Procedure : 2010/0054(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0263/2010

Ingediende teksten :

A7-0263/2010

Debatten :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Stemmingen :

PV 20/10/2010 - 4.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0368

VERSLAG     ***I
PDF 669kWORD 525k
4.10.2010
PE 445.691v02-00 A7-0263/2010

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini

(Artikel 51 – Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen)

PR_COD_COD_1am

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 ADVIES van de Commissie constitutionele zaken
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0085),

–   gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 322 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, evenals artikel 106a van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0086/2010),

–   gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het gezamenlijk overleg van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie internationale handel en de Commissie constitutionele zaken (A7-0263/2010),

1.  keurt zijn onderstaand standpunt in eerste lezing goed;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingsbesluiten in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht.

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingsbesluiten in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht en met de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden, krachtens Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden.

 

1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009 is de EDEO een dienst sui generis, die voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld.

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden is de EDEO een dienst sui generis, die voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn.

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. In dit kader is de EDEO ten volle onderworpen aan de procedures van artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de artikelen 145 tot en met 147 van het Financieel Reglement. De EDEO werkt volledig samen met de instellingen die bij de kwijtingsprocedure betrokken zijn, en verstrekt waar nodig de vereiste aanvullende informatie, o.a. door het bijwonen van vergaderingen van de relevante organen. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn. Gezien de nieuwheid van deze structuur moeten goed doordachte bepalingen inzake transparantie en budgettaire en financiële verantwoording worden toegepast.

 

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Binnen de EDEO moet een directeur-generaal begroting en administratie verantwoording afleggen aan de hoge vertegenwoordiger voor het administratieve en interne begrotingsbeheer van de EDEO. Hij werkt binnen de bestaande procedures en volgt dezelfde administratieve voorschriften als gelden voor het gedeelte van afdeling III van de EU-begroting dat in rubriek 5 van het meerjarig financieel kader valt.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) De Afdeling inspecties van de EDEO onderzoekt het functioneren van de delegaties van de Unie en rapporteert rechtstreeks aan de uitvoerend secretaris-generaal.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Bij het opzetten van de EDEO dient overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009 te worden uitgegaan van het beginsel van op begrotingsneutraliteit gerichte kostenefficiëntie.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie gedetailleerde regelingen vast te stellen om de uitvoering van de administratieve kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Het is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de delegaties van de Unie en in het bijzonder de continuïteit en efficiëntie in het beheer van de externe steun door de delegaties te waarborgen. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting op het vlak van de beleidsuitgaven te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie die deel uitmaken van de op zichzelf staande instelling EDEO. Voorts moet het voor de Commissie bij de uitvoering van de begroting onder direct gecentraliseerd beheer mogelijk zijn om ook die uitvoering te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie. De gedelegeerde ordonnateurs van de Commissie moeten verantwoordelijk blijven voor de afbakening van internebeheers- en controlesystemen, terwijl de hoofden van de delegaties van de Unie verantwoordelijk moeten worden voor de oprichting en werking van de internebeheers- en controlesystemen alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen hun delegaties uitvoeren. Te dien einde moeten zij halfjaarlijks rapporteren.

(5) Het is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de delegaties van de Unie en in het bijzonder de continuïteit en efficiëntie in het beheer van de externe steun door de delegaties te waarborgen. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting op het vlak van de beleidsuitgaven te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie die deel uitmaken van de op zichzelf staande instelling EDEO. Voorts moet het voor de Commissie bij de uitvoering van de begroting onder direct gecentraliseerd beheer mogelijk zijn om ook die uitvoering te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie. De gedelegeerde ordonnateurs van de Commissie moeten verantwoordelijk blijven voor de afbakening van internebeheers- en controlesystemen, terwijl de hoofden van de delegaties van de Unie verantwoordelijk moeten worden voor de oprichting en werking van de internebeheers- en controlesystemen alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen hun delegaties uitvoeren. Te dien einde moeten zij halfjaarlijks rapporteren. Bedoelde delegatie moet kunnen worden ingetrokken overeenkomstig de regels die op de Commissie van toepassing zijn.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) De rekenplichtige van de Commissie blijft verantwoordelijk voor de volledige begrotingsafdeling van de Commissie, met inbegrip van de boekhoudkundige verrichtingen die betrekking hebben op de aan de hoofden van de delegaties van de Unie gesubdelegeerde kredieten. Om een overlapping van verantwoordelijkheden te voorkomen, is het dus noodzakelijk te verduidelijken dat de verantwoordelijkheden van de rekenplichtige van de EDEO alleen betrekking hebben op de begrotingsafdeling van de EDEO.

(8) De rekenplichtige van de Commissie blijft verantwoordelijk voor de volledige begrotingsafdeling van de Commissie, alsmede voor de begrotingsafdeling van de EDEO.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Om democratische controle op de uitvoering van de begroting van de Europese Unie te waarborgen moeten de betrouwbaarheidsverklaringen van de hoofden van de delegaties van de Unie betreffende de interne beheers- en controlesystemen van hun respectieve delegaties worden gevoegd bij hun jaarlijkse activiteitenverslagen en vervolgens tevens in kopie worden toegezonden aan het Europees Parlement.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter) Voor de toepassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 wordt de term "Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid" geïnterpreteerd overeenkomstig de verschillende functies van de Hoge Vertegenwoordiger die in artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater) Het Europees Ontwikkelingsfonds moet, als belangrijkste financiële instrument voor de ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen, deel uitmaken van de algemene begroting van de Europese Unie en binnen de werkingssfeer van het algemene Financieel Reglement vallen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In de tweede alinea van artikel 1, lid 2, worden de woorden "de Europese dienst voor extern optreden," ingevoegd voor "het Economisch en Sociaal Comité".

(1) Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

1. Deze verordening regelt de opstelling en uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie, ("de begroting"), en de presentatie en controle van de rekeningen.

                

2. In deze verordening worden het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Rekenkamer beschouwd als instellingen van de Unie. Het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) worden met de instellingen van de Unie gelijkgesteld.

 

In deze verordening wordt de Europese Centrale Bank niet beschouwd als een instelling van de Unie.

 

3. In deze verordening wordt elke verwijzing naar "de Gemeenschappen" of naar "de Unie" begrepen als een verwijzing naar de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie."

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 30 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie stelt op passende wijze informatie over de begunstigden van begrotingsmiddelen ter beschikking wanneer de begroting overeenkomstig artikel 53 bis op een gecentraliseerde wijze wordt uitgevoerd; in geval van andere beheersvormen stelt de Commissie op passende wijze informatie over de begunstigden van middelen ter beschikking die haar wordt toegezonden door de instanties waaraan taken met betrekking tot de uitvoering van de begroting zijn gedelegeerd."

"De Commissie stelt op passende wijze informatie over de begunstigden van begrotingsmiddelen ter beschikking wanneer de begroting op een gecentraliseerde wijze en rechtstreeks door haar diensten of door delegaties van de Unie overeenkomstig artikel 51, tweede alinea, wordt uitgevoerd; in geval van andere beheersvormen stelt de Commissie op passende wijze informatie over de begunstigden van middelen ter beschikking die haar wordt toegezonden door de instanties waaraan taken met betrekking tot de uitvoering van de begroting zijn gedelegeerd”

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 31 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In de eerste alinea van artikel 31 worden de woorden "de Europese dienst voor extern optreden," ingevoegd voor "het Economisch en Sociaal Comité".

(4) In de eerste alinea van artikel 31 worden de woorden “de Europese Raad en” ingevoegd voor de woorden “de Raad” en worden de woorden "en de Europese dienst voor extern optreden," ingevoegd voor de woorden "stellen een raming op”.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Aan artikel 31 wordt na lid 1 de volgende alinea toegevoegd:

 

"De EDEO stelt een raming op van zijn ontvangsten en uitgaven, die hij vóór 1 juli van elk jaar aan de Commissie toezendt. De hoge vertegenwoordiger voert overleg met de commissaris voor Ontwikkelingsbeleid, de commissaris voor Nabuurschapsbeleid en met de commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding met betrekking tot hun respectieve taakgebied."

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 33 – lid 3 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Aan artikel 33 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

 

3. Overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Besluit 2010/427/EU van de Raad en om budgettaire transparantie op het gebied van het externe optreden van de Unie te waarborgen, zendt de Commissie de begrotingsautoriteit samen met de ontwerpbegroting een werkdocument toe met een volledig overzicht van:

 

a) alle administratieve en huishoudelijke uitgaven in verband met het externe optreden van de Unie, met inbegrip van de uitgaven van de lidstaten voor GBVB-missies en missies gefinancierd via het Athena-mechanisme en het startfonds, alsmede alle uitgaven in het voorgaande jaar voor de werkzaamheden van elke individuele speciale vertegenwoordiger, speciale gezant, missieleider of andere soortgelijke functie;

 

b) de totale administratieve uitgaven in het voorafgaande jaar per delegatie en voor de centrale administratie van de EDEO, alsmede de operationele uitgaven per geografisch gebied (regio's, landen), per thematisch gebied, per delegatie en per missie.

 

De bijlage zal tevens een overzicht geven van:

 

a) het aantal posten per rang voor elke categorie, alsmede het aantal vaste en tijdelijke posten, met inbegrip van arbeidscontractanten en lokaal personeel, waarvoor de uitgaven zijn toegestaan binnen de grenzen van de begrotingskredieten in elk van de delegaties van de Unie, alsmede in de centrale administratie van de EDEO;

b) uitbreidingen of verminderingen van het aantal posten per rang en categorie in de centrale administratie van de EDEO en het totaal van de delegaties van de Unie ten opzichte van het voorafgaande jaar;

c) het aantal voor het begrotingsjaar toegestane posten, het aantal posten dat voor het vorige begrotingsjaar was toegestaan, alsmede het aantal ambten dat wordt bezet door gedetacheerde diplomaten uit de lidstaten en door personeel van de Raad en de Commissie;

al het personeel in de delegaties van de Europese Unie op het moment van indiening van de ontwerpbegroting, uitgesplitst naar geografisch gebied, afzonderlijk land en missie, met opgave van het aantal posten in de personeelsformatie, arbeidscontractanten, lokale functionarissen en gedetacheerde nationale deskundigen, alsmede de in de ontwerpbegroting gevraagde kredieten voor andere soorten personeel, met de bijbehorende ramingen van de voltijdsequivalente personeelsleden die binnen de grenzen van de gevraagde kredieten kunnen worden aangeworven.”

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 41 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater) In artikel 41 wordt het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Alle ontvangsten en uitgaven uit hoofde van de respectievelijke Europese Ontwikkelingsfondsen worden geboekt op een speciaal begrotingsonderdeel binnen de begrotingsafdeling van de Commissie.”

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 quinquies (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 46 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies) In artikel 46, lid 1, wordt de volgende letter ingevoegd:

 

“ (5 bis) Het totale bedrag voor de beleidsuitgaven voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (hierna "GBVB") zal volledig in een begrotingshoofdstuk worden opgenomen, GBVB genaamd. Het totale bedrag van de GBVB- uitgaven wordt verdeeld over de artikelen van het hoofdstuk "GBVB”. Deze artikelen bevatten posten ter dekking van de GBVB-uitgaven van ten minste de belangrijke missies.”

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 50

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Aan de eerste alinea van artikel 50 wordt de volgende zin toegevoegd:

(5) Aan de eerste alinea van artikel 50 worden de volgende zinnen toegevoegd:

"In overleg met de Commissie kunnen evenwel uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.".

“In overleg met de Commissie kunnen evenwel gedetailleerde regelingen worden vastgesteld om de uitvoering van de administratieve kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

 

Deze regelingen mogen geen uitzonderingen op de bepalingen van het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften daarvan bevatten.”

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 51

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

 

"De Commissie kan evenwel haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting met betrekking tot de kredieten van haar eigen afdeling aan de hoofden van de delegaties van de Unie delegeren. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie als gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie optreden, passen zij de voorschriften van de Commissie voor de uitvoering van de begroting toe en worden zij onderworpen aan dezelfde taken, verplichtingen en aansprakelijkheid als elke andere gesubdelegeerde ordonnateur van de Commissie.

"De Commissie kan evenwel haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting met betrekking tot de operationele kredieten van haar eigen afdeling aan de hoofden van de delegaties van de Unie delegeren. Zij stelt tegelijkertijd de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid daarvan in kennis. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie als gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie optreden, passen zij de voorschriften van de Commissie voor de uitvoering van de begroting toe en worden zij onderworpen aan dezelfde taken, verplichtingen en aansprakelijkheid als elke andere gesubdelegeerde ordonnateur van de Commissie.

 

De Commissie trekt de delegatie in overeenkomstig haar eigen regels.

Voor de toepassing van de tweede alinea neemt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de nodige maatregelen om de samenwerking tussen de delegaties van de Unie en de diensten van de Commissie te bevorderen.".

Voor de toepassing van de tweede alinea neemt de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de nodige maatregelen om de samenwerking tussen de delegaties van de Unie en de diensten van de Commissie te bevorderen.".

 

 

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 59 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, verwijzen zij, wanneer hun taken als ordonnateur dit vereisen, naar de Commissie als hun instelling."

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, vallen zij onder de Commissie als instelling die verantwoordelijk is voor de omschrijving, uitoefening, controle en beoordeling van hun taken en verantwoordelijkheden als gesubdelegeerde ordonnateurs. De Commissie stelt tegelijkertijd de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid daarvan in kennis.”

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 60 – lid 7 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Aan artikel 60, lid 7, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:

 

“De jaarlijkse activiteitenverslagen worden ook beschikbaar gesteld aan de begrotingsautoriteit."

Amendement  24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Artikel 60 bis

1. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, werken zij nauw samen met de Commissie voor de daadwerkelijke besteding van de middelen, om met name te zorgen voor de wettigheid en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen, de naleving van het beginsel van goed financieel beheer bij het beheer van de middelen en de doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie.

"Artikel 60 bis

1. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, werken zij nauw samen met de Commissie voor de daadwerkelijke besteding van de middelen, om met name te zorgen voor de wettigheid en de regelmatigheid van de financiële verrichtingen, de naleving van het beginsel van goed financieel beheer bij het beheer van de middelen en de doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Unie.

Hiertoe nemen zij de maatregelen die nodig zijn om elke situatie te voorkomen waarbij de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de uitvoering van de aan hen gesubdelegeerde begroting in het gedrang kan komen, alsook elk conflict van belangen of prioriteiten dat gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de aan hen gesubdelegeerde taken van financieel beheer.

Hiertoe nemen zij de maatregelen die nodig zijn om elke situatie te voorkomen waarbij de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de uitvoering van de aan hen gesubdelegeerde begroting in het gedrang kan komen, alsook elk conflict van prioriteiten dat waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de aan hen gesubdelegeerde taken van financieel beheer.

 

 

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde directeuren-generaal van de Commissie en van de EDEO hiervan onverwijld in kennis. Deze nemen passende maatregelen om de situatie op te lossen.

2. Wanneer een hoofd van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, brengt hij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de belangen van de Unie kunnen schaden, waarschuwt hij de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

2. Wanneer een hoofd van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, brengt hij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de belangen van de Unie kunnen schaden, waarschuwt hij de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

3. Hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, brengen tweemaal per jaar verslag uit aan hun gedelegeerde ordonnateur, opdat deze laatste hun verslagen in zijn in artikel 60, lid 7, bedoeld jaarlijks activiteitenverslag kan opnemen. In dit door de hoofden van de delegaties van de Unie ingediend halfjaarlijks verslag wordt informatie opgenomen over de efficiëntie en effectiviteit van de in hun delegatie opgerichte internebeheers- en controlesystemen, alsook over het beheer van de aan hen gesubdelegeerde verrichtingen.

3. Hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, leggen overeenkomstig artikel 60, lid 7, mutatis mutandis, in de vorm van een jaarlijks activiteitenverslag verantwoording af aan hun gedelegeerde ordonnateur, opdat deze laatste hun verslagen in zijn jaarlijks activiteitenverslag kan opnemen. De jaarlijkse activiteitenverslagen van de hoofden van de delegaties worden, samen met de in artikel 66, lid 3 bis, bedoelde betrouwbaarheidsverklaring, als bijlage gevoegd bij het jaarlijkse activiteitenverslag van de gedelegeerde ordonnateur, dat aan het Europees Parlement wordt toegezonden overeenkomstig artikel 60, lid 7.

 

Op verzoek brengen de hoofden van de delegaties aan de bevoegde commissie van het Europees Parlement verslag uit van de uitvoering van hun begrotingstaken.

 

In een door de hoofden van de delegaties van de Unie ingediend jaarlijks tussentijds verslag wordt informatie opgenomen over de efficiëntie en effectiviteit van de in hun delegatie opgerichte internebeheers- en controlesystemen, alsook over het beheer van de aan hen gesubdelegeerde verrichtingen.

4. Hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, zullen elk verzoek van de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie beantwoorden.".

4. Hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, zullen elk verzoek van de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie en van de bevoegde commissie van het Europees Parlement beantwoorden.".

 

5. De Commissie zorgt ervoor dat de gesubdelegeerde bevoegdheden de kwijtingsprocedure in het Europees Parlement niet belemmeren, waar de Commissie de volledige verantwoordelijkheid voor de operationele begroting van de EDEO op zich neemt.”

Amendement  25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 61 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aan artikel 61, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"De verantwoordelijkheden van de rekenplichtige van de EDEO hebben alleen betrekking op de door de EDEO uitgevoerde begrotingsafdeling van de EDEO.".

Schrappen

Amendement  26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 - letter a

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 66 – lid 3 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"(3 bis) In geval van subdelegatie aan de hoofden van de delegaties van de Unie is de gedelegeerde ordonnateur verantwoordelijk voor de afbakening van de opgerichte internebeheers- en controlesystemen alsook de efficiëntie en effectiviteit van die systemen. De hoofden van de delegaties van de Unie zijn verantwoordelijk voor de oprichting en werking van die systemen, overeenkomstig de richtlijnen van de gedelegeerde ordonnateur, alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen de delegatie van de Unie onder hun verantwoordelijkheid uitvoeren.

"(3 bis) In geval van subdelegatie aan de hoofden van de delegaties van de Unie is de gedelegeerde ordonnateur verantwoordelijk voor de afbakening van de opgerichte internebeheers- en controlesystemen alsook de efficiëntie en effectiviteit van die systemen. De hoofden van de delegaties van de Unie zijn verantwoordelijk voor de oprichting en werking van die systemen, overeenkomstig de richtlijnen van de gedelegeerde ordonnateur, alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen de delegatie van de Unie onder hun verantwoordelijkheid uitvoeren. Vóór hun ambtsaanvaarding moeten zij specifieke trainingen volgen inzake de taken en verantwoordelijkheden van ordonnateurs en de uitvoering van de begroting.

Hoofden van de delegaties van de Unie brengen overeenkomstig artikel 60 bis, lid 3, verslag uit over hun in de eerste alinea van dit lid bedoelde verantwoordelijkheden.

Hoofden van de delegaties van de Unie brengen overeenkomstig artikel 60 bis, lid 3, verslag uit over hun in de eerste alinea van dit lid bedoelde verantwoordelijkheden.

De hoofden van de delegaties van de Unie verstrekken jaarlijks aan de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie een betrouwbaarheidsverklaring over de in hun delegatie opgerichte internebeheers- en controlesystemen om de ordonnateur in staat te stellen zijn eigen betrouwbaarheidsverklaring op te stellen.".

De hoofden van de delegaties van de Unie verstrekken jaarlijks aan de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie een betrouwbaarheidsverklaring over de in hun delegatie opgerichte internebeheers- en controlesystemen, alsmede over het beheer van de verrichtingen die aan hen zijn gesubdelegeerd en over de resultaten daarvan, om de ordonnateur in staat te stellen zijn eigen betrouwbaarheidsverklaring op te stellen. Deze verklaring wordt, samen met het jaarlijkse activiteitenverslag van het hoofd van de delegatie, als bijlage gevoegd bij het jaarlijkse activiteitenverslag van de gedelegeerde ordonnateur, dat wordt toegezonden aan het Europees Parlement.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 - letter b

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 66 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, is de op grond van lid 4 van dit artikel door de Commissie opgerichte instantie voor financiële onregelmatigheden bevoegd voor de in dat lid bedoelde zaken.

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, is de op grond van lid 4 van dit artikel door de Commissie opgerichte instantie voor financiële onregelmatigheden bevoegd voor de in dat lid bedoelde zaken.

Indien de instantie systeemgebonden problemen ontdekt, zendt zij de ordonnateur, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie, indien deze geen partij is, alsmede de interne controleur een verslag met aanbevelingen toe.

Indien de instantie systeemgebonden problemen ontdekt, zendt zij de ordonnateur, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de gedelegeerde ordonnateur van de Commissie, indien deze geen partij is, alsmede de interne controleur een verslag met aanbevelingen toe.

Uitgaande van het advies van de instantie kan de Commissie de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, in zijn hoedanigheid als het tot aanstelling bevoegde gezag, verzoeken een procedure in te stellen wegens tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid of geldelijke aansprakelijkheid ten aanzien van gesubdelegeerde ordonnateurs indien de onregelmatigheden betrekking hebben op de bevoegdheden die de Commissie aan hen heeft gesubdelegeerd. In een dergelijk geval zal de hoge vertegenwoordiger overeenkomstig het statuut passende maatregelen nemen."

Uitgaande van het advies van de instantie verzoekt de Commissie de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, in zijn of haar hoedanigheid als het tot aanstelling bevoegde gezag, een procedure in te stellen wegens tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid of geldelijke aansprakelijkheid ten aanzien van gesubdelegeerde ordonnateurs indien de onregelmatigheden betrekking hebben op de bevoegdheden die de Commissie aan hen heeft gesubdelegeerd. In een dergelijk geval geeft de hoge vertegenwoordiger uitvoering aan de door de Commissie aanbevolen procedure wegens tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en/of geldelijke aansprakelijkheid.

 

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de autoriteiten van een lidstaat met betrekking tot gedetacheerd personeel, alsmede met betrekking tot tijdelijk personeel afkomstig uit de diplomatieke dienst van die lidstaat. De lidstaat van herkomst is aansprakelijk voor alle bedragen die niet zijn geïnd binnen drie jaar nadat een besluit inzake aansprakelijkheid is genomen.”

Amendement  28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 85 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Aan artikel 85 worden de volgende alinea's toegevoegd:

(12) Aan artikel 85 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Met het oog op de interne controle van het EDEO worden de hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, onderworpen aan de controlebevoegdheden van de interne controleur van de Commissie voor het aan hen gesubdelegeerde financieel beheer.

Omwille van de samenhang, efficiëntie en kosteneffectiviteit treedt de interne controleur van de Commissie ook op als interne controleur van de EDEO met betrekking tot de begrotingsuitvoering van de begrotingsafdeling van de EDEO.".

“De interne controleur van de Commissie heeft ten aanzien van de EDEO dezelfde in artikel 1 bedoelde verantwoordelijkheden als ten aanzien van afdelingen van de Commissie.”

Amendement  29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 126 – lid 1 – letter c quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Aan artikel 126, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

“(c quater) de staat van de veranderingen van het eigen vermogen die een gedetailleerd overzicht geeft van de vermeerderingen en verminderingen in de loop van het begrotingsjaar van elk pensioenstelsel genoemd in het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen.”

Amendement  30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12 ter

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 146 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter) In artikel 146 wordt lid 3 vervangen door het volgende:

"3. De instellingen van de Unie, als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, verstrekken het Europees Parlement op verzoek alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtingsprocedure voor het betrokken begrotingsjaar, overeenkomstig artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.”

Amendement  31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12 quater (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 147 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 147 bis

 

De EDEO is volledig onderworpen aan de kwijtingsprocedures van artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de artikelen 145 tot en met 147 van het Financieel Reglement. De EDEO werkt volledig samen met de instellingen die bij de kwijtingsprocedure betrokken zijn, en verstrekt waar nodig de vereiste aanvullende informatie, o.a. door het bijwonen van vergaderingen van de relevante organen."

Amendement  32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 165

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie oefent overeenkomstig artikel 53 bis controle uit op de uitvoering van maatregelen door begunstigde derde landen of internationale organisaties."

"De Commissie oefent controle uit op de uitvoering van maatregelen door begunstigde derde landen of internationale organisaties."

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 15

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 185 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Artikel 185, lid 3, komt als volgt te luiden:

"3. Ten aanzien van de in lid 1 bedoelde organen oefent de interne controleur van de Commissie dezelfde bevoegdheden uit als die welke hem zijn toegekend met betrekking tot de diensten van de Commissie of de delegaties van de Unie.".

Schrappen


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (21.9.2010)

aan de Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Rapporteur voor advies: Göran Färm

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie en de Commissie begrotingscontrole onderstaande amendementen in hun verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingsbesluiten in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht.

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingsbesluiten in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht en met de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden, krachtens Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 20101 tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden.

 

1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009 is de EDEO een dienst sui generis, die voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld.

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 20101 tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden moet de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling worden behandeld.

 

1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn.

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. In dit verband moet de EDEO volledig onderworpen zijn aan de procedures van artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de artikelen 145 tot en met 147 van het Financieel Reglement. De EDEO moet volledig samenwerken met de instellingen die bij de kwijtingsprocedure betrokken zijn, en waar nodig de vereiste aanvullende informatie verstrekken, o.a. door het bijwonen van vergaderingen van de relevante organen. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn. Gezien de complexiteit van deze structuur moeten scherpe bepalingen inzake traceerbaarheid en budgettaire en financiële verantwoording worden toegepast.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om de uitvoering van de in de begrotingsafdeling van de EDEO opgenomen kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Het is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de delegaties van de Unie en in het bijzonder de continuïteit en efficiëntie in het beheer van de externe steun door de delegaties te waarborgen. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting op het vlak van de beleidsuitgaven te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie die deel uitmaken van de op zichzelf staande instelling EDEO. Voorts moet het voor de Commissie bij de uitvoering van de begroting onder direct gecentraliseerd beheer mogelijk zijn om ook die uitvoering te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie. De gedelegeerde ordonnateurs van de Commissie moeten verantwoordelijk blijven voor de afbakening van internebeheers- en controlesystemen, terwijl de hoofden van de delegaties van de Unie verantwoordelijk moeten worden voor de oprichting en werking van de internebeheers- en controlesystemen alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen hun delegaties uitvoeren. Te dien einde moeten zij halfjaarlijks rapporteren.

(5) Het is noodzakelijk om de continuïteit van de werking van de delegaties van de Unie en in het bijzonder de continuïteit en efficiëntie in het beheer van de externe steun door de delegaties te waarborgen. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om haar bevoegdheden tot uitvoering van de begroting op het vlak van de beleidsuitgaven te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie die deel uitmaken van de op zichzelf staande instelling EDEO. Voorts moet het voor de Commissie bij de uitvoering van de begroting onder direct gecentraliseerd beheer mogelijk zijn om ook die uitvoering te subdelegeren aan de hoofden van de delegaties van de Unie. De gedelegeerde ordonnateurs van de Commissie moeten verantwoordelijk blijven voor de afbakening van internebeheers- en controlesystemen, terwijl de hoofden van de delegaties van de Unie verantwoordelijk moeten worden voor de oprichting en werking van de internebeheers- en controlesystemen alsook voor het beheer van de middelen en de verrichtingen die zij binnen hun delegaties uitvoeren. Te dien einde moeten zij halfjaarlijks rapporteren. De Commissie moet het recht hebben deze subdelegatie in te trekken overeenkomstig haar eigen regels.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Voor de toepassing van deze verordening wordt de term "Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid" geïnterpreteerd overeenkomstig de verschillende functies van de Hoge Vertegenwoordiger die in artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 31 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) In artikel 31 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De Europese dienst voor extern optreden stelt een raming op van zijn ontvangsten en uitgaven, die hij vóór 1 juli van elk jaar aan de Commissie toezendt. De hoge vertegenwoordiger voert overleg met de commissaris voor Ontwikkelingsbeleid, de commissaris voor Nabuurschapsbeleid en met de commissaris voor internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisinterventie met betrekking tot hun respectieve taakgebied."

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 33 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Aan artikel 33, lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

(d bis) Overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Besluit 2010/427/EU van de Raad en ter waarborging van de budgettaire transparantie op het gebied van het externe optreden van de Unie, zendt de Commissie de begrotingsautoriteit samen met de ontwerpbegroting van de EU een werkdocument toe met een volledig overzicht van alle administratieve en huishoudelijke uitgaven in verband met het externe optreden van de Unie, met inbegrip van de uitgaven van de lidstaten voor GBVB-missies en missies gefinancierd via het Athena-mechanisme en het startfonds.

 

Dit werkdocument bevat onder meer de volgende gegevens:

 

(i) een gedetailleerd overzicht van de huishoudelijke en administratieve uitgaven per geografisch gebied (regio's, landen), per thematisch gebied en per missie,

 

(ii) een gedetailleerd overzicht van al het personeel in de delegaties van de Europese Unie op het moment van indiening van de ontwerpbegroting, met inbegrip van:

een uitsplitsing per geografisch gebied, en per land en missie, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:

- posten van het organigram,

- arbeidscontractanten,

- plaatselijke medewerkers,

- gedetacheerde nationale deskundigen,

het aantal posten, zowel in het EDEO-organigram, als op het hoofdkwartier en in de delegaties, die bezet worden door medewerkers van de diplomatieke diensten van de lidstaten;

(iii) het totale aantal posten dat in de ontwerpbegroting wordt gevraagd voor de organigrammen van de delegaties van de Europese Unie, uitgesplitst per functiegroep en rang, en een vergelijking hiervan met het aantal posten in de goedgekeurde begroting,

(iv) de in de ontwerpbegroting gevraagde kredieten voor andere soorten personeel, met de bijbehorende ramingen van de voltijdsequivalente personeelsleden die binnen de grenzen van de gevraagde kredieten kunnen worden aangeworven, uitgesplitst per soort personeel (arbeidscontractanten, plaatselijke medewerkers, gedetacheerde nationale deskundigen), en een vergelijking met de goedgekeurde begroting;

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 46 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater) Aan artikel 46, lid 1, wordt het volgende punt toegevoegd:

 

5 bis. Het totale bedrag van de huishoudelijke uitgaven voor het GBVB wordt opgenomen in één begrotingshoofdstuk, "GBVB" genoemd. Het totale bedrag van de GBVB- uitgaven wordt verdeeld over de artikelen van het hoofdstuk "GBVB". Deze artikelen bevatten posten ter dekking van de GBVB-uitgaven van ten minste de belangrijke missies.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 50 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Aan de eerste alinea van artikel 50 wordt de volgende zin toegevoegd:

(5) Aan de eerste alinea van artikel 50 worden de volgende zin en de volgende alinea toegevoegd:

"In overleg met de Commissie kunnen evenwel uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.".

"In overleg met de Commissie kunnen evenwel uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld om de uitvoering van de in de begrotingsafdeling van de EDEO opgenomen kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

 

Binnen de EDEO legt een directeur-generaal begroting en administratie aan de hoge vertegenwoordiger verantwoording af voor het administratieve en interne begrotingsbeheer van de EDEO. Hij hanteert dezelfde begrotingslijnen en volgt dezelfde administratieve voorschriften als gelden voor het gedeelte van afdeling III van de EU-begroting dat in rubriek 5 van het meerjarig financieel kader valt.”

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 51 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie heeft het recht deze subdelegatie in te trekken overeenkomstig haar eigen regels.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 59 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, verwijzen zij, wanneer hun taken als ordonnateur dit vereisen, naar de Commissie als hun instelling.".

"5. Wanneer de hoofden van de delegaties van de Unie overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, vallen zij onder de Commissie als instelling die verantwoordelijk is voor de omschrijving, uitoefening, controle en beoordeling van hun taken en verantwoordelijkheden als gesubdelegeerde ordonnateurs."

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de gesubdelegeerde bevoegdheden de kwijtingsprocedure in het Europees Parlement niet belemmeren, waar de Commissie de volledige verantwoordelijkheid voor de operationele begroting van de EDEO op zich neemt.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer een hoofd van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, brengt hij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de belangen van de Unie kunnen schaden, waarschuwt hij de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

2. Wanneer een hoofd van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, brengt hij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie waarschuwt hij de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter b

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 66 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de autoriteiten van een lidstaat met betrekking tot uit de diplomatieke diensten van de lidstaten afkomstige tijdelijke personeelsleden, alsook nationale deskundigen. De lidstaat van herkomst is aansprakelijk voor alle bedragen die niet zijn geïnd binnen drie jaar nadat een besluit inzake aansprakelijkheid is genomen.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissie ten principale

BUDG

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Göran Färm

3.5.2010

 

 

Behandeling in de commissie

2.9.2010

20.9.2010

 

 

Datum goedkeuring

20.9.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (1.9.2010)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Rapporteur voor advies: Thijs Berman

BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese dienst voor extern optreden zal zelf zijn administratieve begroting beheren en eveneens verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van de operationele begroting waarvoor hij bevoegd is.

Alle categorieën EDEO-personeel doen dienst in de delegaties van de Europese Unie en op het hoofdkwartier – o.m. personeel dat afkomstig is van de Europese Commissie, het secretariaat van de Raad en de diplomatieke diensten van de lidstaten. Door de uiteenlopende achtergrond van de personeelsleden wordt de EDEO een smeltkroes voor een veelheid van bedrijfsculturen, en geleidelijk zal hij een eigen cultuur moeten ontwikkelen.

Bij het opzetten van de nieuwe dienst, en met name bij de opstelling van diens financieel reglement, moet van meet af aan worden gezorgd voor waarborging van de financiële betrouwbaarheid, zodat financiële integriteit wordt verankerd in de bedrijfscultuur van de dienst.

Eén belangrijke manier om de financiële betrouwbaarheid te bevorderen is te zorgen voor soepele samenwerking tussen de uiteenlopende diensten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op financiële aangelegenheden, met name in de delegaties van de EU. Deze diensten moeten eveneens samenwerken met de organen die verantwoordelijk zijn voor onderzoek en afhandeling van financiële onregelmatigheden.

Uw rapporteur voor advies stelt dan ook wijzigingen voor waardoor de inspectie, die deel vormt van de centrale administratie van de EDEO (overeenkomstig artikel 3 van besluit van de Raad tot oprichting van de EDEO), verplicht wordt nauw samen te werken met de interne controleur van de Commissie, die eveneens optreedt als interne controleur van de EDEO. Door de wijzigingen wordt inspectiepersoneel eveneens verplicht, zodra het kennis krijgt van mogelijke onregelmatigheden, de gegevens door te geven aan de intern controleur van de Commissie en aan de organen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek en de behandeling van dergelijke gevallen.

Door deze waarborgen uit te breiden hoopt uw rapporteur voor advies het vertrouwen van de Europese burgers in de Europese instellingen op te voeren. De structurele verbeteringen die in dit advies worden voorgesteld zijn op zich weinig ingrijpend, maar het is de bedoeling dat op ieder niveau van de nieuwe dienst de cultuur van financiële integriteit wordt aangebracht die noodzakelijk is voor het vertrouwen in het soepele en onaanvechtbare toekomstige functioneren van de EDEO.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1605/2002

Artikel 56 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7 bis) Onderstaand nieuw artikel 56 bis wordt toegevoegd:

 

"Artikel 56 bis

 

Het functioneren van de delegaties van de Unie wordt onderzocht door de Afdeling inspecties van de EDEO, die rechtstreeks verslag doet aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

 

De Afdeling inspecties werkt met de interne auditdienst van de Commissie samen op de grondslag van dienstverleningsniveau-overeenkomsten. In die dienstverleningsniveau-overeenkomsten wordt met name de onderlinge uitwisseling van tijdens onderzoeken vergaarde gegevens omschreven.

 

Het jaarverslag van de Inspectie van de delegaties wordt mutatis mutandis aan de begrotingsautoriteit beschikbaar gesteld overeenkomstig artikel 60, lid 7.”

Motivering

De democratische controle op de zuiverheid van financiële handelingen in de delegaties van de Unie wordt opgevoerd als de Afdeling inspecties van de EDEO rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-voorzitter van de Commissie. Het is de bedoeling dat de doelmatigheid van beide diensten toeneemt door de verplichte samenwerking met de interne auditdienst van de Commissie.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde directeuren-generaal van de Commissie en van de EDEO, en, zo nodig, de gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden die is opgericht overeenkomstig artikel 66, lid 4 of het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), hiervan onverwijld in kennis.

Motivering

Veelal komt bewijs van financiële onregelmatigheden eerst onder de aandacht van de inspectie. Deze gegevens moeten aan de desbetreffende instanties worden doorgegeven zodra er aanwijzingen zijn dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, en alle personeelsleden van delegaties van de Unie moeten deze verantwoordelijkheid delen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer een hoofd van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, brengt hij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de belangen van de Unie kunnen schaden, waarschuwt hij de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

2. Wanneer een hoofd of een ander personeelslid van een delegatie van de Unie zich in een artikel 60, lid 6, bedoelde situatie bevindt, of wanneer de afdeling Inspecties in de centrale administratie van de EDEO verneemt van situaties die onder artikel 66, lid 6 kunnen vallen brengen zij dit ter kennis van de op grond van artikel 66, lid 4, opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden. In geval van illegale activiteiten, fraude of corruptie die de belangen van de Unie kunnen schaden, waarschuwt het hoofd of een personeelslid van een delegatie van de Unie en/of de afdeling Inspecties de bij de geldende wetgeving aangewezen autoriteiten en instanties.

Motivering

Veelal komt bewijs van financiële onregelmatigheden eerst onder de aandacht van de inspectie. Deze gegevens moeten aan de desbetreffende instanties worden doorgegeven zodra er aanwijzingen zijn dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, en alle personeelsleden van delegaties van de Unie moeten deze verantwoordelijkheid delen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 1605/2002

Artikel 85 – leden 1 en 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Met het oog op de interne controle van het EDEO worden de hoofden van de delegaties van de Unie die overeenkomstig de tweede alinea van artikel 51 als gesubdelegeerde ordonnateurs optreden, onderworpen aan de controlebevoegdheden van de interne controleur van de Commissie voor het aan hen gesubdelegeerde financieel beheer.

De interne controleur van de Commissie heeft ten aanzien van de EDEO dezelfde in artikel 1 bedoelde verantwoordelijkheden als ten aanzien van afdelingen van de Commissie.

Omwille van de samenhang, efficiëntie en kosteneffectiviteit treedt de interne controleur van de Commissie ook op als interne controleur van de EDEO met betrekking tot de begrotingsuitvoering van de begrotingsafdeling van de EDEO.".

De interne controleur van de Commissie werkt nauw samen met de afdeling Inspecties in de centrale administratie van de EDEO. De afdeling Inspecties van de EDEO stuurt alle gegevens in verband met situaties die kunnen vallen onder artikel 60, lid 6 onverwijld door naar de interne controleur van de Commissie en, zo nodig naar de gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden die is opgericht overeenkomstig artikel 66, lid 4 of naar OLAF.

Motivering

Veelal komt bewijs van financiële onregelmatigheden eerst onder de aandacht van de inspectie. Deze gegevens moeten aan de desbetreffende instanties worden doorgegeven zodra er aanwijzingen zijn dat een dergelijke situatie zich kan voordoen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 - punt 12 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1605/2002

Artikel 95 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12 bis) Aan artikel 95 wordt het volgende lid 3 bis toegevoegd:

"3 bis. De Commissie wisselt regelmatig gegevens uit met internationale organisaties die EU‑kredieten besteden, om samen vast te stellen welke partijen door hun gebrek aan financiële betrouwbaarheid ongeschikt zijn voor samenwerking met betrekking tot het beheer van EU‑kredieten. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de EDEO, die verantwoordelijk is voor zijn eigen huishoudelijke begroting."

Motivering

De Wereldbank heeft met multilaterale ontwikkelingsbanken een cross-debarment-overeenkomst (kruisgewijze uitsluiting) gesloten in het kader waarvan zij samen vaststellen welke partijen door hun gebrek aan financiële betrouwbaarheid ongeschikt zijn voor samenwerking met betrekking tot het beheer van kredieten. De EDEO moet zich bij dit initiatief aansluiten of een soortgelijk systeem opzetten.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissie ten principale

BUDG

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Thijs Berman

4.5.2010

 

 

Behandeling in de commissie

12.7.2010

 

 

 

Datum goedkeuring

30.8.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Derek Vaughan


ADVIES van de Commissie internationale handel (31.8.2010)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Rapporteur voor advies: Kader Arif

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer een in de tweede alinea bedoelde situatie of conflict zich voordoet, stellen de hoofden van de delegaties van de Unie de bevoegde dienst van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid hiervan onverwijld in kennis. Wanneer zich een dergelijk conflict voordoet inzake de uitvoering van de middelen op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid, brengen de hoofden van de delegatie van de Unie verslag uit bij de EU-Commissaris voor Handel en de vice-voorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. De definitieve beslissing ligt bij de voorzitter van de Commissie.

Motivering

Sedert de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon is het gemeenschappelijk handelsbeleid een exclusieve bevoegdheid van de EU. Er moet dan ook voor gezorgd worden dat wanneer zich een conflict voordoet tussen de commissaris voor Handel en de VV/HV over de manier waarop een hoofd van de delegatie of zijn personeel taken inzake het gemeenschappelijk handelsbeleid uitvoeren, de definitieve beslissing in handen van de Commissie blijft.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissie ten principale

BUDG

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Kader Arif

28.4.2010

 

 

Behandeling in de commissie

14.7.2010

 

 

 

Datum goedkeuring

30.8.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Edit Bauer


ADVIES van de Commissie constitutionele zaken (7.9.2010)

aan de Begrotingscommissie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Rapporteur Guy Verhofstadt

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Begrotingscommissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingshandelingen in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht.

(1) In Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (hierna "het Financieel Reglement" genoemd) zijn de begrotingsbeginselen en de financiële voorschriften vastgelegd die in alle wetgevingshandelingen in acht moeten worden genomen. Het is noodzakelijk om een aantal bepalingen van het Financieel Reglement te wijzigen om rekening te houden met de wijzigingen die bij het Verdrag van Lissabon zijn aangebracht en met de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009 is de EDEO een dienst sui generis, die voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld.

(2) Met het Verdrag van Lissabon wordt een Europese dienst voor extern optreden (hierna "EDEO" genoemd) opgericht. Overeenkomstig Besluit 2010/427/EU van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden1 is de EDEO een dienst sui generis, die voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld.

 

_______________________

1 PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn.

(3) Aangezien de EDEO voor de toepassing van het Financieel Reglement als een instelling moet worden behandeld, moet het Europees Parlement de EDEO kwijting verlenen voor de besteding van de kredieten die in de begrotingsafdeling van de EDEO zijn goedgekeurd. De EDEO is onderworpen aan de kwijtingsprocedures van artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en van de artikelen 145 tot en met 147 van het financieel reglement. Het Europees Parlement moet ook kwijting blijven verlenen aan de Commissie voor de tenuitvoerlegging van de begrotingsafdeling van de Commissie, inclusief de besteding van beleidskredieten door de hoofden van de delegaties die gesubdelegeerde ordonnateurs van de Commissie zijn. Gezien de complexiteit van deze structuur moeten strikte bepalingen inzake traceerbaarheid en budgettaire en financiële verantwoording worden toegepast.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

(4) In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat de delegaties van de Commissie als delegaties van de Unie deel zullen uitmaken van de EDEO. Met het oog op een efficiënt beheer van de delegaties van de Unie dient één enkele ondersteunende dienst alle huishoudelijke uitgaven en ondersteuningsuitgaven van de delegaties van de Unie waarmee gemeenschappelijke kosten worden gefinancierd, uit te voeren. Met het oog hierop moet het Financieel Reglement voorzien in de mogelijkheid om in overleg met de Commissie uitvoeringsvoorschriften vast te stellen om de uitvoering van de in de begrotingsafdeling van de EDEO opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Omwille van de samenhang, efficiëntie en kosteneffectiviteit van de financiële controle moet de interne controleur van de Commissie optreden als de interne controleur van de EDEO met betrekking tot de begrotingsuitvoering van de begrotingsafdelingen van zowel de Commissie als de EDEO.

(10) Omwille van de samenhang, efficiëntie en kosteneffectiviteit van de financiële controle moet de interne controleur van de Commissie optreden als de interne controleur van de EDEO met betrekking tot de begrotingsuitvoering van de begrotingsafdelingen van zowel de Commissie als de EDEO. Het Europees Parlement steunt dit ten volle en verzoekt de hoge vertegenwoordiger/vice-voorzitter van de Commissie een voorstel terzake in te dienen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10bis) Voor de toepassing van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 wordt de term "Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid" geïnterpreteerd overeenkomstig de verschillende functies van de Hoge Vertegenwoordiger die in artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn vastgelegd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 31 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4bis) In artikel 31 wordt na lid 1 het volgende lid ingevoegd:

 

" De Europese dienst voor extern optreden stelt een raming op van zijn ontvangsten en uitgaven en doet deze vóór 1 juli van elk jaar aan de Commissie toekomen. De hoge vertegenwoordiger / vicevoorzitter van de Commissie voert overleg met de commissaris voor ontwikkelingsbeleid en de commissaris voor nabuurschapsbeleid met betrekking tot hun respectieve taakgebied."

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 ter (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 41 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4ter) In artikel 41, lid 1, is de volgende alinea toegevoegd:

 

"Om budgettaire transparantie op het gebied van het externe optreden van de Unie te waarborgen, zendt de Commissie de begrotingsautoriteit samen met de ontwerpbegroting van de EU een werkdocument toe met een volledig overzicht van alle uitgaven in verband met het externe optreden van de Unie."

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4 quater (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 46 – lid 1 – punt 3 – letter a – alinea 1 bis t/m 1 quinquies (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4quater) In artikel 46, lid 1, punt 3, letter a worden de volgende leden toegevoegd:

 

“In de lijst van het aantal ambten voor de begrotingsafdeling van de EDEO wordt per rang voor elke categorie het aantal ambten vastgesteld, alsmede het aantal vaste en tijdelijke ambten, met inbegrip van arbeidscontractanten en lokaal personeel, waarvoor de uitgaven zijn toegestaan binnen de grenzen van de begrotingskredieten.

 

In de lijst van het aantal ambten wordt een uitbreiding of vermindering van het aantal ambten per rang en categorie in de centrale administratie van de EDEO en het totaal van de delegaties van de Unie ten opzichte van het voorafgaande jaar vermeld.

 

In de lijst van het aantal ambten wordt naast het aantal voor het begrotingsjaar toegestane ambten ook het aantal ambten vermeld dat voor het vorige begrotingsjaar was toegestaan, alsmede het aantal ambten dat wordt bezet door gedetacheerde diplomaten uit de lidstaten en door personeel van de Raad en de Commissie.

 

De begrotingsautoriteit wordt in kennis gesteld van het aantal ambten per rang en categorie in alle delegaties van de Unie en in de centrale administratie van de EDEO. Deze informatie wordt gepresenteerd als bijlage bij de lijst van het aantal ambten voor de begrotingsafdeling van de EDEO."

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 50 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In overleg met de Commissie kunnen evenwel uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld om de uitvoering van de in de begrotingsafdelingen van de EDEO en de Raad opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

In overleg met de Commissie kunnen evenwel uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld om de uitvoering van de in de begrotingsafdeling van de EDEO opgenomen huishoudelijke kredieten van de delegaties van de Unie te bevorderen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 50 - lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5bis) in artikel 50 wordt na het eerste lid het volgende lid ingevoegd:

 

"Binnen de EDEO legt een directeur-generaal begroting en administratie aan de hoge vertegenwoordiger/ vicevoorzitter van de Commissie verantwoording af voor het administratieve en interne begrotingsbeheer van de EDEO. Hij hanteert dezelfde begrotingslijnen en volgt dezelfde administratieve voorschriften als die welke gelden voor het gedeelte van afdeling III van de EU-begroting dat in rubriek 5 van het meerjarig financieel kader valt."

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover is gestemd in de plenaire vergadering.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 60 bis – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4bis) De Commissie zorgt ervoor dat de gesubdelegeerde bevoegdheden de kwijtingsprocedure in het Europees Parlement niet belemmeren, waar de Commissie de volledige verantwoordelijkheid voor de operationele begroting van de EDEO op zich neemt.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 – letter b

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Artikel 66 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Dit geldt mutatis mutandis ook voor de autoriteiten van een lidstaat met betrekking tot uit de diplomatieke diensten van de lidstaten afkomstige personeelsleden. De lidstaat van herkomst is aansprakelijk voor alle bedragen die niet zijn geïnd binnen drie jaar nadat een besluit inzake aansprakelijkheid is genomen.

Motivering

De tekst is een getrouwe weergave van de overeenkomst die in Madrid gesloten en waarover is gestemd in de plenaire vergadering.

PROCEDURE

Omschrijving

Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Commissie ten principale

BUDG

Advies uitgebracht door

Datum bekendmaking

AFCO

21.4.2010

 

 

 

Rapporteur voor advies

Datum benoeming

Guy Verhofstadt

3.5.2010

 

 

Behandeling in de commissie

17.5.2010

2.6.2010

14.6.2010

 

Datum goedkeuring

6.9.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden

Document- en procedurenummers

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Datum indiening bij EP

11.3.2010

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

BUDG

21.4.2010

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

AFET

21.4.2010

DEVE

21.4.2010

INTA

21.4.2010

CONT

21.4.2010

 

ENVI

21.4.2010

JURI

21.4.2010

AFCO

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

27.4.2010

JURI

19.4.2010

FEMM

29.9.2010

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Crescenzio Rivellini

23.3.2010

Ingeborg Gräßle

23.3.2010

 

Datum goedkeuring

28.9.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

59

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Juridische mededeling - Privacybeleid