RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

4.10.2010 - (COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD)) - ***I

Comisia pentru bugeteComisia pentru control bugetar
Raportori: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 51 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2010/0054(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0263/2010

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0085),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C7‑0086/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru control bugetar desfășurate în temeiul articolului 51 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0263/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona și de înființarea Serviciului European de Acțiune Externă, în temeiul Deciziei 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1.

 

1 JO L 201, 3.8.2010, p.30.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu concluziile Consiliului European din 29 și 30 octombrie 2009, SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul European de Acțiune Externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă, SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei.

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. În acest context, SEAE face pe deplin obiectul procedurilor prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. SEAE cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin participarea la reuniunile organismelor relevante. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei. Dată fiind noutatea acestei structuri, trebuie aplicate dispoziții de înaltă calitate privind transparența și răspunderea bugetară și financiară.

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cadrul SEAE, directorul general pentru buget și administrație ar trebui să fie responsabil în fața Înaltului Reprezentant pentru gestionarea administrativă și pentru gestionarea bugetară internă a SEAE. Acesta respectă formatul existent și urmează normele administrative care se aplică părții din secțiunea III din bugetul UE care se înscrie în rubrica 5 din cadrul financiar multianual.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)Departamentul pentru inspecții al SEAE ar trebui să examineze funcționarea delegațiilor Uniunii și să raporteze direct secretarului general executiv.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

(3c) Înființarea SEAE ar trebui să urmeze, conform orientărilor stabilite de Consiliul European din 29 și 30 octombrie 2009, principiul eficienței costurilor, vizând neutralitatea bugetară.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor norme detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile bugetare consacrate SEAE și Consiliului.

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor dispoziții detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor administrative ale delegațiilor Uniunii.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a ajutorului extern de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a cheltuielilor operaționale către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. În plus, atunci când Comisia execută bugetul în cadrul gestiunii centralizate directe, ar trebui să i se permite să facă acest lucru și prin subdelegarea responsabilității către șefii delegațiilor Uniunii. Ordonatorii de credite delegați ai Comisiei ar trebui să fie în continuare responsabili pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor desfășurate în cadrul delegațiilor lor și ar trebuie să prezinte, de două ori pe an, un raport în acest sens.

(5) Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a ajutorului extern de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a cheltuielilor operaționale către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. În plus, atunci când Comisia execută bugetul în cadrul gestiunii centralizate directe, ar trebui să i se permite să facă acest lucru și prin subdelegarea responsabilității către șefii delegațiilor Uniunii. Ordonatorii de credite delegați ai Comisiei ar trebui să fie în continuare responsabili pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor desfășurate în cadrul delegațiilor lor și ar trebuie să prezinte, de două ori pe an, un raport în acest sens. O astfel de delegare ar trebui să poată fi revocată în conformitate cu normele aplicabile Comisiei.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Contabilul Comisiei rămâne responsabil pentru întreaga secțiune din buget consacrată Comisiei, inclusiv pentru operațiunile contabile legate de creditele subdelegate șefilor delegațiilor Uniunii. Prin urmare, se impune o clarificare cu privire la faptul că responsabilitățile contabilului SEAE ar trebui să vizeze exclusiv secțiunea din buget consacrată SEAE, pentru a evita orice suprapunere a responsabilităților.

(8) Contabilul Comisiei rămâne responsabil pentru întreaga secțiune din buget consacrată Comisiei, precum și pentru secțiunea consacrată SEAE.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Pentru a asigura controlul democratic asupra execuției bugetului Uniunii Europene, declarațiile de asigurare întocmite de șefii delegațiilor Uniunii cu privire la sistemele interne de gestiune și control din delegațiile lor ar trebui anexate la rapoartele lor anuale de activitate și transmise ulterior spre informare și Parlamentului European.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) În sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002, termenul „Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate” ar trebuie interpretat în conformitate cu funcțiile diferite ale Înaltului Reprezentant prevăzute la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c) Fiind cel mai important instrument financiar al Uniunii din domeniul cooperării pentru dezvoltare cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific, Fondul european de dezvoltare ar trebui să fie inclus în sfera bugetului general al Uniunii Europene și sub incidența Regulamentului financiar general.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. La articolul 1 al doilea paragraf, cuvintele „Serviciul european pentru acțiune externă” se adăugă înainte de „Comitetul Economic și Social”.

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

(1) Prezentul regulament stabilește normele privind întocmirea și execuția bugetului general al Uniunii Europene, denumit în continuare „bugetul”, precum și privind prezentarea și auditarea conturilor.

                

(2) În înțelesul prezentului regulament, Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Curtea de Conturi Europeană sunt considerate a fi instituții ale Uniunii. Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) sunt tratate ca instituții ale Uniunii.

 

În înțelesul prezentului regulament, Banca Centrală Europeană nu este considerată instituție a Uniunii.

 

(3) În înțelesul prezentului regulament, orice referire la „Comunități” sau la „Uniune” trebuie înțeleasă ca făcând referire la Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat în temeiul articolului 53a, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor, furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului, în cadrul altor moduri de gestiune.”

„Comisia pune la dispoziție, într-un mod corespunzător, informațiile privind beneficiarii fondurilor provenite de la bugetul pe care îl deține aceasta, atunci când bugetul este executat în mod centralizat și direct de către departamentele sale sau de către delegațiile Uniunii în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, precum și informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor furnizate de entitățile cărora le sunt delegate sarcini de execuție a bugetului în cadrul altor moduri de gestiune.”

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 31 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. La articolul 31 primul paragraf, cuvintele „Serviciul european pentru acțiune externă” se adăugă înainte de „Comitetul Economic și Social”.

4. La articolul 31 primul paragraf, înainte de cuvântul „Consiliul” se inserează cuvintele „Consiliul European și”, iar înainte de cuvântul „întocmesc” se inserează cuvintele „ precum și Serviciul European de Acțiune Externă.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 31, după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

 

„SEAE întocmește o estimare a veniturilor și cheltuielilor sale, pe care o transmite Comisiei în fiecare an înainte de 1 iulie. Înaltul Reprezentant organizează consultări cu comisarul pentru politica de dezvoltare, cu comisarul pentru politica de vecinătate și cu comisarul pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacție la situații de criză în legătură cu responsabilitățile ce îi revin fiecăruia dintre aceștia.”

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 33 – alineatul 3 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. La articolul 33 se introduce următorul alineat (3):

 

(3) În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Decizia Consiliului nr. 2010/427/UE și pentru a asigura transparența bugetară în domeniul acțiunii externe a Uniunii, Comisia transmite autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget, un document de lucru care prezintă, într-un mod cuprinzător:

 

a) toate cheltuielile administrative și operaționale legate de acțiunile externe ale Uniunii, inclusiv cheltuielile statelor membre pentru misiunile PESC și pentru cele prevăzute în cadrul mecanismului Atena, și fondul de demarare, precum și toate cheltuielile efectuate în exercițiul anterior pentru activitatea fiecărui reprezentant special, trimis special, șef de misiune sau altă entitate similară;

 

b) cheltuielile administrative globale ale SEAE pentru exercițiul anterior pentru fiecare delegație și pentru administrația centrală a SEAE și cheltuielile operaționale defalcate pe zone geografice (regiuni, țări), domenii tematice, delegații și misiuni.

 

De asemenea, anexa prezintă:

 

a) numărul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie și numărul de posturi permanente și temporare, inclusiv efectivele de personal contractual și local, autorizate în limitele creditelor bugetare în fiecare dintre delegațiile Uniunii, precum și administrația centrală a SEAE;

b) eventualele majorări sau reduceri ale numărului de posturi pe grade și pe categorii în cadrul administrației centrale a SEAE și global în cadrul delegațiilor Uniunii, comparativ cu exercițiul anterior;

c) numărul de posturi autorizate pentru respectivul exercițiu financiar, numărul de posturi autorizate pentru exercițiul anterior, precum și numărul de posturi ocupate de diplomați detașați din statele membre și de personal din cadrul Consiliului și al Comisiei;

o imagine detaliată a întregului personal angajat în cadrul delegațiilor Uniunii Europene la momentul prezentării proiectului de buget, inclusiv o defalcare pe zone geografice, fiecare țară și misiune în parte, făcând distincția între posturi prevăzute în schema de personal, agenții contractuali, agenții locali și experții naționali detașați, precum și creditele solicitate în proiectul de buget pentru aceste alte categorii de personal, inclusiv estimări privind numărul echivalent de posturi cu normă completă care ar putea fi utilizate în limitele creditelor solicitate.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4c (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 41 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c. La articolul 41 se inserează următorul alineat:

„(1a) Toate veniturile și cheltuielile din Fondul european de dezvoltare se înscriu într-o linie bugetară specială din cadrul secțiunii consacrate Comisiei.”

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4d (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 46 – alineatul 1 – punctul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d. La articolul 46 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

 

„(5a) Cuantumul total al cheltuielilor de funcționare destinate politicii externe și de securitate comune (denumită în continuare „PESC”) este înscris în întregime într-un singur capitol bugetar, denumit PESC. Cuantumul total al cheltuielilor PESC este repartizat între articolele din capitolul bugetar aferent PESC. Articolele respective conțin posturi care urmează să acopere cheltuielile PESC cel puțin pentru misiunile majore.”

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 50

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. La articolul 50 primul paragraf, se adaugă următoarea propoziție:

5. La articolul 50 primul paragraf, se adaugă următoarele teze:

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, norme detaliate pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile din buget consacrate SEAE și Consiliului.

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, dispoziții detaliate pentru a facilita execuția creditelor administrative ale delegațiilor Uniunii.

 

Dispozițiile în cauză nu trebuie să cuprindă vreo derogare de la dispozițiile Regulamentului financiar și de la normele sale de aplicare.”

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 51

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

„Cu toate acestea, Comisia poate delega șefilor delegațiilor Uniunii competențele sale de execuție bugetară pentru creditele înscrise în propria sa secțiune. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția bugetului și sunt supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei.

„Cu toate acestea, Comisia poate delega șefilor delegațiilor Uniunii competențele sale de execuție bugetară pentru creditele de funcționare înscrise în propria sa secțiune. Aceasta îl informează, concomitent, pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la acest aspect. Atunci când acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii aplică normele utilizate de Comisie pentru execuția bugetului și sunt supuși acelorași sarcini, obligații și responsabilități ca orice alt ordonator de credite subdelegat al Comisiei.

 

Comisia retrage delegarea în cauză în conformitate cu propriile norme.

În scopul celui de al doilea paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate ia măsurile necesare pentru a facilita cooperare între delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei.”

În scopul celui de al doilea paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate ia măsurile necesare pentru a facilita cooperare între delegațiile Uniunii și departamentele Comisiei.”

 

 

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 59 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(5) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se referă la Comisie ca instituție de care depind, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de ordonatori de credite.”

„(5) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se află în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, exercitarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin acestora în calitate de ordonatori de credite subdelegați. Comisia îl informează, concomitent, pe Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la acest aspect.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 60 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 60 alineatul (7) al doilea paragraf, se adaugă următoarea teză:

 

„Rapoartele anuale de activitate sunt puse, de asemenea, la dispoziția autorității bugetare.”

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 60a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Articolul 60a

(1) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați, în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia cooperează strâns cu Comisia în vederea utilizării adecvate a fondurilor, pentru a asigura, în special, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor financiare, respectarea principiului bunei gestiuni financiare în gestionarea fondurilor și protejarea efectivă a intereselor financiare ale Uniunii.

„Articolul 60a

(1) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați, în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia cooperează strâns cu Comisia în vederea utilizării adecvate a fondurilor, pentru a asigura, în special, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor financiare, respectarea principiului bunei gestiuni financiare în gestionarea fondurilor și protejarea efectivă a intereselor financiare ale Uniunii.

În acest scop, șefii delegațiilor iau toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație susceptibilă să compromită responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului care le-a fost subdelegat, precum și orice conflict de interes sau de priorități care ar putea avea un impact asupra punerii în aplicare a sarcinilor de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

În acest scop, șefii delegațiilor iau toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație susceptibilă să compromită responsabilitatea Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului care le-a fost subdelegat, precum și orice conflict de priorități care ar putea avea un impact asupra punerii în aplicare a sarcinilor de gestiune financiară care le-au fost subdelegate.

 

 

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează, fără întârziere, departamentul responsabil al Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de acest lucru.

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează fără întârziere directorii generali responsabili din cadrul Comisiei și al SEAE de acest lucru. Aceștia iau măsurile necesare pentru remedierea situației.

(2) Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolul 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(2) Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolul 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(3) Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf prezintă, de două ori pe an, un raport în atenția ordonatorului lor de credite delegat, astfel încât acesta din urmă să poată integra aceste rapoarte în raportul său anual de activitate menționat la articolul 60 alineatul (7). Respectivul raportul bianual prezentat de șefii delegațiilor Uniunii cuprinde informații privind eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control instituite în cadrul delegației lor, precum și informații privind gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate.

(3) Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf prezintă ordonatorului lor de credite delegat un raport anual de activitate în conformitate, mutatis mutandis, cu articolul 60 alineatul (7), astfel încât acesta din urmă să poată integra aceste rapoarte în raportul său anual de activitate. Rapoartele anuale de activitate ale șefilor de delegații sunt anexate, împreună cu declarația de asigurare prevăzută la articolul 66 alineatul (3a), la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat, raport care este transmis Parlamentului European în conformitate cu articolul 60 alineatul (7).

 

La cerere, șefii de delegații prezintă comisiei competente din cadrul Parlamentului European un raport privind exercitarea sarcinilor lor bugetare.

 

Un raport intermediar anual prezentat de șefii delegațiilor Uniunii cuprinde informații privind eficiența și eficacitatea sistemelor interne de gestiune și control instituite în cadrul delegației lor, precum și informații privind gestionarea operațiunilor care le-au fost subdelegate.

(4) Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf trebuie să răspundă oricărei solicitări care le este adresată de ordonatorul de credite delegat al Comisiei.

(4) Șefii delegațiilor Uniunii care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf răspund oricărei solicitări care le este adresată de ordonatorul de credite delegat al Comisiei, precum și de comisia competentă din cadrul Parlamentului European.

 

(5) Comisia se asigură că aceste competențe subdelegate nu aduc atingere procedurii de descărcare de gestiune în Parlamentul European, în cadrul căreia Comisia își asumă întreaga responsabilitate pentru bugetul de funcționare al SEAE.”

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 61 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) La articolul 61 alineatul (1) se inserează următorul paragraf:

„Responsabilitățile contabilului SEAE nu vizează decât secțiunea din buget consacrată SEAE, astfel cum este executată de acest organism.”

eliminat

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera a

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 66 – alineatul 3a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(3a) În cazul subdelegării șefilor delegațiilor Uniunii, ordonatorul de credite delegat este răspunzător de definirea sistemelor interne de gestiune și control existente, precum și de asigurarea eficacității și eficienței acestora. Șefii delegațiilor Uniunii sunt responsabili pentru crearea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite delegat, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor pe care le desfășoară în cadrul delegației Uniunii din subordinea lor.

„(3a) În cazul subdelegării șefilor delegațiilor Uniunii, ordonatorul de credite delegat este răspunzător de definirea sistemelor interne de gestiune și control existente, precum și de asigurarea eficacității și eficienței acestora. Șefii delegațiilor Uniunii sunt responsabili pentru crearea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, conform instrucțiunilor ordonatorului de credite delegat, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor pe care le desfășoară în cadrul delegației Uniunii din subordinea lor. Înainte de a-și prelua funcția, aceștia trebuie să participe la cursuri specifice de formare privind sarcinile și responsabilitățile ce le revin ordonatorilor de credite, precum și execuția bugetară.

Șefii delegațiilor Uniunii prezintă rapoarte cu privire la responsabilitățile care le revin în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu articolul 60a alineatul (3).

Șefii delegațiilor Uniunii prezintă rapoarte cu privire la responsabilitățile care le revin în temeiul primului paragraf al prezentului alineat, în conformitate cu articolul 60a alineatul (3).

În fiecare an, șefii delegațiilor Uniunii pun la dispoziția ordonatorului de credite delegat al Comisiei o declarație de asigurare privind sistemele interne de gestiune și control instituite în delegațiile lor pentru a permite ordonatorului de credite să își întocmească propria declarație de asigurare.”

În fiecare an, șefii delegațiilor Uniunii pun la dispoziția ordonatorului de credite delegat al Comisiei o declarație de asigurare privind sistemele interne de gestiune și control instituite în delegațiile lor, precum și cu privire la gestionarea operațiunilor care le sunt delegate și rezultatele acestora, pentru a permite ordonatorului de credite să își întocmească propria declarație de asigurare. Aceasta este anexată, împreună cu raportul anual de activitate al șefului de delegație, la raportul anual de activitate al ordonatorului de credite delegat, raport care se transmite Parlamentului European.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 66 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(5) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit de Comisie în temeiul alineatului (4) al prezentului articol este competent în ceea ce privește cazurile la care se face referire la alineatul respectiv.

„(5) Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit de Comisie în temeiul alineatului (4) al prezentului articol este competent în ceea ce privește cazurile la care se face referire la alineatul respectiv.

În cazul în care sesizează probleme de sistem, grupul înaintează un raport cu recomandări ordonatorului de credite, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ordonatorului de credite delegat, dacă acesta din urmă nu este persoana în cauză, precum și auditorului intern.

În cazul în care sesizează probleme de sistem, grupul înaintează un raport cu recomandări ordonatorului de credite, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ordonatorului de credite delegat, dacă acesta din urmă nu este persoana în cauză, precum și auditorului intern.

Pe baza avizului grupului, Comisia poate solicita Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să inițieze, în calitatea sa de autoritatea împuternicită să facă numiri, proceduri care impun răspunderea disciplinară sau pecuniară a ordonatorilor de credite subdelegați, în cazul în care neregulile vizează competențele care le-au fost subdelegate de către Comisie. În acest caz, Înaltul Reprezentant ia măsurile adecvate în conformitate cu Statutul personalului.”

Pe baza avizului grupului, Comisia solicită Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să inițieze, în calitatea sa de autoritatea împuternicită să facă numiri, proceduri care impun răspunderea disciplinară sau pecuniară a ordonatorilor de credite subdelegați, în cazul în care neregulile vizează competențele care le-au fost subdelegate de către Comisie. În acest caz, Înaltul Reprezentant aplică măsurile disciplinare și/sau încasează compensațiile recomandate de Comisie.

 

Aceste dispoziții se aplică, mutatis mutandis, autorităților dintr-un stat membru pentru personalul detașat, precum și pentru agenții temporari proveniți din serviciile sale diplomatice. Statul membru de origine este răspunzător pentru toate sumele nerecuperate în termen de trei ani de la adoptarea unei decizii cu privire la răspundere.”

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 85 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. La articolul 85 se introduc următoarele paragrafe:

12. La articolul 85 se introduce următorul paragraf:

„În scopul realizării auditului intern al SEAE, șefii delegațiilor Uniunii, acționând în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, sunt supuși competențelor de verificare ale auditorului intern al Comisiei, pentru activitățile de gestiune financiare care le-au fost subdelegate.

Din motive de coerență, de eficiență și de asigurare a unui raport costuri-beneficii adecvat, auditorul intern al Comisiei acționează și în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția bugetară a secțiunii din buget consacrate SEAE.”

„Auditorul intern al Comisiei are în ceea ce privește SEAE menționat la articolul 1 responsabilitățile pe care le are în ceea ce privește departamentele Comisiei.”

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 126 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. La articolul 126 alineatul (1) se adaugă următoarea literă (ca):

„(ca) situația modificării capitalului, care prezintă detaliat majorările și reducerile din cursul exercițiului pentru fiecare dintre regimurile de pensii menționate în Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene.”

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12b

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 146 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12b. La articolul 146, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Instituțiile Uniunii Europene, în sensul definiției de la articolul 1 alineatul (2), prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare pentru buna derulare a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză, în conformitate cu articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12c (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 147a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12c. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 147a

 

SEAE face pe deplin obiectul procedurilor prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. SEAE cooperează pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin participarea la reuniunile organismelor relevante.”

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 165

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Punerea în aplicare a acțiunilor de către țările terțe beneficiare sau organizațiile internaționale este supusă controlului Comisiei în conformitate cu articolul 53a.”

„Punerea în aplicare a acțiunilor de către țările terțe beneficiare sau organizațiile internaționale este supusă controlului Comisiei.”

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 15

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 185 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15. La articolul 185, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Auditorul intern al Comisiei exercită, asupra organismelor menționate la alineatul (1), aceleași competențe care i-au fost atribuite și cu privire la departamentele Comisiei sau la delegațiile Uniunii.”

eliminat

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (21.9.2010)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Raportor: Göran Färm

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona și de înființarea Serviciului european de acțiune externă, în temeiul Deciziei 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului european de acțiune externă.

 

1JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul          2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu concluziile Consiliului European din 29 și 30 octombrie 2009, SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului european de acțiune externă, SEAE este un serviciu sui generis care trebuie tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

 

1JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei.

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. În acest context, SEAE trebuie să constituie integral obiectul procedurilor prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. SEAE trebuie să coopereze pe deplin cu instituțiile implicate în procedura de descărcare de gestiune și furnizează, după caz, informațiile suplimentare necesare, inclusiv prin participarea la reuniunile organismelor relevante. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei. Dată fiind complexitatea acestei structuri trebuie aplicate dispoziții de înaltă calitate privind trasabilitatea și răspunderea bugetară și financiară.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor norme detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile bugetare consacrate SEAE și Consiliului.

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor norme detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunea bugetară consacrată SEAE.

Amendamentul          5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a ajutorului extern de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a cheltuielilor operaționale către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. În plus, atunci când Comisia execută bugetul în cadrul gestiunii centralizate directe, ar trebui să i se permite să facă acest lucru și prin subdelegarea responsabilității către șefii delegațiilor Uniunii. Ordonatorii de credite delegați ai Comisiei ar trebui să fie în continuare responsabili pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor desfășurate în cadrul delegațiilor lor și ar trebuie să prezinte, de două ori pe an, un raport în acest sens.

(5) Este necesar să se asigure continuitatea funcționării delegațiilor Uniunii și, în special, continuitatea și eficiența modului de gestionare a ajutorului extern de către delegații. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie autorizată să își subdelege competențele de execuție a cheltuielilor operaționale către șefii delegațiilor Uniunii care aparțin SEAE, în calitate de instituție separată. În plus, atunci când Comisia execută bugetul în cadrul gestiunii centralizate directe, ar trebui să i se permite să facă acest lucru și prin subdelegarea responsabilității către șefii delegațiilor Uniunii. Ordonatorii de credite delegați ai Comisiei ar trebui să fie în continuare responsabili pentru definirea sistemelor interne de gestiune și control, în timp ce șefii delegațiilor Uniunii ar trebui să fie responsabili pentru instituirea și funcționarea în mod adecvat a acestor sisteme, precum și pentru gestionarea fondurilor și a operațiunilor desfășurate în cadrul delegațiilor lor și ar trebui să prezinte, de două ori pe an, un raport în acest sens. Comisia are dreptul să retragă subdelegări specifice în conformitate cu propriile norme.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În sensul prezentului regulament, termenul „Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate” trebuie interpretat în conformitate cu diferitele funcții ale Înaltului Reprezentant în temeiul articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul          7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1- punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 31 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La articolul 31, se introduce următorul alineat:

 

„Serviciul european pentru acțiune externă întocmește un deviz de venituri și cheltuieli, pe care îl transmite Comisiei în fiecare an, înainte de 1 iulie. Înaltul Reprezentant va organiza consultări cu comisarul pentru politica de dezvoltare, cu comisarul pentru politica de vecinătate și cu comisarul pentru cooperarea internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză având ca obiect responsabilitățile ce le incumbă fiecăruia.”

Amendamentul          8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 33 – alineatul 2 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Se introduce următorul punct la articolul 33 alineatul (2):

 

(da) în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Decizia nr. 2010/427/UE a Consiliului și pentru a asigura transparența bugetară în domeniul acțiunii externe a Uniunii, Comisia transmite autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget, un document de lucru care prezintă, în mod cuprinzător, toate cheltuielile administrative și de funcționare legate de acțiunile externe a Uniunii, inclusiv cheltuielile statelor membre pentru misiunile din cadrul PESC și pentru misiunile prevăzute prin mecanismul Athena, precum și fondul de lansare.

 

Documentul de lucru cuprinde, printre altele, următoarele informații:

 

(i) o situație detaliată a cheltuielilor operaționale și administrative, defalcate pe zone geografice (regiuni, țări), pe arii tematice și pe misiune,

 

(ii) o situație detaliată a întregului personal din cadrul delegațiilor Uniunii Europene la momentul prezentării proiectului de buget, inclusiv:

o defalcare pe zone geografice, țări și misiuni, care să indice:

- numărul de posturi prevăzute în schema de personal,

- numărul de agenți contractuali,

- numărul de agenți locali,

- numărul de experți naționali detașați,

numărul de posturi prevăzute în organigrama SEAE, atât pentru sediul central, cât și pentru delegații, ocupate de personal provenit din cadrul serviciilor diplomatice ale statelor membre;

(iii) numărul total de posturi solicitate în proiectul de buget pentru schemele de personal ale delegațiilor Uniunii Europene, defalcate pe grupuri de funcții și grade și comparate cu numărul de posturi din bugetul aprobat,

(iv) creditele solicitate în proiectul de buget pentru alte tipuri de personal, însoțite de estimările corespunzătoare în termeni de personal cu normă întreagă echivalent care poate fi angajat în limita creditelor solicitate, defalcat pe tipuri de angajați (agenți contractuali, agenți locali, experți naționali detașați) și o comparație cu bugetul aprobat.”

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4c (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 46 - alineatul 1 - punctul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) La articolul 46 alineatul (1), se adaugă următoarele litere:

 

(5a) Cuantumul total al cheltuielilor operaționale ale PESC este inclus în întregime într-un capitol bugetar, intitula PESC. Cuantumul total al cheltuielilor PESC este defalcat între articolele din capitolul bugetar PESC. Articolele respective conțin subdiviziuni care urmează să acopere cheltuielile PESC cel puțin pentru misiunile majore.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 50 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La articolul 50 primul paragraf, se adaugă următoarea propoziție:

(5) La articolul 50 primul paragraf, se adaugă următoarea propoziție și se inserează următorul paragraf nou:

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, norme detaliate pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile din buget consacrate SEAE și Consiliului.”

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, norme detaliate pentru a facilita execuția creditelor delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunea din buget consacrată SEAE.

 

În cadrul SEAE, directorul general pentru buget și administrație este responsabil în fața Înaltului Reprezentant pentru gestionarea administrativă și bugetară internă a acestuia. Acesta respectă formatul existent și urmează aceleași norme administrative care se aplică părții din Secțiunea III din bugetul UE care intră sub incidența rubricii V din Cadrul financiar multianual”.

Amendamentul          11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia are dreptul să retragă subdelegările respective în conformitate cu propriile norme.

Amendamentul          12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 59 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se referă la Comisie ca instituție de care depind, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de ordonatori de credite.

5. Atunci când șefii delegațiilor Uniunii acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, aceștia se află în subordinea Comisiei ca instituție responsabilă de definirea, exercitarea, controlul și evaluarea sarcinilor și responsabilităților ce le revin acestora în calitate de ordonatori de credite subdelegați.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Comisia adoptă măsurile necesare pentru ca aceste competențe subdelegate să nu aducă atingere procedurii de descărcare de gestiune în Parlamentul European, în cadrul căreia Comisia își asumă întreaga responsabilitate pentru bugetul de funcționare al SEAE.

Amendamentul          14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolul 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

2. Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolul 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

Amendamentul          15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aceasta se aplică, mutatis mutandis, autorităților dintr-un stat membru pentru agenții temporari proveniți din serviciile diplomatice ale statelor membre, precum și experților naționali. Statul membru de origine este răspunzător pentru toate sumele nerecuperate în termen de trei ani de la adoptarea unei decizii cu privire la responsabilitate.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

Referințe

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

AFET

21.4.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Göran Färm

3.5.2010

 

 

Examinare în comisie

2.9.2010

20.9.2010

 

 

Data adoptării

20.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (1.9.2010)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Raportor pentru aviz: Thijs Berman

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Serviciul European de Acțiune Externă își va gestiona propriul buget administrativ și va avea și responsabilitatea anumitor părți din bugetul operațional ce intră în mandatul său.

Toate categoriile de personal ale SEAE vor lucra atât în cadrul delegațiilor Uniunii Europene, cât și la sediul central, inclusiv personalul ce provine din serviciile Comisiei Europene, din Secretariatul General al Consiliului sau din serviciile diplomatice ale statelor membre. Mediile diferite de proveniență și formare ale personalului vor transforma SEAE într-un creuzet de diverse culturi instituționale, urmând ca acesta să-și creeze treptat propria cultură de acest tip.

La instituirea noului Serviciu și mai ales în definirea reglementărilor financiare, este necesară elaborarea unui număr optim de măsuri de protecție care să asigure încă de la început probitatea financiară, astfel încât integritatea financiară să devină o caracteristică intrinsecă a culturii instituționale a Serviciului.

O metodă importantă de promovare a probității financiare o reprezintă asigurarea unei interacțiuni eficiente între diferitele servicii responsabile de supravegherea aspectelor financiare, îndeosebi în delegațiile UE. Aceste servicii trebuie să coopereze și cu organismele ce investighează și urmăresc cazurile de nereguli financiare.

Raportorul pentru aviz propune, prin urmare, amendamente prin care se prevede că Departamentul pentru inspecții din cadrul administrației centrale a SEAE (conform articolului 3 din Decizia Consiliului privind organizarea și funcționarea SEAE) cooperează îndeaproape cu auditorul intern din cadrul Comisiei, care va îndeplini această funcție și în cadrul SEAE. Amendamentele prevăd, de asemenea, ca, la descoperirea unor eventuale nereguli, personalul din cadrul Departamentului pentru inspecții să transmită informațiile respective auditorului intern de la Comisie și organismelor responsabile cu investigarea și urmărirea unor astfel de cazuri.

Prin îmbunătățirea acestor măsuri de protecție, raportorul speră să sporească încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene. Îmbunătățirile structurale propune în prezentul aviz sunt relativ minore, dar au ca obiectiv introducerea, la toate nivelurile noului Serviciu, a culturii de integritate financiară necesare pentru crearea încrederii în viitoarea funcționare eficientă și incontestabilă a SEAE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 56a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7a. Se adaugă următorul articol 56a:

„Articolul 56a

Funcționarea delegațiilor Uniunii face obiectul unui control efectuat de Departamentul pentru inspecții al SEAE, care se subordonează direct Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Departamentul pentru inspecții cooperează cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei în temeiul unor acorduri încheiate între servicii. Acordurile respective încheiate între servicii definesc în special schimburile reciproce de informații obținute în cursul controalelor.

Raportul anual al controalelor din cadrul delegațiilor se pune la dispoziția autorității bugetare în conformitate, mutatis mutandis, cu articolul 60 alineatul (7).”

Justificare

Responsabilitatea pentru integritatea operațiunilor financiare ale delegațiilor Uniunii sporește dacă Departamentul pentru inspecții al SEAE se subordonează direct Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui. Cerința de a coopera cu Serviciul de Audit Intern al Comisiei are ca scop îmbunătățirea eficienței celor două servicii.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează, fără întârziere, departamentul responsabil al Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de acest lucru.

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează, fără întârziere, directorii generali din cadrul Comisiei și al SEAE și, după caz, grupul specializat în domeniul neregulilor financiare instituit de Comisie în temeiul articolului 66 alineatul (4) sau Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Justificare

Adeseori Departamentul pentru inspecții este cel care ia primul act de dovada unor nereguli financiare. Informațiile ar trebui transmise autorităților relevante la primul indiciu al apariției unei astfel de situații, iar întreg personalul delegațiilor Uniunii trebuie să împărtășească această responsabilitate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când șeful unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6), acesta face apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolul 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, persoana în cauză informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

(2) Atunci când șeful sau un membru al personalului unei delegații a Uniunii se găsește în situația menționată la articolul 60 alineatul (6) sau în cazul în care Departamentul pentru inspecții din cadrul administrației centrale a SEAE ia act de situații ce pot intra sub incidența articolului 60 alineatul (6), aceștia fac apel la grupul specializat în domeniul neregulilor financiare, instituit în temeiul articolului 66 alineatul (4). În eventualitatea unor activități ilegale, de fraudă sau de corupție care pot dăuna intereselor Uniunii, șeful sau un membru al personalului delegației și/sau Departamentul pentru inspecții informează autoritățile și organismele desemnate de legislația aplicabilă.

Justificare

Adeseori Departamentul pentru inspecții este cel care ia primul act de dovada unor nereguli financiare. Informațiile ar trebui transmise autorităților relevante la primul indiciu al apariției unei astfel de situații, iar întreg personalul delegațiilor Uniunii trebuie să împărtășească această responsabilitate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 85 – paragrafele 1 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul realizării auditului intern al SEAE, șefii delegațiilor Uniunii, acționând în calitate de ordonatori de credite subdelegați în conformitate cu articolul 51 al doilea paragraf, sunt supuși competențelor de verificare ale auditorului intern al Comisiei, pentru activitățile de gestiune financiare care le-au fost subdelegate.

Auditorul intern al Comisiei are aceleași responsabilități cu privire la SEAE menționate la articolul 1 ca și în cazul departamentelor Comisiei.

Din motive de coerență, de eficiență și de asigurare a unui raport costuri-beneficii adecvat, auditorul intern al Comisiei acționează și în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția bugetară a secțiunii din buget consacrate SEAE.

Auditorul intern al Comisiei cooperează îndeaproape cu Departamentul pentru inspecții din administrația centrală a SEAE. Departamentul pentru inspecții transmite, fără întârziere, toate informațiile cu privire la situațiile ce pot intra sub incidența articolului 60 alineatul (6) auditorului intern al Comisiei și, după caz, grupului specializat în domeniul neregulilor financiare instituit în temeiul articolului 66 alineatul (4) sau OLAF.

Justificare

Adeseori Departamentul pentru inspecții este cel care ia primul act de dovada unor nereguli financiare. Informațiile ar trebui transmise autorităților relevante la primul indiciu al apariției unei astfel de situații.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 95 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12a. La articolul 95, se adaugă următorul alineat (3a):

„(3a) Comisia face periodic schimb de informații cu organizațiile internaționale care utilizează fonduri acordate de UE pentru a identifica împreună actorii a căror lipsă de probitate financiară nu le permite să fie parteneri adecvați în gestionarea fondurilor europene. Această dispoziție se aplică, mutatis mutandis, SEAE, care este responsabil de propriul său buget administrativ.”

Justificare

Banca Mondială a încheiat un acord de excludere încrucișată cu băncile multilaterale de dezvoltare în temeiul căruia identifică împreună actorii a căror lipsă de probitate financiară nu le permite să fie parteneri adecvați în gestionarea fondurilor. SEAE ar trebui să se alăture acestei inițiative sau să instituie un sistem similar.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

Referințe

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Aviz emis de către              

               Data anunțului în plen

DEVE

21.4.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

               Data numirii

Thijs Berman

4.5.2010

 

 

Examinare în comisie

12.7.2010

 

 

 

Data adoptării

30.8.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Derek Vaughan

AVIZ al Comisiei pentru comerŢ internaŢional (31.8.2010)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Raportor: Kader Arif

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează, fără întârziere, departamentul responsabil al Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de acest lucru.

Atunci când se ivește o situație sau un conflict de tipul celor menționate la al doilea paragraf, șefii delegațiilor Uniunii informează, fără întârziere, departamentul responsabil al Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de acest lucru. Atunci când intervine un astfel de conflict cu privire la utilizarea fondurilor în domeniul politicii comerciale comune, șefii delegațiilor Uniunii prezintă situația comisarului Uniunii responsabil pentru comerț și vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Decizia finală aparține președintelui Comisiei.

Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, politica comercială comună (PCC) ține exclusiv de competența UE. Prin urmare, este important să se asigure faptul că, în caz de conflict între comisarul responsabil pentru comerț și vicepreședinte/Înaltul Reprezentant cu privire la modul în care un șef de delegație sau personalul unei delegații își îndeplinește atribuțiile din domeniul PCC, decizia finală rămâne în mâinile Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

Referințe

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

INTA

21.4.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Kader Arif

28.4.2010

 

 

Examinare în comisie

14.7.2010

 

 

 

Data adoptării

30.8.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți prezenți la votul final

George Sabin Cutaș, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Edit Bauer

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (7.9.2010)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

(COM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Raportor: Guy Verhofstadt

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona.

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) stabilește principiile bugetare și normele financiare care ar trebui respectate în orice act legislativ. Este necesar să fie modificate anumite dispoziții din Regulamentul financiar pentru a ține cont de schimbările introduse de Tratatul de la Lisabona și de înființarea Serviciului european pentru acțiune externă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu concluziile Consiliului European din 29 și 30 octombrie 2009, SEAE este un serviciu sui generis și ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

(2) Tratatul de la Lisabona instituie Serviciul european pentru acțiune externă (denumit în continuare „SEAE”). În conformitate cu Decizia Consiliului 2010/427/UE din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă1, SEAE este un serviciu sui generis și trebuie tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar.

 

_______________________

1 JO L 201, 3.8.2010, p. 30.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei.

(3) Dat fiind că SEAE ar trebui tratat ca instituție în sensul Regulamentului financiar, Parlamentul European trebuie să îi acorde acestui serviciu descărcarea de gestiune pentru execuția creditelor aprobate în secțiunea din buget consacrată SEAE. În acest context, SEAE trebuie să respecte pe deplin procedurile prevăzute la articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 145-147 din Regulamentul financiar. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să continue să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția secțiunii bugetare consacrate Comisiei, inclusiv pentru creditele operaționale executate de șefii delegațiilor Uniunii, care acționează în calitate de ordonatori de credite subdelegați ai Comisiei. Dată fiind complexitatea acestei structuri, trebuie aplicate dispoziții riguroase privind trasabilitatea și răspunderea bugetară și financiară.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor norme detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile bugetare consacrate SEAE și Consiliului.

(4) Tratatul de la Lisabona prevede că delegațiile Comisiei vor face parte integrantă din SEAE ca delegații ale Uniunii. Pentru a se asigura gestionarea eficientă, toate cheltuielile administrative și de sprijin ale delegațiilor Uniunii care finanțează costuri comune ar trebui executate de un singur serviciu de sprijin. În acest scop, Regulamentul financiar ar trebui să prevadă posibilitatea introducerii unor norme detaliate, care urmează să fie stabilite de comun acord cu Comisia, pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunea bugetară consacrată SEAE.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Pentru a asigura coerențe, eficiența și un bun raport costuri-beneficii în ceea ce privește controale financiare, auditorul intern al Comisiei ar trebui să acționeze în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția bugetară a secțiunilor din buget consacrate atât Comisiei, cât și SEAE.

(10) Pentru a asigura coerența, eficiența și un bun raport costuri-beneficii în ceea ce privește controale financiare, auditorul intern al Comisiei ar trebui să acționeze în calitate de auditor intern al SEAE în ceea ce privește execuția bugetară a secțiunilor din buget consacrate atât Comisiei, cât și SEAE. Parlamentul European sprijină pe deplin acest lucru și invită Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei să prezinte o propunere cu privire la această chestiune.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002, termenul „Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate” ar trebuie interpretat în conformitate cu funcțiile diferite ale Înaltului Reprezentant prevăzute la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 31 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La articolul 31, după primul paragraf se inserează următorul paragraf:

 

„Serviciul european pentru acțiune externă întocmește un deviz de venituri și cheltuieli, pe care îl transmite Comisiei în fiecare an, înainte de 1 iulie. Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei procedează la consultări cu comisarul pentru politica de dezvoltare și cu comisarul pentru politica de vecinătate, având ca obiect responsabilitățile ce le incumbă fiecărora.”

Justificare

Textul reproduce fidel acordul încheiat la Madrid și votat în plen.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4b (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) La articolul 41 alineatul (1) se inserează următorul paragraf:

 

„Pentru a asigura transparența bugetară în domeniul acțiunii externe a Uniunii, Comisia transmite autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget al UE, un document de lucru care prezintă, într-un mod cuprinzător, toate cheltuielile legate de acțiunile externe a Uniunii.”

Justificare

Textul reproduce fidel acordul încheiat la Madrid și votat în plen.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4c (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 46 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a – paragrafele 1a – 1d (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) La articolul 46 alineatul (1) punctul (3) litera (a), se adaugă următoarele paragrafe:

 

„Schema de personal pentru secțiunea din buget consacrată SEAE stabilește numărul de posturi pentru fiecare grad din fiecare categorie și numărul de posturi permanente și temporare, inclusiv efectivele de personal contractual și local, autorizate în limitele creditelor bugetare.

 

Schema de personal prezintă eventualele majorări sau reduceri ale numărului de posturi pe grade și pe categorii în cadrul administrației centrale a SEAE și, global, în cadrul delegațiilor Uniunii, comparativ cu exercițiul anterior.

 

Alături de numărul de posturi autorizat pentru anul financiar, organigrama mai indică numărul de posturi autorizat pentru anul precedent, precum și numărul de posturi ocupate de diplomați proveniți din statele membre și din personalul Consiliului și al Comisiei.

 

Autoritatea bugetară este informată cu privire la numărul de posturi pe grade și categorii și defalcat pe delegații ale Uniunii, precum și administrația centrală a SEAE. Aceste date se prezintă sub forma unei anexe la organigrama pentru capitolul SEAE din buget.”

Justificare

Textul reproduce fidel acordul încheiat la Madrid și votat în plen.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 50 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, norme detaliate pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunile din buget consacrate SEAE și Consiliului.”

Cu toate acestea, pot fi stabilite, de comun acord cu Comisia, norme detaliate pentru a facilita execuția creditelor de funcționare ale delegațiilor Uniunii, înscrise în secțiunea din buget consacrată SEAE.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 50 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) La articolul 50, se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

 

„În cadrul SEAE există un director general pentru buget și administrație, care răspunde în fața Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei pentru gestionarea administrativă și bugetară internă a SEAE. Acesta respectă aceleași linii bugetare și norme administrative aplicabile în secțiunea III din bugetul UE care intră sub incidența rubricii V din Cadrul financiar multianual”.

Justificare

Textul reproduce fidel acordul încheiat la Madrid și votat în plen.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 60a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia se asigură că aceste competențe subdelegate nu aduc atingere procedurii de descărcare de gestiune în Parlamentul European, în cadrul căreia Comisia își asumă întreaga responsabilitate pentru bugetul de funcționare a SEAE.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 – litera b

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002

Articolul 66 – alineatul 5 – paragraful 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aceasta se aplică, mutatis mutandis, autorităților dintr-un stat membru pentru personalul provenit din serviciile diplomatice ale statelor membre. Statul membru de origine este răspunzător pentru toate sumele nerecuperate în termen de trei ani de la adoptarea unei decizii cu privire la responsabilitate.

Justificare

Textul reproduce fidel acordul încheiat la Madrid și votat în plen.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

Referințe

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

AFCO

21.4.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Guy Verhofstadt

3.5.2010

 

 

Examinare în comisie

17.5.2010

2.6.2010

14.6.2010

 

Data adoptării

6.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Membri supleanți prezenți la votul final

Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, în ceea ce privește Serviciul european pentru acțiune externă

Referințe

COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Data prezentării la PE

11.3.2010

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG

21.4.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AFET

21.4.2010

DEVE

21.4.2010

INTA

21.4.2010

CONT

21.4.2010

 

ENVI

21.4.2010

JURI

21.4.2010

AFCO

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

27.4.2010

JURI

19.4.2010

FEMM

29.9.2010

 

Raportor(i)

       Data numirii

Crescenzio Rivellini

23.3.2010

Ingeborg Gräßle

23.3.2010

 

Data adoptării

28.9.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

59

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller