SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

4.10.2010 - (KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD)) - ***I

Výbor pre rozpočetVýbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa/Spravodajca: Ingeborg Gräßle/Crescenzio Rivellini
(Článok 51 – stretnutia spoločného výboru)


Postup : 2010/0054(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0263/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

(KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0085),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 Zmluvy o fungovaní EÚ, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0086/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre ústavné veci (A7‑0263/2010),

1.  schvaľuje pozíciu prijatú v prvom čítaní, ako je uvedená ďalej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, a zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť1.

 

1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“ V súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z 29. – 30. októbra 2009 má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za samostatný orgán.

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“ V súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za samostatnú inštitúciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie.

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. Na ESVČ sa v tejto súvislosti v plnej miere vzťahujú postupy uvedené v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 145 až 147 nariadenia o rozpočtových pravidlách. ESVČ plne spolupracuje s inštitúciami zúčastnenými na postupe udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytuje potrebné doplnkové informácie, okrem iného účasťou na schôdzach príslušných orgánov. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie. Vzhľadom na novosť tejto štruktúry je potrebné uplatňovať veľmi prísne ustanovenia o transparentnosti a rozpočtovej a finančnej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a) V rámci ESVČ by sa generálny riaditeľ pre rozpočet a administratívu mal zodpovedať vysokému predstaviteľovi za administratívne a vnútorné rozpočtové hospodárenie ESVČ. Pracuje v rámci existujúcej štruktúry a riadi sa rovnakými administratívnymi pravidlami, ktoré sa uplatňujú na časť oddielu III rozpočtu EÚ spadajúcej do okruhu V viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b) Oddelenie inšpekcií ESVČ by malo preverovať fungovanie delegácií Únie a malo by sa zodpovedať priamo výkonnému generálnemu tajomníkovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c) zriadenie ESVČ by sa malo riadiť, ako bolo uvedené v usmerneniach Európskej rady z 29. a 30. októbra 2009, zásadou nákladovej efektívnosti zameranej na rozpočtovú neutralitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobných pravidiel, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobností, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou s cieľom uľahčiť čerpanie administratívnych rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu fungovania delegácií Únie, najmä však kontinuitu a efektívnosť v riadení vonkajšej pomoci poskytovanej prostredníctvom delegácií. Komisia by preto mala byť splnomocnená na subdelegovanie svojich právomocí v oblasti čerpania prevádzkových výdavkov na vedúcich delegácií Únie patriacich k ESVČ ako samostatnému orgánu. Okrem toho v prípadoch, keď Komisia vykonáva plnenie rozpočtu formou priameho centralizovaného hospodárenia, mala by mať možnosť zabezpečiť to isté aj prostredníctvom subdelegovania príslušných právomocí na vedúcich delegácií Únie. Povoľujúci úradníci delegovaní Komisiou by mali byť aj naďalej zodpovední za určenie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, zatiaľ čo vedúci delegácií Únie by mali byť zodpovední za náležité zavedenie a fungovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti svojej delegácie a mali by o tom dvakrát ročne predložiť správu.

5) Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu fungovania delegácií Únie, najmä však kontinuitu a efektívnosť v riadení vonkajšej pomoci poskytovanej prostredníctvom delegácií. Komisia by preto mala byť splnomocnená na subdelegovanie svojich právomocí v oblasti čerpania prevádzkových výdavkov na vedúcich delegácií Únie patriacich k ESVČ ako samostatnému orgánu. Okrem toho v prípadoch, keď Komisia vykonáva plnenie rozpočtu formou priameho centralizovaného hospodárenia, mala by mať možnosť zabezpečiť to isté aj prostredníctvom subdelegovania príslušných právomocí na vedúcich delegácií Únie. Povoľujúci úradníci delegovaní Komisiou by mali byť aj naďalej zodpovední za určenie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, zatiaľ čo vedúci delegácií Únie by mali byť zodpovední za náležité zavedenie a fungovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti svojej delegácie a mali by o tom dvakrát ročne predložiť správu. Takéto delegovanie by malo byť možné odvolať v súlade s predpismi platnými pre Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) Účtovník Komisie bude aj naďalej zodpovedať za celý rozpočtový oddiel Komisie vrátane účtovných operácií súvisiacich s rozpočtovými prostriedkami subdelegovanými vedúcim delegácií Únie. Z tohto dôvodu, a aby sa predišlo prekrývaniu zodpovednosti, je nevyhnutné spresniť, že účtovník ESVČ bude zodpovedný iba za rozpočtový oddiel ESVČ.

8) Účtovník Komisie bude aj naďalej zodpovedať za celý rozpočtový oddiel Komisie, ako aj za rozpočtový oddiel ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a) S cieľom zabezpečiť demokratickú kontrolu plnenia rozpočtu Európskej únie sa vyhlásenia o vierohodnosti od vedúcich delegácií Únie týkajúce sa vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie prikladajú k ich výročnej správe o činnosti a následne sa ich kópia postupuje Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10b) Termín „vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ by sa mal na účely nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 vysvetľovať v súlade s rôznymi funkciami vysokého predstaviteľa podľa článku 18 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10c) Európsky rozvojový fond by mal ako najdôležitejší nástroj Únie pre rozvojovú spoluprácu so štátmi africkej, karibskej a tichomorskej oblasti spadať do pôsobnosti všeobecného rozpočtu Únie a všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

Článok 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) V prvom pododseku článku 1 ods. 2 sa pred slová „Hospodársky a sociálny výbor“ vkladajú slová „Európska služba pre vonkajšie činnosti“.

1) Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá zostavovania a plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len ‚rozpočet‘) a predkladania a kontroly účtov.

 

2. Na účely tohto nariadenia sú orgánmi Únie Európsky parlament, Európska rada a Rada, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie a Európsky dvor audítorov. Ako s orgánmi Únie sa bude zaobchádzať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Výborom regiónov, Európskym ombudsmanom, Európskym splnomocnencom na ochranu osobných údajov a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

 

Na účely tohto nariadenia sa Európska centrálna banka nepovažuje za orgán Európskej únie.

 

3. Na účely tohto nariadenia sa každý odkaz na „Spoločenstvá“ alebo „Úniu“ chápe ako odkaz na Európsku úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu, ktoré má k dispozícii, keď sa plnenie rozpočtu vykonáva priamo a centralizovane v zmysle článku 53a, ako aj informácie o príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa plnenie rozpočtu deleguje v rámci ostatných spôsobov hospodárenia.“

„Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu, ktoré má k dispozícii, keď plnenie rozpočtu centralizovane a priamo vykonávajú jej útvary alebo delegácie Únie v súlade s druhým odsekom článku 51, ako aj informácie o príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa plnenie rozpočtu deleguje v rámci ostatných spôsobov hospodárenia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 31 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) V prvom pododseku článku 31 sa pred slová „Hospodársky a sociálny výbor“ vkladajú slová „Európska služba pre vonkajšie činnosti“.

4) V prvom odseku článku 31 sa pred slová „vypracuje“ vkladajú slová „Rada a Európska služba pre vonkajšie činnosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 31 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) V článku 31 sa za odsek 1 vkladá tento odsek:

 

„ESVČ zostaví odhad svojich príjmov a výdavkov, ktorý zašle Komisii každý rok pred 1. júlom. Vysoký predstaviteľ uskutoční konzultácie s komisárom pre rozvoj, komisárom pre susedskú politiku a komisárom pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o pôsobnosti každého z týchto komisárov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 33 – odsek 3 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b) V článku 33 sa vkladá tento odsek 3:

 

3. V súlade s článkom 8 ods. 5 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ a s cieľom zabezpečiť rozpočtovú transparentnosť v oblasti vonkajších činností Únie zašle Komisia rozpočtovému orgánu spolu s návrhom rozpočtu pracovný dokument, v ktorom sa podrobne uvedú:

 

a) všetky administratívne a prevádzkové výdavky súvisiace s vonkajšími činnosťami Únie vrátane výdavkov členských štátov na misie v rámci SZBP a výdavkov stanovených v rámci mechanizmu Athena a počiatočného fondu ako aj všetkých výdavkov vydaných v predchádzajúcom roku na činnosť každého jednotlivého osobitného zástupcu, osobitného vyslanca, vedúceho misie alebo iného podobného subjektu;

 

b) celkové administratívne výdavky ESVČ za predchádzajúci rok podľa delegácií a za ústrednú správu ESVČ a prevádzkové výdavky podľa geografických oblastí (regióny, krajiny), podľa tematických oblastí a podľa misie,

 

Príloha tiež uvádza:

 

a) počet pracovných miest pre každú platovú triedu v každej kategórii a počet stálych a dočasných pracovných miest vrátane zmluvných a miestnych zamestnancov, schválených v rámci limitov rozpočtových prostriedkovkaždej z delegácii Únie, ako aj v centrálnej správe ESVČ;

b) každé zvýšenie alebo zníženie počtu pracovných miest oproti predchádzajúcemu roku podľa platovej triedy a kategórie v ústrednej správe ESVČ a vo všetkých delegáciách Únie.

c) počet pracovných miest schválených na daný rozpočtový rok, počet pracovných miest schválených na predchádzajúci rok, ako aj počet pracovných miest obsadených diplomatmi vyslanými členskými štátmi a spomedzi zamestnancov Rady a Komisie; poskytne tak podrobný prehľad všetkých zamestnancov pôsobiacich v delegáciách Európskej únie v čase predloženia návrhu rozpočtu vrátane rozpisu podľa zemepisných oblastí, jednotlivých krajín a misií, v ktorom sa rozlíšia pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest, zmluvní zamestnanci, miestni zamestnanci, vyslaní národní experti ako aj rozpočtové prostriedky požadované v návrhu rozpočtu pre takéto ďalšie typy zamestnancov spolu s príslušnými odhadmi ekvivalentných zamestnancov na plný úväzok, ktorých možno zamestnať v medziach požadovaných rozpočtových prostriedkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4c (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 41 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c) Do článku 41 sa vkladá tento odsek:

„1a. Všetky príjmy a výdavky v rámci príslušných európskych rozvojových fondov sa zahrnú do osobitného rozpočtového riadka v rozpočtovom oddiele Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4d (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 46 – odsek 1 – bod 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d) V článku 46 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ 5a) Celková suma prevádzkových výdavkov na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „SZBP“) sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Celková suma výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články rozpočtovej kapitoly o SZBP. Tieto články obsahujú položky, ktoré pokrývajú výdavky na SZBP týkajúce sa prinajmenšom hlavných misií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) V prvom odseku článku 50 sa dopĺňa táto veta:

5) V prvom odseku článku 50 sa dopĺňajú tieto vety:

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobné pravidlá s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobnosti cieľom uľahčiť čerpanie administratívnych rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie.“

 

Tieto podrobnosti nesmú obsahovať žiadne odchýlenie sa od ustanovení tohto nariadenia a jeho vykonávacích pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 51

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia však môže delegovať svoje právomoci týkajúce sa čerpania rozpočtových prostriedkov z vlastného oddielu rozpočtu na vedúcich delegácií Únie. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie, uplatňujú pravidlá Komisie pre plnenie rozpočtu a mali by mať rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť, ako ktorýkoľvek iný subdelegovaný povoľujúci úradník Komisie.

„Komisia však môže delegovať svoje právomoci týkajúce sa čerpania operačných rozpočtových prostriedkov z vlastného oddielu rozpočtu na vedúcich delegácií Únie. Zároveň o tejto skutočnosti informuje vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie, uplatňujú pravidlá Komisie pre plnenie rozpočtu a mali by mať rovnaké úlohy, povinnosti a zodpovednosť, ako ktorýkoľvek iný subdelegovaný povoľujúci úradník Komisie.

 

Komisia toto delegovanie zruší v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

Na účely druhého odseku by mal vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijať opatrenia potrebné na uľahčenie spolupráce medzi delegáciami Únie a útvarmi Komisie.“

Na účely druhého odseku by mal vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijať opatrenia potrebné na uľahčenie spolupráce medzi delegáciami Únie a útvarmi Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 59 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, v prípade, že si to vyžaduje plnenie ich povinností ako povoľujúceho úradníka, sa obracajú na Komisiu ako na svoj riadiaci orgán.“

„5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, podliehajú Komisii ako orgánu zodpovednému za stanovenie, výkon, kontrolu a hodnotenie ich úloh a povinností ako povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním. Komisia zároveň o tejto skutočnosti informuje vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 60 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a) Do článku 60 ods. 7 druhého pododseku sa pridáva táto veta:

 

„Výročné správy o činnosti sa poskytujú aj rozpočtovému orgánu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 60a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Článok 60a

1. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, úzko spolupracujú s Komisiou v záujme riadneho čerpania finančného prostriedkov, najmä s cieľom zabezpečiť zákonnosť a regulárnosť finančných transakcií, dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia pri správe finančných prostriedkov a účinnú ochranu finančných záujmov Únie.

„Článok 60a

1. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, úzko spolupracujú s Komisiou v záujme riadneho čerpania finančného prostriedkov, najmä s cieľom zabezpečiť zákonnosť a regulárnosť finančných transakcií, dodržiavanie zásady riadneho finančného hospodárenia pri správe finančných prostriedkov a účinnú ochranu finančných záujmov Únie.

V záujme toho prijmú potrebné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla spochybniť zodpovedný prístup Komisie k plneniu rozpočtu, ktorý im bol subdelegovaný, ako aj akémukoľvek konfliktu záujmov alebo priorít, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré im boli subdelegované.

V záujme toho prijmú potrebné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla spochybniť zodpovedný prístup Komisie k plneniu rozpočtu, ktorý im bol subdelegovaný, ako aj akémukoľvek konfliktu priorít, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť plnenie úloh finančného hospodárenia, ktoré im boli subdelegované.

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušný útvar Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušných generálnych riaditeľov Komisie a ESVČ. Títo podniknú primerané opatrenia na nápravu situácie.

2. Ak sa vedúci delegácie Únie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6, obráti sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti, zriadenú podľa článku 66 ods. 4. V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

2. Ak sa vedúci delegácie Únie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6, obráti sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti, zriadenú podľa článku 66 ods. 4. V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

3. Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, predkladajú dvakrát ročne správu príslušnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním tak, aby tento mohol začleniť ich správu do svojej správy o činnosti uvedenej v článku 60 ods. 7. Táto polročná správa, ktorú predkladajú vedúci delegácií Únie, obsahuje informácie o efektívnosti a účinnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj o vykonávaní operácií, ktoré im boli subdelegované.

3. Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, predkladajú dvakrát ročne správu vo forme výročnej správy o činnosti na základe uplatnenia článku 60 ods. 7 mutatis mutandis príslušnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním tak, aby tento mohol začleniť ich správu do svojej výročnej správy o činnosti. Výročné správy o činnosti vedúcich delegácií sa spolu s vyhlásením o vierohodnosti v zmysle článku 66 ods. 3a prikladajú k výročnej správe o činnosti povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ktorá sa predkladá Európskemu parlamentu v súlade s článkom 60 ods. 7.

 

Vedúci delegácií na požiadanie predložia príslušnému výboru Európskeho parlamentu správu o vykonávaní svojich rozpočtových povinností.

 

Predbežná výročná správa, ktorú predkladajú vedúci delegácií Únie, obsahuje informácie o efektívnosti a účinnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj o vykonávaní operácií, ktoré im boli subdelegované.

4. Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, reagujú na každú žiadosť príslušného delegovaného povoľujúceho úradníka Komisie.“

4. Vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, reagujú na každú žiadosť príslušného delegovaného povoľujúceho úradníka Komisie, ako aj príslušného výboru Európskeho parlamentu.“

 

5. Komisia zabezpečí, aby subdelegovanie právomocí nenarúšalo postup udeľovania absolutória v Európskom parlamente, v rámci ktorého Komisia preberá plnú zodpovednosť za prevádzkový rozpočet ESVČ.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 61 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V článku 61 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Účtovník ESVČ zodpovedá iba za rozpočtový oddiel ESVČ, ktorého čerpanie zabezpečuje ESVČ.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – písmeno a

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 66 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

"3a. V prípade subdelegovania na vedúcich delegácií Únie príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním zodpovedá za určenie zavedených vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, za ich efektívnosť a účinnosť. Vedúci delegácií Únie zodpovedajú za náležité zavedenie a fungovanie týchto systémov v súlade s pokynmi príslušného povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti delegácie Únie, za ktorú sú zodpovední.

"3a. V prípade subdelegovania na vedúcich delegácií Únie príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním zodpovedá za určenie zavedených vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, za ich efektívnosť a účinnosť. Vedúci delegácií Únie zodpovedajú za náležité zavedenie a fungovanie týchto systémov v súlade s pokynmi príslušného povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti delegácie Únie, za ktorú sú zodpovední. Predtým, ako prevezmú svoje funkcie, musia absolvovať špecifické vzdelávacie kurzy o úlohách a povinnostiach povoľujúcich úradníkov a plnení rozpočtu.

Vedúci delegácií Únie predkladajú správu o plnení svojich povinností podľa prvého pododseku tohto odseku a v zmysle článku 60a ods. 3.

Vedúci delegácií Únie predkladajú správu o plnení svojich povinností podľa prvého pododseku tohto odseku a v zmysle článku 60a ods. 3.

Vedúci delegácií Únie každoročne predkladajú príslušnému povoľujúcemu úradníkovi Komisie vymenovanému delegovaním vyhlásenie o vierohodnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie s cieľom umožniť povoľujúcemu úradníkovi vypracovať vlastné vyhlásenie o vierohodnosti.“

Vedúci delegácií Únie každoročne predkladajú príslušnému povoľujúcemu úradníkovi Komisie vymenovanému delegovaním vyhlásenie o vierohodnosti vnútorných riadiacich a kontrolných systémov zavedených v rámci ich delegácie, ako aj o riadení operácií, ktoré im boli subdelegované, a o ich výsledkoch s cieľom umožniť povoľujúcemu úradníkovi vypracovať vlastné vyhlásenie o vierohodnosti. Toto vyhlásenie je spolu s výročnou správou o činnosti vedúceho delegácie priložené k výročnej správe o činnosti povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, ktorá sa predkladá Európskemu parlamentu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – písmeno b

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 66 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

"5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, v prípadoch uvedených v odseku 4 tohto článku je na konanie príslušná osobitná komisia pre finančné nezrovnalosti zriadená Komisiou podľa uvedeného odseku.

„5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, v prípadoch uvedených v odseku 4 tohto článku je na konanie príslušná osobitná komisia pre finančné nezrovnalosti zriadená Komisiou podľa uvedeného odseku.

Ak komisia pre finančné nezrovnalosti zistí systémové problémy, pošle správu s odporúčaniami povoľujúcemu úradníkovi, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a príslušnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním, pokiaľ posledný z menovaných nie je zainteresovanou osobou, ako aj vnútornému audítorovi.

Ak komisia pre finančné nezrovnalosti zistí systémové problémy, pošle správu s odporúčaniami povoľujúcemu úradníkovi, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a príslušnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním, pokiaľ posledný z menovaných nie je zainteresovanou osobou, ako aj vnútornému audítorovi.

Na základe stanoviska komisie pre finančné nezrovnalosti môže Komisia požiadať vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby ako menovací orgán začal konanie voči povoľujúcim úradníkom vymenovaným subdelegovaním, ktoré má za následok disciplinárny trest alebo povinnosť zaplatiť náhradu, ak sa nezrovnalosti týkajú kompetencií Komisie, ktoré im boli subdelegované. V takomto prípade vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijme náležité kroky v súlade so služobným poriadkom.

Na základe stanoviska komisie pre finančné nezrovnalosti Komisia požiada vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby ako menovací orgán začal konanie voči povoľujúcim úradníkom vymenovaným subdelegovaním, ktoré má za následok disciplinárny trest alebo povinnosť zaplatiť náhradu, ak sa nezrovnalosti týkajú kompetencií Komisie, ktoré im boli subdelegované. V takomto prípade vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku uloží disciplinárny trest a/alebo povinnosť zaplatiť náhradu, ako odporučila Komisia.

 

Uvedené sa obdobne uplatňuje na orgány členského štátu v prípade vyslaných zamestnancov ako aj dočasných zamestnancov z diplomatických služieb členského štátu. Členský štát pôvodu je zodpovedný za všetky sumy, ktoré sa nevymohli do troch rokov od prijatia rozhodnutia o zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 85 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12) V článku 85 sa dopĺňajú nasledujúce odseky:

12) V článku 85 sa dopĺňa tento odsek:

„Na účely vnútorného auditu ESVČ vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, podliehajú kontrolnej právomoci vnútorného audítora Komisie, pokiaľ ide o finančné hospodárenie, ktoré im bolo subdelegované .

Z dôvodu jednotného postupu, efektívnosti a nákladovej úspornosti koná vnútorný audítor Komisie súčasne ako vnútorný audítor ESVČ, pokiaľ ide o plnenie rozpočtového oddielu ESVČ.“

„Vnútorný audítor Komisie má rovnaké povinnosti voči ESVČ uvedené v článku 1, ako má voči útvarom Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 126 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a) V článku 126 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno ca):

„ ca) výkaz kapitálových zmien, v ktorom sú podrobne uvedené nárasty a poklesy každej položky kapitálových účtov v priebehu roka za každý systém dôchodkového poistenia uvedený v Služobnom poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12b

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 146 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12b) V článku 146 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Inštitúcie Únie vymedzené v článku 1 ods. 2 predložia Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na hladké uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1c (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 147a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12c) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 147a

 

Na ESVČ sa v plnej miere vzťahujú postupy uvedené v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 145 až 147 nariadenia o rozpočtových pravidlách. ESVČ plne spolupracuje s inštitúciami zúčastnenými na postupe udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytuje potrebné doplnkové informácie, okrem iného účasťou na schôdzach príslušných orgánov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 165

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Vykonávanie opatrení tretími krajinami ako príjemcami alebo medzinárodnými organizáciami podlieha preskúmaniu zo strany Komisie podľa článku 53a.“

„Vykonávanie opatrení tretími krajinami ako príjemcami alebo medzinárodnými organizáciami podlieha preskúmaniu zo strany Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 185 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15) V článku 185 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Vnútorný audítor Komisie vykonáva voči subjektom uvedeným v ods. 1 tie isté právomoci ako voči útvarom Komisie alebo delegáciám Únie.“

vypúšťa sa

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (21.9.2010)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Göran Färm

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, a zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 20101 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

 

1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“ V súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z 29. – 30. októbra 2009 má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za samostatný orgán.

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“). V súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 20101 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa má ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách považovať za samostatnú inštitúciu.

 

1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie.

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. Na ESVČ by sa v tejto súvislosti v plnej miere mali vzťahovať postupy uvedené v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 145 až 147 nariadenia o rozpočtových pravidlách. ESVČ by mala plne spolupracovať s inštitúciami zúčastnenými na postupe udeľovania absolutória a primeraným spôsobom poskytovať potrebné doplnkové informácie okrem iného účasťou na schôdzach príslušných orgánov. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie. Vzhľadom na zložitosť tejto štruktúry je potrebné uplatňovať veľmi prísne ustanovenia o sledovateľnosti a rozpočtovej a finančnej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobných pravidiel, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobných pravidiel, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou, s cieľom uľahčiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtového oddielu ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu fungovania delegácií Únie, najmä však kontinuitu a efektívnosť v riadení vonkajšej pomoci poskytovanej prostredníctvom delegácií. Komisia by preto mala byť splnomocnená na subdelegovanie svojich právomocí v oblasti čerpania prevádzkových výdavkov na vedúcich delegácií Únie patriacich k ESVČ ako samostatnému orgánu. Okrem toho v prípadoch, keď Komisia vykonáva plnenie rozpočtu formou priameho centralizovaného hospodárenia, mala by mať možnosť zabezpečiť to isté aj prostredníctvom subdelegovania príslušných právomocí na vedúcich delegácií Únie. Povoľujúci úradníci delegovaní Komisiou by mali byť aj naďalej zodpovední za určenie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, zatiaľ čo vedúci delegácií Únie by mali byť zodpovední za náležité zavedenie a fungovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti svojej delegácie a mali by o tom dvakrát ročne predložiť správu.

5) Je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu fungovania delegácií Únie, najmä však kontinuitu a efektívnosť v riadení vonkajšej pomoci poskytovanej prostredníctvom delegácií. Komisia by preto mala byť splnomocnená na subdelegovanie svojich právomocí v oblasti čerpania prevádzkových výdavkov na vedúcich delegácií Únie patriacich k ESVČ ako samostatnému orgánu. Okrem toho v prípadoch, keď Komisia vykonáva plnenie rozpočtu formou priameho centralizovaného hospodárenia, mala by mať možnosť zabezpečiť to isté aj prostredníctvom subdelegovania príslušných právomocí na vedúcich delegácií Únie. Povoľujúci úradníci delegovaní Komisiou by mali byť aj naďalej zodpovední za určenie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, zatiaľ čo vedúci delegácií Únie by mali byť zodpovední za náležité zavedenie a fungovanie vnútorných riadiacich a kontrolných systémov, ako aj za správu finančných prostriedkov a operácií vykonávaných v rámci pôsobnosti svojej delegácie a mali by o tom dvakrát ročne predložiť správu. Komisia by mala mať právo zrušiť určité prípady subdelegovania v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a) Termín „vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ je potrebné na účely tohto nariadenia vysvetľovať v súlade s rôznymi funkciami vysokého predstaviteľa podľa článku 18 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 31 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) V článku 31 sa vkladá tento odsek:

 

„Európska služba pre vonkajšiu činnosť zostaví odhad svojich príjmov a výdavkov, ktorý zašle Komisii každý rok pred 1. júlom. Vysoký predstaviteľ uskutoční konzultácie s komisárom pre rozvojovú politiku, komisárom pre susedskú politiku a komisárom pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o pôsobnosti každého z týchto komisárov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 33 – odsek 2 – písmeno da (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b) V článku 33 ods. 2 sa vkladá tento bod:

 

da) V súlade s článkom 8 ods. 5 rozhodnutia Rady 2010/427/EÚ a s cieľom zabezpečiť rozpočtovú transparentnosť v oblasti vonkajšej činnosti Únie zašle Komisia rozpočtovému orgánu spolu s návrhom rozpočtu EÚ pracovný dokument, v ktorom sa podrobne uvedú všetky administratívne a prevádzkové výdavky súvisiace s vonkajšími činnosťami Únie vrátane výdavkov členských štátov na misie v rámci SZBP a výdavkov stanovených v rámci mechanizmu Athena a počiatočného fondu.

 

Tento pracovný dokument obsahuje okrem iného tieto informácie:

 

i) podrobný prehľad prevádzkových a administratívnych výdavkov podľa geografických oblastí (regióny, krajiny), podľa tematických oblastí a podľa misie,

 

ii) podrobný prehľad všetkých zamestnancov umiestnených v delegáciách Európskej únie v čase predloženia návrhu rozpočtu, ako aj:

rozpis podľa zemepisných oblastí, jednotlivých krajín a misií, v ktorom sa rozlíšia:

- pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest,

- zmluvní zamestnanci,

- miestni zamestnanci,

- vyslaní národní experti,

počet pracovných miest uvedených tak v pláne pracovných miest ESVČ v ústredí, ako aj delegáciách, ktoré sú obsadené zamestnancami z diplomatických služieb členských štátov;

iii) celkový počet pracovných miest požadovaných v návrhu rozpočtu na plány pracovných miest delegácií Európskej únie, rozpísaný podľa funkčných skupín a platových tried a v porovnaní s počtom pracovných miest v schválenom rozpočte,

iv) rozpočtové prostriedky požadované v návrhu rozpočtu na ďalšie typy zamestnancov spolu s príslušnými odhadmi, pokiaľ ide o ekvivalentných zamestnancov na plný úväzok, ktorých možno zamestnať v medziach požadovaných rozpočtových prostriedkov, rozpísané podľa typu zamestnancov (zmluvní zamestnanci, miestni zamestnanci, vyslaní národní experti) spolu s porovnaním so schváleným rozpočtom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4c (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 46 – odsek 1 – písmeno 5a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c) V článku 46 ods. 1 sa vkladá tento bod:

 

5a) Celková suma prevádzkových výdavkov na SZBP sa v plnej výške zapíše do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Celková suma výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články rozpočtovej kapitoly o SZBP. Tieto články obsahujú položky, ktoré majú pokryť výdavky na SZBP týkajúce sa prinajmenšom hlavných misií.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 50 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) V prvom odseku článku 50 sa dopĺňa táto veta:

5) V prvom odseku článku 50 sa dopĺňa táto veta a tento pododsek:

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobné pravidlá s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.“

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobné pravidlá s cieľom uľahčiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtového oddielu ESVČ.

 

V rámci ESVČ zodpovedá generálny riaditeľ pre rozpočet a administratívu vysokému predstaviteľovi za administratívne a vnútorné rozpočtové hospodárenie ESVČ. Pracuje v rámci existujúcej štruktúry a riadi sa rovnakými administratívnymi pravidlami, ktoré sa uplatňujú na časť oddielu III rozpočtu EÚ spadajúcej do okruhu V viacročného finančného rámca.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 51 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia má právo zrušiť určité prípady subdelegovania v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 59 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, v prípade, že si to vyžaduje plnenie ich povinností ako povoľujúceho úradníka, sa obracajú na Komisiu ako na svoj riadiaci orgán.“

„5. Pokiaľ vedúci delegácií Únie konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, podliehajú Komisii ako orgánu zodpovednému za stanovenie, výkon, kontrolu a hodnotenie ich úloh a povinností ako povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Komisia zabezpečí, aby subdelegovanie právomocí nenarúšalo postup udeľovania absolutória v Európskom parlamente v prípadoch, keď Komisia prevezme plnú zodpovednosť za prevádzkový rozpočet ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa vedúci delegácie Únie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6, obráti sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti, zriadenú podľa článku 66 ods. 4. V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

2. Ak sa vedúci delegácie Únie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6, obráti sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti zriadenú podľa článku 66 ods. 4. V prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie informuje príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – písmeno b

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 66 – odsek 5 – podosek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Uvedené sa mutatis mutandis uplatňuje na orgány členského štátu v prípade dočasných zamestnancov z diplomatických služieb členských štátov, ako aj vyslaných národných expertov. Členský štát pôvodu je zodpovedný za všetky sumy, ktoré neboli vymožené do troch rokov od prijatia rozhodnutia o zodpovednosti.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Referenčné čísla

KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.4.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Göran Färm

3.5.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.9.2010

20.9.2010

 

 

Dátum prijatia

20.9.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Franziska Katharina Brantner, Elmar Brok, Mário David, Michael Gahler, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Danuta Jazłowiecka, Catherine Soullie

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (1.9.2010)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Thijs Berman

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude hospodáriť s vlastným rozpočtom na administratívu a bude mať zodpovednosť za určité časti prevádzkového rozpočtu, ktoré budú v jej právomoci.

V delegáciách Európskej únie a v ústredí budú pracovať rôzne kategórie zamestnancov vrátane zamestnancov pochádzajúcich z Komisie, sekretariátu Rady a diplomatických služieb členských štátov. Vďaka rôznym skúsenostiam zamestnancov sa ESVČ stane zmesou rôznych podnikových kultúr a postupne si vytvorí vlastnú kultúru.

Pri zriaďovaní novej služby, a najmä pri stanovovaní jej finančných pravidiel, je potrebné zabezpečiť maximálne predpoklady na finančnú bezúhonnosť od začiatku tak, aby sa finančná integrita stala neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry tejto služby.

Jedným z dôležitých spôsobov zabezpečenia finančnej bezúhonnosti je vytvorenie predpokladov na hladkú súčinnosť rôznych útvarov zodpovedných za dohľad nad finančnými otázkami, a to najmä v delegáciách EÚ. Tieto útvary musia spolupracovať aj s orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a riešenie prípadov finančných nezrovnalostí.

Spravodajca preto navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na základe ktorých sa vyžaduje, aby inšpektorát zriadený v rámci ústrednej správy ESVČ (podľa článku 3 rozhodnutia Rady o zriadení ESVČ) úzko spolupracoval s vnútorným audítorom Komisie, ktorý bude mať aj funkciu vnútorného audítora ESVČ. Podľa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa vyžaduje, aby zamestnanci inšpektorátu, ktorí sa dozvedia o možných nezrovnalostiach, informovali vnútorného audítora Komisie a orgány zodpovedné za vyšetrovanie a riešenie takýchto prípadov.

Spravodajca predpokladá, že posilnením takýchto opatrení sa zvýši dôvera európskych občanov v európske inštitúcie. Štrukturálne zlepšenia, ktoré sú navrhnuté v tomto stanovisku, sú vo svojej podstate malé, ale ich cieľom je vytvoriť na všetkých úrovniach novej služby kultúru finančnej integrity, potrebnú na vytvorenie dôvery v hladké a nespochybniteľné fungovanie ESVČ v budúcnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1605/2002

Článok 56a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a) Dopĺňa sa tento článok 56a:

„Článok 56a

Fungovanie delegácií Únie preveruje oddelenie inšpekcií ESVČ, ktoré sa zodpovedá priamo vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Oddelenie inšpekcií spolupracuje s útvarom vnútorného auditu Komisie na základe dohôd na úrovni útvarov. V týchto dohodách na úrovni útvarov sa vymedzuje predovšetkým vzájomná výmena informácií získaných v priebehu preverovania.

Výročná správa o inšpekcii delegácií sa poskytne rozpočtovému orgánu uplatnením mutatis mutandis článku 60 ods. 7.“

Odôvodnenie

Zodpovednosť za úplnosť finančných operácií v rámci delegácií Únie sa posilní, pokiaľ sa bude oddelenie inšpekcií ESVČ priamo zodpovedať vysokému predstaviteľovi Únie/podpredsedovi Komisie. Cieľom stanovenia požiadavky, aby oddelenie inšpekcií spolupracovalo s útvarom vnútorného auditu Komisie, je zvýšiť účinnosť oboch služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušný útvar Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú generálnych riaditeľov Komisie a ESVČ a, ak je to vhodné, osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti zriadenú podľa článku 66 ods. 4 alebo Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Odôvodnenie

Často je to inšpektorát, kto získa dôkazy o finančných nezrovnalostiach. Informácie by sa príslušným orgánom mali poskytnúť pri prvých náznakoch, že môže dôjsť k takejto situácii, a všetci zamestnanci delegácií Únie by mali mať takúto zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa vedúci delegácie Únie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6, obráti sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti, zriadenú podľa článku 66 ods. 4. prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

2. Ak sa vedúci delegácie Únie alebo iný zamestnanec delegácie dostane do situácie uvedenej v článku 60 ods. 6 alebo ak sa oddelenie inšpekcií ústrednej správy ESVČ dozvie o situácii, na ktorú sa môže vzťahovať článok 60 ods. 6, obrátia sa na osobitnú komisiu pre finančné nezrovnalosti zriadenú podľa článku 66 ods. 4. prípade akejkoľvek nelegálnej činnosti, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje vedúci delegácie alebo iný zamestnanec delegácie Únie a/alebo oddelenie inšpekcií príslušné orgány a inštancie ustanovené platnými právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Často je to inšpektorát, kto získa dôkazy o finančných nezrovnalostiach. Informácie by sa príslušným orgánom mali poskytnúť pri prvých náznakoch, že môže dôjsť k takejto situácii, a všetci zamestnanci delegácií Únie by mali mať takúto zodpovednosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1605/2002

Článok 85 – odseky 1 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na účely vnútorného auditu ESVČ vedúci delegácií Únie, ktorí konajú ako povoľujúci úradníci vymenovaní subdelegovaním v súlade s druhým odsekom článku 51, podliehajú kontrolnej právomoci vnútorného audítora Komisie, pokiaľ ide o finančné hospodárenie, ktoré im bolo subdelegované .

Vnútorný audítor Komisie má voči ESVČ rovnakú zodpovednosť uvedenú v článku 1, akú má voči oddeleniam Komisie.

Z dôvodu jednotného postupu, efektívnosti a nákladovej úspornosti koná vnútorný audítor Komisie súčasne ako vnútorný audítor ESVČ, pokiaľ ide o plnenie rozpočtového oddielu ESVČ.“

Vnútorný audítor Komisie úzko spolupracuje s oddelením inšpekcií ústrednej správy ESVČ. Oddelenie inšpekcií ústrednej správy ESVČ posiela bezodkladne všetky informácie týkajúce sa situácií, na ktoré sa môže vzťahovať článok 60 ods. 6, vnútornému audítorovi Komisie a, ak je to vhodné, osobitnej komisii pre finančné nezrovnalosti zriadenej podľa článku 66 ods. 4 alebo úradu OLAF.

Odôvodnenie

Často je to inšpektorát, kto získa dôkazy o finančných nezrovnalostiach. Informácie by sa príslušným orgánom mali poskytnúť pri prvých náznakoch, že môže dôjsť k takejto situácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1605/2002

Článok 95 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

12a) V článku 95 sa dopĺňa tento odsek 3a:

„3a. Komisia uskutočňuje pravidelnú výmenu informácií s medzinárodnými organizáciami využívajúcimi finančné prostriedky Únie s cieľom spoločne identifikovať subjekty, ktoré sa nevyznačujú finančnou bezúhonnosťou, a sú preto nevhodnými partnermi, pokiaľ ide o správu finančných prostriedkov Únie. Toto sa vzťahuje mutatis mutandis na ESVČ, ktorá zodpovedá za svoj vlastný administratívny rozpočet.“

 

 

Odôvodnenie

Svetová banka uzatvorila s multilaterálnymi rozvojovými bankami dohodu o vzájomnom vylúčení, na základe ktorej spoločne identifikujú subjekty, ktoré sa nevyznačujú finančnou bezúhonnosťou, a nie sú preto vhodnými partnermi, pokiaľ ide o správu finančných prostriedkov. ESVČ by sa mala pridať k tejto iniciatíve alebo vytvoriť podobný systém.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Referenčné čísla

KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

21.4.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Thijs Berman

4.5.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.7.2010

 

 

 

Dátum prijatia

30.8.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Derek Vaughan

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (31.8.2010)

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kader Arif

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušný útvar Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ak dôjde k situácii alebo ku konfliktu uvedeným v druhom pododseku, vedúci delegácií Únie o tom bezodkladne informujú príslušný útvar Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ak k takémuto konfliktu dôjde v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov v oblasti spoločnej obchodnej politiky, vedúci delegácií Únie o tom informujú komisára EÚ pre obchod a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Konečné rozhodnutie prijíma predseda Komisie.

Odôvodnenie

Od prijatia Lisabonskej zmluvy spadá spoločná obchodná politika do výlučnej právomoci EÚ. Je preto dôležité zabezpečiť, že ak dôjde ku konfliktu medzi komisárom pre obchod a podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom v súvislosti so spôsobom, akým si vedúci delegácie alebo jej zamestnanci plnia povinnosti týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, konečné rozhodnutie zostane v rukách Komisie.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Referenčné čísla

KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

21.4.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Kader Arif

28.4.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

14.7.2010

 

 

 

Dátum prijatia

30.8.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (gróf z Dartmouthu), Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (7.9.2010)

pre Výbor pre rozpočet

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť
(KOM(2010)0085 – C7‑0086/2010 – 2010/0054(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Guy Verhofstadt

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.

1) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), stanovuje rozpočtové zásady a pravidlá finančného hospodárenia, ktoré by sa mali dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch. Je potrebné zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, ako aj zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“ V súlade so závermi zasadnutia Európskej rady z 29. – 30. októbra 2009 má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za samostatný orgán.

2) Lisabonskou zmluvou sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“ V súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010. o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť1 má ESVČ charakter služby sui generis a na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považuje za samostatný orgán.

 

_______________________

1 Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie.

3) Keďže by sa vo vzťahu k ESVČ na účely nariadenia o rozpočtových pravidlách malo postupovať ako voči samostatnému orgánu, Európsky parlament má ESVČ udeľovať absolutórium za čerpanie rozpočtových prostriedkov odsúhlasených pre rozpočtový oddiel ESVČ. ESVČ je v tejto súvislosti povinná plne dodržiavať postupy uvedené v článku 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 145 až 147 nariadenia rozpočtových pravidlách. Európsky parlament by mal takisto aj naďalej udeľovať Komisii absolutórium za plnenie časti rozpočtu, ktorá prináleží Komisii, vrátane prevádzkových rozpočtových prostriedkov čerpaných vedúcimi delegácií, ktorí pôsobia ako subdelegovaní povoľujúci úradníci Komisie. Vzhľadom na zložitosť tejto štruktúry je potrebné uplatňovať prísne ustanovenia o sledovateľnosti a rozpočtovej a finančnej zodpovednosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobných pravidiel, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.

4) Podľa Lisabonskej zmluvy sa delegácie Komisie stanú súčasťou ESVČ ako delegácie Únie. S cieľom zabezpečiť ich účinné riadenie by mal všetky administratívne a podporné výdavky delegácií Únie, z ktorých sa financujú spoločné náklady, spravovať jediný spoločný podporný útvar. Na tento účel by malo nariadenie o rozpočtových pravidlách umožniť stanovenie podrobných pravidiel, ktoré by sa mali odsúhlasiť s Komisiou s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtového oddielu ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10) S cieľom zabezpečiť jednotný postup, efektívnosť a nákladovú úspornosť finančnej kontroly by mal vnútorný audítor Komisie konať zároveň ako vnútorný audítor ESVČ, či už pôjde o plnenie rozpočtových oddielov Komisie, alebo ESVČ.

10) S cieľom zabezpečiť jednotný postup, efektívnosť a nákladovú úspornosť finančnej kontroly by mal vnútorný audítor Komisie konať zároveň ako vnútorný audítor ESVČ, či už pôjde o plnenie rozpočtových oddielov Komisie, alebo ESVČ. Európsky parlament toto v plnej miere podporuje a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby predložila návrh k tejto veci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a) Termín „vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ by sa mal na účely nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 vysvetľovať v súlade s rôznymi funkciami vysokého predstaviteľa podľa článku 18 Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 31 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) Za prvý odsek článku 31 sa vkladá tento odsek:

 

„Európska služba pre vonkajšiu činnosť zostaví odhad svojich príjmov a výdavkov, ktorý zašle Komisii každý rok najneskôr do 1. júna. Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie jednotlivo konzultuje s komisárom zodpovedným za rozvojovú politiku a s komisárom zodpovedným za politiku susedstva o ich príslušných zodpovednostiach.“

Odôvodnenie

Text verne reprodukuje dohodu dosiahnutú v Madride, o ktorej sa hlasovalo v pléne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 41 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b) V článku 41 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„S cieľom zabezpečiť rozpočtovú transparentnosť v oblasti vonkajších činností Únie zašle Komisia rozpočtovému orgánu spolu s návrhom rozpočtu EÚ pracovný dokument, v ktorom sa komplexne vykážu všetky výdavky súvisiace s vonkajšími činnosťami Únie.“

Odôvodnenie

Text verne reprodukuje dohodu dosiahnutú v Madride, o ktorej sa hlasovalo v pléne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4c (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 46 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a – odseky 1a až 1d (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c) V článku 46 ods. 1 bode 3 písm. a) sa dopĺňajú tieto pododseky:

 

„V pláne pracovných miest v rozpočtovom oddiele ESVČ sa stanovuje počet pracovných miest pre každú platovú triedu v každej kategórii a počet stálych a dočasných pracovných miest vrátane zmluvných a miestnych zamestnancov schválených v medziach rozpočtových prostriedkov.

 

V pláne pracovných miest sa uvedie každé zvýšenie alebo zníženie počtu pracovných miest oproti predchádzajúcemu roku podľa platovej triedy a kategórie v ústrednej správe ESVČ a vo všetkých delegáciách Únie.

 

V pláne pracovných miest sa vedľa počtu pracovných miest schválených na daný rozpočtový rok uvedie počet pracovných miest schválených na predošlý rok, ako aj počet pracovných miest obsadených diplomatmi z členských štátov a zamestnancami Rady a Komisie.

 

Rozpočtový orgán musí byť informovaný o počte pracovných miest v každej platovej triede, v každej kategórii a v každej delegácii Únie, ako aj v ústredí ESVČ. Tieto informácie sa uvedú v prílohe k plánu pracovných miest v rozpočtovom oddiele ESVČ.“

Odôvodnenie

Text verne reprodukuje dohodu dosiahnutú v Madride, o ktorej sa hlasovalo v pléne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 50 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobné pravidlá s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtových oddielov ESVČ a Rady.“

„Je však možné dohodnúť s Komisiou podrobné pravidlá s cieľom uľahčiť čerpanie prevádzkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre delegácie Únie, ktoré boli pridelené do rozpočtového oddielu ESVČ.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5a (nový)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 50 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a) v článku 50 sa za prvý odsek vkladá tento nový odsek:

 

„V rámci ESVČ zodpovedá generálny riaditeľ pre rozpočet a administratívu vysokému predstaviteľovi/podpredsedovi Komisie za administratívne a vnútorné rozpočtové riadenie ESVČ. Riadi sa rovnakými rozpočtovými riadkami a administratívnymi pravidlami, ako sa uplatňujú v časti oddielu III rozpočtu EÚ, ktorá spadá do okruhu V viacročného finančného rámca.“

Odôvodnenie

Text verne reprodukuje dohodu dosiahnutú v Madride, o ktorej sa hlasovalo v pléne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 60a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) Komisia zabezpečí, aby subdelegovanie právomocí nenarušilo postup udeľovania absolutória v Európskom parlamente, keď Komisia prevezme plnú zodpovednosť za prevádzkový rozpočet ESVČ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11 – písmeno b

Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002

Článok 66 – odsek 5 – pododsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Uvedené sa primerane uplatňuje na orgány členského štátu na účely zamestnancov z diplomatických služieb členských štátov. Členský štát pôvodu je zodpovedný za všetky sumy, ktoré nie sú vymožené do troch rokov od prijatia rozhodnutia o zodpovednosti.

Odôvodnenie

Text verne reprodukuje dohodu dosiahnutú v Madride, o ktorej sa hlasovalo v pléne.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Referenčné čísla

KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

21.4.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Guy Verhofstadt

3.5.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.5.2010

2.6.2010

14.6.2010

 

Dátum prijatia

6.9.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Andrew Duff, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Søren Bo Søndergaard, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Guy Verhofstadt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Referenčné čísla

KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD)

Dátum predloženia v EP

11.3.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

21.4.2010

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

21.4.2010

DEVE

21.4.2010

INTA

21.4.2010

CONT

21.4.2010

 

ENVI

21.4.2010

JURI

21.4.2010

AFCO

21.4.2010

FEMM

21.4.2010

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

27.4.2010

JURI

19.4.2010

FEMM

29.9.2010

 

Spravodajca/Spravodajkyňa

       dátum menovania

Crescenzio Rivellini

23.3.2010

Ingeborg Gräßle

23.3.2010

 

Dátum prijatia

28.9.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

59

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Jean-Pierre Audy, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Jean-Luc Dehaene, Luigi de Magistris, Martin Ehrenhauser, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Jan Olbrycht, Aldo Patriciello, Miguel Portas, Dominique Riquet, Christel Schaldemose, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Axel Voss

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Christofer Fjellner, Roberto Gualtieri, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Christel Schaldemose, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Stavrakakis, Axel Voss, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Dátum predloženia

4.10.2010