RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  4.10.2010 - (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD)) - ***I

  Kumitat għall-BaġitsKumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  Rapporteur: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
  (Artikolu 51 – laqgħat ta' kumitati konġunti)


  Proċedura : 2010/0054(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A7-0263/2010

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2010)0085),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0086/2010),

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0263/2010),

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  Emenda 1

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 1

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Liżbona.

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Lisbona u tat-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, bi qbil mad-deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas-26 ta' Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

   

  1 ĠU L 201, 3.8.2010, p.30.

  Emenda  2

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 2

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (2) It-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem l-"EEAS"). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 u t-30 Ottubru 2009, l-EEAS huwa servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

  (2) It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem is-SEAE). Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas-26 ta' Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, is-SEAE huwa servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

  Emenda  3

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (3) Minħabba li l-EEAS għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti rilaxx lill-EEAS għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tal-EEAS tal-Baġit. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkompli jagħti rilaxx lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni.

  (3) Minħabba li s-SEAE għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti kwittanza lis-SEAE għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit. F’dan il-kuntest, is-SEAE għandu jkun għal kollox soġġett għall-proċeduri provduti fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. Is-SEAE għandu jikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet involuti fil-proċedura ta' kwittanza u għandu jipprovdi, skont ma jkun f'loku, l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa, inkluż permezz tal-attendenza f'laqgħat tal-korpi rilevanti. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkompli jagħti kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni. Minħabba n-novità ta' din l-istruttura, jeħtieġ li jiġu applikati dispożizzjonijiet ta' standard għoli dwar it-trasparenza u r-responsabilità baġitarja u finanzjarja.

   

  Emenda  4

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3 a (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (3a) Fi ħdan is-SEAE, Direttur Ġenerali għall-baġit u l-amministrazzjoni għandu jirrispondi lir-Rappreżentant Għoli għall-ġestjoni amministrattiva u baġitarja interna tas-SEAE. Għandu jaħdem fi ħdan il-format eżistenti u jsegwi l-istess regoli amministrattivi applikabbli għal dik il-parti tat-Taqsima III tal-baġit tal-UE li taqa' taħt l-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali.

  Emenda  5

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3 b (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (3b) Id-Dipartiment għall-Ispezzjonijiet tas-SEAE għandu jeżamina l-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u jirrapporta direttament lis-Segretarju Ġenerali eżekuttiv.

  Emenda  6

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3 c (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

   

  (3c) It-twaqqif tas-SEAE għandu jkun iggwidat, kif iddikjarat fil-linji gwida stipulati mill-Kunsill Ewropew tad-29 u t-30 ta' Ottubru 2009, mill-prinċipju tal-kost effiċjenza bl-għan tan-newtralità baġitarja.

  Emenda  7

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 4

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (4) It-Trattat ta' Liżbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mill-EEAS bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal regoli dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-EEAS u tal-Kunsill tal-Baġit.

  (4) It-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mis-SEAE bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal arranġamenti dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet amministrattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni.

  Emenda  8

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 5

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (5) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità tal-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u b'mod partikolari l-kontinwità u l-effiċjenza fil-ġestjoni tal-għajnuna esterna mid-Delegazzjonijiet. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex tgħaddi b'sottodelega s-setgħat tagħha ta' implimentazzjoni baġitarja tal-infiq operattiv lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jappartjenu għall-EEAS bħala istituzzjoni separata. Barra minn hekk, fejn il-Kummissjoni timplimenta l-baġit b'ġestjoni ċentralizzata diretta, għandu jkun permess lilha li tagħmel dan ukoll permezz ta' sottodelega lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. L-uffiċjali awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni għandhom ikomplu jkunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll interni, filwaqt li l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-ħolqien u t-tħaddim ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet imwettqa fid-Delegazzjonijiet tagħhom u huma għandhom jirrapportaw dwar dan darbtejn fis-sena.

  (5) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità tal-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u b'mod partikolari l-kontinwità u l-effiċjenza fil-ġestjoni tal-għajnuna esterna mid-Delegazzjonijiet. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex tgħaddi b'sottodelega s-setgħat tagħha ta' implimentazzjoni baġitarja tal-infiq operattiv lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jappartjenu għas-SEAE bħala istituzzjoni separata. Barra minn hekk, fejn il-Kummissjoni timplimenta l-baġit b'ġestjoni ċentralizzata diretta, għandu jkun permess lilha li tagħmel dan ukoll permezz ta' sottodelega lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. L-uffiċjali awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni għandhom ikomplu jkunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll interni, filwaqt li l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-ħolqien u t-tħaddim ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet imwettqa fid-Delegazzjonijiet tagħhom u huma għandhom jirrapportaw dwar dan darbtejn fis-sena. Tali delega għandha tkun tista' tiġi rrevokata skont ir-regoli applikabbli għall-Kummissjoni.

  Emenda  9

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 8

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (8) L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jibqa' responsabbli għat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit kollha kemm hi, inklużi l-operazzjonijiet ta' kontabilità li jirrigwardaw l-approprazzjonijiet mgħoddija b'sottodelega lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li r-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-kontabilità tal-EEAS għandhom jikkonċernaw biss it-taqsima tal-baġit tal-EEAS biex tiġi evitata kull duplikazzjoni ta' responsabbiltajiet.

  (8) L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jibqa' responsabbli għat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit kollha kemm hi, kif ukoll tat-taqsima tas-SEAE.

  Emenda  10

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10 a (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (10a) Sabiex jiġi żgurat skrutinju demokratiku tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea, id-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni li saru mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni dwar is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni fid-delegazzjoni tagħhom għandhom ikunu annessi mar-rapporti dwar l-attività tagħhom u mbagħad ikunu trasmessi f'kopja wkoll lill-Parlament Ewropew.

  Emenda  11

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10 b (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (10b) It-terminu “Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà”, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi interpretat b’konformità mad-diversi funzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli skont l-Artikolu 18 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

  Emenda  12

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10 c (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (10c) Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, lu hu l-istrument finanzjarju l-aktar importanti tal-Unjoni Ewropea għall-koperazzjoni għall-iżvilupp mal-pajjiżi tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku, għandu jkun fl-ambitu tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u tar-Regolament Finanzjarju ġenerali.

  Emenda  13

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 1

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (1) Fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(2), il-kliem 'is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna' jiddaħħlu quddiem 'il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali'.

  (1) L-Artikolu 1 għandu jinbidel b'dan li ġej:

  “Artikolu 1

  1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għat-twaqqif u l-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, ('il-baġit'), u l-preżentazzjoni u l-verifika tal-kontijiet.

                  

  2. Għal għanijiet ta' dan ir-Regolament, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri huma istituzzjonijiet tal-Unjoni. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandhom ikunu ttrattati bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni.

   

  Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, il-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux jitqies bħala istituzzjoni tal-Unjoni.

   

  3. Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament, kwalunkwe referenza għall-'Komunitajiet' jew għall-'Unjoni' għandha tinftiehem bħala referenza għall-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

  Emenda  14

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 3

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, b'mod xieraq, l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta' fondi li ġejjin mill-baġit miżmum minnha meta l-baġit ikun implimentat fuq bażi ċentralizzata u skont l-Artikolu 53a, u l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta' fondi kif ipprovduti mill-entitajiet li lilhom ikunu delegati l-kompiti tal-implimentazzjoni tal-baġit taħt modi oħrajn ta' ġestjoni."

  "Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, b'mod xieraq, l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta' fondi li ġejjin mill-baġit miżmum minnha meta l-baġit ikun implimentat fuq bażi ċentralizzata u direttament mid-dipartimenti tiegħu jew mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, u l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta' fondi kif ipprovduti mill-entitajiet li lilhom ikunu delegati l-kompiti tal-implimentazzjoni tal-baġit taħt modi oħrajn ta' ġestjoni."

  Emenda  15

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 31 – paragrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (4) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 31, il-kliem 'is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna' huma mdaħħla quddiem 'il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali'.

  (4) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 31, il-kliem ‘il-Kunsill Ewropew u’ għandhom

  jiddaħħlu qabel il-kliem ‘il-Kunsill’ u l-kliem ‘u s-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna' għandhom jiddaħħlu quddiem il-kliem ‘għandhom ifasslu’.

  Emenda  16

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 31 – paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4a) Fl-Artikolu 31, il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-paragrafu 1:

   

  "Is-SEAE għandu jfassal stima tad-dħul u l-infiq tiegħu, li għandu jibgħat lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jikkonsulta, rispettivament, konsultazzjonijiet mal-Kummissarju għall-Politika ta' Żvilupp, mal-Kummissarju għall-Politika ta' Viċinat u mal-Kummissarju għall-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons f'każ ta' Kriżi rigward ir-responsabilitajiet rispettivi tagħhom.”

  Emenda  17

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid) (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 33 – paragrafu 3 (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4b) Fl-Artikolu 33, għandu jiddaħħal il-paragrafu 3 li ġej:

   

  3. F'konformità mal-Artikolu 8(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE u sabiex tiżgura t-trasparenza baġitarja fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-awtorità baġitarja, flimkien mal-abbozz ta' baġit, dokument ta' ħidma li jippreżenta, b'mod komprensiv:

   

  a) l-infiq amministrattiv u operattiv kollu marbut mal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni, inkluż l-infiq tal-Istati Membri għall-missjonijiet tal-PESK u dawk li hemm dispożizzjoni għalihom fil-Mekkaniżmu Athena u fil-fond ta' dotazzjoni kif ukoll l-infiq li sar fis-sena preċedenti fuq il-ħidma ta' kull rappreżentant speċjali, mibgħut speċjali jew kap ta’ missjoni individwali, jew entità oħra simili;

   

  b) in-nefqa amministrattiva ġenerali tas-SEAE għas-sena preċedenti skont id-delegazzjoni u għall-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u l-infiq operattiv skont iż-żona ġeografika (reġjuni, pajjiżi), l-oqsma tematiċi, id-delegazzjoni u l-missjoni.

   

  L-anness għandu wkoll:

   

  a) juri n-numru ta' postijiet għal kull grad f'kull kategorija u n-numru ta' karigi permanenti u temporanji inkluż il-persunal kuntrattwali u lokali awtorizzati fil-limiti tal-approprjazzjonijiet tal-baġit f'kull waħda mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni kif ukoll l-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE;

  b) juri kwalunkwe żieda jew tnaqqis tal-postijiet skont il-grad u l-kategorija fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u d-Delegazzjonijiet tal-Unjoni kollha kemm huma fuq il-bażi tas-sena preċedenti;

  c) juri, flimkien man-numru ta' postijiet awtorizzati għas-sena finanzjarja, in-numru ta' postijiet awtorizzati għas-sena preċedenti, kif ukoll in-numru ta' postijiet okkupati minn diplomatiċi ssekondati mill-Istati Membri, mill-Kunsill u mill-persunal tal-Kummissjoni;

  jipprovdi stampa ċara tal-persunal kollu fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-mument tal-preżentazzjoni tal-abbozz ta’ baġit mqassma skont iż-żona ġeografika, il-pajjiż u l-missjoni individwali, li jiddistingwu bejn l-impjiegi tal-organigramma, aġenti kuntrattwali, aġenti lokali u esperti nazzjonali ssekondati u approprjazzjonijet mitluba fl-abbozz ta' baġit għal tipi oħra ta' persunal flimkien ma' stimi korrispondenti tal-persunal f’karigi ekwivalenti ta' full-time, li jista' jiġi impjegat fil-limiti tal-approprjazzjonijet mitluba.”

  Emenda  18

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 c (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 41 – paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4c) Fl-Artikolu 41, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

  "1a. Kull dħul u nfiq mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp rispettivi għandu jiddaħħal taħt intestatura tal-baġit speċjali fit-taqsima tal-Kummissjoni."

  Emenda  19

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 d (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 5 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4d) Fl-Artikolu 46(1), għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

   

  "(5a) l-ammont totali tan-nefqa operattiva tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (minn issa 'l quddiem "PESK") għandha tiddaħħal kollha kemm hi f'kapitolu wieħed tal-baġit, intitolat PESK. L-ammont totali tan-nefqa tal-PESK se jinqasam bejn l-Artikoli tal-kapitolu tal-baġit tal-PESK. Dawk l-Artikoli se jkollhom partiti li jkopru n-nefqa tal-PESK għall-inqas tal-missjonijiet ewlenin.”

  Emenda  20

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 5

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 50

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (5) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 50 tiżdied is-sentenza li ġejja:

  (5) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 50 għandhom jiżdiedu s-sentenzi li ġejjin:

  "Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-Baġit tal-EEAS u tal-Kunsill."

  “Madankollu, arranġamenti dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet amministrattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni.

   

  Dawn l-arranġamenti m’għandhomx jinkludu derogi mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu.”

  Emenda  21

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 6

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 51

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

   

  "Madankollu, il-Kummissjoni tista' tiddelega l-poteri tagħha ta' implimentazzjoni tal-baġit għall-approprjazzjonijiet tat-taqsima tagħha stess lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Meta l-Kapijiet ta' Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni, huma għandhom japplikaw ir-regoli tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit u għandhom ikunu sottomessi għall-istess dmirijiet, obbligi u responsabbiltà bħal kull uffiċjal awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni.

  "Madankollu, il-Kummissjoni tista' tiddelega l-poteri tagħha ta' implimentazzjoni tal-baġit għall-approprjazzjonijiet operattivi tat-taqsima tagħha stess lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Hija għandha, fl-istess ħin, tinforma lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà b’dan. Meta l-Kapijiet ta' Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni, huma għandhom japplikaw ir-regoli tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit u għandhom ikunu sottomessi għall-istess dmirijiet, obbligi u responsabbiltà bħal kull uffiċjal awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni.

   

  Il-Kummissjoni għandha tirtira dik id-delega skont ir-regoli tagħha stess.

  Għall-finijiet tat-tieni paragrafu, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn id-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u d-dipartimenti tal-Kummissjoni."

  Għall-finijiet tat-tieni paragrafu, ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn id-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u d-dipartimenti tal-Kummissjoni."

   

   

  Emenda  22

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 8

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 59 – paragrafu 5

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "5. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom jirreferu, meta d-dmirijiet tagħhom bħala uffiċjali awtorizzanti jeħtieġu hekk, għall-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni tagħhom."

  "5. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom ikunu suġġetti għall-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni responsabbli għad-definizzjoni, l-eżerċizzju, il-kontroll u l-evalwazzjoni tad-dmirijiet u r-responsabilitajiet bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega. Il-Kummissjoni għandha, fl-istess ħin, tinforma lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà b’dan.”

  Emenda  23

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 60 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (8a) Fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 60(7), għandha tiddaħħal is-sentenza li ġejja:

   

  "Ir-rapporti annwali ta' attività għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità tal-baġit."

  Emenda  24

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 9

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 60a

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "Artikolu 60a

  1. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom jikkoperaw mill-qrib mal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni xierqa tal-fondi, sabiex tiġi żgurata b'mod partikolari l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, ir-rispett tal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba fil-ġestjoni tal-fondi u l-ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

  "Artikolu 60a

  1. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom jikkoperaw mill-qrib mal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni xierqa tal-fondi, sabiex tiġi żgurata b'mod partikolari l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, ir-rispett tal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba fil-ġestjoni tal-fondi u l-ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

  Għal dan il-għan, huma għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jipprevjenu kwalunkwe sitwazzjoni li tista' tqiegħed fil-periklu r-responsabbiltà tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit sottodelegat lilhom kif ukoll kwalunkwe kunflitt ta' interessi jew prijoritajiet li jkollhom impatt fuq l-implimentazzjoni tad-dmirijiet tal-ġestjoni finanzjarja ssottodelegati lilhom.

  Għal dan il-għan, huma għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jipprevjenu kwalunkwe sitwazzjoni li tista' tqiegħed fil-periklu r-responsabbiltà tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit sottodelegat lilhom kif ukoll kwalunkwe kunflitt ta' prijoritajiet li aktarx jista' jkollu impatt fuq l-implimentazzjoni tad-dmirijiet tal-ġestjoni finanzjarja ssottodelegati lilhom.

   

   

  Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

  Meta jinqalgħu sitwazzjonijiet jew kunflitti kif imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni u tas-SEAE responsabbli. Dawn għandhom jieħdu passi xierqa biex isibu soluzzjoni għas-sitwazzjoni.

  2. Meta Kap ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), huwa għandu jirreferi għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista' tippreġudika l-interessi tal-Komunità, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  2. Meta Kap ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), huwa għandu jirreferi għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista' tippreġudika l-interessi tal-Komunità, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  3. Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51 għandhom jirrapportaw darbtejn fis-sena lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tagħhom sabiex huma jkunu jistgħu jintegraw ir-rapporti tagħhom fir-rapport annwali ta' attivita tiegħu msemmi fl-Artikolu 60(7). Dak ir-rapport biennali sottomess mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandu jinkludi informazzjoni dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni stabbiliti fid-delegazzjoni tagħhom, kif ukoll il-ġestjoni ta' operazzjonijiet sottodelegata lilhom.

  3. Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51 għandhom jirrapportaw lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tagħhom permezz ta' rapport annwali dwar l-attività fl-applikazzjoni, mutatis mutandis, tal-Artikolu 60(7) sabiex huma jkunu jistgħu jintegraw ir-rapporti tagħhom fir-rapport annwali ta' attivita tiegħu. Ir-rapport annwali ta' attività tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet għandhom jiġu annessi, flimkien mad-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni skont l-Artikolu 66(3a), mar-rapport ta' attività annwali tal-uffiċjal awtorizzanti b'delega, li għandu jiġi trasmess lill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 60(7).

   

  Fuq talba, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet għandhom jirrapportaw dwar l-eżekuzzjoni tad-dmirijiet baġitarji tagħhom lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew.

   

  Rapport intermedjarju annwali sottomess mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandu jinkludi informazzjoni dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni stabbiliti fid-delegazzjoni tagħhom, kif ukoll il-ġestjoni ta' operazzjonijiet sottodelegata lilhom.

  4. Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu ta' Artikolu 51 għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba mill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni.

  4. Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51 għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba mill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni kif ukoll tal-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew.

   

  5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-poteri sottodelegati ma jfixklux il-proċedura ta' kwittanza fil-Parlament Ewropew, li fil-kuntest tagħha l-Kummissjoni tieħu r-responsabilità sħiħa għall-baġit operattiv tas-SEAE."

  Emenda  25

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 10

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 61 – paragrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (10) Fl-Artikolu 61(1), għandu jiġi miżjud is-subparagrafu li ġej:

  "Ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-kontabilità tal-EEAS għandhom jikkonċernaw biss it-taqsima tal-EEAS tal-baġit kif implimentat mill-EEAS."

  tħassir

  Emenda  26

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – punt a

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 66 – paragrafu 3a

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "3a. Fil-każ ta' sottodelegazzjoni lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, l-uffiċjali awtorizzanti b'delega għandhom ikunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni fis-seħħ, u l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom. Il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-formazzjoni u l-funzjonament adegwati ta' dawk is-sistemi, skont l-istruzzjonijiet tal-uffiċjal awtorizzanti b'delega, u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet li dawn jeżegwixxu fid-Delegazzjoni tal-Unjoni taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

  "3a. Fil-każ ta' sottodelegazzjoni lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, l-uffiċjali awtorizzanti b'delega għandhom ikunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni fis-seħħ, u l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom. Il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-formazzjoni u l-funzjonament adegwati ta' dawk is-sistemi, skont l-istruzzjonijiet tal-uffiċjal awtorizzanti b'delega, u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet li dawn jeżegwixxu fid-Delegazzjoni tal-Unjoni taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Qabel ma jibdew jaqdu dmirijiethom, huma għandhom isegwu korsijiet speċifiċi ta' taħriġ dwar il-kompiti u r-responsabilitajiet tal-uffiċjali awtorizzanti u dwar l-implimentazzjoni tal-baġit.

  Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jirrapportaw dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu skont l-Artikolu 60a(3).

  Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jirrapportaw dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu skont l-Artikolu 60a(3).

  Kull sena, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jipprovdu lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni fuq is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni stabbiliti fid-Delegazzjoni tagħhom sabiex jippermettu lill-uffiċjal awtorizzanti biex jistabbilixxi d-dikjarazzjoni tiegħu ta' assigurazzjoni.”

  Kull sena, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jipprovdu lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni b'dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni fuq is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni stabbiliti fid-Delegazzjoni tagħhom, kif ukoll dwar il-ġestjoni tal-operazzjonijiet sottodelegati lilhom u r-riżultati tagħhom, sabiex jippermettu lill-uffiċjal awtorizzanti biex jistabbilixxi d-dikjarazzjoni tiegħu ta' assigurazzjoni. Dan għandu jkun anness, flimkien mar-rapport ta' attività annwali tal-Kap tad-Delegazzjoni, mar-rapport ta' attività annwali tal-uffiċjal awtorizzanti b'delega, li għandu jiġi trasmess lill-Parlament Ewropew."

  Emenda  27

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – punt b

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 66 – paragrafu 5

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "5. Meta l-Kapijiet ta' Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-artikolu 51, il-bord speċjalizzat dwar l-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandu jkun kompetenti għall-każijiet imsemmija f'dak il-paragrafu.

  "5. Meta l-Kapijiet ta' Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, il-bord speċjalizzat dwar l-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandu jkun kompetenti għall-każijiet imsemmija f'dak il-paragrafu.

  Jekk il-bord isib problemi sistemiċi, huwa għandu jibgħat rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-uffiċjal awtorizzanti, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni, sakemm dan tal-aħħar ma jkunx il-persuna involuta, u kif ukoll lill-awditur intern.

  Jekk il-bord isib problemi sistemiċi, huwa għandu jibgħat rapport bir-rakkomandazzjonijiet lill-uffiċjal awtorizzanti, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u lill-uffiċjal awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni, sakemm dan tal-aħħar ma jkunx il-persuna involuta, u kif ukoll lill-awditur intern.

  Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-bord, il-Kummissjoni tista' titlob lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex jibda, fil-kapaċità tiegħu bħala awtorità li taħtar, proċedimenti li jwasslu għal azzjoni dixxiplinari jew għal ħlas ta' kumpens kontra l-uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega jekk l-irregolaritajiet jirrigwardaw il-kompetenzi tal-Kummissjoni mgħoddija lilhom b'sottodelega. F'każ bħal dan, ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu azzjoni xierqa skont ir-Regolament tal-Persunal."

  Fuq il-bażi tal-opinjoni tal-bord, il-Kummissjoni għandha titlob lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex jibda, fil-kapaċità tiegħu/tagħha bħala awtorità li taħtar, proċedimenti li jwasslu għal azzjoni dixxiplinari jew għal ħlas ta' kumpens kontra l-uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega jekk l-irregolaritajiet jirrigwardaw il-kompetenzi tal-Kummissjoni mgħoddija lilhom b'sottodelega. F'każ bħal dan, ir-Rappreżentant Għoli għandu jinforza l-azzjoni dixxiplinarja u/jew tiġbor il-ħlas ta' kumpens kif irrakkommandat mill-Kummissjoni.

   

  Dan għandu japplika mutatis mutandis għall-awtoritajiet ta' Stat Membru għal persunal issekondat kif ukoll għal aġenti temporanji li joriġinaw mis-servizz diplomatiku tiegħu. L-Istat Membru ta' oriġini għandu jkun responsabbli għas-somom kollha li ma jkunux irkuprati fi żmien tliet snin wara li tkun ittieħdet deċiżjoni dwar ir-responsabilità.”

  Emenda  28

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 12

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 85 - paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (12) Fl-Artikolu 85 għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

  (12) Fl-Artikolu 85 għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

  "Għall-iskopijiet tal-verifika interna tal-EEAS, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51 għandhom ikunu suġġetti għas-setgħat ta' verifika tal-awditur intern tal-Kummissjoni għall-ġestjoni finanzjarja mgħoddija lilhom b'sottodelega.

  Għal raġunijiet ta' koerenza, l-effiċjenza u l-effiċjenza ekonomika, l-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jaġixxi wkoll bħala l-awditur intern tal-EEAS fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsima tal-EEAS baġit."

  "L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jkollu l-istess responsabbiltajiet fir-rigward tas-SEAE msemmija fl-Artikolu 1, li hu għandu fir-rigward ta' dipartimenti tal-Kummissjoni."

  Emenda  29

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 126 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (12a) Fl-Artikolu 126(1), għandu jiddaħħal il-punt (ca) li ġej:

  “ (ca) ir-rendikont tal-bidliet fil-kapital li jippreżenta fid-dettall iż-żidiet u t-tnaqqis matul is-sena f'kull skema ta' pensjoni msemmija fir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Komunitajiet Ewropej."

  Emenda  30

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 12 b

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 146 – paragrafu 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (12b) Fl-Artikolu 146, il-paragrafu 3 għandu jinbidel b'dan li ġej:

  "3. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni kif definiti fl-Artikolu 1(2) għandhom jissottomettu lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta' dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla xkiel tal-proċedura ta' kwittanza għas-sena finanzjarja inkwistjoni, skont l-Artikolu 319 tal-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea."

  Emenda  31

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 12 c (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 147 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (12c) Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

   

  “Artikolu 147a

   

  Is-SEAE għandu jkun għal kollox suġġett għall-proċeduri li hemm dispost għalihom fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. Is-SEAE għandu jikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet involuti fil-proċedura ta' kwittanza u għandu jipprovdi, skont ma jkun f'loku, l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa, inkluż permezz tal-attendenza f'laqgħat tal-korpi rilevanti.”

  Emenda  32

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 14

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 165

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "L-implimentazzjoni ta' azzjonijiet minn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali benefiċjarji hija suġġetta għal skrutinju mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 53a."

  "L-implimentazzjoni ta' azzjonijiet minn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali benefiċjarji hija suġġetta għal skrutinju mill-Kummissjoni."

  Emenda  33

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 15

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 185 – paragrafu 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (15) Fl-Artikolu 185, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'li ġej:.

  "3. L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess poteri fuq il-korpi msemmija fil-paragrafu 1 kif huwa jagħmel fir-rigward ta' dipartimenti tal-Kummissjoni jew Delegazzjonijiet tal-Unjoni."

  tħassir

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin  (21.9.2010)

  għall-Kumitat għall-Baġits u u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna
  (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

  Rapporteur għal opinjoni: Göran Färm

  EMENDI

  Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jinkorporaw l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

  Emenda          1

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 1

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Liżbona.

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Lisbona u tat-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, bi qbil mad-deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas-26 ta' Lulju 20101 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

   

  1 ĠU L 201, 3.8.2010, p.30.

  Emenda          2

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 2

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (2) It-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem l-"EEAS"). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 u t-30 Ottubru 2009, l-EEAS huwa servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

  (2) It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem is-"SEAE"). Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE tas-26 ta' Lulju 20101 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, is-SEAE għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

   

  1 ĠU L 201, 3.8.2010, p.30.

  Emenda  3

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (3) Minħabba li l-EEAS għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti rilaxx lill-EEAS għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tal-EEAS tal-Baġit. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkompli jagħti rilaxx lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni.

  (3) Minħabba li s-SEAE għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti rilaxx lis-SEAE għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit. F’dan il-kuntest, is-SEAE għandu jkun għal kollox soġġett għall-proċeduri provduti fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. Is-SEAE għandu jikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet involuti fil-proċedura ta' kwittanza u għandu jipprovdi, skont kif jixraq, l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa, inkluż permezz ta' attendenza fil-laqgħat tal-korpi rilevanti. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkompli jagħti rilaxx lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni. Minħabba l-komplessità ta' din l-istruttura, jeħtieġ li jiġu applikati dispożizzjonijiet ta' standard għoli dwar it-traċċabbiltà u r-responsabbiltà baġitarja u finanzjarja.

  Emenda  4

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 4

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (4) It-Trattat ta' Liżbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mill-EEAS bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal regoli dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-EEAS u tal-Kunsill tal-Baġit.

  (4) It-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mis-SEAE bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal regoli dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit.

  Emenda          5

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 5

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (5) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità tal-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u b'mod partikolari l-kontinwità u l-effiċjenza fil-ġestjoni tal-għajnuna esterna mid-Delegazzjonijiet. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex tgħaddi b'sottodelega s-setgħat tagħha ta' implimentazzjoni baġitarja tal-infiq operattiv lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jappartjenu għall-EEAS bħala istituzzjoni separata. Barra minn hekk, fejn il-Kummissjoni timplimenta l-baġit b'ġestjoni ċentralizzata diretta, għandu jkun permess lilha li tagħmel dan ukoll permezz ta' sottodelega lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. L-uffiċjali awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni għandhom ikomplu jkunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll interni, filwaqt li l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-ħolqien u t-tħaddim ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet imwettqa fid-Delegazzjonijiet tagħhom u huma għandhom jirrapportaw dwar dan darbtejn fis-sena.

  (5) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità tal-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni u b'mod partikolari l-kontinwità u l-effiċjenza fil-ġestjoni tal-għajnuna esterna mid-Delegazzjonijiet. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata biex tgħaddi b'sottodelega s-setgħat tagħha ta' implimentazzjoni baġitarja tal-infiq operattiv lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li jappartjenu għas-SEAE bħala istituzzjoni separata. Barra minn hekk, fejn il-Kummissjoni timplimenta l-baġit b'ġestjoni ċentralizzata diretta, għandu jkun permess lilha li tagħmel dan ukoll permezz ta' sottodelega lill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni. L-uffiċjali awtorizzanti b'delega tal-Kummissjoni għandhom ikomplu jkunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll interni, filwaqt li l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għall-ħolqien u t-tħaddim ta' sistemi ta' ġestjoni u kontroll interni u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet imwettqa fid-Delegazzjonijiet tagħhom u huma għandhom jirrapportaw dwar dan darbtejn fis-sena. Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tirtira sottodelegi speċifiċi skont ir-regoli tagħha stess.

  Emenda  6

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10 a (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (10a) It-terminu “Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà”, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi interpretat b’konformità mad-diversi funzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli skont l-Artikolu 18 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

  Emenda          7

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 4 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 31 - paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4a) Fl-Artikolu 31 għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

   

  "Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jfassal stima tad-dħul u l-infiq tiegħu, li għandu jibgħat lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena. Ir-Rappreżentant Għoli għandu jorganizza konsultazzjonijiet mal-Kummissarju għall-Politika ta’ Żvilupp, mal-Kummissarju għall-Politika ta' Viċinat u mal-Kummissarju għall-Kooperazzjoni Internazzjonali, l-Għajnuna Umanitarja u r-Rispons f'każ ta' Kriżi rigward ir-responsabbiltà rispettiva tagħhom."

  Emenda          8

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 4 b (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 33 - paragrafu 2 - punt d a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4b) Fl-Artikolu 33(2) għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

   

  (da) F'konformità mal-Artikolu 8(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE u sabiex tiżgura t-trasparenza baġitarja fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, il-Kummissjoni se tittrażmetti lill-awtorità baġitarja, flimkien mal-abbozz ta' baġit tal-UE, dokument ta' ħidma li jippreżenta, b'mod komprensiv, l-infiq amministrattiv u operattiv kollu marbut mal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni, inkluż l-infiq tal-Istati Membri għall-missjonijiet tal-PSDK u dak previst permezz tal-Mekkaniżmu ATHENA u l-fond ta' tnedija.

   

  Dan id-dokument ta' ħidma għandu jkun fih, fost l-oħrajn, l-informazzjoni li ġejja:

   

  (i) stampa dettaljata tal-infiq operattiv u amministrattiv skont iż-żona ġeografika (reġjuni, pajjiżi), skont l-oqsma tematiċi u skont il-missjoni,

   

  (ii) stampa dettaljata tal-persunal kollu preżenti fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-waqt li jitressaq l-abbozz ta' baġit, inklużi:

  analiżi skont iż-żona ġeografika, il-pajjiż individwali u l-missjoni, li tiddistingwi:

  - karigi fl-organigramma,

  - aġenti kuntrattwali,

  - aġenti lokali,

  - esperti nazzjonali sekondati,

  l-għadd ta' karigi, kemm fl-organigramma tas-SEAE fil-kwartieri ġenerali u kemm fid-delegazzjonijiet, okkupati minn impjegati mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri;

  (iii) l-għadd totali ta' karigi mitluba fl-abbozz ta' baġit għall-organigrammi tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea analizzat skont il-gruppi ta' funzjoni u l-gradi u mqabbel mal-għadd ta' karigi fil-baġit awtorizzat,

  (iv) l-approprjazzjonijet mitluba fl-abbozz ta' baġit għal tipi oħra ta' persunal flimkien ma' stimi korrispondenti tal-persunal, espress f'ekwivalenti ta' karigi full-time, li jista' jiġi impjegat fil-limiti tal-approprjazzjonijet mitluba, analizzati skont it-tipi ta' persunal (aġenti kuntrattwali, aġenti lokali, esperti nazzjonali sekondati), flimkien ma' tqabbil mal-baġit awtorizzat;

  Emenda  9

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 4 c (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 46 - paragrafu 1 - punt 5 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4c) Fl-Artikolu 46(1) għandu jiddaħħal il-punt li ġej:

   

  (5a) L-ammont totali tan-nefqa operattiva tal-PESK għandu jiddaħħal kollu f'kapitolu wieħed tal-baġit, intitolat PESK. L-ammont totali tan-nefqa tal-PESK għandu jitqassam bejn l-Artikoli tal-kapitolu tal-baġit tal-PESK. Dawk l-Artikoli għandhom jinkludu partiti li jkopru n-nefqa tal-PESK tal-missjonijiet ewlenin għall-inqas.

   

  Emenda  10

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 5

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 50 - paragrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (5) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 50 tiżdied is-sentenza li ġejja:

  (5) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 50 għandhom jiżdiedu s-sentenza li ġejja u s-subparagrafu segwenti:

  "Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-Baġit tal-EEAS u tal-Kunsill."

  "Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsima tal-Baġit tas-SEAE."

   

  Fi ħdan is-SEAE, Direttur Ġenerali għall-baġit u l-amministrazzjoni għandu jirrispondi lir-Rappreżentant Għoli għall-ġestjoni amministrattiva u baġitarja interna tas-SEAE. Għandu jaħdem fi ħdan il-format eżistenti u jsegwi l-istess regoli amministrattivi applikabbli għal dik il-Parti tat-Taqsima III tal-baġit tal-UE li taqa' taħt l-Intestatura V tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali."

  Emenda          11

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 6

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 51 - paragrafu 2 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tirtira sottodelegi speċifiċi skont ir-regoli tagħha stess.

  Emenda          12

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 8

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 59 - paragrafu 5

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "5. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom jirreferu, meta d-dmirijiet tagħhom bħala uffiċjali awtorizzanti jeħtieġu hekk, għall-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni tagħhom."

  "5. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51, huma għandhom ikunu suġġetti għall-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni responsabbli għad-definizzjoni, l-eżerċitar, il-kontroll u l-evalwazzjoni tad-dmirijiet u r-responsabbiltajiet tagħhom bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega."

  Emenda  13

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 9

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 60 a - paragrafu 4 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  4a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-poteri ta' sottodelega ma jkunux għad-detriment tal-proċedura ta’ kwittanza fil-Parlament Ewropew, fejn il-Kummissjoni tieħu r-responsabbiltà sħiħa għall-baġit operattiv tas-SEAE.

  Emenda          14

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 9

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 60 a - paragrafu 2

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  2. Meta Kap ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), huwa għandu jirreferi għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista' tippreġudika l-interessi tal-Komunità, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  2. Meta Kap ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), huwa għandu jirreferi għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  Emenda          15

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 11 - punt b

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 66 - paragrafu 5 - subparagrafu 3 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  Dan għandu japplika mutatis mutandis għall-awtoritajiet ta’ Stat Membru għall-aġenti temporanji li jkunu ġejjin mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri, kif ukoll għall-esperti nazzjonali sekondati. L-Istat Membru ta’ oriġini għandu jkun responsabbli għas-somom kollha mhux irkuprati fi żmien tliet snin wara li tkun ittieħdet deċiżjoni dwar ir-responsabbiltà.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  Referenzi

  COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

  Kumitat responsabbli

  BUDG

  Opinjoni(jiet) mogħtija minn

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  21.4.2010

   

   

   

  Rapporteur għal opinjoni

         Data tal-ħatra

  Göran Färm

  3.5.2010

   

   

  Eżami fil-kumitat

  2.9.2010

  20.9.2010

   

   

  Data tal-adozzjoni

  20.9.2010

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp  (1.9.2010)

  għall-Kumitat għall-Baġits

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
  (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

  Rapporteur għal opinjoni: Thijs Berman

  ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

  Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna se jmexxi l-baġit amministrattiv tiegħu u għandu wkoll ir-responsabbiltà għal ċerti partijiet tal-baġit operattiv li jidħlu fil-mandat tiegħu.

  Il-kategoriji kollha tal-persunal tas-SEAE se jservu fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-Kwartieri Ġenerali – inkluż il-persunal li joriġina mill-Kummissjoni Ewropea, mis-Segretarjat tal-Kunsill u mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri. L-isfondi differenti tal-membri tal-persunal se jagħmlu mis-SEAE post għat-taħlit tal-multipliċità ta' kulturi korporattivi, u gradwalment se jkollu jistabbilixxi l-kultura proprja tiegħu.

  Fit-twaqqif ta' dan is-Servizz ġdid, u partikolarment fit-tfassil tar-regoli finanzjarji tiegħu, huwa meħtieġ li jiġu żgurati l-aqwa garanziji għall-integrità finanzjarja sa mill-bidu nett, b'tali mod li l-integrità finanzjarja trabbi l-għeruq fil-kultura korporattiva tas-Servizz.

  Mod importanti għall-promozzjoni tal-integrità finanzjarja huwa li tiġi żgurata l-interazzjoni bla xkiel tad-diversi servizzi responsabbli għas-superviżjoni ta' kwistjonijiet finanzjarji, speċjalment fid-delegazzjonijiet tal-UE. Dawn is-servizzi għandhom ukoll jikkooperaw mal-korpi responsabbli għall-investigazzjoni u l-ipproċessar ta' każijiet ta' irregolaritajiet finanzjarji.

  Ir-rapporteur tagħkom għalhekk qiegħed jipproponi emendi li jeħtieġu li l-ispettorat, li jinsab fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE (skont l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi s-SEAE) jaħdem mill-qrib mal-awditur intern tal-Kummissjoni, li għandu jiffunzjona wkoll bħala l-awditur intern tas-SEAE. L-emendi jobbligaw ukoll lill-persunal li jaħdem fl-ispettorat li, malli jintebħu b'każijiet possibbli ta' irregolaritajiet, jgħaddu l-informazzjoni lill-awditur intern tal-Kummissjoni u lill-korpi responsabbli għall-investigazzjoni u l-ipproċessar ta' każijiet bħal dawn.

  Permezz tat-tisħiħ ta' dawn is-salvagwardji, ir-rapporteur tagħkom jittama li tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet Ewropej tagħhom. It-titjib strutturali propost f'din l-Opinjoni huwa żgħir fih innifsu, iżda għandu l-għan li jimponi, fil-livelli kollha tas-Servizz il-ġdid, il-kultura ta' integrità finanzjarja meħtieġa għall-fiduċja fil-funzjonament bla xkiel u indiskutibbli tas-SEAE għall-ġejjieni.

  EMENDI

  Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

  Emenda          1

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 7 a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 1605/2002

  Artikolu 56 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (7a) Jiżdied l-Artikolu 56a li ġej:

  "Artikolu 56a

  Il-funzjonament tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandu jiġi eżaminat mid-Dipartiment għall-Ispezzjonijiet tas-SEAE li għandu jirrapporta direttament lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà.

  Id-Dipartiment għall-Ispezzjonijiet għandu jikkoopera mas-servizz ta’ verifika interna tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz. Dawk il-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz se jiddefinixxu b’mod partikulari l-iskambju reċiproku tal-informazzjoni miġbura waqt il-verifiki.

  Ir-Rapport Annwali dwar l-Ispezzjoni tad-Delegazzjonijiet għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Awtorità Baġitarja permezz tal-applikazzjoni, mutatis mutandis, tal-Artikolu 60(7).”

  Ġustifikazzjoni

  Ir-responsabilità għall-integrità fl-operazzjonijiet finanzjarji fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni tissaħħaħ jekk id-Dipartiment għall-Ispezzjonijiet tas-SEAE jagħti kont direttament lir-Rappreżentant Għoli / Viċi President. Ir-rekwiżit li dan jikkoopera mas-servizz tal-verifika interna tal-Kummissjoni huwa maħsub biex itejjeb l-effikaċja taż-żewġ servizzi.

  Emenda  2

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 9

  Regolament (KE) Nru 1605/2002

  Artikolu 60a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

  Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-Diretturi Ġenerali tal-Kummissjoni responsabbli u tas-SEAE u, fejn ikun xieraq, lill-bord speċjalizzat dwar l-irregolaritajiet finanzjarji stabbilit skont l-Artikolu 66(4) jew lill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-Frodi (OLAF).

  Ġustifikazzjoni

  Huwa sikwit l-ispettorat li l-ewwel jinduna b'xi evidenza ta' irregolaritajiet finanzjarji. L-informazzjoni għandha tintbagħat lill-awtoritajiet rilevanti mal-ewwel indikazzjoni li sitwazzjoni bħal din tista' tinqala', u l-membri kollha tal-persunal tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jeħtiġilhom jaqsmu din ir-responsabbiltà.

  Emenda  3

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 9

  Regolament (KE) Nru 1605/2002

  Artikolu 60a – paragrafu 2

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  2. Meta Kap ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), huwa għandu jirreferi għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista' tippreġudika l-interessi tal-Komunità, huwa għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  2. Meta Kap, jew membru tal-persunal, ta' Delegazzjoni tal-Unjoni jsib ruħu f'sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 60(6), jew jekk id-Dipartiment tal-Ispettorat fl-Amministrazzjoni Ċentrali tas-SEAE jintebaħ b'sitwazzjonijiet suġġetti li jaqgħu taħt l-Artikolu 60(6), huma għandhom jirreferu għall-bord tal-irregolaritajiet finanzjarji mwaqqaf skont l-Artikolu 66(4). Fil-każ ta' kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista' tippreġudika l-interessi tal-Komunità, il-Kap, jew kull membru ieħor tal-persunal, ta' Delegazzjoni tal-Unjoni u/jew tad-Dipartiment għall-Ispezzjonijiet għandu jinforma lill-awtoritajiet jew korpi maħtura mil-leġiżlazzjoni applikabbli.

  Ġustifikazzjoni

  Huwa sikwit l-ispettorat li l-ewwel jinduna b'xi evidenza ta' irregolaritajiet finanzjarji. L-informazzjoni għandha tintbagħat lill-awtoritajiet rilevanti mal-ewwel indikazzjoni li sitwazzjoni bħal din tista' tinqala', u l-membri kollha tal-persunal tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jeħtiġilhom jaqsmu din ir-responsabbiltà.

  Emenda  4

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 12

  Regolament (KE) Nru 1605/2002

  Artikolu 85 – paragrafu 1 u 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  "Għall-iskopijiet tal-verifika interna tal-EEAS, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 51 għandhom ikunu suġġetti għas-setgħat ta' verifika tal-awditur intern tal-Kummissjoni għall-ġestjoni finanzjarja mgħoddija lilhom b'sottodelega.

  L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jkollu l-istess responsabbiltajiet rigward is-SEAE msemmija fl-Artikolu 1, bħal dawk rigward id-dipartimenti tal-Kummissjoni.

  Għal raġunijiet ta' koerenza, l-effiċjenza u l-effiċjenza ekonomika, l-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jaġixxi wkoll bħala l-awditur intern tal-EEAS fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsima tal-EEAS baġit."

  L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jaħdem mill-qrib mad-Dipartiment tal-Ispettorat fl-Amministrazzjoni Ċentrali tas-SEAE. Id-Dipartiment tal-Ispettorat tas-SEAE għandu, mingħajr dewmien, jibgħat l-informazzjoni kollha dwar sitwazzjonijiet suġġetti li jaqgħu taħt l-Artikolu 60(6) lill-awditur intern tal-Kummissjoni, u, fejn ikun xieraq, lill-bord speċjalizzat dwar l-irregolaritajiet finanzjarji stabbilit skont l-Artikolu 66(4) jew lill-OLAF.

  Ġustifikazzjoni

  Huwa sikwit l-ispettorat li l-ewwel jinduna b'xi evidenza ta' irregolaritajiet finanzjarji. L-informazzjoni għandha tintbagħat lill-awtoritajiet rilevanti mal-ewwel indikazzjoni li sitwazzjoni bħal din tista' tinqala'.

  Emenda  5

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 - punt 12 a (ġdid)

  Regolament (KE) Nru 1605/2002

  Artikolu 95 - paragrafu 3 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (12a) Fl-Artikolu 95, jiżdied il-paragrafu 3a li ġej:

  "3a. Il-Kummissjoni għandha twettaq skambju regolari ta’ informazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali li jamministraw fondi tal-Unjoni bil-għan li b'mod konġunt jidentifikaw l-atturi li, minħabba n-nuqqas ta' integrità finanzjarja tagħhom, ma jkunux sħab xierqa fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni. Dan għandu japplika mutatis mutandis għas-SEAE li huwa responsabbli għall-baġit amministrattiv tiegħu stess."

  Ġustifikazzjoni

  Il-Bank Dinji daħal fi ftehim ta’ esklużjoni reċiproka ma’ Banek Multilaterali għall-Iżvilupp sabiex ikunu jistgħu, b'mod konġunt, jidentifikaw l-atturi li, minħabba n-nuqqas ta' integrità finanzjarja tagħhom, ma jkunux sħab xierqa fil-ġestjoni tal-fondi. Is-SEAE għandu jingħaqad ma’ din l-inizjattiva jew jistabbilixxi sistema simili.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  Referenzi

  COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

  Kumitat responsabbli

  BUDG

  Opinjoni(jiet) mogħtija minn

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  DEVE

  21.4.2010

   

   

   

  Rapporteur għal opinjoni

         Data tal-ħatra

  Thijs Berman

  4.5.2010

   

   

  Eżami fil-kumitat

  12.7.2010

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  30.8.2010

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Derek Vaughan

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali  (31.8.2010)

  għall-Kumitat għall-Baġits

  dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna
  (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

  Rapporteur għal opinjoni: Kader Arif

  EMENDI

  Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

  Emenda  1

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 9

  Regolament 1605/2002

  Artikolu 60a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

  Meta tinqala’ sitwazzjoni jew kunflitt kif imsemmi fit-tieni subparagrafu, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr dewmien lid-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbli u lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà. Meta jinqala’ kunflitt bħal dan rigward l-implimentazzjoni ta’ fondi fil-qasam tal-Politika Kummerċjali Komuni, il-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jirraportaw lura lill-Kummissarju għall-Kummerċ tal-UE u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u s-Sigurtà Soċjali. Id-deċiżjoni finali għandha tittieħed mill-President tal-Kummissjoni.

  Ġustifikazzjoni

  Mill-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona ’l hawn, il-Politika Kummerċjali Komuni (CCP) saret ta’ kompetenza esklussiva tal-UE. Għalhekk, huwa importanti li jkun żgurat li f’każ ta’ kunflitt bejn il-Kummissarju għall-Kummerċ u l-VP/HR dwar il-mod li Kap ta' Delegazzjoni jew il-persunal tiegħu jwettaq id-doveri tiegħu marbuta mas-CCP, id-deċiżjoni finali tibqa’ f’idejn il-Kummissjoni.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  Referenzi

  COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

  Kumitat responsabbli

  BUDG

  Opinjoni(jiet) mogħtija minn

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA

  21.4.2010

   

   

   

  Rapporteur għal opinjoni

         Data tal-ħatra

  Kader Arif

  28.4.2010

   

   

  Eżami fil-kumitat

  14.7.2010

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  30.8.2010

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  20

  1

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

  Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Edit Bauer

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali  (7.9.2010)

  għall-Kumitat għall-Baġits

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna
  (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

  Rapporteur għal opinjoni: Guy Verhofstadt

  EMENDI

  Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

  Emenda  1

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 1

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Liżbona.

  (1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament Finanzjarju), jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' Lisbona u tat-twaqqif tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

  Emenda  2

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 2

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (2) It-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem l-"EEAS"). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-29 u t-30 Ottubru 2009, l-EEAS huwa servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

  (2) It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (minn hawn 'il quddiem is-"SEAE"). Skont id-Deċiżjoni 2010/427/UE tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2010 li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna1, is-SEAE huwa servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju.

   

  _______________________

  1 ĠU L 201, 3.8.2010, p. 30.

  Emenda  3

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 3

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (3) Minħabba li l-EEAS għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti rilaxx lill-EEAS għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tal-EEAS tal-Baġit. Il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkompli jagħti rilaxx lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni.

  (3) Minħabba li s-SEAE għandu jiġi trattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-Regolament Finanzjarju, il-Parlament Ewropew għandu jagħti kwittanza lis-SEAE għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit. F’dan il-kuntest, is-SEAE jrid jirrispetta kompletament il-proċeduri li jipprovdi għalihom l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament Finanzjarju. Il-Parlament Ewropew għandu jkompli wkoll jagħti kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet operattivi implimentati mill-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet li huma uffiċjali awtorizzanti b'sottodelega tal-Kummissjoni. Minħabba l-komplessità ta’ din l-istruttura, hemm bżonn li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet stretti dwar it-traċċabilità u r-responsabilità baġitarja u finanzjarja.

  Emenda  4

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 4

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (4) It-Trattat ta' Liżbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mill-EEAS bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal regoli dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-EEAS u tal-Kunsill tal-Baġit.

  (4) It-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li d-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru parti mis-SEAE bħala Delegazzjonijiet tal-Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni effiċjenti tagħhom, kull nefqa amministrattiva u ta' appoġġ tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu jipprevedi l-possibbiltà għal regoli dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit.

  Emenda  5

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  (10) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza, l-effiċjenza u l-effiċjenza ekonomika tal-kontroll finanzjarju, l-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jaġixxi bħala l-awditur intern tal-EEAS fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsimiet tal-baġit tal-Kummissjoni u tal-EEAS.

  (10) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza, l-effiċjenza u l-effikaċja ekonomika tal-kontroll finanzjarju, l-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jaġixxi bħala l-awditur intern tas-SEAE fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsimiet tal-baġit tal-Kummissjoni u tas-SEAE . Il-Parlament Ewropew jappoġġa dan kompletament u jistieden lir-Rappreżentant Għoli/il-Viċi President tal-Kummissjoni biex joħroġ bi proposta dwar din il-kwestjoni.

  Emenda  6

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Premessa 10 a (ġdida)

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (10a) It-terminu “Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’Sigurtà”, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi interpretat b’konformità mad-diversi funzjonijiet tar-Rappreżentant Għoli skont l-Artikolu 18 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

  Emenda  7

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 31 – paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4a) Wara l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 31, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

   

  "Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandu jfassal stima tad-dħul u l-infiq tiegħu u għandu jibgħatha lill-Kummissjoni qabel l-1 ta' Lulju ta' kull sena. Ir-Rappreżentant Għoli/il-Viċi President tal-Kummissjoni għandu jorganizza konsultazzjonijiet, rispettivament, mal-Kummissarju għall-Politika tal-Iżvilupp u l-Kummissarju għall-Politika tal-Viċinat fir-rigward tar-responsabilità rispettiva tagħhom."

  Ġustifikazzjoni

  It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f'Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

  Emenda  8

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4b) Fl-Artikolu 41(1), għandu jiżdied is-subparagrafu li ġej:

   

  "Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza baġitarja fil-qasam tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha tittrażmetti lill-awtorità baġitarja, flimkien mal-abbozz tal-baġit tal-UE, dokument ta' ħidma li, b'mod komprensiv, jippreżenta n-nefqa kollha relatata mal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni."

  Ġustifikazzjoni

  It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f'Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

  Emenda  9

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 4 c (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – paragrafi 1 a sa 1 d (ġodda)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4c) Fil-punt (3)(a) tal-Artikolu 46(1), għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

   

  "L-organigramma għat-taqsima tas-SEAE tal-baġit għandha tistabbilixxi n-numru ta' karigi għal kull grad f'kull kategorija u n-numru ta' karigi permanenti u temporanji, inkluż il-persunal kuntrattwali u lokali awtorizzat fil-limiti tal-approprjazzjonijiet tal-baġit.

   

  L-organigramma għandha turi kwalunkwe żieda jew tnaqqis ta' karigi skont il-grad u l-kategorija fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni kollha kemm huma, ibbażati fuq is-sena ta' qabel.

   

  L-organigramma għandha turi wkoll, ħdejn in-numru ta' karigi awtorizzati għas-sena finanzjarja, in-numru ta' karigi awtorizzati għas-sena ta' qabel, kif ukoll in-numru ta' karigi okkupati minn diplomati mill-Istati Membri u minn persunal tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

   

  L-awtorità baġitarja għandha tkun informata dwar in-numru ta' karigi għal kull grad, f'kull kategorija u f'kull waħda mid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, kif ukoll fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE. Din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata bħala anness għall-organigramma tat-taqsima tas-SEAE tal-baġit."

  Ġustifikazzjoni

  It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f'Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

  Emenda  10

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 5

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 50 – paragrafu 1

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

  Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsimiet tal-Baġit tal-EEAS u tal-Kunsill.

  Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-taqsima tal-Baġit tas-SEAE.

  Emenda  11

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 50 – paragrafu 1 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (5a) Fl-Artikolu 50, għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej wara l-ewwel paragrafu:

   

  "Fi ħdan is-SEAE, Direttur Ġenerali għall-baġit u l-amministrazzjoni għandu jkun responsabbli lejn ir-Rappreżentant Għoli/il-Viċi President tal-Kummissjoni għall-ġestjoni amministrattiva u l-ġestjoni baġitarja interna tas-SEAE. Għandu jsegwi l-istess linji baġitarji u regoli amministrattivi kif inhuma applikabbli fil-Parti tat-Taqsima III tal-baġit tal-UE li tidħol fl-Intestatura V tal-qafas finanzjarju multiannwali."

  Ġustifikazzjoni

  It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f'Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

  Emenda  12

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 9

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 60 a – paragrafu 4 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  (4a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-setgħat sottodelegati ma jfixklux il-proċedura ta’ kwittanza fil-Parlament Ewropew, fejn il-Kummissjoni tassumi r-responsabilità sħiħa għall-baġit operattiv tas-SEAE.

  Emenda  13

  Proposta għal regolament – att li jemenda

  Artikolu 1 – punt 11 – punt b

  Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002

  Artikolu 66 – paragrafu 5 – subparagrafu 3 a (ġdid)

   

  Test propost mill-Kummissjoni

  Emenda

   

  Dan għandu japplika mutatis mutandis għall-awtoritajiet ta’ Stat Membru fir-rigward tal-persunal li jkun ġej mis-servizzi diplomatiċi tal-Istati Membri. L-Istat Membru ta’ oriġini għandu jkun responsabbli għas-somom kollha mhux irkuprati fi żmien tliet snin wara li tkun ittieħdet deċiżjoni dwar ir-responsabilità.

  Ġustifikazzjoni

  It-test jirriproduċi fedelment il-ftehim li ntlaħaq f'Madrid u li ġie vvutat fil-plenarja.

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  Referenzi

  COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

  Kumitat responsabbli

  BUDG

  Opinjoni(jiet) mogħtija minn

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFCO

  21.4.2010

   

   

   

  Rapporteur għal opinjoni

         Data tal-ħatra

  Guy Verhofstadt

  3.5.2010

   

   

  Eżami fil-kumitat

  17.5.2010

  2.6.2010

  14.6.2010

   

  Data tal-adozzjoni

  6.9.2010

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz

  PROĊEDURA

  Titolu

  Emenda għar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

  Referenzi

  COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

  Data meta ġie ppreżentat lill-PE

  11.3.2010

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  BUDG

  21.4.2010

  Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  AFET

  21.4.2010

  DEVE

  21.4.2010

  INTA

  21.4.2010

  CONT

  21.4.2010

   

  ENVI

  21.4.2010

  JURI

  21.4.2010

  AFCO

  21.4.2010

  FEMM

  21.4.2010

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  ENVI

  27.4.2010

  JURI

  19.4.2010

  FEMM

  29.9.2010

   

  Rapporteur(s)

         Data tal-ħatra

  Crescenzio Rivellini

  23.3.2010

  Ingeborg Gräßle

  23.3.2010

   

  Data tal-adozzjoni

  28.9.2010

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  59

  3

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

  Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

  Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller