Postup : 2007/0229(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0265/2010

Předložené texty :

A7-0265/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Vysvětlení hlasování
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0115

ZPRÁVA     ***I
PDF 307kWORD 548k
5. 10. 2010
PE 439.363v02-00 A7-0265/2010

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí

o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státua o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

(KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Véronique Mathieu

Navrhovatel stanoviska (*):

Alejandro Cercas, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 50 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

(KOM(2007)0638 – C7‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0638),

–   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) a článek 67 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0470/2007),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a b) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7‑0265/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uznala nutnost harmonizace vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti prohlásila, že Evropská unie by měla zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Evropské unie. V souladu s tím Evropská rada požádala Radu, aby urychleně přijala právní nástroje na základě návrhů Komise. Nezbytnost dosáhnout cíle vytyčené v Tampere byla znovu potvrzena haagským programem ze dne 4. a 5. listopadu 2004.

(2) Evropská rada na svém zvláštním zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 uznala nutnost harmonizace vnitrostátních právních předpisů upravujících podmínky přijímání a pobytu státních příslušníků třetích zemí. V této souvislosti prohlásila, že Evropská unie by měla zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členských států, a že důraznější politika integrace by měla směřovat k tomu, aby jim byla přiznána práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Evropské unie. V souladu s tím Evropská rada požádala Radu, aby urychleně přijala právní nástroje na základě návrhů Komise. Nezbytnost dosáhnout cíle vytyčené v Tampere byla znovu potvrzena Stockholmským programem ze dne 10. a 11. prosince 2009.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Na trhu práce, který se stává globálnějším, by EU měla podpořit svou atraktivitu pro pracovníky z třetích zemí. Administrativní zjednodušení a usnadnění přístupu k příslušným informacím by tomu mělo napomoci. Ustanovení o sjednoceném postupu vyřizování žádostí ústící v kombinovaný doklad, který v rámci jednoho správního aktu zahrnuje jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení, by přispělo ke zjednodušení a harmonizaci rozcházejících se pravidel, která se v současnosti používají v členských státech. Takové procesní zjednodušení již bylo zavedeno ve většině členských států a zavedlo účinnější postup, a to jak pro migranty, tak pro jejich zaměstnavatele, a umožnilo snadněji kontrolovat zákonnost jejich pobytu a zaměstnání.

(3) Ustanovení o sjednoceném postupu vyřizování žádostí ústící v kombinovaný doklad, který v rámci jednoho správního aktu zahrnuje jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení, by přispělo ke zjednodušení a harmonizaci pravidel, která se v současnosti používají v členských státech. Toto procesní zjednodušení již bylo zavedeno v několika členských státech a zavedlo účinnější postup, a to jak pro migranty, tak pro jejich zaměstnavatele, a umožnilo snadněji kontrolovat zákonnost jejich pobytu a zaměstnání.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých může být žádost o jediné povolení zamítnuta, jsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy, a to včetně podmínky dodržovat zásadu upřednostňování pracovníků z členských států Společenství, jak je zejména vyslovena v příslušných ustanoveních aktů o přistoupení ze dnů 16. dubna 2003 a 25. dubna 2005.

(6) Podmínky a kritéria, na základě kterých může být žádost o jediné povolení zamítnuta, by měly být objektivní a stanovené vnitrostátními právními předpisy. Každé rozhodnutí o zamítnutí musí být řádně odůvodněno.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Toto jediné povolení by mělo vycházet ze vzoru povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, které umožňuje členským státům uvádět informace, zejména zda je dotyčné osobě povolen výkon práce. Členské státy by měly uvést – rovněž pro lepší kontrolu migrace – nejenom v jediném povolení, ale také ve všech vydaných povolení k pobytu informace, které se týkají povolení k výkonu práce, bez ohledu na druh povolení nebo titul pobytu, na základě kterého byl státní příslušník třetí země přijat na území členského státu a byl mu poskytnut přístup na trh práce dotčeného členského státu.

(7) Toto jediné povolení by mělo vycházet ze vzoru povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, které umožňuje členským státům uvádět další informace, zejména zda je dotyčné osobě povolen výkon práce. Členské státy by měly uvést – rovněž pro lepší kontrolu migrace – nejenom v jediném povolení, ale také ve všech vydaných povolení k pobytu informace, které se týkají povolení k výkonu práce, bez ohledu na druh povolení nebo titul pobytu, na základě kterého byl státní příslušník třetí země přijat na území členského státu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Ustanovení této směrnice o jediném povolení a o povolení k pobytu vydaném za jiným účelem, než je výkon práce, by neměla členským státům bránit ve vydávání dodatečných dokumentů, zejména za účelem poskytnutí přesnějších informací o právu na práci. Tyto dodatečné dokumenty by ovšem měly být pro členské státy nepovinné a neměly by nahrazovat pracovní povolení a tím ohrozit koncepci jediného povolení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Povinností členských států určit, zda žádost má podat státní příslušník třetí země nebo jeho zaměstnavatel, by neměla být dotčena ujednání vyžadující, aby do daného postupu byly zapojeni oba. Členské státy by měly rozhodnout, zda žádost o jediné povolení může být podána v hostitelském členském státě, nebo ve třetí zemi. V případech, kdy příslušník třetí země nemá povoleno podat žádost ze třetí země, by členské státy měly zajistit, aby tuto žádost mohl podat zaměstnavatel v hostitelském členském státě.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c) Ustanovení této směrnice týkající se povolení k pobytu vydaného za jiným účelem, než je výkon práce, by se měla týkat pouze formátu těchto povolení a neměla by jimi být dotčena vnitrostátní pravidla nebo jiná pravidla Unie upravující postupy pro přijímání a postupy pro vydávání těchto povolení.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7d) Ustanovení této směrnice o sjednoceném postupu vyřizování žádostí a o jediném povolení by se neměla týkat jednotných a dlouhodobých víz.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7e) Lhůta pro přijetí rozhodnutí o žádosti by neměla zahrnovat dobu nezbytnou pro uznání odborné kvalifikace ani dobu nezbytnou pro vydání víza. Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní postupy uznávání diplomů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7f) Určením příslušného orgánu podle této směrnice by neměla být dotčena úloha a odpovědnosti dalších orgánů a případně sociální partnerů s ohledem na posouzení žádosti a rozhodnutí o ní.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7g) Touto směrnicí by neměla být dotčena pravomoc členských států regulovat přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání, včetně počtu těchto státních příslušníků.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Chybí-li horizontální právní úprava Společenství, práva státních příslušníků třetích zemí se liší podle toho, ve kterém členském státě vykonávají práci a jaká je jejich státní příslušnost. Nemají stejná práva jako státní příslušníci členského státu nebo jiní občané EU. S cílem dále rozvinout soudržnou přistěhovaleckou politiku, snížit rozdíl v právech, která mají občané EU a státní příslušníci třetích zemí, jenž legálně pracují, a doplnit stávající acquis v oblasti přistěhovalectví by měl být stanoven soubor práv, zejména formou označení oblastí politik, ve kterých je poskytnuto rovné zacházení jako s vlastními občany pro pracovníky z třetích zemí, kteří byli legálně přijati do členského státu, ale nejsou zatím dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Cílem takových ustanovení je zavést rovné podmínky v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pracují v členských státech přispívají evropskému hospodářství prostřednictvím své práce a daňovými odvody a mají sloužit i jako záruka, která omezí nekalou soutěž mezi vlastními občany a státními příslušníky třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného vykořisťování.

(9) Chybí-li horizontální právní úprava Unie, práva státních příslušníků třetích zemí se liší podle toho, ve kterém členském státě vykonávají práci a jaká je jejich státní příslušnost. Nemají stejná práva jako státní příslušníci členského státu nebo jiní občané Unie. S cílem dále rozvinout soudržnou přistěhovaleckou politiku, snížit rozdíl v právech, která mají občané Unie a státní příslušníci třetích zemí, jež legálně pracují, a doplnit stávající acquis v oblasti přistěhovalectví by měl být stanoven soubor sociálních a hospodářských práv a pracovního práva, zejména formou označení oblastí politik, ve kterých je poskytnuto rovné zacházení jako s vlastními občany pro pracovníky z třetích zemí, kteří byli legálně přijati do členského státu, ale nejsou zatím dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Cílem takových ustanovení je zavést minimální úroveň spravedlnosti v rámci Unie, dále uznat, že státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pracují v členských státech, přispívají evropskému hospodářství prostřednictvím své práce a daňovými odvody a mají sloužit i jako záruka, která omezí nekalou soutěž mezi vlastními občany a státními příslušníky třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného vykořisťování. Aniž by byl dotčen výklad pojmu pracovní poměr v jiných právních předpisech Unie, pracovník z třetí země by měl být definován jako státní příslušník třetí země, který byl přijat na území členského státu, oprávněně na něm pobývá a je oprávněn v tomto členském státě pracovat podle vnitrostátního práva nebo v souladu s vnitrostátními zvyklostmi.

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je vyjasnit, že definice „pracovníka z třetí země“ nesmí ovlivnit výklad pojmu pracovní poměr v žádném jiném právním nástroji EU, neboť v rámci pracovního práva EU neexistuje jednotná definice pojmu „pracovní poměr“. Kromě toho se definice navržená Komisí jeví jako odlišná od obvyklých definic uplatňovaných alespoň v některých členských státech.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, pokud jsou vysláni do členského státu a na státní příslušníky třetí země, kteří vstupují do některého členského státu v souladu se závazky obsaženými v mezinárodní dohodě, která usnadňuje vstup a dočasný pobyt určitých kategorií fyzických osob z oblasti obchodu a investic, jelikož se nepovažují za součást pracovního trhu dotčeného členského státu.

(12) Tato směrnice se nevztahuje na vyslané státní příslušníky třetích zemí. To by nemělo bránit státním příslušníkům třetího státu, kteří oprávněně pobývají a jsou zákonně zaměstnáni v členském státě a vysláni do jiného členského státu, aby nadále požívali rovného zacházení ve vztahu ke státním příslušníkům členského státu původu po dobu svého vyslání, pokud jde o podmínky a okolnosti zaměstnání, které nejsou ovlivněny uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1.

 

1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří vykonávají práci na území členského státu, by měli požívat rovné zacházení, pokud jde o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního zabezpečení jsou vymezena nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, rozšiřuje působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na státní příslušníky třetích zemí, kteří mají oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se nacházejí v přeshraniční situaci. Ustanovení o rovném zacházení v této směrnici, pokud jde o dávky sociálního zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby přicházející do členského státu přímo ze třetí země. Směrnice by však neměla přinášet více práv, než které přiznávají stávající právní předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení státním příslušníkům třetí země, kteří mají přeshraniční prvek mezi členskými státy.

(16) Státní příslušníci třetí země, kteří vykonávají práci na území členského státu, by měli požívat rovné zacházení, pokud jde o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního zabezpečení jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Ustanovení o rovném zacházení v této směrnici, pokud jde o dávky sociálního zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby přicházející do členského státu přímo ze třetí země.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Právo Unie neomezuje pravomoc členských států uspořádat si své systémy sociálního zabezpečení. Při nedostatečné harmonizaci na úrovni EU mají právní předpisy každého členského státu stanovit podmínky, za nichž jsou poskytovány dávky sociálního zabezpečení, a také výši těchto dávek a období, po které jsou poskytovány. Při výkonu této pravomoci by však členské státy měly postupovat v souladu s právem Unie.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Členské státy by měly ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 18. prosince 1990.

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice je v souladu se základními právy a dodržuje zásady uznané Chartou základních práv Evropské unie a Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách a musí být provedena v souladu s nimi.

(18) Tato směrnice je v souladu se základními právy a dodržuje zásady uznané článkem 6 Smlouvy o Evropské unie a obsažené v Listině základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Tato směrnice by měla být uplatňována tak, aby nebyla dotčena příznivější ustanovení právních předpisů Unie a mezinárodních nástrojů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů¹ se členské státy vybízejí k tomu, aby jak pro vlastní potřeby, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a jejich prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

 

_______

¹ Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Článek 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

b) společný soubor práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, bez ohledu na původní důvod přijetí na území tohoto členského státu, založený na zásadě rovného zacházení ve srovnání se státními příslušníky daného členského státu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jde o přijímání státních příslušníků třetích zemí na jejich trh práce.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Článek 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní příslušník třetí země, který byl přijat na území členského státu a je oprávněn v tomto členském státu pracovat;

b) „pracovníkem z třetí země“, aniž je dotčen výklad pojmu pracovní poměr v jiných právních předpisech Unie, každý státní příslušník třetí země, který byl přijat na území členského státu, oprávněně na něm pobývá a je oprávněn v tomto členském státu pracovat podle vnitrostátního práva nebo v souladu s vnitrostátními zvyklostmi;

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Článek 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „jediným povolením“ každé oprávnění vydané orgány členského státu, které opravňuje státního příslušníka třetí země legálně pobývat a vykonávat práci na jeho území;

c) „jediným povolením“ povolení k pobytu vydané orgány členského státu, které umožňuje státnímu příslušníkovi třetí země oprávněně pobývat na jeho území za účelem výkonu práce;

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Článek 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) „sjednoceným postupem vyřizování žádostí“ jakýkoliv postup, který vede na základě jediné žádosti k rozhodnutí o jediném povolení pro státního příslušníka třetí země, které jej opravňuje pobývat a vykonávat práci na území členského státu.

d) „sjednoceným postupem vyřizování žádostí“ jakýkoliv postup, který vede na základě jediné žádosti o povolení pobývat a vykonávat práci na území členského státu podané státním příslušníkem třetí země nebo jeho zaměstnavatelem k rozhodnutí o této žádosti o jediné povolení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) státní příslušníky třetích zemí, kteří hodlají pobývat a pracovat na území členského státu a

a) státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o pobyt za účelem výkonu práce na území členského státu,

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v některém členském státě.

b) státní příslušníky třetích zemí, kteří byli přijati podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Unie za jiným účelem, než je výkon práce, kteří jsou oprávněni k výkonu práce a kterým bylo vydáno povolení k pobytu v souladu s nařízením (ES) č. 1030/2002, a

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) pracovníky z třetích zemí, kteří byli přijati podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Unie za účelem výkonu práce.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie a kteří využili nebo využívají své právo na volný pohyb uvnitř Společenství;

a) kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie, kteří uplatnili nebo uplatňují právo volného pohybu v rámci Unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států1;

 

__________

1 Úř. věst. L 229, 29.6. 2004, s. 1.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) kteří spolu se svými rodinnými příslušníky, bez ohledu na svou státní příslušnost, požívají práv na volný pohyb rovnocenných s právy občanů Unie podle dohod mezi Unií a jejími členskými státy nebo dohod mezi Unií a třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES po dobu, po kterou jsou vysláni;

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES po dobu, po kterou jsou vysláni, a neovlivní odpovědnost členských států za přístup a přijímání státních příslušníků třetích zemí na jejich trhy práce;

Odůvodnění

Je velmi důležité vysvětlit, že navrhovaná směrnice ve spojení se směrnicí 96/71/ES nemá vliv na pravomoc členských států v souvislosti s přijímáním příslušníků třetích zemí na jejich vnitrostátní trhy práce. Nesmí být ohroženo právo členských států rozhodovat o tom, kdo bude přijat na jejich trhy práce.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) kteří vstupují do některého členského státu v souladu se závazky obsaženými v mezinárodní dohodě, která usnadňuje vstup a dočasný pobyt určitých kategorií fyzických osob z oblasti obchodu a investic, zejména na osoby převedené v rámci společnosti, smluvní dodavatele služeb a vystudované stážisty podle závazků GATS Evropského společenství;

c) kteří požádali o přijetí nebo byli přijati na území členského státu jako osoby přeložené v rámci společnosti;

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kteří byli přijati některým členským státem na své území pro sezónní práce na dobu, která nepřekračuje šest měsíců v jakýchkoliv dvanácti měsících;

d) kteří požádali o přijetí nebo byli přijati některým členským státem na jeho území jako sezonní pracovníci nebo jako au pair;

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) kteří jsou oprávněni pobývat v členském státě na základě dočasné ochrany nebo kteří z tohoto důvodu zažádali o povolení k pobytu v tomto státě a očekávají rozhodnutí o svém právním postavení;

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) kterým byla přiznána mezinárodní ochrana podle směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany1 , nebo kteří o mezinárodní ochranu podle uvedené směrnice požádali a o jejichž žádosti nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto;

 

__________

1 Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 1.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc) kterým byla přiznána ochrana v souladu s vnitrostátními právními předpisy, mezinárodními závazky nebo praxí členského státu nebo kteří o ochranu v souladu s vnitrostátními předpisy, mezinárodními závazky nebo praxí členského státu požádali a o jejichž žádosti nebylo dosud s konečnou platností rozhodnuto;

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) kteří požádali o přiznání právního postavení uprchlíků a dosud neobdrželi konečné rozhodnutí;

vypouští se

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) kteří pobývají v členském státě jako žadatelé o mezinárodní ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany;

vypouští se

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) kteří zažádali o přijetí nebo byli přijati na území členského státu jako osoby samostatně výdělečně činné;

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) kteří zažádali o přijetí nebo byli přijati jako námořníci za účelem zaměstnání či práce v jakékoli funkci na palubě lodi registrované v členském státě nebo plující pod vlajkou členského státu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že kapitola II této směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou buď oprávněni pracovat na území členského státu po dobu nepřesahující šest měsíců, nebo byli přijati za účelem studia.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Kapitola II této směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oprávněni k výkonu práce na základě víza.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Žádost o pobyt a výkon práce na území členského státu se podává v rámci sjednoceného řízení.

1. Žádost o jediné povolení se podává v rámci sjednoceného řízení. Členské státy určí, zda má žádost o jediné povolení podat státní příslušník třetí země, nebo jeho zaměstnavatel. Má-li žádost podat státní příslušník třetí země, umožní mu členské státy podat žádost ze třetí země nebo – pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy – na území členského státu, na němž se již oprávněně vyskytuje.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy posoudí žádost a přijmou rozhodnutí udělit, změnit nebo obnovit jediné povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy. Rozhodnutí, kterým se uděluje, mění nebo obnovuje jediné povolení, představuje jeden složený právní titul, jenž v rámci jednoho správního aktu zahrnuje povolení k pobytu i k výkonu práce.

2. Členské státy posoudí žádost a přijmou rozhodnutí udělit, změnit nebo obnovit jediné povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy nebo předpisy Unie. Rozhodnutí, kterým se uděluje, mění nebo obnovuje jediné povolení, představuje jediný správní akt zahrnující povolení k pobytu i pracovní povolení.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Sjednoceným postupem vyřizování žádostí není dotčen postup pro udělování víz, který může být vyžadován pro první vstup.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. V případě splnění stanovených podmínek vydají členské státy jediné povolení státním příslušníkům třetích zemí, kteří zažádají o přijetí, a již přijatým státním příslušníkům třetích zemí, kteří zažádají o obnovení či změnu svých povolení k pobytu poté, co vstoupí v platnost příslušné vnitrostátní prováděcí předpisy.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Určené orgány písemně oznámí rozhodnutí žadateli v souladu oznamovacími postupy stanovenými příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

3. Příslušné orgány písemně oznámí rozhodnutí žadateli v souladu s oznamovacími postupy stanovenými příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě, že informace připojené k žádosti nejsou dostatečné, vyrozumí určený orgán žadatele o tom, že jsou požadovány dodatečné informace. Běh lhůty uvedené v odstavci 2 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.

4. V případě, že informace či dokumenty připojené k žádosti nejsou podle kritérií stanovených vnitrostátními právními předpisy úplné, vyrozumí příslušný orgán žadatele písemně o tom, že jsou požadovány dodatečné informace či dokumenty. Běh lhůty uvedené v odstavci 2 se staví do doby, než orgány obdrží dodatečné požadované informace.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4 a. V případě, že se lhůta pro přijetí rozhodnutí uvedená v odstavci 2 pozastaví nebo prodlouží, příslušný orgán o této skutečnosti žadatele řádně uvědomí.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy při vydávání jediného povolení užívají jednotný vzor upravený nařízením (ES) č. 1030/2002 a vyznačí údaje týkající se povolení vykonávat práci v souladu s jeho přílohou, a, 7.5–9.

1. Členské státy při vydávání jediného povolení užívají jednotný vzor upravený nařízením (ES) č. 1030/2002 a vyznačí údaje týkající se povolení vykonávat práci v souladu s jeho přílohou, a, 7.5–9.

 

Členské státy mohou vydat dodatečný dokument k jedinému povolení, který obsahuje veškeré příslušné informace týkající se práva na výkon práce.

 

Tento dodatečný dokument má nezávaznou a čistě informativní povahu. Nemá žádný vliv na platnost jediného povolení.

 

Dodatečný dokument lze upravit, změní-li se postavení držitele jediného povolení na trhu práce.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou k povolení k pobytu vydat dodatečný dokument, který bude obsahovat veškeré příslušné informace o konkrétním právu na práci a o podmínkách jejího výkonu.

 

Takový dodatečný dokument doplňuje povolení k pobytu a lze jej upravit či zrušit, změní-li se postavení držitele jediného povolení na trhu práce.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy nevydávají žádná dodatečná povolení za účelem prokázání přístupu na trh práce, zejména žádné druhy pracovního povolení.

2. Při vydávání povolení k pobytu podle nařízení (ES) č. 1030/2002 členské státy nevydávají žádná dodatečná povolení za účelem prokázání povolení přístupu na trh práce.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V písemném oznámení rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší jediné povolení na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Společenství, se uvede odůvodnění.

1. Písemné oznámení obsahuje odůvodnění rozhodnutí, kterým se žádost o jediné povolení zamítá nebo kterým se jediné povolení nemění, neobnovuje nebo ruší na základě požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy nebo právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jakékoliv rozhodnutí, kterým se žádost odmítá, jediné povolení neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné napadnout u soudu dotčeného členského státu. Písemné oznámení uvede poučení o možných opravných prostředcích a lhůtách pro jejich podání.

2. Jakékoli rozhodnutí, kterým se žádost zamítá, jediné povolení se neuděluje, nemění nebo neobnovuje, pozastavuje nebo ruší, je možné v dotčeném členském státě v souladu s vnitrostátními právními předpisy právně napadnout. Písemné oznámení uvede soud nebo správní orgán, u něhož dotyčná osoba může podat odvolání, a lhůtu pro podání odvolání.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Žádost může být považována za nepřijatelnou z důvodů souvisejících s počtem státních příslušníků třetí země přijatých na území členského státu za účelem výkonu práce. V takové situaci není třeba se žádostí zabývat.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby informovaly státního příslušníka třetí země a budoucího zaměstnavatele o všech dokladech, které jsou nutné k vyplnění žádosti.

Členské státy poskytnou na žádost státnímu příslušníkovi třetí země a budoucímu zaměstnavateli příslušné informace o dokumentech nezbytných k vyplnění žádosti.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků za vyřízení žádosti v souladu s touto směrnicí. Výše poplatků navíc musí být přiměřená a může vycházet ze zásady skutečně poskytnuté služby.

Členské státy mohou od žadatelů požadovat zaplacení poplatků. Tyto poplatky jsou případně vybírány za vyřizování žádostí v souladu s touto směrnicí. V takových případech je výše poplatků přiměřená a vychází ze zásady skutečně poskytnuté služby.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 11 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Během doby své platnosti jediné povolení opravňuje držitele v minimálním případě k:

Bylo-li podle vnitrostátních právních předpisů vydáno jediné povolení, je držitel během doby jeho platnosti oprávněn přinejmenším k:

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Článek 11 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vstupu, opakovanému vstupu a pobytu na území členského státu, který vydal jediné povolení;

a) vstupu a pobytu na území členského státu, který jediné povolení vydal, pokud splňuje všechny požadavky pro přijetí v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Článek 11 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) volnému přístupu na celé území členského státu, který vydal jediné povolení v rámci omezení stanovených z důvodu bezpečnosti vnitrostátními právními předpisy;

c) volnému přístupu na celé území členského státu, který jediné povolení vydal, v rámci omezení stanovených vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Článek 11 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) vykonávání činností, ke kterým má oprávnění podle jediného povolení;

d) vykonávání konkrétního zaměstnání, k němuž má oprávnění podle jediného povolení v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Článek 11 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Oznamování rozhodnutí

 

Oznamování a informování podle článků 5, 8 a 9 se provádí takovým způsobem, aby byl žadatel schopen porozumět jeho obsahu a důsledkům.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 1 ‑ písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti, pracovní doby, dovolené a disciplinárního řízení, s přihlédnutím k platným obecným kolektivním smlouvám;

Odůvodnění

Rozšiřuje oblast rovného zacházení.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 1 ‑ písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 rozšiřující působnost ustanovení nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, se použije obdobně;

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004;

Odůvodnění

Novým právním předpisem o koordinaci systémů sociálního zabezpečení bude nařízení (ES) 883/2004.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 1 ‑ písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody, pokud je pracovník považován pro daňové účely za rezidenta příslušného členského státu;

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 1 ‑ písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) přístup k veřejným prostředkům a službám včetně získávání ubytování a pomoci poskytované pracovními úřady.

h) přístup k veřejným prostředkům a službám včetně získávání ubytování a pomoci a poradenství nabízeného pracovními úřady podle vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 2 ‑ písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu nejméně tří let;

c) zavedou omezení plného uplatňování práv poskytnutých v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu kratší tří let;

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 12 ‑ odst. 2 ‑ písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek v nezaměstnanosti.

e) použijí kritéria pobytu (pro dávky poskytnuté na základě pobytu, nikoli však pro dávky související se zaměstnáním), pokud je povolení k pobytu vydáno k jiným účelům než k výkonu práce, avšak povolení k pobytu práci umožňuje;

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pracovníci z třetích zemí stěhující se do třetí země nebo pozůstalí po takovém pracovníkovi pobývající v třetích zemích, kteří odvozují svá práva od tohoto pracovníka, obdrží v případě stáří, invalidity nebo smrti zákonný důchod vyplývající z předchozího zaměstnání pracovníka, na nějž vznikl nárok v souladu s právními předpisy stanovenými v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004, za stejných podmínek a podle stejné výměry jako státní příslušníci dotčených členských států, kteří se odstěhují do třetí země. Členské státy mohou uplatnění tohoto ustanovení podmínit existencí dvoustranných dohod, které uznávají vzájemný převod důchodů a v nichž je stanovena technická spolupráce.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Odůvodnění

V případě porušení zásady rovného zacházení, například ze strany zaměstnavatelů, musí být k dispozici účinné opravné prostředky.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí mohlo být právně napadnuto.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 13 ‑ odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Uplatňováním této směrnice nejsou dotčeny práva a zásady obsažené v Evropské sociální chartě ze dne 18. října 1961 a v Evropské úmluvě o právním postavení migrujících pracovníků ze dne 24. listopadu 1977.

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, že široké veřejnosti je dostupný pravidelně obnovovaný soubor informací o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na jeho území.

Každý členský stát zpřístupní široké veřejnosti pravidelně aktualizovaný soubor informací o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na jeho území za účelem výkonu práce.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně a poprvé nejpozději do tří let ode dne uvedeného v článku 16 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice členskými státy a navrhne případné nezbytné změny.

1. Komise pravidelně a poprvé nejpozději do tří let ode dne uvedeného v článku 16 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice členskými státy a navrhne případné změny, které považuje za nezbytné.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každoročně a poprvé nejpozději 1. dubna roku [jeden rok po provedení směrnice do vnitrostátních předpisů] členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím sítě zřízené rozhodnutím 2006/688/ES statistiku týkající se počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno, obnoveno nebo zrušeno jediné povolení během předchozího kalendářního roku s uvedením jejich státní příslušnosti a povolání. Rovněž se oznamuje statistika týkající se přijatých rodinných příslušníků.

2. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany1 členské státy každoročně a poprvé nejpozději 1. července roku [jeden rok po provedení směrnice do vnitrostátních předpisů] oznámí Komisi statistiku týkající se počtu státních příslušníků třetích zemí, kterým bylo uděleno jediné povolení během předchozího kalendářního roku.

 

__________

1 Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do . Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do ...* . Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

 

*Úř. věst. vložte prosím datum: dva roky od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Netýká se českého znění.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Vývoj návrhu

V roce 2001 předložila Komise návrh směrnice o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu placeného zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti. I přes kladné stanovisko Evropského parlamentu tento ambiciózní návrh, který si kladl za cíl stanovit podmínky vstupu a pobytu jakéhokoli státního příslušníka třetí země, který si přeje vykonávat hospodářskou činnost na území Unie, neuspěl v prvním čtení v Radě a Komise jej oficiálně vzala zpět v roce 2006.

V prosinci 2005 přijala Komise plán politiky v oblasti legální migrace, v němž formulovala svou novou strategii v oblasti ekonomického přistěhovalectví. Strategie obsahuje záměr stanovit podmínky přijetí některých kategorií pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí (vysoce kvalifikovaných pracovníků, sezonních pracovníků, osob přeložených v rámci podniku a placených stážistů). Kromě přijetí těchto odvětvových směrnic hovoří plán také o rámcové směrnici, jejímž cílem je na jedné straně stanovit jednotný postup žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce a na straně druhé vytvořit společný soubor práv pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají a pracují v určitém členském státě. Tento návrh směrnice předložila Komise v říjnu roku 2007. Evropský parlament byl požádán o stanovisko v rámci postupu konzultace, který se tehdy na tento návrh vztahoval podle čl. 63 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES. Protože však návrh nenalezl v Radě jednomyslnou podporu, nebylo možné jej přijmout dříve, než po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Tato smlouva změnila postup přijímání legislativních nástrojů v oblasti legálního přistěhovalectví. Nový právní základ nyní vyžaduje kvalifikovanou většinu v Radě a stanoví postup spolurozhodování s Evropským parlamentem. Právě z tohoto důvodu návrh znovu projednává Evropský parlament v rámci tzv. postupu „omnibus“.

2. OBSAH NÁVRHU

V Haagském programu bylo konstatováno, že legální migrace bude hrát důležitou roli při hospodářském rozvoji. Právě v této souvislosti vyzval program Komisi, aby předložila akční plán, který by umožnil trhu práce rychle reagovat na neustále se měnící poptávku po zahraniční pracovní síle.

Jak se praví ve Stockholmském programu, který přijala Evropská rada ve dnech 10. a 11. prosince 2009, přistěhovalectví pracovních sil může zvýšit konkurenceschopnost a vitalitu ekonomiky. Vzhledem ke značným demografickým problémům, kterým bude Evropská unie v budoucnu čelit, spolu s rostoucí poptávkou po pracovní síle, vyzývá tento nový víceletý program členské státy, aby zavedly flexibilní politiky v oblasti přistěhovalectví s cílem podpořit dlouhodobý hospodářský rozvoj a výkonnost ekonomiky Unie.

Předkládaný návrh směrnice je reakcí na tyto znepokojivé skutečnosti. Stanovením sjednoceného postupu vyřizování žádostí pro státní příslušníky třetích zemí, kteří chtějí být přijati na území členského státu s cílem tam pracovat, tím, že jim poskytne jednoznačné právní postavení, zjednoduší tato směrnice často složité administrativní kroky spojené s přijímáním ekonomických migrantů. Umožní tak trhům práce v našich členských státech reagovat na aktuální i budoucí potřebu pracovní síly a stane se nástrojem boje proti vykořisťování a různým druhům diskriminace, jimž jsou tito pracovníci až příliš často vystaveni.

Mimoto má tento návrh směrnice za cíl snížit rozdíly, které jsou mezi právními úpravami v jednotlivých členských státech, pokud jde na jedné straně o postup vyřizování žádostí o pracovní povolení a o povolení k pobytu a na straně druhé o práva, která jsou přiznána státním příslušníkům třetích zemí, kteří legálně pracují v Evropské unii, ale nemají zatím statut dlouhodobých rezidentů. Mezi jednotlivými členskými státy totiž v tomto ohledu panují výrazné rozdíly.

Je důležité uvést, že tento návrh nestanoví podmínky přijímání státních příslušníků třetích zemí. Pravomoc určovat tyto podmínky zůstává i nadále členským státům, stejně jako pravomoc rozhodnout, kolik migrantů chtějí na své území přijmout za účelem získání pracovní síly.

3. POSTOJ ZPRAVODAJKY

Jedním z nejlepších způsobů boje proti nelegálnímu přistěhovalectví a práci načerno je vytvořit vyvážené cesty pro legální přistěhovalectví, které se snaží vyhovět potřebám našich trhů práce. Ekonomické přistěhovalectví je skutečností, s níž se musíme organizačně vyrovnat, je ale i nutností vzhledem k demografickým a ekonomickým problémům, kterým bude Evropská unie muset čelit v brzké budoucnosti. Přistěhovalecká politika tedy může být pojata jako mechanismus regulace, pokud jde o naši potřebu pracovních sil, a tak přispět k uskutečňování strategie „Evropa 2020“.

Zpravodajka velice vítá vytvoření tohoto horizontálního legislativního rámce pro všechny příslušníky třetích zemí přijaté na území EU s cílem tam pracovat.

Přáním zpravodajky bylo zachovat širokou oblast působnosti směrnice. Bude se vztahovat na každého státního příslušníka třetí země přijatého na území členského státu za účelem zaměstnání, ale také na všechny, kteří byli původně přijati z jiných důvodů, ale kteří získali právo tam pracovat na základě ustanovení vnitrostátního práva nebo práva Společenství. Pro vynětí sezonních pracovníků a pracovníků přeložených v rámci podniku je opodstatněním skutečnost, že Komise předložila návrhy specifických směrnic týkajících se těchto kategorií pracovníků. Zahrnout do působnosti tohoto návrhu směrnice i tyto pracovníky by nás přimělo změnit celý původní návrh Komise a jeho přijetí by se tím ještě více zpozdilo. Pokud jde o vynětí žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany, je důležité zdůraznit, že stávající nástroje v daných oblastech skýtají větší míru ochrany než předkládaný návrh směrnice.

Ke sjednocenému postupu

Přijetí této směrnice zjednoduší postupy přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem zaměstnání. Zavedení jediného postupu umožňujícího vystavení jediného dokumentu povolujícího pobyt i přístup na trh práce je výrazným zjednodušením řízení při přijímání státních příslušníků třetích zemí. Dva samostatné postupy znamenají další vyřizování žádostí a vyšší administrativní náklady. S navrhovaným systémem jediného správního místa bude administrativní postup jednodušší, méně náročný a rychlejší. Vystavení jediného dokumentu mimoto rovněž umožní snazší kontrolu osob, které byly přijaty na území členského státu a mají povolení tam pracovat. Tento dokument bude formátem odpovídat povolení k pobytu společnému pro všechny členské státy. Členské státy budou rovněž moci stanovit povinnost vydat další dokument, který bude mít čistě informativní hodnotu. V tomto dokumentu bude možno doplnit informace obsažené v jediném povolení a usnadnit tak kontroly. Tento návrh tudíž přináší výhody migrantům, zaměstnavatelům i správním orgánům členských států.

Vzhledem k tomu, že návrh Komise nestanoví, kdo je oprávněn podat žádost, tj. zda zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, ani z jakého státu lze takovou žádost podat, ukázalo se jako nezbytné, aby zpravodajka tuto podstatnou otázku vyjasnila. Snažila se proto zajistit, aby v případě, že příslušnou žádost nelze podat ze třetí země, ji byl oprávněn podat v hostitelském členském sám zaměstnavatel, aby nedošlo k tomu, že by daný státní příslušník třetí země musel přijet na území Společenství jen proto, aby tuto žádost podal.

Mimoto si zpravodajka přála trvat na požadavku, aby při přijímání rozhodnutí vnitrostátních orgánů byla zajištěna právní jistota a transparentnost. Tato rozhodnutí mají pro život dotčených osob zásadní důsledky, proto musí být přijímána naprosto transparentně. V tomto ohledu si zpravodajka přála, aby bylo výslovně uvedeno, že každé rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být řádně odůvodněno. Podmínky a kritéria, na základě kterých může být žádost o jediné povolení zamítnuta, musí být mimoto objektivní a musí být stanoveny vnitrostátními právními předpisy.

Konečně, pokud jde o náklady spojené s vydáváním jediného povolení, je pro zpravodajku důležité, aby byly příslušné poplatky nejen přiměřené, nýbrž aby se také řídily principem efektivně poskytované služby.

Ke společnému souboru práv

Tento návrh směrnice předpokládá zacházení stejné jako s pracovníky daného členského státu, a to na základě společného souboru práv v oblastech souvisejících s trhem práce. Jakkoli tato ustanovení návrhu spadají do působnosti Výboru pro sociální věci Evropského parlamentu, zpravodajka se domnívá, že jsou výhodná v tom, že pracovníkům z třetích zemí skýtají lepší ochranu, než je tomu v současné době, kdy se tak děje na základě mezinárodních úmluv, které ratifikovaly pouze některé členské státy. Tyto osoby se podílejí na hospodářské činnosti v hostitelské zemi, a musí mít proto bezpečné právní postavení, které jim poskytne ochranu a zabrání jejich vyloučení a diskriminaci. Toto postavení rovněž umožní bojovat proti nekalé soutěži, která je často důsledkem neexistence právního postavení, které těmto pracovníkům skýtá ochranu.

Zpravodajka doufá v brzké přijetí této směrnice. Domnívá se, že je čas, aby Evropská unie přijala právní předpisy v oblasti ekonomického přistěhovalectví, a stanovila tak společný přístup pro všech 27 členských států. Změny, které přináší Lisabonská smlouva, podobný posun vpřed umožňují, a my jej nyní musíme realizovat v praxi.


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (30. 4. 2010)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě

(KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

Navrhovatel: Alejandro Cercas (*):

(*)       Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice je součástí záměru Evropské unie zavést globální politiku v oblasti přistěhovalectví a jedná se o rámcový návrh pro občany třetích zemí, jehož cíl je dvojí:

a) vytvořit jednotný postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce v členském státě;

b) poskytnout pracovníkům z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v Evropské unii, společný soubor minimálních práv, a to na základě rovného zacházení jako s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států.

Návrh byl již projednán v Radě a byl předmětem usnesení Evropského parlamentu (Gaubertova a Jelevové zpráva ze dne 20. listopadu 2008) přijatého na základě postupu konzultace, v souladu s původní smlouvou o ES. Nový legislativní postup (řádný legislativní postup), který se na tento návrh vztahuje v souladu s novou Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), odůvodňuje vypracování nového usnesení Evropského parlamentu.

Navrhovatel by rád zdůraznil, že tato zpráva se musí omezit na otázky, které spadají do výlučné pravomoci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), a to na body odůvodnění 9, 12, 15 a 16, čl. 2 písm. b), čl. 3 odst. 2 písm. b), článek 12 (kromě úvodní věty prvního odstavce) a článek 13, s výjimkou případu, kdy se navrhovatel nebo jiný člen tohoto výboru rozhodne předložit Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) pozměňovací návrhy týkající se hledisek tohoto návrhu, která nespadají do výlučné pravomoci výboru EMPL.

Tento návrh je součástí balíčku legislativních iniciativ, jehož zavedení Komise oznámila v roce 2007. Tento dokument by měl být rámcovým dokumentem a nejnižší normou použitelnou pro konkrétnější směrnice v oblasti přistěhovalectví, které jsou v tomto balíčku obsaženy (sankce vůči zaměstnavatelům nelegálních pracovníků; vysoce kvalifikovaní pracovníci; sezónní pracovníci; placení stážisté a osoby dočasně převedené v rámci společnosti).

Bylo by bývalo logické, aby diskuse o tomto balíčku začala rámcovým návrhem a aby byly na základě dohody o tomto návrhu diskutovány konkrétní návrhy. Bohužel se tak nestalo a Unie již přijala směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům (směrnice č. 2009/52/ES) a o vysoce kvalifikovaných pracovnících (směrnice č. 2009/50/ES). Vzhledem k nedodržení této logické posloupnosti jsme nyní nuceni pracovat na základě konkrétní situace. Proto při rozboru práv vztahujících se k pracovníkům pocházejícím z třetích zemí, jimž se tento návrh věnuje, je třeba zjistit, jaká jsou práva, která již byla přiznána vysoce kvalifikovaným pracovníkům, a tak zabránit rozporům a nalézt minimální konzistentnost a homogennost obou textů. Za tímto účelem je třeba brát v úvahu práva, jež Evropská unie již nyní přiznává pracovníkům, kteří jsou dlouhodobými rezidenty (směrnice č. 2003/109/ES), státním příslušníkům třetích zemí přijatým za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (směrnice č. 2004/114/ES) nebo státním příslušníkům třetích zemí přijatým pro účely vědeckého výzkumu (směrnice č. 2005/71/ES).

Hlavním problémem s návrhem směrnice je, že horizontální charakter a rámcová norma, o nichž jsme byli informováni, jsou odstraněny vyloučením z oblasti působnosti a odchylkami týkajícími se práv některých konkrétních skupin. Navrhovatel se domnívá, že tato otázka poškozuje základní záměr této směrnice, kterým je zajištění rovného zacházení v sociálněekonomické a pracovní sféře pro všechny pracovníky pocházející ze třetích zemí a oprávněně pracující v Unii ve vztahu k občanům Společenství.

Tato rovnoprávnost je požadována z elementárních důvodů sociální spravedlnosti a rovnosti a jakožto uznání přínosu migrujících pracovníků pro hospodářství Unie, který přinášejí svou prací a také placením daní a sociálních příspěvků. Stejným způsobem to umožní omezit nekalou konkurenci, znesnadnit praxi nezákonného zaměstnávání a zabránit tomu, aby se pracovníci pocházející ze třetích zemí stali oběťmi vykořisťování a sociálního vyloučení. Vytvoření minimálního souboru práv je důležité pro zavedení jednotných pravidel hry v celé Unii, pokud jde o legální pracovníky pocházející ze třetích zemí, nezávisle na členském státě, v němž pobývají.

Zavést tento soubor práv pro všechny legální migrující pracovníky, bez vyloučení a s minimálním počtem odchylek, je nezbytné pro uskutečnění našich závazků týkajících se integrace a respektování těch, kteří oprávněně pracují v Unii, neboť tak bude uznána jejich důstojnost a jejich příspěvek k hospodářskému a sociálnímu rozvoji našeho kontinentu.

Pro zlepšení horizontální povahy této směrnice a pro to, aby byla měřítkem a rámcem pro budoucí směrnice týkající se konkrétních skupin, je vhodné upřesnit, že z její oblasti působnosti, na rozdíl od záměru Komise, nesmí být vyloučena žádná konkrétní skupina a zejména ne skupina dočasných pracovníků: konkrétní směrnice musí upřesňovat podmínky vstupu do Unie a případně konkrétní práva, nesmějí však vytvářet překážku tomu, aby všichni legální migrující pracovníci mohli využívat cíle spravedlivého, rovného a rovnoprávného zacházení, který stanoví rámcová směrnice.

Navrhovatel se domnívá, že správné není ani to, že v návrhu Komise jsou zásadní aspekty ochrany ponechány na členských státech. Je jasné, že situace na trzích práce a potřeba zahraničních pracovních sil a také jejich vyšší či nižší kvalifikace se v jednotlivých členských státech liší. Přesto v takto různorodém prostředí je užitečné a nezbytné stanovit společné minimální normy, které umožní postoupit směrem ke společné evropské politice v oblasti migrace, konzistentní a spravedlivé, která bude moci účinně přispět k sociální a profesní integraci migrujících pracovníků.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Chybí-li horizontální právní úprava Společenství, práva státních příslušníků třetích zemí se liší podle toho, ve kterém členském státě vykonávají práci a jaká je jejich státní příslušnost. Nemají stejná práva jako státní příslušníci členského státu nebo jiní občané EU. S cílem dále rozvinout soudržnou přistěhovaleckou politiku, snížit rozdíl v právech, která mají občané EU a státní příslušníci třetích zemí, jenž legálně pracují, a doplnit stávající acquis v oblasti přistěhovalectví by měl být stanoven soubor práv, zejména formou označení oblastí politik, ve kterých je poskytnuto rovné zacházení jako s vlastními občany pro pracovníky z třetích zemí, kteří byli legálně přijati do členského státu, ale nejsou zatím dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Cílem takových ustanovení je zavést rovné podmínky v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pracují v členských státech přispívají evropskému hospodářství prostřednictvím své práce a daňovými odvody a mají sloužit i jako záruka, která omezí nekalou soutěž mezi vlastními občany a státními příslušníky třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného vykořisťování.

(9) Chybí-li horizontální právní úprava Unie, práva státních příslušníků třetích zemí se liší podle toho, ve kterém členském státě vykonávají práci a jaká je jejich státní příslušnost. Nemají stejná práva jako státní příslušníci členského státu nebo jiní občané EU. S cílem dále rozvinout soudržnou přistěhovaleckou politiku, snížit rozdíl v právech, která mají občané EU a státní příslušníci třetích zemí, jenž legálně pracují, a doplnit stávající acquis v oblasti přistěhovalectví by měl být stanoven soubor sociálních a hospodářských práv a pracovního práva, zejména formou označení oblastí politik, ve kterých je poskytnuto rovné zacházení jako s vlastními občany pro pracovníky z třetích zemí, kteří byli legálně přijati do členského státu, ale nejsou zatím dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Cílem takových ustanovení je zavést minimální úroveň spravedlnosti v rámci EU, dále uznat, že státní příslušníci třetích zemí, kteří legálně pracují v členských státech, přispívají evropskému hospodářství prostřednictvím své práce a daňovými odvody a mají sloužit i jako záruka, která omezí nekalou soutěž mezi vlastními občany a státními příslušníky třetích zemí, jež vyplývá z jejich možného vykořisťování. Aniž je dotčen výklad pojmu pracovní poměr v jiných právních předpisech Unie, znamená „pracovník z třetí země“, jak je stanoveno v čl. 2 písm. b) této směrnice, jakéhokoli státního příslušníka třetí země, který byl přijat na území členského státu, oprávněně na něm pobývá a je oprávněn pracovat podle vnitrostátního práva nebo v souladu s vnitrostátními zvyklostmi v tomto členském státě.

Odůvodnění

Účelem tohoto návrhu je vyjasnit, že definice „pracovníka z třetí země“ nesmí ovlivnit výklad pojmu pracovní poměr v žádném jiném právním nástroji EU, neboť v rámci pracovního práva EU neexistuje jednotná definice pojmu „pracovní poměr“. Kromě toho se definice navržená Komisí jeví jako odlišná od obvyklých definic uplatňovaných alespoň v některých členských státech.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, pokud jsou vysláni do členského státu a na státní příslušníky třetí země, kteří vstupují do některého členského státu v souladu se závazky obsaženými v mezinárodní dohodě, která usnadňuje vstup a dočasný pobyt určitých kategorií fyzických osob z oblasti obchodu a investic, jelikož se nepovažují za součást pracovního trhu dotčeného členského státu.

(12) Tato směrnice se nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou vyslanými pracovníky. To by nemělo bránit státním příslušníkům třetího státu, kteří legálně pobývají a jsou zákonně zaměstnání v členském státě a vysláni do jiného členského státu, aby nadále požívali rovného zacházení ve vztahu ke státním příslušníkům členského státu původu po dobu svého vyslání, pokud jde o podmínky a okolnosti zaměstnání, které nejsou ovlivněny uplatňováním směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb1.

 

1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří vykonávají práci na území členského státu, by měli požívat rovné zacházení, pokud jde o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního zabezpečení jsou vymezena nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 ze dne 14. května 2003, kterým se působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, rozšiřuje působnost nařízení (EHS) č. 1408/1971 na státní příslušníky třetích zemí, kteří mají oprávněný pobyt v Evropské unii a kteří se nacházejí v přeshraniční situaci. Ustanovení o rovném zacházení v této směrnici, pokud jde o dávky sociálního zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby přicházející do členského státu přímo ze třetí země. Směrnice by však neměla přinášet více práv, než které přiznávají stávající právní předpisy Společenství v oblasti sociálního zabezpečení státním příslušníkům třetí země, kteří mají přeshraniční prvek mezi členskými státy.

(16) Státní příslušnici třetí země, kteří vykonávají práci na území členského státu, by měli požívat rovné zacházení, pokud jde o sociální zabezpečení. Odvětví sociálního zabezpečení jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Ustanovení o rovném zacházení v této směrnici, pokud jde o dávky sociálního zabezpečení, se vztahují rovněž na osoby přicházející do členského státu přímo ze třetí země.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a) Právo Unie neomezuje pravomoc členských států uspořádat jejich systémy sociálního zabezpečení. Při nedostatečné harmonizaci na úrovni Unie mají právní předpisy každého členského státu stanovit podmínky, za nichž jsou dávky sociálního zabezpečení poskytovány, a také výši těchto dávek a období, po které jsou poskytovány. Při výkonu této pravomoci by však členské státy měly jednat v souladu s právními předpisy Unie.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16b) Členské státy by měly ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, kterou přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 18. prosince 1990.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „pracovníkem z třetí země“ každý státní příslušník třetí země, který byl přijat na území členského státu a je oprávněn v tomto členském státu pracovat;

b) „pracovníkem z třetí země“, aniž je dotčen výklad pojmu pracovní poměr v jiných právních předpisech Unie, každý státní příslušník třetí země, který byl přijat na území členského státu, oprávněně na něm pobývá a je oprávněn v tomto členském státu pracovat podle vnitrostátního práva nebo v souladu s vnitrostátními zvyklostmi;

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES po dobu, po kterou jsou vysláni;

b) na které se vztahuje směrnice 96/71/ES po dobu, po kterou jsou vysláni, a neovlivní odpovědnost členských států za přístup a přijímání státních příslušníků třetích zemí na jejich trhy práce;

Odůvodnění

Je velmi důležité vysvětlit, že navrhovaná směrnice v souvislosti se směrnicí 96/71/ES nemá vliv na pravomoc členských států v souvislosti s přijímáním příslušníků třetích zemí na jejich vnitrostátní trhy práce. Nesmí být narušeno právo členských států rozhodovat o tom, kdo bude přijat na jejich trhy práce.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti;

a) pracovní podmínky, včetně mzdy a výpovědi, podmínek bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti, pracovní doby, dovolené a disciplinárního řízení, s přihlédnutím k platným obecným kolektivním smlouvám;

Odůvodnění

Rozšiřuje oblast rovného zacházení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 859/2003 rozšiřující působnost ustanovení nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato ustanovení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, se použije obdobně;

e) odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou vymezena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004;

Odůvodnění

Novým právním předpisem o koordinaci systémů sociálního zabezpečení bude nařízení (ES) 883/2004.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) daňové výhody;

g) daňové výhody, pokud je pracovník považován pro daňové účely za rezidenta příslušného členského státu;

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) přístup k veřejným prostředkům a službám včetně získávání ubytování a pomoci poskytované pracovními úřady.

h) přístup k veřejným prostředkům a službám včetně získávání ubytování a pomoci a poradenství poskytovaného pracovními úřady podle ustanovení vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu nejméně tří let;

c) zavede omezení plného uplatňování práv poskytnutých v odst. 1 písm. h), pokud jde o ubytování ve veřejných kapacitách na případy, ve kterých státní příslušník třetí země pobývá nebo má právo pobytu na území státu po dobu méně než tří let;

Odůvodnění

Toto je technický pozměňovací návrh s cílem napravit skutečnost, že text Komise uvádí opak toho, co by měl uvádět: tj. text by měl omezit práva těch státních příslušníků třetích zemí, kteří mají povolení krátkodobého pobytu.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) omezí práva poskytnutá v odst. 1 písm. e) na ty pracovníky z třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni vyjma dávek v nezaměstnanosti.

e) použije kritérií rezidence (pro dávky poskytnuté na základě pobytu, nikoli však pro dávky související se zaměstnáním), pokud je povolení k pobytu vydáno k jiným účelům než k práci, avšak povolení k pobytu práci umožňuje;

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pracovníci z třetích zemí stěhující se do třetí země nebo pozůstalí po takovém pracovníkovi pobývající v třetích zemích, kteří odvozují svá práva od pracovníka, obdrží v souvislosti se stářím, invaliditou nebo smrtí zákonný důchod vyplývající z předcházejícího zaměstnání pracovníka, na nějž vznikl nárok v souladu s právními předpisy stanovenými v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 883/2004, za stejných podmínek a podle stejné výměry jako státní příslušníci dotčených členských států, kteří se odstěhují do třetí země. Členské státy mohou toto ustanovení uplatňovat podmíněně v souvislosti s existencí dvoustranných dohod, které uznávají vzájemný převod důchodů a kde je stanovena technická spolupráce.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy učiní kroky nezbytné k tomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Odůvodnění

Účinné kroky musí být k dispozici v případě porušení zásady rovného zacházení, například ze strany zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Členské státy učiní kroky nezbytné k tomu, aby jakékoli porušení práv stanovených touto směrnicí mohlo být právně napadnuto.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) Uplatňováním této směrnice nejsou dotčeny práva a zásady obsažené v Evropské sociální chartě ze dne 18. října 1961 a v Evropské úmluvě o právním postavení migrujících pracovníků ze dne 24. listopadu 1977.

POSTUP

Název

Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení

Referenční údaje

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y) – datum oznámení na zasedání

21.4.2010

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Alejandro Cercas

21.1.2010

 

 

Projednání ve výboru

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

 

Datum přijetí

28.4.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

1

7

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer


POSTUP

Název

Jednotný postup pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení

Referenční údaje

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD).

Datum predložení EP

23.10.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

21.4.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Véronique Mathieu

11.1.2010

 

 

Projednání ve výboru

16.3.2010

28.4.2010

10.5.2010

28.9.2010

Datum přijetí

28.9.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Právní upozornění - Ochrana soukromí