniós költségvetés végrehajtásának demokratikus ellenőrzését, az uniós küldöttségvezetők által benyújtott, a küldöttségen belül kialakított belső igazgatási és kontrollrendszerekre vonatkozó megbízhatósági nyilatkozatokat az éves tevékenységi jelentéseikhez kell mellékelni, majd másolatban az Európai Parlamentnek továbbítani.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet alkalmazásában az „Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője” kifejezést az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkében a főképviselő számára meghatározott különböző feladatkörökkel összhangban kell értelmezni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10c) Az Európai Fejlesztési Alapnak az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal folytatott fejlesztési együttműködés elősegítését szolgáló legfontosabb uniós pénzügyi eszközként az Európai Unió általános költségvetése és az általános költségvetési rendelet hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 1 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

1 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1) Az 1. cikk második albekezdésében a szöveg „a Gazdasági és Szociális Bizottság” kifejezés előtt „az Európai Külügyi Szolgálat” kifejezéssel egészül ki.

1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

1. E rendelet meghatározza az Európai Unió általános költségvetésének („a költségvetés”) megállapítására és végrehajtására, valamint az elszámolások bemutatására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

                

2. E rendelet alkalmazásában az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága és az Európai Számvevőszék az Unió intézményeinek tekintendők. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az európai ombudsman, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az Unió intézményeinek tekintendők.

 

E rendelet alkalmazásában az Európai Központi Bank nem tekintendő uniós intézménynek.

 

3. E rendelet alkalmazásában „a Közösségekre”, illetve „az Unióra” történő bármely hivatkozást az Európai Unióra és az Európai Atomenergia-közösségre történő hivatkozásként kell érteni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 3 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja az általa kezelt költségvetésből származó források kedvezményezettjeire vonatkozó információkat, amennyiben a költségvetés végrehajtása az 53a. cikk szerint centralizált alapon történik, más igazgatási módok esetében pedig a finanszírozás kedvezményezettjeire vonatkozó azon információkat, amelyeket a költségvetés lebonyolításának feladataival megbízott jogalanyoktól kapott.”.

„A Bizottság megfelelő módon rendelkezésre bocsátja a költségvetésből származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozóan általa birtokolt információkat, amennyiben a költségvetés végrehajtása centralizált alapon közvetlenül a Bizottság osztályai által vagy az 51. cikk második bekezdésének megfelelően az Unió küldöttségei által történik, más igazgatási módok esetében pedig a finanszírozás kedvezményezettjeire vonatkozó azon információkat, amelyeket a költségvetés lebonyolításának feladataival megbízott jogalanyoktól kapott.”

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

31 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4) A 31. cikk első bekezdésében a szöveg „a Gazdasági és Szociális Bizottság” kifejezés előtt „az Európai Külügyi Szolgálat” kifejezéssel egészül ki.

4) A 31. cikk első bekezdésében a szöveg „a Tanács” kifejezés előtt „az Európai Tanács” kifejezéssel, a „megtervezik a bevételeiket” kifejezés előtt az „és az Európai Külügyi Szolgálat” kifejezéssel egészül ki.

 

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

31 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a) A 31. cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az EKSZ megtervezi bevételeit és kiadásait, és a becsléseket minden év július 1-jéig megküldi a Bizottságnak. A főképviselő konzultál a fejlesztési politikáért felelős biztossal, a szomszédsági politikáért felelős biztossal, valamint a nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztossal a hatáskörükbe tartozó ügyekről.”

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 b pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

33 cikk – 3 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b) A 33. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

3. A 2010/427/EU tanácsi határozat 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban és az Unió külső fellépéseire szánt költségvetés átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság a költségvetési tervezetével együtt egy olyan munkadokumentumot is továbbít a költségvetési hatóságnak, amely összesített formában tartalmazza:

 

a) az Unió külső fellépéseivel kapcsolatos valamennyi működési és igazgatási kiadást, beleértve a tagállamok KBVP-missziókkal kapcsolatos kiadásait, továbbá az „Athena-mechanizmuson” és az induló alapon keresztül finanszírozott kiadásokat, valamint az előző év során minden egyes különmegbízott, különleges képviselő, misszióvezető vagy más hasonló tisztségviselő munkájával járó költségeket;

 

b) az EKSZ előző évi összes igazgatási kiadását küldöttségek szerint és az EKSZ központi igazgatására lebontva, valamint a működési költségek kimutatását földrajzi területenként és, tematikus lebontásban, küldöttségek és kiküldetés szerint.

 

Ezen felül a melléklet:

 

a) minden besorolási kategória minden fokozata számára megmutatja az Unió egyes küldöttségeiben és az EKSZ központi igazgatásában található álláshelyek számát, valamint az állandó és ideiglenes álláshelyek számát, beleértve a költségvetési előirányzatok keretei között engedélyezett szerződéses és helyi alkalmazottakat is;

b) a besorolási fokozatok és kategóriák szerint kimutatja az alkalmazottak számának bármilyen, az előző évhez viszonyított növekedését vagy csökkenését az EKSZ központi igazgatásában és az Unió küldöttségei egészében;

c) kimutatja a pénzügyi évre engedélyezett álláshelyek száma mellett az előző évre engedélyezett álláshelyek számát is, valamint a tagállamokból, a Tanácstól és a Bizottságtól kihelyezett diplomaták által betöltött álláshelyek számát;

a költségvetés-tervezet bemutatásakor az Európai Unió küldöttségeiben dolgozó személyzetet részletesen ismerteti az alábbiak szerint: földrajzi terület, ország és kiküldetés szerinti megoszlás, megkülönböztetve: a létszámtervben szereplő álláshelyeket, a szerződéses alkalmazottakat, a kirendelt nemzeti szakértőket, a költségvetés-tervezetben más típusú személyzet számára kért előirányzatokat az ezen előirányzatok keretén belül alkalmazható teljes munkaidős, egyenértékű személyzetre vonatkozó megfelelő becslésekkel.”

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 c pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

41 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c) A 41. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"1a. Az Európai Fejlesztési Alapokhoz tartozó összes bevételnek és kiadásnak külön költségvetési tétel alá kell tartoznia a Bizottságra vonatkozó szakaszban.”

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 d pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

46 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4d) a 46. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

“(5a) a közös kül- és biztonságpolitika (a továbbiakban: „KKBP”) működési kiadásainak teljes összegét egyetlen, KKBP elnevezésű költségvetési alcímben kell szerepeltetni. A KKBP kiadásainak teljes összegét a KKBP költségvetési fejezetének jogcímcsoportjai alá fogják besorolni. E jogcímcsoportokban olyan jogcímek kapnak majd helyet, amelyek legalább a fő küldöttségek KKBP kiadásait fedezik.”

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 5 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

50 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5) Az 50. cikk első bekezdése a következő mondattal egészül ki:

5) Az 50. cikk első bekezdése a következő mondatokkal egészül ki:

„A Bizottsággal azonban részletes szabályokról lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt működési előirányzatainak végrehajtását.”.

„A Bizottsággal azonban részletes intézkedésekről lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek igazgatási előirányzatainak végrehajtását.

 

Ezeknek az intézkedéseknek semmiben nem szabad eltérniük a költségvetési rendelet rendelkezéseitől és végrehajtási szabályaitól.”

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 6 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

51 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

„A Bizottság azonban a saját szakaszának előirányzatait érintő költségvetési végrehajtási hatásköreit átruházhatja az uniós küldöttségvezetőkre. Amennyiben az uniós küldöttségvezetők a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként járnak el, a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizottsági szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint a Bizottság összes többi, átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

„A Bizottság azonban a saját szakaszának működési előirányzatait érintő költségvetési végrehajtási hatásköreit átruházhatja az uniós küldöttségvezetőkre. Erről egyidejűleg értesíti az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is. Amennyiben az uniós küldöttségvezetők a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként járnak el, a költségvetés végrehajtására vonatkozó bizottsági szabályokat alkalmazzák, valamint ugyanazok a feladatok, kötelezettségek és elszámoltathatóság vonatkozik rájuk, mint a Bizottság összes többi, átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjére.

 

A Bizottság a saját szabályaival összhangban visszahívhatja a küldöttséget.

A második bekezdés alkalmazásában az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője meghozza az uniós küldöttségek és a bizottsági szervezeti egységek közötti együttműködéséhez szükséges intézkedéseket.”.

A második bekezdés alkalmazásában az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője meghozza az uniós küldöttségek és a bizottsági szervezeti egységek közötti együttműködéséhez szükséges intézkedéseket.”

 

 

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

59 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) Amennyiben az 51. cikk második bekezdésének megfelelően az uniós küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottságot tekintik saját intézményüknek, ha engedélyezésre jogosult tisztviselőként ellátott feladataik ezt szükségessé teszik.”.

„(5) Amennyiben az 51. cikk második bekezdésének megfelelően az uniós küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottság hatásköre alá esnek, amely felelős az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők feladatainak és felelősségi körének meghatározásáért, gyakorlásáért, irányításáért és jóváhagyásáért. A Bizottság erről egyidejűleg értesíti az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

60 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a) A 60. cikk (7) bekezdésének második albekezdése a következő mondattal egészül ki:

 

„Az éves tevékenységi jelentést is a költségvetési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.”

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

60 a. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"60 a. cikk

(1) Amennyiben az uniós küldöttségvezetők az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, a források megfelelő felhasználása vonatkozásában szorosan együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák különösen a pénzügyi műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét, a források igazgatása során a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét.

"60 a. cikk

(1) Amennyiben az uniós küldöttségvezetők az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, a források megfelelő felhasználása vonatkozásában szorosan együttműködnek a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák különösen a pénzügyi műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét, a források igazgatása során a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének tiszteletben tartását, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét.

Ennek érdekében meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott költségvetés végrehajtásának vonatkozásában megelőzzenek minden, a Bizottság felelősségét esetlegesen veszélyeztető helyzetet, valamint minden olyan érdek- vagy prioritásellentétet, amely hatással van a rájuk átruházott pénzgazdálkodási feladatok végrehajtására.

Ennek érdekében meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy a rájuk átruházott költségvetés végrehajtásának vonatkozásában megelőzzenek minden, a Bizottság felelősségét esetlegesen veszélyeztető helyzetet, valamint minden olyan prioritásellentétet, amely hatással lehet a rájuk átruházott pénzgazdálkodási feladatok végrehajtására.

 

 

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják az illetékes bizottsági szervezeti egységet, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság és az EKSZ illetékes főigazgatóit. Ők megteszik a megfelelő lépéseket a helyzet orvoslására.

(2) Amennyiben egy uniós küldöttségvezető a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez fordul. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(2) Amennyiben egy uniós küldöttségvezető a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez fordul. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(3) Az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségvezetők évente kétszer tesznek jelentést felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjüknek, hogy ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket a 60. cikk (7) bekezdésében említett éves tevékenységi jelentésébe. Ez az uniós küldöttségvezetők által évente kétszer benyújtott jelentés információkat tartalmaz a küldöttségükön létrehozott belső igazgatási és kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről, valamint a rájuk átruházott műveletek igazgatásáról.

(3) Az Unió küldöttségeinek az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró vezetői évente jelentést tesznek a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjüknek, éves tevékenységi jelentés formájában, értelemszerűen alkalmazva a 60. cikk (7) bekezdését, hogy ez utóbbi belefoglalhassa jelentésüket az éves tevékenységi jelentésébe. A küldöttségek vezetőinek éves tevékenységi jelentései és a 66. cikk (3a) bekezdése szerinti igazoló nyilatkozatok mellékletként csatolandók a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő éves jelentéséhez, amelyet a 60. cikk (7) bekezdésének megfelelően továbbítanak az Európai Parlamentnek.

 

A küldöttségek vezetői felkérésre jelentést tesznek költségvetési feladataik ellátásáról az Európai Parlament illetékes bizottságának.

 

Ez az uniós küldöttségvezetők által benyújtott időközi éves jelentés információkat tartalmaz a küldöttségükön belül létrehozott belső igazgatási és kontrollrendszerek hatékonyságáról és eredményességéről, valamint a rájuk átruházott műveletek igazgatásáról.

(4) Az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult uniós küldöttségvezetők a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének bármely kérelmére válaszolnak.

(4) Az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult uniós küldöttségvezetők a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének, illetve az Európai Parlament illetékes bizottságának bármely kérelmére válaszolnak.

 

(5) A Bizottság biztosítja, hogy az átruházott felhatalmazások ne érintsék hátrányosan az Európai Parlament mentesítési eljárását, amellyel összefüggésben a Bizottság teljes körű felelősséget vállal az EKSZ működési költségvetése vonatkozásában.”

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

61 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10) A 61. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az EKSZ számvitelért felelős tisztviselőjének feladatai kizárólag a költségvetés EKSZ által végrehajtott, EKSZ-re vonatkozó szakaszát érintik.”.

törölve

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 pont – a pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

66 cikk – 3 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

"(3a) Az uniós küldöttségvezetők számára történő átruházás esetén a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő felel a létrehozandó belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért, valamint e rendszerek hatékonyságáért és eredményességéért. A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő utasításainak megfelelően az uniós küldöttségvezetők felelnek e rendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a felelősségük alá tartozó források és az uniós küldöttségen végrehajtott műveletek igazgatásáért.

"(3a) Az uniós küldöttségvezetők számára történő átruházás esetén a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő felel a létrehozandó belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért, valamint e rendszerek hatékonyságáért és eredményességéért. A felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő utasításainak megfelelően az uniós küldöttségvezetők felelnek e rendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a felelősségük alá tartozó források és az uniós küldöttségen végrehajtott műveletek igazgatásáért. Hivatalba lépésük előtt specifikus képzéseken kell részt venniük az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladataival és kötelezettségeivel, valamint a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban.

Az uniós küldöttségvezetők az e bekezdés első albekezdése szerinti feladatokról a 60a. cikk (3) bekezdésének megfelelően tesznek jelentést.

Az uniós küldöttségvezetők az e bekezdés első albekezdése szerinti feladatokról a 60a. cikk (3) bekezdésének megfelelően tesznek jelentést.

Az uniós küldöttségvezetők minden évben megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be a küldöttségen kialakított belső igazgatási és kontrollrendszerekről a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselője számára annak érdekében, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő elkészíthesse saját megbízhatósági nyilatkozatát.”.

Az uniós küldöttségvezetők minden évben megbízhatósági nyilatkozatot nyújtanak be a küldöttségen kialakított belső igazgatási és kontrollrendszerekről, valamint a rájuk átruházott műveletek igazgatásáról, és azok eredményéről a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselője számára annak érdekében, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő elkészíthesse saját megbízhatósági nyilatkozatát. Ez, a küldöttségvezető éves tevékenységi jelentésével együtt mellékletként csatolandó a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő éves tevékenységi jelentéséhez, amely továbbításra kerül az Európai Parlamenthez.”

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 pont – b pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

66 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) Amennyiben az uniós küldöttségvezetők az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, az e bekezdésben említett esetek vonatkozásában a Bizottság által az e cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület rendelkezik hatáskörrel.

„(5) Amennyiben az uniós küldöttségvezetők az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, az e bekezdésben említett esetek vonatkozásában a Bizottság által az e cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testület rendelkezik hatáskörrel.

Ha a testület rendszerbeli problémákat észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést küld az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének, feltéve hogy utóbbi nem az érintett személy, továbbá a belső ellenőrnek.

Ha a testület rendszerbeli problémákat észlel, úgy ajánlásokat tartalmazó jelentést küld az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének, feltéve hogy utóbbi nem az érintett személy, továbbá a belső ellenőrnek.

A testület véleménye alapján a Bizottság felkérheti az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy kinevező hatóságként eljárva kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy anyagi felelősség megállapítására az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők ellen, amennyiben a szabálytalanságok a rájuk átruházott bizottsági hatásköröket érintik. Ilyen esetben a főképviselő a személyzeti szabályzattal összhangban meghozza a szükséges intézkedéseket.”.

A testület véleménye alapján a Bizottság felkéri az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy kinevező hatóságként eljárva kezdeményezzen eljárást a fegyelmi vagy anyagi felelősség megállapítására az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők ellen, amennyiben a szabálytalanságok a rájuk átruházott bizottsági hatásköröket érintik. Ilyen esetben a főképviselő gondoskodik a fegyelmi eljárás végrehajtásáról és/vagy a kártérítés megfizettetéséről, a Bizottság ajánlásának megfelelően.

 

Ez értelemszerűen vonatkozik a tagállamok hatóságaira a kirendelt alkalmazottak, valamint a tagállamok diplomáciai szolgálataitól érkező szerződéses alkalmazottak tekintetében. A küldő tagállamra hárul minden, a felelősséget megállapító határozatot követő három éven belül be nem szedett összeg terhe.”

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

85 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12) A 85. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

12) A 85. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Az EKSZ belső ellenőrzésének alkalmazásában az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségvezetők a rájuk átruházott pénzgazdálkodás vonatkozásában a Bizottság belső ellenőrének ellenőrzési hatásköre alá tartoznak.

A koherencia, az eredményesség és a költséghatékonyság érdekében a Bizottság belső ellenőre az EKSZ belső ellenőreként is eljár a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszának költségvetési végrehajtása tekintetében.”.

„A Bizottság belső ellenőrének ugyanaz – az 1. cikkben említett – felelőssége az EKSZ-t illetően, mint a Bizottság szervezeti egységeinek esetében.”

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

126 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a) A 126. cikk (1) bekezdése a következő ca) ponttal egészül ki:

„(ca) A tőke nagyságának változásáról készített kimutatás, amely részletesen tartalmazza az év során bekövetkezett növekedést és csökkenést minden olyan nyugdíjrendszer esetében, amely szerepel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben.”

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 b pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

146 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) A 146. cikk (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. Az 1. cikk (2) bekezdése szerinti uniós intézmények az Európai Parlament számára, annak kérésére, benyújtanak minden, a mentesítési eljárás adott pénzügyi évre történő szabályszerű alkalmazásához szükséges információt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkével összhangban.”

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 c pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

147 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„147a. cikk

 

Az EKSZ teljes egészében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a költségvetési rendelet 145–147. cikkében előírt eljárások hatálya alá tartozik. Az EKSZ teljes mértékben együttműködik a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben rendelkezésükre bocsát minden további szükséges információt, többek között az érintett testületek ülésein való részvétel révén.”

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

165 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Az 53a. cikk értelmében a fellépések kedvezményezett harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek általi végrehajtása a Bizottság részletes vizsgálatának tárgya.”.

A fellépések kedvezményezett harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek általi végrehajtása a Bizottság részletes vizsgálatának tárgya.”

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 15 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

185 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15) A 185. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"3. A Bizottság belső ellenőre ugyanolyan hatáskört gyakorol az (1) bekezdésben említett szervek felett, mint a Bizottság szervezeti egységei, illetve az uniós küldöttségek tekintetében.”.

törölve


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (21.9.2010)

a Költségvetési Bizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

A vélemény előadója: Göran Färm

MÓDOSÍTÁS:

A Külügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy jelentésükbe foglalják bele a következő módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások és az Európai Külügyi Szolgálatnak az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat1 szerinti létrehozása figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

 

1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Tanács 2009. október 29–30-i következtetései szerint az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat1 szerint az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

 

1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre.

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. E tekintetben az EKSZ teljes egészében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a költségvetési rendelet 145–147. cikkében előírt eljárások hatálya alá tartozik. Az EKSZ teljes mértékben együttműködik a mentesítési eljárásban részt vevő intézményekkel, és adott esetben rendelkezésükre bocsát minden további szükséges információt, többek között az érintett testületek ülésein való részvétel révén. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre. Tekintettel e struktúra összetettségére, jól kidolgozott intézkedéseket kell alkalmazni a nyomon követhetőség, valamint a költségvetési és pénzügyi elszámoltathatóság érdekében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes szabályok lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az uniós küldöttségek működési előirányzatainak végrehajtását.

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes szabályok lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse az uniós küldöttségeknek a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszába bevitt előirányzatainak végrehajtását.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Szükséges biztosítani az uniós küldöttségek működésének folytonosságát, és különösen a külső segély küldöttségek általi igazgatásának folytonosságát és hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy átruházza az operatív kiadások költségvetési végrehajtásával kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint különálló intézményhez tartozó uniós küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben a Bizottság a költségvetést közvetlen centralizált irányítással hajtja végre, lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az uniós küldöttségvezetőknek történő átruházott felhatalmazás révén is megtegye. A belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért továbbra is a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kell felelnie, míg a belső igazgatási és kontrollrendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a források és a küldöttségeiken belüli műveletek igazgatásáért az uniós küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel kapcsolatban évente kétszer kell jelentést tenniük.

(5) Szükséges biztosítani az uniós küldöttségek működésének folytonosságát, és különösen a külső segély küldöttségek általi igazgatásának folytonosságát és hatékonyságát. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy átruházza az operatív kiadások költségvetési végrehajtásával kapcsolatos jogköröket az EKSZ-hez mint különálló intézményhez tartozó uniós küldöttségvezetőkre. Továbbá, amennyiben a Bizottság a költségvetést közvetlen centralizált irányítással hajtja végre, lehetővé kell tenni számára, hogy ezt az uniós küldöttségvezetőknek történő átruházott felhatalmazás révén is megtegye. A belső igazgatási és kontrollrendszerek meghatározásáért továbbra is a Bizottság felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kell felelnie, míg a belső igazgatási és kontrollrendszerek megfelelő kialakításáért és működtetéséért, valamint a források és a küldöttségeiken belüli műveletek igazgatásáért az uniós küldöttségvezetőknek kell felelniük; ezzel kapcsolatban évente kétszer kell jelentést tenniük. A Bizottság jogosult arra, hogy saját szabályaival összhangban visszavonja az átruházott felhatalmazást.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) E rendelet alkalmazásában az „Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője” kifejezést az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkében a főképviselő számára meghatározott különböző feladatkörökkel összhangban kell értelmezni.

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

31 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 31. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Az Európai Külügyi Szolgálat megtervezi bevételeit és kiadásait, és a becsléseket minden év július 1-jéig megküldi a Bizottságnak. A főképviselő konzultál a fejlesztési politikáért felelős biztossal, a szomszédsági politikáért felelős biztossal, valamint a nemzetközi együttműködésért, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztossal a hatáskörükbe tartozó ügyekről.”

Módosítás     8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

33 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 33. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

da) A 2010/427/EU tanácsi határozat 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban és az Unió külső fellépéseire szánt költségvetés átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság az EU költségvetési tervezetével együtt egy olyan munkadokumentumot is továbbít a költségvetési hatóságnak, amely összesített formában tartalmazza az Unió külső fellépéseivel kapcsolatos valamennyi működési és igazgatási kiadást, beleértve a tagállamok KBVP-missziókkal kapcsolatos kiadásait, továbbá az „Athena-mechanizmuson” és az induló alapon keresztül finanszírozott kiadásokat.

 

E munkadokumentum többek között az alábbi információkat tartalmazza:

 

i. a működési és adminisztratív költségek részletes kimutatása földrajzi területenként (régiók, országok), tematikus területenként és kiküldetés szerint,

 

ii. a költségvetés-tervezet bemutatásakor az Európai Unió küldöttségeiben dolgozó személyzet részletes ismertetése az alábbiak szerint:

földrajzi terület, ország és küldetés szerinti felosztás, megkülönböztetve:

- a létszámtervben szereplő álláshelyeket,

- a szerződéses alkalmazottakat,

- a helyi alkalmazottakat,

- a kirendelt nemzeti szakértőket,

az EKSZ központjára és küldöttségeire vonatkozó létszámtervben szereplő azon álláshelyek száma, amelyeket a tagállamok diplomáciai szolgálataiból érkező alkalmazottak töltenek be;

iii. a költségvetés-tervezetben az európai uniós küldöttségek létszámterve számára kérelmezett összes álláshely besorolási fokozat és csoport szerinti felosztása, összehasonlítva a jóváhagyott költségvetésben szereplő álláshelyek számával,

iv. a költségvetés-tervezetben más típusú személyzet számára kért előirányzatok az azok keretén belül alkalmazható teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak egyenértékén számított megfelelő becslésekkel, a személyzet típusa szerinti bontásban (szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők), és összehasonlítva a jóváhagyott költségvetéssel;

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 c pont (új)

1605/2002/EK, Euratom rendelet

46 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. A 46. cikk (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

 

5a. A KKBP teljes működési költségének egészét egy költségvetési fejezetben kell feltüntetni, KKBP cím alatt. A KKBP kiadásainak teljes összegét a KKBP költségvetési fejezet jogcímcsoportjai alá kell besorolni. E jogcímcsoportokban olyan jogcímek kaphatnak helyet, amelyeket legalább a fő küldöttségek KKBP kiadásainak fedezésére szántak.

 

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

50 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az 50. cikk első bekezdése a következő mondattal egészül ki:

5. Az 50. cikk első bekezdése a következő mondattal és albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottsággal azonban részletes szabályokról lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt működési előirányzatainak végrehajtását.”.

„A Bizottsággal azonban részletes szabályokról lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek előirányzatainak a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszába bevitt végrehajtását.

 

Az EKSZ-en belül a költségvetésért és igazgatásért felelős főigazgató feladata az EKSZ igazgatása és belső költségvetésének végrehajtása, és a főképviselőnek tartozik felelősséggel. A meglévő keretek között eljárva követi az EU költségvetésének a többéves pénzügyi keret V. fejezete alá tartozó III. szakasza értelmében alkalmazandó költségvetési sorokat és adminisztratív szabályokat.”

Módosítás     11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság jogosult arra, hogy saját szabályaival összhangban visszavonja az átruházott felhatalmazást.

Módosítás     12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

59 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(5) Amennyiben az 51. cikk második bekezdésének megfelelően az uniós küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottságot tekintik saját intézményüknek, ha engedélyezésre jogosult tisztviselőként ellátott feladataik ezt szükségessé teszik.”.

„(5) Amennyiben az 51. cikk második bekezdésének megfelelően az uniós küldöttségvezetők átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként járnak el, úgy a Bizottság hatáskörébe tartoznak, amely felelős az átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők feladatainak és felelősségi körének meghatározásáért, gyakorlásáért, ellenőrzéséért és értékeléséért.”

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

60 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az átruházott hatáskörök ne érintsék hátrányosan az Európai Parlamentben folyó mentesítési eljárást, amely során a Bizottság teljes körű felelősséggel tartozik az EKSZ működési költségvetéséért.

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

60 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy uniós küldöttségvezető a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez fordul. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(2) Amennyiben egy uniós küldöttségvezető a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez fordul. Bármely jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – b pont

1605/2002/EK, Euratom rendelet

66 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez értelemszerűen vonatkozik a tagállamok hatóságaira a tagállamok diplomáciai szolgálataitól érkező szerződéses alkalmazottak, valamint a kirendelt nemzeti szakértők tekintetében. A küldő tagállamra hárul minden, a felelősséget megállapító határozatot követő három éven belül be nem szedett összeg terhe.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Illetékes bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

21.4.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Göran Färm

3.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.9.2010

20.9.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

20.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (1.9.2010)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

A vélemény előadója: Thijs Berman

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Külügyi Szolgálat feladata lesz saját igazgatási költségvetésének kezelése, és felelős lesz a működési költségvetés bizonyos, a hatáskörébe tartozó részeiért is.

AZ EKSZ személyzete – annak összes kategóriáját beleértve – az Európai Unió delegációiban, valamint az EKSZ központi székhelyén fog dolgozni, beleértve az Európai Bizottságtól, a Tanács titkárságától, és a tagállamok diplomáciai testületeitől érkező munkatársakat. A különböző háttérrel rendelkező munkatársak révén az EKSZ eltérő szervezeti kultúrák olvasztótégelyévé válik, fokozatosan kell majd létrehoznia saját kultúráját.

Az új szolgálat kialakítása során, és különösen pénzügyi szabályzatának tervezésekor kezdettől fogva a lehető legtöbb garanciát kell kidolgozni a pénzügyi feddhetetlenség érdekében, olyan módon, hogy a pénzügyi integritás a Szolgálat vállalati kultúrájának szerves részévé váljon.

A pénzügyi feddhetetlenség elősegítésének egyik módja a pénzügyi kérdések felügyeletével megbízott szolgálatok zökkenőmentes együttműködése, különösen az Unió delegációiban. E szolgálatoknak együtt kell működniük a pénzügyi szabálytalanságok eseteinek felderítéséért és feldolgozásáért felelős testületekkel.

Az előadó ezért olyan módosításokat javasol, amelyek szoros együttműködést követelnek meg az EKSZ központi ügyvezetésén dolgozó felügyelőség (az EKSZ-t létrehozó tanácsi határozat 3. cikke szerint) és a Bizottság belső ellenőre között, aki egyben az EKSZ belső ellenőrének tisztségét is ellátja. A módosítások kötelezik továbbá a felügyelőségen dolgozókat, hogy amint bármely, szabálytalannak tűnő ügyet észlelnek, továbbítsák az információt a Bizottság belső ellenőrének és az ilyen esetek felderítéséért és feldolgozásáért felelős testületnek.

Az előadó reméli, hogy ezen garanciák megerősítése által növelhető az európai polgároknak az európai intézményekbe vetett bizalma. Az e véleményben javasolt strukturális fejlesztések önmagukban csekélyek, céljuk azonban a pénzügyi integritás olyan kultúrájának megvalósítása az új szolgálat minden szintjén, amely szükséges az EKSZ zavartalan és feddhetetlen jövőbeni működésébe vetett bizalom eléréséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás     1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 a bekezdés (új)

1605/2002/EK rendelet

56 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) A szöveg a következő 56a. cikkel egészül ki:

„56a. cikk

Az Unió küldöttségeinek működését az EKSZ Ellenőrzési Osztálya vizsgálja, amely közvetlenül az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Az Ellenőrzési Osztály – osztályszintű megállapodások alapján – együttműködik a Bizottság belső ellenőrzési szolgálatával. Ezen osztályszintű megállapodásokban feltétlenül ki kell térni a vizsgálatok során feltárt információk egymás közti kicserélésének módjára.

A küldöttségek ellenőrzéséről készült éves jelentést a 60. cikk (7) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával a költségvetési hatóság rendelkezésére kell bocsátani.”

Indokolás

Az Unió küldöttségei keretében végrehajtott pénzügyi műveletek tisztességes voltáért viselt felelősséget erősíti, ha az EKSZ Ellenőrzési Osztálya közvetlenül a főképviselőnek/alelnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Bizottság belső ellenőrzési szolgálatával való együttműködés kötelezettségének előírása azt célozza, hogy mindkét szerv hatékonyabban működjön.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 bekezdés

1605/2002/EK rendelet

60 a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják az illetékes bizottsági szervezeti egységet, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottság és az EKSZ illetékes főigazgatóit, valamint, amennyiben szükséges, a 66. cikk (4) bekezdése értelmében létrehozott, pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testületet, vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF).

Indokolás

Gyakran a felügyelőség figyel fel elsőként a pénzügyi szabálytalanságokra utaló jelekre. A szabálytalanságra utaló első jeleket követően továbbítani kell az illetékes hatóságoknak a helyzetre vonatkozó információt, ez az uniós delegációk minden munkatársának közös felelőssége.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 bekezdés

1605/2002/EK rendelet

60 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben egy uniós küldöttségvezető a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat figyelő testülethez fordul. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

(2) Amennyiben egy uniós küldöttség vezetője, vagy egyéb alkalmazottja a 60. cikk (6) bekezdésében említett helyzetbe kerül, vagy az EKSZ központi ügyvezetésének felügyeleti osztálya a 60. cikk (6) bekezdése alá eső helyzetről szerez tudomást, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló szakosított testülethez fordul. Bármely, az Unió érdekeit esetlegesen sértő jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció esetén az uniós delegáció és/vagy a felügyeleti osztály vezetője, vagy bármely más alkalmazottja tájékoztatja az alkalmazandó jogszabályok által kijelölt hatóságokat és szerveket.

Indokolás

Gyakran a felügyelőség figyel fel elsőként a pénzügyi szabálytalanságokra utaló jelekre. A szabálytalanságra utaló első jeleket követően továbbítani kell az illetékes hatóságoknak a helyzetre vonatkozó információt, ez az uniós delegációk minden munkatársának közös felelőssége.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 bekezdés

1605/2002/EK rendelet

85 cikk – 1 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EKSZ belső ellenőrzésének alkalmazásában az 51. cikk második bekezdésének megfelelően átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőként eljáró uniós küldöttségvezetők a rájuk átruházott pénzgazdálkodás vonatkozásában a Bizottság belső ellenőrének ellenőrzési hatásköre alá tartoznak.

A Bizottság belső ellenőrének ugyanaz –az 1. cikkben említett – felelőssége az EKSZ-t illetően, mint a Bizottság osztályainak esetében.

A koherencia, az eredményesség és a költséghatékonyság érdekében a Bizottság belső ellenőre az EKSZ belső ellenőreként is eljár a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszának költségvetési végrehajtása tekintetében.

A Bizottság belső ellenőre szorosan együttműködik az EKSZ központi ügyvezetésén dolgozó felügyeleti osztállyal. AZ EKSZ felügyeleti osztálya késlekedés nélkül továbbít minden, a 60. cikk (6) bekezdése alá eső helyzetre vonatkozó információt a Bizottság belső ellenőrének, és, adott esetben, a 66. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott, a pénzügyi szabálytalanságokat vizsgáló szakosított testületnek vagy az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF).

Indokolás

Gyakran a felügyelőség figyel fel elsőként a pénzügyi szabálytalanságokra utaló jelekre. A szabálytalanságra utaló első jeleket követően továbbítani kell az illetékes hatóságoknak a helyzetre vonatkozó információt.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 a bekezdés (új)

1605/2002/EK rendelet

95 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12a) A 95. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Bizottság rendszeres információcserét folytat az uniós pénzeszközöket felhasználó nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy közösen azonosítsák azokat a szereplőket, akik pénzügyi feddhetetlenségük hiánya folytán alkalmatlanok az uniós pénzeszközök kezelésére. Ez értelemszerűen vonatkozik az EKSZ-re is, amely felelős saját igazgatási célú költségvetéséért.”

Indokolás

A Világbank kölcsönös tilalmi megállapodást írt alá különböző multilaterális fejlesztési bankokkal, amely alapján közösen azonosítják azokat a szereplőket, akik pénzügyi feddhetetlenségük hiánya folytán nem alkalmasak pénzeszközök kezelésére. Az EKSZ-nek vagy csatlakoznia kell ehhez a kezdeményezéshez, vagy hasonló rendszert kell kidolgoznia.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Illetékes bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

21.4.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Thijs Berman

4.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.7.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.8.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Derek Vaughan


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (31.8.2010)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

A vélemény előadója: Kader Arif

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1605/2002/EK rendelet

60a cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják az illetékes bizottsági szervezeti egységet, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

Amennyiben a második albekezdésben említett helyzet vagy konfliktus alakul ki, az uniós küldöttségvezetők erről haladéktalanul tájékoztatják az illetékes bizottsági szervezeti egységet, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Amennyiben ilyen konfliktus alakul ki a pénzeszközök felhasználásával összefüggésben a közös kereskedelempolitika terén, az uniós küldöttségvezetők jelentést tesznek az EU kereskedelmi biztosának és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének. A végső döntést a Bizottság elnöke hozza meg.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés elfogadása óta a közös kereskedelempolitika az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ezért fontos annak biztosítása, hogy amennyiben konfliktus merül fel a kereskedelmi biztos és az alelnök/főképviselő között azzal kapcsolatban, hogy valamely küldöttségvezető vagy beosztott személyzete milyen módon látja el a közös kereskedelempolitikával összefüggő feladatait, a végső döntés a Bizottság kezében maradjon.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Illetékes bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

21.4.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kader Arif

28.4.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.7.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.8.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Edit Bauer


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (7.9.2010)

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

A vélemény előadója: Guy Verhofstadt

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

(1) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) meghatározza azokat a költségvetési alapelveket és pénzügyi szabályokat, amelyeket valamennyi jogalkotási aktusban tiszteletben kell tartani. A költségvetési rendelet egyes rendelkezéseit a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások és az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának figyelembevétele érdekében módosítani szükséges.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Tanács 2009. október 29–30-i következtetései szerint az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

(2) A Lisszaboni Szerződés létrehozza az Európai Külügyi Szolgálatot (a továbbiakban: EKSZ). Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat1 szerint az EKSZ egyedülálló jellegű szolgálat, amelyet a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni.

 

_______________________

1 HL L 201., 2010.8.3., 30. o.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre.

(3) Mivel az EKSZ-t a költségvetési rendelet alkalmazásában intézményként kell kezelni, a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszában megszavazott előirányzatok végrehajtásáért az Európai Parlamentnek kell felmentést adnia az EKSZ számára. E tekintetben az EKSZ az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkében, valamint a költségvetési rendelet 145–147. cikkében előírt eljárás elveit teljes mértékben tiszteletben tartja. Az Európai Parlamentnek továbbra is meg kell adnia a felmentést a Bizottságnak a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszának végrehajtásáért, ideértve azokat az operatív előirányzatokat is, amelyeket a Bizottság átruházott felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként eljáró uniós küldöttségvezetők hajtanak végre. Tekintettel e szervezet összetettségére, szigorú intézkedéseket kell alkalmazni a nyomon követhetőség, valamint a költségvetési és pénzügyi elszámoltathatóság érdekében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes szabályok lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt, az uniós küldöttségek működési előirányzatainak végrehajtását.

(4) A Lisszaboni Szerződés előirányozza, hogy a bizottsági küldöttségek uniós küldöttségekként az EKSZ részévé válnak. Hatékony igazgatásuk érdekében a küldöttségek közös költségeit finanszírozó igazgatási és támogatási kiadásokat egyetlen támogató szolgálatnak kell végrehajtania. Ezért a költségvetési rendeletnek – a Bizottsággal egyeztetendő – részletes szabályok lehetőségét kell tartalmaznia annak érdekében, hogy elősegítse a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszába bevitt, az uniós küldöttségek működési előirányzatainak végrehajtását.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A pénzügyi ellenőrzés koherenciájának, eredményességének és költséghatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság belső ellenőrének az EKSZ belső ellenőreként kell eljárnia mind a Bizottságra, mind az EKSZ-re vonatkozó költségvetési szakaszok költségvetési végrehajtása tekintetében.

(10) A pénzügyi ellenőrzés koherenciájának, eredményességének és költséghatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság belső ellenőrének az EKSZ belső ellenőreként kell eljárnia mind a Bizottságra, mind az EKSZ-re vonatkozó költségvetési szakaszok költségvetési végrehajtása tekintetében. Az Európai Parlament maradéktalanul támogatja ezt és felkéri a főképviselőt/a Bizottság alelnökét, hogy tegyen a témában javaslatot.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet alkalmazásában az „Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője” kifejezést az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkében a főképviselő számára meghatározott különböző feladatkörökkel összhangban kell értelmezni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

31 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A szöveg a 31. cikk első bekezdése után az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„Az Európai Külügyi Szolgálat összeállítja bevételi és kiadási tervét, amelyet minden év július 1-jéig megküld a Bizottságnak. A főképviselő/a Bizottság alelnöke konzultál a fejlesztési politikáért, valamint a szomszédsági politikáért felelős biztossal a hatáskörükbe tartozó ügyekről.”

Indokolás

A szöveg hűen tükrözi a Madridban létrejött és a plenáris ülésen megszavazott megállapodást.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 b pont (új)

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

41 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. A 41. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az Unió külső fellépéseire szánt költségvetés átláthatóságának biztosítása érdekében a Bizottság az EU költségvetési tervezetével együtt egy munkadokumentumot továbbít a költségvetési hatóságnak, amely összesített formában tartalmazza az Unió külső fellépéseivel kapcsolatos valamennyi kiadást.”

Indokolás

A szöveg hűen tükrözi a Madridban létrejött és a plenáris ülésen megszavazott megállapodást.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 c pont (új)

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

46 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont – 1 a bekezdéstől 1 d bekezdésig (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4c. A 46. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a) alpontja a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„A költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszának létszámterve minden besorolási kategória minden fokozata számára meghatározza az álláshelyek számát, valamint az állandó és ideiglenes alkalmazottak számát, beleértve a költségvetési előirányzatok keretei között engedélyezett szerződéses és helyi alkalmazottakat.

 

A létszámterv besorolási fokozatok és kategóriák szerint kimutatja az álláshelyek számának bármilyen növekedését vagy csökkenését az EKSZ központi igazgatásán és az Unió küldöttségeinek egészében, az előző évet véve alapul.

 

A létszámterv tartalmazza – a pénzügyi évre engedélyezett álláshelyek száma mellett – az előző évre engedélyezett álláshelyek számát is, valamint a tagállamokból, a Tanácstól és a Bizottságtól kihelyezett diplomaták által betöltött álláshelyek számát.

 

A költségvetési hatóságot tájékoztatni kell az egyes besorolási fokozatokban és kategóriákban, valamint az Unió egyes küldöttségeiben és az EKSZ központi adminisztrációjában található álláshelyek számáról. Ezt az információt a költségvetés EKSZ-ről szóló szakaszában a létszámterv mellékleteként kell közölni.”

Indokolás

A szöveg hűen tükrözi a Madridban létrejött és a plenáris ülésen megszavazott megállapodást.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

50 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsággal azonban részletes szabályokról lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek a költségvetés EKSZ-re és Tanácsra vonatkozó szakaszába bevitt működési előirányzatainak végrehajtását.

A Bizottsággal azonban részletes szabályokról lehet megállapodni annak érdekében, hogy elősegítsék az uniós küldöttségek a költségvetés EKSZ-re vonatkozó szakaszába bevitt működési előirányzatainak végrehajtását.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 a pont (új)

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

50 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A 50. cikkben az első bekezdés után a következő bekezdés kerül beillesztésre:

 

„Az EKSZ-en belül a költségvetésért és igazgatásért felelős főigazgató feladata az EKSZ igazgatása és belső költségvetésének végrehajtása, és a főképviselőnek/a Bizottság alelnökének tartozik felelősséggel. Feladata, hogy alkalmazza az EU költségvetésének a többéves pénzügyi keret V. fejezete alá tartozó III. szakasza értelmében alkalmazandó költségvetési sorokat és adminisztratív szabályokat.

Indokolás

A szöveg hűen tükrözi a Madridban létrejött és a plenáris ülésen megszavazott megállapodást.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

60 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az átruházott hatáskörök ne akadályozzák az Európai Parlamentben folyó mentesítési eljárást, amely során a Bizottság teljes körű felelősséggel tartozik az EKSZ működési költségvetéséért.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 11 pont – b pont

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet

66 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez értelemszerűen alkalmazandó a tagállamok hatóságaira is a tagállamok diplomáciai szolgálataitól érkező alkalmazottak tekintetében. A küldő tagállamra hárul minden, a felelősséget megállapító határozatot követő három éven belül be nem szedett összeg terhe.

Indokolás

A szöveg hűen tükrözi a Madridban létrejött és a plenáris ülésen megszavazott megállapodást.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Illetékes bizottság

BUDG

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

21.4.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Guy Verhofstadt

3.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.5.2010

2.6.2010

14.6.2010

 

Az elfogadás dátuma

6.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.3.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.4.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

21.4.2010

DEVE

21.4.2010

INTA

21.4.2010

CONT

21.4.2010

 

ENVI

21.4.2010

JURI

21.4.2010

AFCO

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

27.4.2010

JURI

19.4.2010

FEMM

29.9.2010

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Crescenzio Rivellini

23.3.2010

Ingeborg Gräßle

23.3.2010

 

Az elfogadás dátuma

28.9.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

59

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Benyújtás dátuma

4.10.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat