Διαδικασία : 2007/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2010

Συζήτηση :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0115

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 340kWORD 569k
5.10.2010
PE 439.363v02-00 A7-0265/2010

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Véronique Mathieu

Συντάκτης γνωμοδότησης(*):

Alejandro Cercas, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0638),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0470/2007),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0265/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε, κατά την ειδική συνοδό του στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τους όρους εισδοχής και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος των κρατών μελών και μια πιο ενεργητική πολιτική κοινωνικής ένταξης θα όφειλε να έχει ως φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με αυτά των πολιτών της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, ζήτησε από το Συμβούλιο να εκδώσει ταχέως αποφάσεις βάσει των προτάσεων της Επιτροπής. Η ανάγκη υλοποίησης των στόχων που προσδιορίστηκαν στο Τάμπερε επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε, κατά την ειδική συνοδό του στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, την ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών που αφορούν τους όρους εισδοχής και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος των κρατών μελών και μια πιο ενεργητική πολιτική κοινωνικής ένταξης θα όφειλε να έχει ως φιλοδοξία να τους προσφέρει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με αυτά των πολιτών της Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, ζήτησε από το Συμβούλιο να εκδώσει ταχέως αποφάσεις βάσει των προτάσεων της Επιτροπής. Η ανάγκη υλοποίησης των στόχων που προσδιορίστηκαν στο Τάμπερε επαναβεβαιώθηκε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να προσελκύει εργαζομένους τρίτων χωρών. Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα διευκολυνθεί με τη διοικητική απλούστευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη σχετική πληροφόρηση. Η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης που καταλήγει στην έκδοση, στο πλαίσιο μιας μόνης διοικητικής πράξης, ενός συνδυασμένου τίτλου που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία θα πρέπει να συμβάλει στην απλούστευση και την εναρμόνιση των τώρα αποκλινόντων κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Μια τέτοια διαδικαστική απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την πλειοψηφία των κρατών μελών. Πέραν του γεγονότος ότι επέτρεψε στους μετανάστες και τους εργοδότες τους να διαθέτουν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία, διευκόλυνε τον έλεγχο της νομιμότητας της διαμονής και της απασχόλησης των μεταναστών.

(3) Η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης που καταλήγει στην έκδοση, στο πλαίσιο μιας μόνης διοικητικής πράξης, ενός συνδυασμένου τίτλου που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία θα πρέπει να συμβάλει στην απλούστευση και την εναρμόνιση των κανόνων που εφαρμόζονται επί του παρόντος στα κράτη μέλη. Μια τέτοια διαδικαστική απλούστευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε πολλά κράτη μέλη. Πέραν του γεγονότος ότι επέτρεψε στους μετανάστες και τους εργοδότες τους να διαθέτουν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία, διευκόλυνε τον έλεγχο της νομιμότητας της διαμονής και της απασχόλησης των μεταναστών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να απορριφθεί μία αίτηση ενιαίας άδειας καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης τήρησης της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως ορίζεται ιδιαίτερα στις σχετικές διατάξεις των πράξεων προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και της 25ης Απριλίου.

(6) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων μπορεί να απορριφθεί μία αίτηση ενιαίας άδειας θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και να καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Οιαδήποτε απόφαση απόρριψης θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ο τύπος της ενιαίας άδειας πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσθέτουν πληροφορίες που αφορούν ιδίως το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγράφουν – εξίσου για τους σκοπούς του καλύτερου ελέγχου της μετανάστευσης – όχι μόνον στην ενιαία άδεια αλλά σε όλες τις άδειες διαμονής που εκδίδουν ενδείξεις σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής βάσει της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην επικράτειά τους και του χορηγήθηκε άδεια εργασίας.

(7) Ο τύπος της ενιαίας άδειας πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσθέτουν περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν ιδίως το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ή όχι άδεια εργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγράφουν – εξίσου για τους σκοπούς του καλύτερου ελέγχου της μετανάστευσης – όχι μόνον στην ενιαία άδεια αλλά σε όλες τις άδειες διαμονής που εκδίδουν ενδείξεις σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής βάσει της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας έγινε δεκτός στην επικράτειά τους.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ενιαία άδεια και την άδεια διαμονής που εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εκδίδουν πρόσθετα έγγραφα και ειδικότερα να δίνουν ακριβέστερες πληροφορίες για το δικαίωμα προς εργασία. Τα πρόσθετα αυτά έγγραφα θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν προαιρετικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη και δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την άδεια εργασίας, αναιρώντας την ιδέα της ενιαίας άδειας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Η υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν αν η αίτηση θα υποβάλλεται από τον υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του δεν θα πρέπει να προδικάζει τυχόν ρυθμίσεις που προβλέπουν ανάμιξη αμφοτέρων στη διαδικασία. Απόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν η αίτηση ενιαίας άδειας μπορεί να υποβληθεί στο κράτος μέλος προορισμού ή από τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στον υπήκοο τρίτης χώρας δεν επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση από μία τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον εργοδότη στο κράτος μέλος προορισμού.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τις άδειες διαμονής για σκοπούς άλλους πλην της εργασίας θα πρέπει να αφορούν μόνον τον τύπο των εν λόγω αδειών και δεν θα πρέπει να θίγουν τις εθνικές ή άλλες διατάξεις της Ένωσης περί διαδικασιών εισδοχής και διαδικασιών έκδοσης αυτών των αδειών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7δ) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ενιαία διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την ενιαία άδεια δεν θα πρέπει να αφορούν τις ενιαίες θεωρήσεις και τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7ε) Η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης. Η παρούσα οδηγία δε θίγει τις εθνικές διαδικασίες αναγνώρισης διπλωμάτων.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7στ) Ο προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν θίγει το ρόλο και τις ευθύνες των λοιπών αρχών και, κατά περίπτωση, των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την εξέταση της αίτησης και τη σχετική απόφαση.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7ζ) Η παρούσα οδηγία δε θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα της εισδοχής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού υπηκόων τρίτων χωρών, για λόγους εργασίας·

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του κράτους μέλους ή με τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας κυρίως τους τομείς στους οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και μεταναστών εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων.

(9) Ελλείψει οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του κράτους μέλους ή με τους άλλους πολίτες της Ένωσης. Με σκοπό να συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου εξειδικεύοντας κυρίως τους τομείς στους οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Στόχος είναι να εισαχθεί ελάχιστο επίπεδο ισονομίας εντός της Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και μεταναστών εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων. Με την επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης, ως υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να ορίζεται ο εργαζόμενος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διευκρινιστεί ότι ο ορισμός του «εργαζομένου τρίτης χώρας» δεν επηρεάζει την ερμηνεία της έννοιας της σχέσης εργασίας σε κανένα άλλο νομοθετικό μέσο της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισμός της έννοιας της «εργασιακής σχέσης» στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ. Εκτός αυτού ο ορισμός που προτείνεται από την Επιτροπή φαίνεται να διαφέρει από τους ορισμούς που εφαρμόζονται σήμερα σε ορισμένα τουλάχιστον από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι σε ένα κράτος μέλος και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία που διευκολύνει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, επειδή δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της αγοράς εργασίας αυτού του κράτους μέλους.

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι αποσπασμένοι δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τούτο δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως και εργάζονται νομίμως σε ένα κράτος μέλος και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος από το να συνεχίζουν να απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους υπηκόους του κράτους μέλους καταγωγής όσο διαρκεί η απόσπασή τους, όσον αφορά εκείνους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1.

 

1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η νομοθεσία της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, ο καθορισμός τόσο των όρων υπό τους οποίους θα χορηγούνται τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και του ύψους αυτών των επιδομάτων και της διάρκειας χορήγησής τους επαφίεται στη νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους. Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. Πρέπει κατά συνέπεια να εφαρμοστεί ανάλογα.

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνει η νομοθεσία της Ένωσης και οι διεθνείς συνθήκες.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εκπονήσουν, για λογαριασμό τους και προς το συμφέρον της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες που, στο μέτρο του δυνατού, θα απεικονίζουν τη συσχέτιση της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και να δημοσιοποιούν τους πίνακες αυτούς.

 

__________________

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος.

β) κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, όποιοι και αν είναι οι σκοποί της αρχικής τους εισδοχής στην επικράτεια κράτους μέλους, βασιζόμενο σε ίση μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσεται στους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους και του έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια εργασίας·

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: με την επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους·

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) «ενιαία άδεια»: κάθε άδεια που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους, η οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

γ) «ενιαία άδεια»: άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους, η οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος για λόγους εργασίας·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει αίτησης που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, σε απόφαση χορήγησης ενιαίας άδειας στο συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας.

δ) «ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας, ή από τον εργοδότη του, με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, στην εν λόγω απόφαση χορήγησης ενιαίας άδειας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την άδεια να διαμένουν και να εργάζονται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, και

α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν να διαμένουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, προκειμένου να εργάζονται σ' αυτό,

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος.

β) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας δυνάμει εθνικών ή ενωσιακών νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνουν άδεια εργασίας και τους χορηγείται άδεια διαμονής κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, και

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) στους εργαζομένους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί προκειμένου να εργαστούν δυνάμει των εθνικών ή των ενωσιακών κανόνων·

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας,

α) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών1·

 

__________________

1 ΕΕ L 229, 29.6.2004, σ. 1.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως εθνικότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι·

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους και δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση και την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους·

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι η προτεινόμενη οδηγία, όπως και η οδηγία 96/71/ΕΚ, δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στις εθνικές αγορές εργασίας. Δεν πρέπει να υπονομευθεί το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εισέρχονται σε ένα κράτος μέλος κατ’εφαρμογή δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία που διευκολύνει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα των ενδοϋπηρεσιακά μετατιθέμενων, των παρόχων συμβατικών υπηρεσιών και των ασκούμενων μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις GATS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

γ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους ως ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι εργαζόμενοι·

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους για να εργαστούν εκεί εποχιακά για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες σε περίοδο δώδεκα μηνών·

δ) έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους ως εποχικοί εργαζόμενοι ή ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair)·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) οι οποίοι επιτρέπεται να διαμένουν σε κράτος μέλος για λόγους προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν σ’ αυτό για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους·

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και τον καθορισμό του περιεχομένου της παρεχόμενης προστασίας1 ή έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία και η αίτησή τους δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο οριστικής απόφασης·

 

__________

1 ΕΕ L 304, 30.9.2004, σ. 1.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δγ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική του κράτους μέλους ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική των κρατών μελών, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για την αίτησή τους·

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) έχουν ζητήσει την αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα και των οποίων η αίτηση δεν έχει ακόμα αποτελέσει το αντικείμενο οριστικής απόφασης·

διαγράφεται

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) (στ) διαμένουν σε ένα κράτος μέλος ως αιτούντες προσωρινή προστασία ή στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας·

διαγράφεται

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) υπόκεινται σε απέλαση, η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·

η) των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ηα) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι·

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ηβ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους είτε έχει χορηγηθεί άδεια να εργαστούν στην επικράτεια κράτους μέλους για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών είτε έχουν γίνει δεκτοί χάριν σπουδών·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. το Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργαστούν βάσει θεώρησης.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια ενός κράτους μέλους υποβάλλεται σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία αίτησης.

1. Κάθε αίτηση για τη χορήγηση ενιαίας άδειας υποβάλλεται σύμφωνα με ενιαία διαδικασία αίτησης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από υπήκοο τρίτης χώρας, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την υποβολή της αίτησης από μια τρίτη χώρα ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο αυτός ευρίσκεται νόμιμα.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την αίτηση και εκδίδουν απόφαση σχετικά με την χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση της ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Η απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας, λαμβάνει τη μορφή μιας συνδυασμένης άδειας που επιτρέπει ταυτόχρονα τη διαμονή και την εργασία στο πλαίσιο μιας διοικητικής πράξης.

2. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την αίτηση και εκδίδουν απόφαση σχετικά με την χορήγηση, τροποποίηση ή ανανέωση της ενιαίας άδειας εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης. Η απόφαση που αφορά τη χορήγηση, την τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας λαμβάνει τη μορφή ενιαίας διοικητικής πράξης, που συνδυάζει τίτλο διαμονής και άδεια εργασίας.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η διαδικασία της ενιαίας αίτησης δεν θίγει την διαδικασία για τη χορήγηση θεώρησης η οποία ενδέχεται να απαιτείται για την πρώτη είσοδο.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη χορηγούν ενιαία άδεια στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής και στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη γίνει δεκτοί και υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας διαμονής τους μετά την έναρξη ισχύος των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

3. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της εγγράφως στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν οι πληροφορίες που χορηγούνται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανακριβείς, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τις εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες.

4. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγραφα που χορηγούνται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα γραπτώς για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα απαιτούμενα έγγραφα. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τις εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Σε περίπτωση αναστολής ή παράτασης της προθεσμίας έγκρισης της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, ο αιτών τηρείται δεόντως ενήμερος από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν τις ενδείξεις σχετικά με την άδεια εργασίας σύμφωνα με το παράρτημα του συγκεκριμένου κανονισμού, στοιχείο α), 7.5-9.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφουν ενδείξεις σχετικά με την άδεια εργασίας σύμφωνα με το παράρτημα του συγκεκριμένου κανονισμού, στοιχείο α), 7.5-9.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν και προσθήκη στην ενιαία άδεια διαμονής, που περιέχει όλες τις πρόσφορες ειδικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εργασίας.

 

Αυτό το πρόσθετο έγγραφο έχει προαιρετικό και καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα. Δεν έχει επίπτωση στην ισχύ της ενιαίας άδειας.

 

Το πρόσθετο έγγραφο μπορεί να αναθεωρηθεί όταν αλλάζει η θέση του κατόχου της ενιαίας άδειας στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφια 1 α και 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν και προσθήκη στην άδεια παραμονής, που περιέχει όλες τις πρόσφορες ειδικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εργασίας.

 

Αυτό το πρόσθετο έγγραφο αποτελεί συμπλήρωμα της άδειας παραμονής και μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανακληθεί όταν αλλάζει η θέση του κατόχου της ενιαίας άδειας στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν συμπληρωματικές άδειες, ιδιαίτερα άδειες εργασίας οποιουδήποτε είδους, ως απόδειξη πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

2. Όταν εκδίδουν άδειες διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τα κράτη μέλη δεν εκδίδουν συμπληρωματικές άδειες ως απόδειξη έγκρισης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, μη χορήγησης, μη τροποποίησης ή μη ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και αναστολής ή ανάκλησής της, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στο εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στην γραπτή κοινοποίηση.

1. 1.Κάθε απόφαση περί απόρριψης της αίτησης ενιαίας άδειας, μη τροποποίησης ή μη ανανέωσης ή ανάκλησης της ενιαίας άδειας, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο πρέπει να αιτιολογείται δεόντως στην γραπτή κοινοποίηση.

Τροπολογία                                   54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, μη χορήγησης, μη τροποποίησης ή μη ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και αναστολής ή ανάκλησής της, υπόκειται σε ένδικα μέσα ενώπιον των δικαστηρίων του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η γραπτή κοινοποίηση προσδιορίζει τα ένδικα μέσα τα οποία διαθέτει ο αιτών, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ενεργήσει.

2. Κάθε απόφαση απόρριψης της αίτησης, μη χορήγησης, μη τροποποίησης ή μη ανανέωσης της ενιαίας άδειας, καθώς και αναστολής ή ανάκλησής της, υπόκειται σε ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. Η γραπτή κοινοποίηση προσδιορίζει το δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή ενώπιον των οποίων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. 2 α. Μια αίτηση δυνατόν να θεωρείται μη παραδεκτή για λόγους που συνδέονται με τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στην επικράτεια κράτους μέλους για να εργασθούν. Στην περίπτωση αυτή η άδεια δεν χρειάζεται να εξετασθεί.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών και των μελλοντικών εργοδοτών τους σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για να συμπληρώσουν την αίτησή τους.

Τα κράτη μέλη παρέχουν κατόπιν αίτησης επαρκείς πληροφορίες προς τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους μελλοντικούς εργοδότες τους σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή πλήρους αιτήσεως.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους αιτούντες την καταβολή τελών για την επεξεργασία της αίτησής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Το επίπεδο αυτών των τελών πρέπει να είναι ανάλογο και να βασίζεται στην αρχή της πραγματικά χορηγηθείσας υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους αιτούντες την καταβολή τελών. Τα τέλη αυτά εισπράττονται κατά περίπτωση για την επεξεργασία της αίτησής τους σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το επίπεδο αυτών των τελών είναι ανάλογο και βασίζεται στην αρχή της πραγματικά χορηγηθείσας υπηρεσίας.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την περίοδο ισχύος της, η ενιαία άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα ακόλουθα ελάχιστα δικαιώματα:

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί δυνάμει του εθνικού δικαίου και κατά την περίοδο ισχύος της, η ενιαία άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα ακόλουθα ελάχιστα δικαιώματα:

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εισόδου, εκ νέου εισόδου και διαμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας·

α) εισόδου και διαμονής στην επικράτεια του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός της πληροί όλες τις προδιαγραφές εισδοχής κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για λόγους ασφάλειας·

γ) ελεύθερης πρόσβασης στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους έκδοσης της ενιαίας άδειας, εντός των ορίων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) άσκησης δραστηριοτήτων που επιτρέπονται βάσει της ενιαίας άδειας·

δ) άσκησης της συγκεκριμένης εργασιακής δραστηριότητας που επιτρέπεται βάσει της ενιαίας άδειας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ενημέρωσης για τα δικαιώματα που του χορηγούνται βάσει της ενιαίας άδειας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ή το εθνικό δίκαιο.

ε) ενημέρωσης για τα δικαιώματα που του χορηγούνται βάσει της ενιαίας άδειας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και/ή το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11a

 

Κοινοποίηση αποφάσεων

 

Η κοινοποίηση και ενημέρωση που αναφέρονται στα άρθρα 5, 8 και 9 παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αιτών να μπορεί να κατανοεί το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις τους.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης καθώς και της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας·

α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης καθώς και της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του χρόνου εργασίας, της άδειας και των πειθαρχικών διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν·

Αιτιολόγηση

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, ο οποίος επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις συγκεκριμένες διατάξεις μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους εφαρμόζεται ανάλογα·

ε) τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Αιτιολόγηση

Η νέα νομοθεσία σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ο κανονισμός (ΕΚ) 883/2004.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς του εν λόγω κράτους μέλος·

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης και της συνδρομής που προσφέρεται από τις υπηρεσίες απασχόλησης.

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης και της συνδρομής και των υπηρεσιών παροχής συμβουλών που προσφέρονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο η), σχετικά με την κοινωνική στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην επικράτειά τους για τουλάχιστον τρία έτη·

γ) επιβάλλοντας περιορισμούς στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο η), σχετικά με την κοινωνική στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην επικράτειά τους για διάστημα κάτω των τριών ετών·

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, εξαιρουμένων των επιδομάτων ανεργίας.

ε) χρησιμοποιώντας το κριτήριο του τόπου διαμονής (για τα πλεονεκτήματα βάσει του τόπου διαμονής αλλά όχι τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την απασχόληση), εάν η άδεια διαμονής εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας αλλά επιτρέπει την εργασία.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτες χώρες και που έλκουν τα δικαιώματά τους από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εργαζομένου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι πολίτες των οικείων κρατών μελών όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν ως όρο για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης την ύπαρξη διμερών συμφωνιών σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται η αμοιβαία εξαγωγή συντάξεων και θεσπίζεται η τεχνική συνεργασία.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λ.χ. από τους εργοδότες.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των αρχών που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς των διακινούμενων εργαζόμενων της 24ης Νοεμβρίου 1977.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη φροντίζουν να θέτουν στη διάθεση του κοινού τακτικά ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους με σκοπό την απασχόληση.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τακτικά ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους προκειμένου να εργασθούν εκεί.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε τακτά διαστήματα, και το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει, ενδεχομένως, τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

1. Σε τακτά διαστήματα, και το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει, ενδεχομένως, τις τροποποιήσεις που κρίνει απαραίτητες.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε έτος, και για πρώτη φορά την 1η Απριλίου [ένα έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του δικτύου που έχει δημιουργηθεί με την απόφαση 2006/688/EΚ, στατιστικές για τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί, ανανεωθεί ή ανακληθεί ενιαία άδεια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, αναφέροντας την ιθαγένειά τους και την επαγγελματική δραστηριότητά τους. Κοινοποιούνται επίσης στατιστικές όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας.

2. Κάθε έτος, και για πρώτη φορά την 1η Ιουλίου [ένα έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικές για τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία1.

 

__________

1 ΕΕ L 199, 31.7.2007, σ. 1.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο [...]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στις …*. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

 

* ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με τους όρους εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την άσκηση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Παρά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η φιλόδοξη αυτή πρόταση που αποσκοπούσε να θεσπίσει τους όρους εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούσαν να ασκήσουν μια οικονομική δραστηριότητα στην Ένωση δεν εγκρίθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο και η Επιτροπή την απέσυρε και τυπικά το 2006.

Το Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα δράσης σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση, στο οποίο παρουσίασε τη νέα της στρατηγική σχετικά με την οικονομική μετανάστευση. Η Επιτροπή πρότεινε να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις για την εισδοχή ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων από τρίτες χώρες (εργαζόμενοι με υψηλή εξειδίκευση, εποχικοί εργαζόμενοι, ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι εργαζόμενοι και μαθητευόμενοι με αποδοχές). Εκτός από την έγκριση των τομεακών αυτών οδηγιών, το σχέδιο δράσης έκανε επίσης αναφορά σε μία οδηγία πλαίσιο η οποία θα αποσκοπούσε να θεσπίσει αφενός μεν μια ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια εργασίας και διαμονής και, αφετέρου, ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται και διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή υπέβαλε την εν λόγω πρόταση οδηγίας τον Οκτώβριο του 2007. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης που ίσχυε την εποχή εκείνη σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ. Δεδομένου όμως ότι δεν επιτεύχθηκε ομοφωνία στο Συμβούλιο, δεν ήταν δυνατόν να εγκριθεί η πρόταση πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τροποποίησε τη διαδικασία για την έγκριση νομοθετικών πράξεων στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Η νέα νομική βάση απαιτεί ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και προβλέπει τη συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το λόγο αυτό η πρόταση αυτή εξετάζεται εκ νέου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας «omnibus».

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα της Χάγης αναγνώρισε ότι η παράνομη μετανάστευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις. Υπό το πρίσμα αυτό η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο θα επέτρεπε στην αγορά εργασίας να αντιδρά με ταχύτητα στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση εργαζομένων από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, η μετανάστευση εργατικού δυναμικού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της δυναμικότητας της οικονομίας. Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων δημογραφικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον που χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού, τα κράτη μέλη καλούνται στο νέο αυτό πολυετές πρόγραμμα να θεσπίσουν ευέλικτες μεταναστευτικές πολιτικές προκειμένου να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Ένωσης.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας λαμβάνει υπόψη της τους φόβους αυτούς. Καθιερώνοντας μια ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους προκειμένου να εργαστούν σε αυτό και, παρέχοντάς τους ένα ασφαλές νομικό καθεστώς, η οδηγία αυτή θα απλοποιήσει τις συχνά περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες υποδοχής οικονομικών μεταναστών. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα βοηθήσει τις αγορές εργασίας των κρατών μελών μας να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και θα παράσχει ένα μέσον καταπολέμησης της εκμετάλλευσης και της διακριτικής μεταχείρισης, την οποία πολύ συχνά υφίστανται οι εργαζόμενοι αυτοί.

Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί επίσης να αμβλύνει τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά, πρώτον, τη διαδικασία υποβολής αίτησης για άδεια εργασίας και διαμονής και, δεύτερον, τα δικαιώματα που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δεν απολαμβάνουν ακόμη το καθεστώς του μακροχρονίως διαμένοντος. Σήμερα υφίστανται συνεπώς μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πρόταση αυτή δεν θεσπίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων αυτών και του αριθμού των μεταναστών, την είσοδο των οποίων επιθυμούν να επιτρέψουν στην επικράτειά τους με σκοπό την απασχόληση.

3. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της αδήλωτης εργασίας έγκειται στην ανάπτυξη νόμιμων διαύλων μετανάστευσης που είναι ισόρροποι και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγορών εργασίας στις χώρες μας. Η οικονομική μετανάστευση αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία απαιτεί ρύθμιση αλλά και μία ανάγκη ενόψει των δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ στο εγγύς μέλλον. Η μεταναστευτική πολιτική μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως μέσο για τη ρύθμιση των αναγκών μας σε εργατικό δυναμικό και συνεπώς να συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη δημιουργία του οριζόντιου αυτού νομικού πλαισίου, που ισχύει για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια με σκοπό την απασχόληση.

Η εισηγήτρια επιθυμεί να διατηρήσει το ευρύ πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Η οδηγία θα εφαρμοστεί όχι μόνο σε όλους του υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους με σκοπό την απασχόληση αλλά επίσης και σε όλους εκείνους που έγιναν αρχικά δεκτοί για άλλους λόγους αλλά έχουν εντωμεταξύ αποκτήσει δικαίωμα εργασίας βάσει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου. Ο αποκλεισμός των εποχικών εργαζομένων και των ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενων εργαζομένων δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει ειδικές προτάσεις οδηγίας για τις εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων. Η υπαγωγή των εργαζομένων αυτών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη τροποποίησης ολόκληρης της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και την περαιτέρω αναβολή της έγκρισής της. Όσον αφορά τον αποκλεισμό των προσώπων που ζητούν άσυλο και των προσώπων που απολαμβάνουν διεθνή προστασία, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα υφιστάμενα μέσα στους τομείς αυτούς προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία από ό,τι η παρούσα πρόταση οδηγίας.

Η ενιαία διαδικασία

Η έγκριση της παρούσας οδηγίας θα απλοποιήσει τις διαδικασίες για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση. Η ύπαρξη μιας ενιαίας διαδικασίας που επιτρέπει τη χορήγηση ενός ενιαίου εγγράφου που παρέχει δικαίωμα διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποτελεί σημαντική απλοποίηση του συστήματος χορήγησης άδειας. Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών διαδικασιών συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας των αιτήσεων και υψηλότερες διοικητικές δαπάνες. Με το εν λόγω μονοαπευθυντικό σύστημα η διοικητική διαδικασία καθίσταται απλούστερη, λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη. Η έκδοση ενός ενιαίου εγγράφου θα καταστήσει εξάλλου ευκολότερο τον έλεγχο των προσώπων τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν και να εργαστούν στην επικράτεια ενός κράτους μέλους. Το έγγραφο αυτό θα έχει το μορφότυπο της άδειας παραμονής που είναι κοινό σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να προβλέπουν ένα συμπληρωματικό έγγραφο που θα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια ενιαία άδεια μπορεί να συμπληρωθούν, διευκολύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους ελέγχους. Η πρόταση αυτή έχει συνεπώς πλεονεκτήματα για τους μετανάστες, τους εργοδότες και τις εθνικές διοικήσεις.

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν ορίζει αν την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος και από ποιο κράτος μπορεί να υποβληθεί μια τέτοια αίτηση, η εισηγήτρια θεώρησε απαραίτητο να διευκρινίσει το σημαντικό αυτό ζήτημα. Επισήμανε συνεπώς ότι, εάν η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί από μία τρίτη χώρα, μπορεί να την υποβάλει ο ίδιος ο εργοδότης στο κράτος μέλος υποδοχής ούτως ώστε ο υπήκοος τρίτης χώρας να μην είναι υποχρεωμένος να έλθει στην κοινοτική επικράτεια μόνο και μόνο για να υποβάλει την αίτηση.

Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να υπογραμμίσει τις απαιτήσεις της νομικής ασφάλειας και διαφάνειας στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τις εθνικές αρχές. Οι αποφάσεις αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες για τη ζωή των προσώπων αυτών και πρέπει συνεπώς να λαμβάνονται υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Υπό το πρίσμα αυτό, η εισηγήτρια επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι κάθε απορριπτική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων απορρίπτεται μια αίτηση για μια ενιαία άδεια πρέπει επίσης να είναι αντικειμενικά και να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Τέλος, όσον αφορά τις δαπάνες χορήγησης της ενιαίας άδειας, είναι, κατά την άποψη της εισηγήτριας, σημαντικό τα σχετικά τέλη να μην είναι μόνο ανάλογα αλλά να βασίζονται και στην αρχή της πραγματικά παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Το κοινό σύνολο δικαιωμάτων

Η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει την ισότιμη μεταχείριση με τους εθνικούς εργαζόμενους βάσει ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων στους τομείς που συναρτώνται με την αγορά εργασίας. Αν και οι εν λόγω διατάξεις της πρότασης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εισηγήτρια πιστεύει ότι αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι παρέχουν στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες μεγαλύτερη προστασία από ό,τι ισχύει σήμερα βάσει διεθνών συνθηκών που έχουν επικυρωθεί από ορισμένα μόνο κράτη μέλη. Δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας υποδοχής τους, πρέπει να απολαμβάνουν ένα ασφαλές νομικό καθεστώς που τους προστατεύει και τους διασφαλίζει έναντι του αποκλεισμού και της διακριτικής μεταχείρισης. Το καθεστώς αυτό θα καταστήσει επίσης δυνατή την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, ο οποίος οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπόκεινται σε ένα προστατευτικό νομικό καθεστώς.

Η εισηγήτρια ελπίζει ότι η οδηγία αυτή θα εγκριθεί σύντομα. Πιστεύει ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να εκπονήσει η Ένωση νομοθετικές διατάξεις στον τομέα της οικονομικής μετανάστευσης προκειμένου να θεσπίσει ένα πλαίσιο κοινό για τα 27 κράτη μέλη. Οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιστούν δυνατή την πρόοδο αυτή και εμείς οφείλουμε να την υλοποιήσουμε.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (30.4.2010)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος

(COM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alejandro Cercas (*):

(*)       Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας εγγράφεται στο πλαίσιο του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσει μία συνολική πολιτική επί θεμάτων μετανάστευσης και πρόκειται περί μιας προτάσεως πλαισίου για τους πολίτες τρίτων χωρών, με την οποία επιδιώκεται ένας διπλός στόχος:

α) να δημιουργηθεί ενιαία διαδικασία αίτησης και άδειας παραμονής και εργασίας σε ένα κράτος μέλος·

β) να χορηγηθεί στους εργαζόμενους από τρίτες χώρες οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ενιαίο σύνολο ελάχιστων δικαιωμάτων, στη βάση της ίσης μεταχείρισης με τους εργαζόμενους που είναι πολίτες των κρατών μελών.

Η πρόταση αυτή έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου και απετέλεσε αντικείμενο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκθεση Gaubert-Jeleva της 20ης Νοεμβρίου 2008), το οποίο ενεκρίθη βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης σύμφωνα με την προηγούμενη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΕ). Η νέα αυτή νομοθετική διαδικασία (συνήθης νομοθετική διαδικασία) η οποία εφαρμόζεται προκειμένου περί της προτάσεως αυτής βάσει της νέας συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) δικαιολογεί την σύνταξη νέου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η έκθεση αυτή πρέπει να περιορίζεται στα θέματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήτοι στις αιτιολογικές σκέψεις 9, 12, 15 και 16, το άρθρο 2, σημείο (β), στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (β), το άρθρο 12 (πλην της εισαγωγικής πρότασης της πρώτης παραγράφου και του άρθρου 13, εκτός εάν ο εισηγητής ή άλλος βουλευτής της ανωτέρω επιτροπής αποφασίσει να υποβάλει τροπολογίες στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τα θέματα της πρότασης αυτής τα οποία δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα ενός συνόλου νομοθετικών πρωτοβουλιών τις οποίες η Επιτροπή ανακοίνωσε το 2007. Το έγγραφο που μας απασχολεί θα έπρεπε να είναι η οδηγία πλαίσιο και ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής που θα εφαρμόζεται σε οδηγίες με ειδικότερο αντικείμενο στο πλαίσιο της μετανάστευσης που περιλαμβάνονται στο σύνολο εκείνο (κυρώσεις σε εργοδότες που προσλαμβάνουν παράνομους εργαζόμενους· ειδικευμένοι εργαζόμενοι· εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης· αμειβόμενοι ασκούμενοι και πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοεπιχειρησιακά).

Θα ήταν λογικό η συζήτηση επί του θεματικού αυτού συνόλου να είχε αρχίσει με αυτή την πρόταση πλαίσιο και επί τη βάσει της συμφωνίας η οποία θα επιτυγχανόταν επί της προτάσεως αυτής να συνεχιζόταν η συζήτηση επί των επιμέρους ειδικότερων προτάσεων. Παρά ταύτα, τούτο δεν συνέβη και η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει τις οδηγίες σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες (οδηγία 2009/52/ΕΚ) σχετικά με τους εξειδικευμένους εργαζόμενους (οδηγία 2009/50/ΕΚ). Η μη τήρηση της λογικής αυτής σειράς μας υποχρεώνει τώρα να εργασθούμε βάσει ορισμένων τετελεσμένων γεγονότων: Έτσι, κατά την ανάλυση των δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες με τους οποίους απασχολείται η παρούσα πρόταση, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα που έχουν ήδη παραχωρηθεί στους εξειδικευμένους εργαζόμενους προκειμένου να αποφευχθούν αντιφάσεις και να επιδιωχθεί η ελάχιστη συνοχή και ομοιογένεια μεταξύ των δύο κειμένων. Προς τον ίδιο αυτό σκοπό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα που ήδη παραχωρεί η ΕΕ στους εργαζόμενους μακράς διάρκειας (οδηγία 2003/109/ΕΚ), στους πολίτες από τρίτες χώρες που έχουν γίνει δεκτοί λόγω σπουδών, ανταλλαγών μαθητών, μη αμειβόμενης εκπαίδευσης ή υπηρεσίες εθελοντισμού (οδηγία 2004/114/ΕΚ), ή σε πολίτες από τρίτες χώρες που έχουν γίνει δεκτοί δια λόγους επιστημονικής έρευνας (οδηγία 2005/71/ΕΚ).

Το κύριο πρόβλημα που θέτει η πρόταση της οδηγίας είναι ότι ο οριζόντιος χαρακτήρας και το νομοθετικό πλαίσιο που μας είχε ανακοινωθεί έχουν αλλοιωθεί λόγω των αποκλεισμών από το πεδίο εφαρμογής και των εξαιρέσεων των δικαιωμάτων ορισμένων ειδικών ομάδων. Ο εισηγητής εκτιμά ότι το θέμα αυτό υπονομεύει τον θεμελιώδη στόχο της οδηγίας αυτής ο οποίος είναι η εξασφάλιση της εγγύησης ίσης μεταχείρισης, στο εργασιακό και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, για όλους τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες οι οποίοι εργάζονται νομίμως στην Ευρώπη, εν σχέσει προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισότητα αυτή απαιτείται δια λόγους στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισονομίας και ως αναγνώριση της συμβολής των μεταναστών στην οικονομία της ΕΕ με την εργασία τους, τους φόρους και τις κοινωνικές τους εισφορές. Θα συμβάλλει επίσης στη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού, την παρεμπόδιση της πρακτικής της παράνομης εργασίας, της εργασιακής εκμετάλλευσης και τους κοινωνικού αποκλεισμούς, αντικείμενο των οποίων είναι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Η καθιέρωση ενός συνόλου ελάχιστων δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ομοιογενών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ ως προς τους νόμιμους εργαζόμενους από τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο διαμένουν.

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί το σύνολο αυτό των δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους μετανάστες, χωρίς αποκλεισμούς και με τις ελάχιστες δυνατές εξαιρέσεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις μας για την ολοκλήρωση και τον σεβασμό αυτών οι οποίοι εργάζονται νομίμως στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας έτσι την αξιοπρέπειά τους και την συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης.

Για την βελτίωση του οριζόντιου χαρακτήρα της οδηγίας αυτής και προκειμένου να αποτελεί σημείο αναφοράς και πλαίσιο για τις μελλοντικές οδηγίες για συγκεκριμένες ομάδες, πρέπει να διευκρινισθεί ότι καμία κατηγορία και, όλως ιδιαιτέρως η κατηγορία των προσωρινώς απασχολουμένων, δεν πρέπει να αποκλεισθεί από το πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας όπως επιδιώκει η Επιτροπή: οι ειδικές οδηγίες πρέπει να συγκεκριμενοποιούν τους όρους πρόσβασης στην ΕΕ και, ενδεχομένως τα ειδικά δικαιώματα, χωρίς όμως τούτο να αποτελεί εμπόδιο προκειμένου όλοι οι νόμιμοι μετανάστες να καλύπτονται από τους στόχους της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης που προβλέπει η οδηγία πλαίσιο.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν θεωρεί επίσης σωστή την πρόταση της Επιτροπής να επαφίονται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών ουσιαστικά θέματα προστασίας. Είναι βέβαιον ότι η κατάσταση των αγορών εργασίας και οι ανάγκες ξένης εργατικής δύναμης, καθώς και η μεγαλύτερη ή μικρότερη εξειδίκευσή της, ποικίλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Παρά ταύτα σε ένα τόσο ετερογενές περιβάλλον είναι χρήσιμο και απαραίτητο να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής ο οποίος θα επιτρέπει την εξέλιξη προς μία κοινή, συνεπή και δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική επί θεμάτων μετανάστευσης η οποία να συμβάλλει αποτελεσματικά στην κοινωνική και εργασιακή της ενσωμάτωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ελλείψει οριζόντιας κοινοτικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του κράτους μέλους ή με τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο δικαιωμάτων εξειδικεύοντας κυρίως τους τομείς στους οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και μεταναστών εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων.

(9) Ελλείψει οριζόντιας ενωσιακής νομοθεσίας, τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται και με την ιθαγένειά τους. Δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες του κράτους μέλους ή με τους άλλους ευρωπαίους πολίτες. Με σκοπό να συνεχιστεί η επεξεργασία συνεκτικής πολιτικής μετανάστευσης, να συμπληρωθεί το ισχύον κεκτημένο όσον αφορά τη μετανάστευση και να μειωθεί η ανισότητα δικαιωμάτων που υπάρχει μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να θεσπιστεί σύνολο κοινωνικο-οικονομικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου εξειδικεύοντας κυρίως τους τομείς στους οποίους η ισότητα μεταχείρισης με τους ημεδαπούς εργαζομένους πρέπει να κατοχυρώνεται για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Στόχος είναι να εισαχθεί ελάχιστο επίπεδο ισονομίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται νόμιμα σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν, με την εργασία τους και τους φόρους που καταβάλλουν, στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφάλειας απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό που μπορεί να ασκείται μεταξύ ημεδαπών εργαζομένων και μεταναστών εργαζομένων λόγω της εκμετάλλευσης αυτών των τελευταίων. Με την επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης, εργαζόμενος τρίτης χώρας όπως ορίζεται το άρθρο 2 στοιχείο β της παρούσας οδηγίας, πρέπει να νοείται κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να διευκρινιστεί ότι ο ορισμός του «εργαζομένου τρίτης χώρας» δεν επηρεάζει την ερμηνεία της έννοιας της σχέσης εργασίας σε κανένα άλλο νομοθετικό μέσο της ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισμός της έννοιας της «εργασιακής σχέσης» στον τομέα της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ. Εκτός αυτού ο ορισμός που προτείνεται από την Επιτροπή φαίνεται να διαφέρει από τους ορισμούς που εφαρμόζονται σήμερα σε ορισμένα τουλάχιστον από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι σε ένα κράτος μέλος και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία που διευκολύνει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, επειδή δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της αγοράς εργασίας αυτού του κράτους μέλους.

(12) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι αποσπασμένοι δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τούτο δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως και εργάζονται νομίμως σε ένα κράτος μέλος και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος από το να συνεχίζουν να απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους υπηκόους του κράτους μέλους καταγωγής όσο διαρκεί η απόσπασή τους, όσον αφορά εκείνους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1.

 

1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από τον κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 1408/1971 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγενείας τους επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/1971 στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίοι βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση (το καθεστώς τους εξαρτάται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη). Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα. Εντούτοις, η παρούσα οδηγία δεν αναγνωρίζει περισσότερα δικαιώματα από εκείνα που ήδη προβλέπονται στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς εξαρτάται από περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

(16) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλάδοι της κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Οι διατάξεις σχετικά με την ισότητα μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επίσης στα πρόσωπα που φτάνουν σε ένα κράτος μέλος προερχόμενα απευθείας από τρίτη χώρα.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Η νομοθεσία της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα δικά τους συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης, ο καθορισμός τόσο των όρων υπό τους οποίους θα χορηγούνται τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης, όσο και του ύψους αυτών των επιδομάτων και της διάρκειας χορήγησής τους επαφίεται στη νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους. Ωστόσο, κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Τα κράτη μέλη πρέπει να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους και του έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια εργασίας·

(β) «εργαζόμενος τρίτης χώρας»: με την επιφύλαξη της ερμηνείας της έννοιας της σχέσης εργασίας σε άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος ενός κράτους μέλους, διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική του εν λόγω κράτους μέλους·

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι·

β) υπάγονται στην οδηγία 96/71/EΚ, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι και δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση και την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας τους·

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι η προτεινόμενη οδηγία, όπως και η οδηγία 96/71/ΕΚ, δεν θίγουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών στις εθνικές αγορές εργασίας. Δεν πρέπει να υπονομευθεί το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης καθώς και της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας·

α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης καθώς και της υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας, του χρόνου εργασίας, της άδειας και των πειθαρχικών διαδικασιών λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν·

Αιτιολόγηση

Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, ο οποίος επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται ήδη από τις συγκεκριμένες διατάξεις μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους εφαρμόζεται ανάλογα·

ε) τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Αιτιολόγηση

Η νέα νομοθεσία σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ο κανονισμός (ΕΚ) 883/2004.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

ζ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς του εν λόγω κράτους μέλος·

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης και της συνδρομής που προσφέρεται από τις υπηρεσίες απασχόλησης.

η) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης και της συνδρομής και των υπηρεσιών παροχής συμβουλών που προσφέρονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο η), σχετικά με την κοινωνική στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην επικράτειά τους για τουλάχιστον τρία έτη·

γ) επιβάλλοντας περιορισμούς στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο η), σχετικά με την κοινωνική στέγη μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει ή έχουν το δικαίωμα να διαμείνουν στην επικράτειά τους για διάστημα κάτω των τριών ετών·

Αιτιολόγηση

Τεχνική τροπολογία, δεδομένου ότι το κείμενο της Επιτροπής λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λογικά θα έπρεπε να λέει: ότι δηλ. περιορίζεται το δικαίωμα αυτών οι οποίοι έχουν άδεια παραμονής σύντομης διάρκειας.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) περιορίζοντας τα δικαιώματα που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο ε), στους εργαζόμενους τρίτων χωρών που κατέχουν θέση απασχόλησης, εξαιρουμένων των επιδομάτων ανεργίας.

ε) χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον τόπο διαμονής (για τα πλεονεκτήματα βάσει του τόπου διαμονής αλλά όχι τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την απασχόληση) εάν η άδεια διαμονής εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας αλλά επιτρέπει την εργασία.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες που μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτες χώρες και που έλκουν τα δικαιώματά τους από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εργαζομένου σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι πολίτες των οικείων κρατών μελών όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν ως όρο για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης την ύπαρξη διμερών συμφωνιών σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται η αμοιβαία εξαγωγή συντάξεων και θεσπίζεται η τεχνική συνεργασία.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία επισύρει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης λ.χ. από τους εργοδότες.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των αρχών που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961 και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση σχετικά με το νομικό καθεστώς των διακινούμενων εργαζόμενων της 24ης Νοεμβρίου 1977.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

 

 

 

Συνδεδεμένη(ες) επιτροπή(ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

21.4.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Ημερομηνία ορισμού

Alejandro Cercas

21.1.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διαδικασία ενιαίας αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

Date submitted to Parliament

23.10.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

 

 

 

Συνδεδεμένη(ες) επιτροπή(ές)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

21.4.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Véronique Mathieu

11.1.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.3.2010

28.4.2010

10.5.2010

28.9.2010

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου