MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

  5.10.2010 - (KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD)) - ***I

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  Esittelijä: Véronique Mathieu
  Valmistelija (*):
  Alejandro Cercas, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


  Menettely : 2007/0229(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0265/2010

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista

  (KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0638),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 67 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0470/2007),

  –   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 79 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7‑0265/2010),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Eurooppa-neuvosto tunnusti Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyssä erityisistunnossaan, että on tarpeen yhdenmukaistaa kansallisia lainsäädäntöjä kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksistä. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että Euroopan unionin on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä takaamaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla Euroopan unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa hyväksymään pikaisesti oikeudelliset välineet komission ehdotusten pohjalta. Tarve saavuttaa Tampereella määritellyt tavoitteet vahvistettiin 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 hyväksytyssä Haagin ohjelmassa.

  2. Eurooppa-neuvosto tunnusti Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyssä erityisistunnossaan, että on tarpeen yhdenmukaistaa kansallisia lainsäädäntöjä kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn ja oleskelun edellytyksistä. Samassa yhteydessä Eurooppa-neuvosto totesi erityisesti, että Euroopan unionin on varmistettava jäsenvaltioidensa alueella laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu ja että heille olisi pyrittävä takaamaan tehokkaamman kotouttamispolitiikan avulla Euroopan unionin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin verrattavat oikeudet ja velvollisuudet. Tämän vuoksi Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa hyväksymään pikaisesti oikeudelliset välineet komission ehdotusten pohjalta. Tarve saavuttaa Tampereella määritellyt tavoitteet vahvistettiin 10 ja 11 päivänä joulukuuta 2009 hyväksytyssä Tukholman ohjelmassa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Yhä kansainvälisemmiksi muuttuvilla työmarkkinoilla EU:n olisi lisättävä vetovoimaansa kolmansista maista tulevien työntekijöiden silmissä. Tätä olisi edistettävä yksinkertaistamalla hallintomenettelyjä ja helpottamalla asianmukaisen tiedon saantia. Säännökset yhden hakemuksen menettelystä oleskelu- ja työluvan kattavaa, yhtenä hallinnollisena asiakirjana esitettävää yhdistelmälupaa varten yksinkertaistaisivat ja yhdenmukaistaisivat jäsenvaltioissa nykyään sovellettavia erilaisia sääntöjä. Hakumenettelyjä onkin yksinkertaistettu vastaavalla tavalla jo useimmissa jäsenvaltioissa, ja tämän tuloksena menettelystä on tullut toimivampi niin maahanmuuttajien kuin työnantajienkin kannalta ja oleskelun ja työsuhteen laillisuuden valvonta on helpottunut.

  3. Säännökset yhden hakemuksen menettelystä oleskelu- ja työluvan kattavaa, yhtenä hallinnollisena asiakirjana esitettävää yhdistelmälupaa varten yksinkertaistaisivat ja yhdenmukaistaisivat jäsenvaltioissa nykyään sovellettavia sääntöjä. Hakumenettelyjä onkin yksinkertaistettu jo useissa jäsenvaltioissa, ja tämän tuloksena menettelystä on tullut toimivampi niin maahanmuuttajien kuin näiden työnantajien kannalta ja oleskelun ja työskentelyn laillisuuden valvonta on helpottunut.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Olosuhteet ja kriteerit, joiden perusteella yhdistelmälupaa koskeva hakemus voidaan hylätä, vahvistetaan kansallisessa laissa; niihin kuuluu myös velvoite noudattaa yhteisön etuuskohtelun periaatetta sellaisena kuin se ilmaistaan erityisesti 16 päivänä huhtikuuta 2003 ja 25 päivänä huhtikuuta 2005 tehtyjen liittymisasiakirjojen asianomaisissa määräyksissä.

  6. Olosuhteiden ja kriteerien, joiden perusteella yhdistelmälupaa koskeva hakemus voidaan hylätä, olisi oltava puolueettomia, ja ne olisi vahvistettava kansallisessa laissa. Hylkäävä päätös olisi perusteltava asianmukaisesti.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  7. Yhdistelmäluvan olisi vastattava kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistettua oleskeluluvan yhdenmukaista mallia, johon jäsenvaltiot voivat lisätä tietoja, erityisesti maininnan siitä, onko henkilöllä työlupa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava – myös maahanmuuton valvonnan tehostamiseksi – yhdistelmäluvassa ja kaikissa myöntämissään oleskeluluvissa työlupaa koskevat tiedot riippumatta siitä, minkätyyppisen luvan tai oleskeluun oikeuttavan asiakirjan perusteella kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty pääsy johonkin jäsenvaltioon ja sen työmarkkinoille.

  7. Yhdistelmäluvan olisi vastattava kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistettua oleskeluluvan yhdenmukaista mallia, johon jäsenvaltiot voivat lisätä tietoja, erityisesti maininnan siitä, onko henkilöllä työlupa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava – myös maahanmuuton valvonnan tehostamiseksi – yhdistelmäluvassa ja kaikissa myöntämissään oleskeluluvissa työlupaa koskevat tiedot riippumatta siitä, minkätyyppisen luvan tai oleskeluun oikeuttavan asiakirjan perusteella kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle on myönnetty pääsy johonkin jäsenvaltioon.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a. Tämän direktiivin säännösten yhdistelmäluvasta ja muista tarkoituksia kuin työntekoa varten myönnetystä oleskeluluvasta eivät saisi estää jäsenvaltioita laatimasta muita asiakirjoja, jotka sisältävät muun muassa tarkempia tietoja oikeudesta työntekoon. Tällaisten muiden asiakirjojen olisi kuitenkin oltava jäsenvaltioille vapaaehtoisia eikä niillä saisi korvata työlupaa eikä vaarantaa siten yhdistelmäluvan käsitettä.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 b. Jäsenvaltioiden velvollisuus päättää, tekeekö hakemuksen kolmannen maan kansalainen vai hänen työnantajansa, ei saisi vaikuttaa mahdollisiin järjestelyihin, jotka edellyttävät näiden kummankin osallistumista menettelyyn. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä, voidaanko yhdistelmälupahakemus jättää isäntäjäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa. Tapauksissa, joissa kolmannen maan kansalainen ei saa jättää hakemusta kolmannessa maassa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava, että työnantaja voi jättää hakemuksen isäntäjäsenvaltiossa.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 c. Tämän direktiivin säännösten muita tarkoituksia kuin työntekoa varten myönnetyistä oleskeluluvista olisi koskettava ainoastaan tällaisten lupien muotoa, eivätkä ne saisi rajoittaa kansallisia ja/tai muita unionin sääntöjä maahanpääsymenettelyistä ja tällaisten lupien myöntämistä koskevista menettelyistä.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 d. Tämän direktiivin säännökset yhden hakemuksen menettelystä ja yhdistelmäluvasta eivät saisi koskea yhdenmukaisia eivätkä pitkäaikaista oleskelua varten myönnettyjä viisumeja.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 e kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 e. Ammattipätevyyden tunnustamisen tai viisumin myöntämisen vaatiman ajan ei pitäisi sisältyä hakemuksesta tehtävälle päätökselle asetettuun määräaikaan. Tämä direktiivi ei saisi rajoittaa tutkintotodistusten tunnustamista koskevien kansallisten menettelyjen soveltamista.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 f kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 f. Tämän direktiivin mukaisen toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen ei saisi rajoittaa muiden viranomaisten ja tarvittaessa työmarkkinaosapuolten tehtäviä ja vastuuta hakemuksen käsittelyn ja hakemuksesta tehtävän päätöksen osalta.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 g kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 g. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan säännellä maahanpääsyä, esimerkiksi maahan työntekoa varten päästettävien kolmansien maiden kansalaisten lukumäärää.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  9. Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n kansalaisilla. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia koskevien erojen pienentämiseksi ja maahanmuuttokysymyksiin liittyvän voimassa olevan yhteisön säännöstön täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon laillisesti hyväksytyille kolmansista maista tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa, taataan tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan luoda tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:n alueelle, tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja maksamalla veroja, sekä estää kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäytöstä aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu näiden ja omien kansalaisten välillä.

  9. Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista unionin lainsäädäntöä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla unionin kansalaisilla. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi edelleen, unionin kansalaisten ja maassa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten sosioekonomisia ja työoikeudellisia oikeuksia koskevien erojen pienentämiseksi ja maahanmuuttokysymyksiin liittyvän voimassa olevan yhteisön säännöstön täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon laillisesti hyväksytyille kolmansista maista tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa, taataan tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan ottaa käyttöön oikeudenmukaisuuden vähimmäistaso koko unionin alueella, tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja maksamalla veroja, sekä estää kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäytöstä aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu näiden ja omien kansalaisten välillä. Kolmannesta maasta tulleella työntekijällä olisi tarkoitettava kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle ja joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti ja saa työskennellä siellä kansallisen lainsäädännön tai kansallisen käytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuhun unionin lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaa.

  Perustelu

  Tällä ehdotuksella halutaan selventää sitä, että "kolmannesta maasta tulleen työntekijän" määritelmä ei vaikuta muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaan, koska "työsuhteen" käsitteelle ei ole olemassa yhdenmukaista määritelmää EU:n työlainsäädännössä. Lisäksi komission ehdottama määritelmä näyttää eroavan ainakin joissakin jäsenvaltioissa sovellettavista nykyisistä määritelmistä.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  12. Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka lähetetään johonkin jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY nojalla, eikä niihin, jotka saapuvat johonkin jäsenvaltioon sellaisten sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät tiettyihin ryhmiin kuuluvien kaupan tai investointien alalla toimivien luonnollisten henkilöiden maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin, sillä kyseisten henkilöiden ei katsota toimivan asianomaisen jäsenvaltion työmarkkinoilla.

  12. Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat lähetettyinä johonkin jäsenvaltioon. Tämä ei saisi estää niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka oleskelevat ja työskentelevät jäsenvaltiossa laillisesti ja jotka ovat lähetettyinä johonkin toiseen jäsenvaltioon, edelleenkin nauttimasta työkomennuksensa ajan yhdenvertaista kohtelua alkuperäjäsenvaltion kansalaisiin nähden niiden työehtojen osalta, joihin palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY1 soveltaminen ei vaikuta.

   

  1 EYVL L 1, 21.1.1997, s. 1.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia olisi kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset koskemaan Euroopan unionin alueella laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien maiden kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön lainsäädäntöön.

  16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia olisi kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004. Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 a. Unionin oikeus ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää sosiaaliturvajärjestelmänsä. Jos asiaa ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla, on kullakin jäsenvaltiolla oikeus säätää lainsäädännössään niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti sosiaaliturvaetuuksia myönnetään, sekä näiden etuuksien määrästä ja kestosta. Tätä toimivaltaa käyttäessään jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava unionin oikeutta.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 b. Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava kansainvälinen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta, jonka Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 1990.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa (Euroopan ihmisoikeusyleissopimus) tunnustetut periaatteet, ja se on pantava täytäntöön niiden mukaisesti.

  18. Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa tunnustettuja ja Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ilmeneviä periaatteita.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  18 a. Tämän direktiivin soveltaminen ei saisi estää soveltamasta unionin lainsäädäntöön tai kansainvälisiin välineisiin sisältyviä suotuisampia säännöksiä.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  19 a. Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

   

  _______

  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet.

  b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet riippumatta siitä, mitä tarkoitusta varten heille on alun perin myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle, ja perustuen tasavertaiseen kohteluun tämän jäsenvaltion kansalaisten kanssa.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan siltä osin kuin on kyse kolmansien maiden kansalaisten pääsystä niiden työmarkkinoille.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) ’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty lupa saapua jonkin jäsenvaltion alueelle ja työskennellä kyseisessä jäsenvaltiossa;

  b) ’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty lupa saapua jonkin jäsenvaltion alueelle, joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti ja saa työskennellä siellä kansallisen lainsäädännön tai kansallisen käytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuhun unionin lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaa;

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) ’yhdistelmäluvalla’ jäsenvaltion viranomaisten myöntämää lupaa, joka oikeuttaa kolmannen maan kansalaisen oleskelemaan ja työskentelemään laillisesti kyseisen jäsenvaltion alueella;

  c) ’yhdistelmäluvalla’ jäsenvaltion viranomaisten myöntämää oleskelulupaa, joka oikeuttaa kolmannen maan kansalaisen oleskelemaan laillisesti kyseisen jäsenvaltion alueella työntekoa varten;

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) ’yhden hakemuksen menettelyllä’ mitä tahansa menettelyä, jonka tuloksena tehdään kolmannen maan kansalaisen jättämän, jonkin jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä koskevan yhden lupahakemuksen perusteella päätös yhdistelmäluvan myöntämisestä kyseiselle kolmannen maan kansalaiselle.

  d) ’yhden hakemuksen menettelyllä’ mitä tahansa menettelyä, jonka tuloksena tehdään kolmannen maan kansalaisen tai hänen työnantajansa jättämän, jonkin jäsenvaltion alueella oleskelua ja työntekoa koskevan yhdistelmälupahakemuksen perusteella päätös tästä yhdistelmäluvan myöntämistä koskevasta hakemuksesta.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka haluavat oleskella ja työskennellä jäsenvaltion alueella, ja

  a) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka työntekoa varten hakevat lupaa oleskella jäsenvaltion alueella,

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.

  b) kolmansien maiden kansalaisiin, joille on myönnetty pääsy kansallisten tai unionin sääntöjen mukaisesti muuta tarkoitusta kuin työntekoa varten, joilla on oikeus työntekoon ja joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukainen oleskelulupa, ja

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) kolmansien maiden kansalaisiin, joille on myönnetty pääsy kansallisten tai unionin sääntöjen mukaisesti työntekoa varten.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) jotka ovat sellaisia unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat käyttäneet tai käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä;

  a) jotka ovat sellaisia unionin kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat käyttäneet tai käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY1 mukaisesti;

   

  __________

  1 EUVL L 229, 29.6.2004, s. 1.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a) joilla ja joiden perheenjäsenillä kansalaisuudesta riippumatta on unionin ja sen jäsenvaltioiden tai unionin ja kolmansien maiden kanssa tekemien sopimusten perusteella unionin kansalaisten oikeutta vastaava oikeus vapaaseen liikkuvuuteen;

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon;

  b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon, ja se ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyn ja niille hyväksytyksi tulemisen suhteen;

  Perustelu

  On erittäin tärkeää korostaa sitä, että käsiteltävänä oleva direktiivi yhdessä direktiivin 96/71/EY kanssa ei vaikuta jäsenvaltioiden vastuuseen kolmansien maiden kansalaisten hyväksymisessä niiden työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden oikeutta päättää, ketkä hyväksytään niiden työmarkkinoille, ei pidä heikentää.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) jotka saapuvat jäsenvaltioon sellaisten sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät kaupan ja investointien alalla toimivien luonnollisten henkilöiden tiettyjen ryhmien maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin; tämä koskee erityisesti yrityksen sisällä siirron saaneita henkilöitä, sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja Euroopan yhteisön GATS-sitoumusten mukaisia korkeakoulututkinnon suorittaneita harjoittelijoita;

  c) jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle yrityksen sisällä siirtyvinä työntekijöinä;

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) joille on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle enintään kuuden kuukauden ajaksi minkä tahansa kahdentoista kuukauden jakson aikana kausiluonteista työtä varten;

  d) jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle kausityöntekijöinä tai au pair ‑sopimuksella;

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a) joille on myönnetty lupa oleskella jossakin jäsenvaltiossa tilapäisen suojelun perusteella tai jotka ovat hakeneet lupaa oleskella tällä perusteella ja odottavat asemaansa koskevaa päätöstä;

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d b) jotka saavat kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY1 mukaista kansainvälistä suojelua tai jotka ovat hakeneet kyseisen direktiivin mukaista kansainvälistä suojelua ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

   

  __________

  EUVL L 304, 30.9.2004, s. 1.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d c) jotka saavat jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön, kansainvälisten velvoitteiden tai käytännön mukaista kansainvälistä suojelua tai jotka ovat hakeneet jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön, kansainvälisten velvoitteiden tai käytännön mukaista kansainvälistä suojelua ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) jotka ovat hakeneet pakolaisaseman tunnustamista ja joiden hakemuksesta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä;

  Poistetaan.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f) jotka oleskelevat jäsenvaltiossa kansainvälisen suojelun hakijoina tai tilapäisten suojelujärjestelyjen nojalla;

  Poistetaan.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) joiden maastapoistamista on lykätty tosiseikkoihin perustuvista tai oikeudellisista syistä.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h a) jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy jonkin jäsenvaltion alueelle itsenäisinä ammatinharjoittajina;

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – h b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  h b) jotka ovat hakeneet pääsyä tai joille on myönnetty pääsy merenkulkijoina missä tahansa tehtävässä työskentelyä varten jäsenvaltiossa rekisteröidyllä tai sen lipun alla purjehtivalla aluksella;

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että tämän direktiivin II lukua ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, joille on myönnetty lupa työntekoon jonkin jäsenvaltion alueella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi, tai joille on myönnetty pääsy jäsenvaltioon opiskelua varten.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Tämän direktiivin II luvun säännöksiä ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on viisumin perusteella lupa työntekoon.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Hakemus jäsenvaltion alueella tapahtuvaa oleskelua ja työskentelyä varten tehdään yhden hakemuksen menettelyllä.

  1. Yhdistelmälupaa koskeva hakemus tehdään yhden hakemuksen menettelyllä. Jäsenvaltioiden on määritettävä, onko kolmannen maan kansalaisen vai hänen työnantajansa tehtävä yhdistelmälupaa koskeva hakemus. Jos kolmannen maan kansalaisen on tehtävä hakemus, jäsenvaltioiden on sallittava hakemuksen tekeminen kolmannesta maasta tai, jos kansallisessa lainsäädännössä näin säädetään, sen jäsenvaltion alueella, jossa hän laillisesti oleskelee.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltiot tutkivat hakemuksen ja tekevät myönteisen päätöksen yhdistelmäluvan myöntämisestä, muuttamisesta tai uusimisesta, mikäli hakija täyttää kansallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai uusimista koskeva päätös esitetään yhtenä hallinnollisena asiakirjana, joka kattaa sekä oleskelu- että työluvan.

  2. Jäsenvaltiot käsittelevät hakemuksen ja tekevät myönteisen päätöksen yhdistelmäluvan myöntämisestä, muuttamisesta tai uusimisesta, mikäli hakija täyttää kansallisessa tai unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Yhdistelmäluvan myöntämistä, muuttamista tai uusimista koskeva päätös esitetään yhtenä hallinnollisena asiakirjana, joka sisältää sekä oleskelu- että työluvan yhdistelmän.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Yhden hakemuksen menettely ei rajoita viisumimenettelyä, joka saattaa olla ensimmäisen alueelle pääsyn edellytyksenä.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Kun asetetut edellytykset on täytetty, jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle, ja niille kolmansien maiden kansalaisille, joille on jo myönnetty pääsy ja jotka hakevat oleskelulupansa uudistamista tai muuttamista sen jälkeen, kun kansalliset täytäntöönpanosäännökset ovat tulleet voimaan.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Nimetty viranomainen ilmoittaa päätöksestä hakijalle kirjallisesti asianomaisessa lainsäädännössä vahvistettujen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

  3. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa päätöksestä hakijalle kirjallisesti asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen ilmoitusmenettelyjen mukaisesti.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot ovat puutteelliset, nimetyn viranomaisen on ilmoitettava hakijalle, mitä lisätietoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.

  4. Jos hakemuksen liitteenä esitetyt tiedot tai asiakirjat ovat kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti puutteelliset, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti, mitä lisätietoja tai ‑asiakirjoja tarvitaan. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluminen keskeytyy, kunnes viranomaiset ovat saaneet vaaditut lisätiedot.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Jos 2 kohdassa tarkoitetun päätöksenteon määräajan kuluminen keskeytyy tai jos määräaikaa pidennetään, toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava tästä asianmukaisesti hakijalle.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistetun yhtenäisen kaavan mukaisesti ja ilmoittavat työlupaa koskevat tiedot asetuksen liitteessä olevan a kohdan 7.5–9 alakohdan mukaisesti.

  1. Jäsenvaltiot myöntävät yhdistelmäluvan asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vahvistetun yhtenäisen kaavan mukaisesti ja ilmoittavat työlupaa koskevat tiedot asetuksen liitteessä olevan a kohdan 7.5–9 alakohdan mukaisesti.

   

  Jäsenvaltiot voivat laatia yhdistelmäluvan lisäksi toisen asiakirjan, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat erityistiedot työskentelyoikeudesta.

   

  Tämän asiakirjan on oltava luonteeltaan vapaaehtoinen ja ainoastaan tietoa antava. Sillä ei ole mitään vaikutusta yhdistelmäluvan voimassaoloon.

   

  Täydentävää asiakirjaa voidaan tarkistaa yhdistelmäluvan haltijan työmarkkinatilanteen muuttuessa.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 1 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltiot voivat laatia oleskeluluvan lisäksi toisen asiakirjan, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat erityistiedot työskentelyoikeudesta ja ‑ehdoista.

   

  Tällainen asiakirja täydentää oleskelulupaa ja sitä voidaan tarkistaa tai se voidaan peruuttaa oleskeluluvan haltijan työmarkkinatilanteen muuttuessa.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia, etenkään työlupia, todisteeksi siitä, että ne ovat myöntäneet henkilölle pääsyn työmarkkinoilleen.

  2. Myöntäessään asetuksen (EY) N:o 1030/2002 mukaisia oleskelulupia jäsenvaltiot eivät saa myöntää muita lupia todisteeksi siitä, että ne ovat myöntäneet henkilölle pääsyn työmarkkinoilleen.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos hakemus hylätään eikä yhdistelmälupaa myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisön oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, syyt on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa.

  1. Jos yhdistelmälupahakemus hylätään tai sitä ei muuteta, uusita eikä peruuteta kansallisessa lainsäädännössä tai unionin oikeudessa annettujen perusteiden vuoksi, syyt on esitettävä kirjallisessa ilmoituksessa.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Kaikista hakemuksen hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti, on voitava valittaa asianomaisen jäsenvaltion tuomioistuimiin. Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, mitä muutoksenhakumenettelyjä hakijalla on käytettävissään ja missä ajassa asia on pantava vireille.

  2. Kaikista hakemuksen hylkäämispäätöksistä, joiden mukaan yhdistelmälupaa ei myönnetä, muuteta, uusita eikä peruuteta väliaikaisesti tai lopullisesti, on voitava valittaa oikeusteitse asianomaisessa jäsenvaltiossa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kirjallisessa ilmoituksessa on kerrottava, miltä tuomioistuimelta tai hallintoviranomaiselta asianomainen henkilö voi hakea päätökseen muutosta, ja missä ajassa muutoksenhaku on tehtävä.

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Hakemus voidaan jättää tutkimatta jäsenvaltion alueelle työntekoa varten päästettyjen kolmansien maiden kansalaisten lukumäärän perusteella. Tällaisessa tilanteessa hakemusta ei tarvitse käsitellä.

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen kolmannen maan kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle, mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä.

  Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava kolmannen maan kansalaiselle ja tulevalle työnantajalle asiaankuuluvat tiedot hakemuksen täyttämisen edellyttämistä asiakirjoista.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta maksun tämän direktiivin mukaisesta hakemusten käsittelystä. Maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden perustana voidaan käyttää tosiasiassa tarjottuja palveluja.

  Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoilta maksun. Tällaisia maksuja kerätään tarvittaessa tämän direktiivin mukaisesta hakemusten käsittelystä. Tässä tapauksessa maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden perustana on käytettävä tosiasiassa tarjottujen palvelujen periaatetta.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yhdistelmäluvan voimassaoloaikana sen haltijalla on oikeus ainakin:

  Kansallisen lainsäädännön mukaisesti myönnetyn yhdistelmäluvan voimassaoloaikana sen haltijalla on oikeus ainakin:

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) saapua ja palata yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä;

  a) saapua yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä edellyttäen, että hän täyttää kaikki kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset alueelle pääsystä;

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella kansallisessa lainsäädännössä turvallisuussyistä asetetuissa rajoissa;

  c) liikkua vapaasti yhdistelmäluvan myöntäneen jäsenvaltion koko alueella kansallisessa lainsäädännössä asetetuissa rajoissa;

  Tarkistus  61

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) harjoittaa yhdistelmäluvan mukaan sallittua toimintaa;

  d) harjoittaa yhdistelmäluvan mukaan sallittua tiettyä ammatillista toimintaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

  Tarkistus  62

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) saada tiedot omista oikeuksistaan, jotka liittyvät tämän direktiivin tai kansallisen lainsäädännön nojalla myönnettyyn lupaan.

  e) saada tiedot omista oikeuksistaan, jotka liittyvät tämän direktiivin ja/tai kansallisen lainsäädännön nojalla myönnettyyn lupaan.

  Tarkistus  63

  Ehdotus direktiiviksi

  11 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  11 a artikla

   

  Päätöksistä ilmoittaminen

   

  Edellä 5, 8 ja 9 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedot on toimitettava sellaisessa muodossa, että hakija pystyy ymmärtämään niiden sisällön ja vaikutukset.

  Tarkistus  64

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja -turvallisuus;

  a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja -turvallisuus, työaika, lomat ja kurinpitomenettelyt siten, että otetaan huomioon voimassa olevat yleiset työehtosopimukset;

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään laajentamaan mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun.

  Tarkistus  65

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 niiden soveltamisalan laajentamiseksi niin, että se kattaa myös kolmansien maiden kansalaiset, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, olisi sovellettava vastaavasti;

  e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004;

  Perustelu

  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva uusi säädös on asetus (EY) N:o 883/2004.

  Tarkistus  66

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g) veroetuudet;

  g) veroetuudet, jos työntekijän katsotaan asuvan verotuksellisesti kyseisessä jäsenvaltiossa;

  Tarkistus  67

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen hankintaan sekä julkiseen tavara- ja palvelutarjontaan, muun muassa oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja työvoimatoimistojen tarjoaman avun saamiseksi.

  h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen hankintaan sekä julkiseen tavara- ja palvelutarjontaan, muun muassa oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja työvoimatoimistojen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjoamien tuki- ja neuvontapalvelujen saamiseksi.

  Tarkistus  68

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan mukaisia oikeuksia julkisin varoin rahoitetun asumisen osalta koskemaan tapauksia, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella vähintään kolmen vuoden ajan;

  c) asettamalla rajoituksia 1 kohdan h alakohdan mukaisten oikeuksien täysimääräiselle soveltamiselle julkisin varoin rahoitetun asumisen osalta tapauksissa, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella alle kolme vuotta;

  Tarkistus  69

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.

  e) käyttämällä oleskelukriteerejä (asumiseen perustuvien etuuksien, muttei työllistämiseen liittyvien etuuksien tapauksessa), jos oleskelulupa on myönnetty muuhun tarkoitukseen kuin työntekoon mutta jos oleskeluluvassa kuitenkin sallitaan työnteko.

  Tarkistus  70

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Kolmansista maista tulleet työntekijät, jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai tällaisten työntekijöiden asemaan perustuvia oikeuksia hyödyntävät kolmansissa maissa asuvat edunsaajat saavat työntekijän aikaisempaan työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät lakisääteiset eläkkeet, jotka on hankittu asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan säännösten mukaisesti, samoin ehdoin ja samansuuruisina kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiset muuttaessaan kolmanteen maahan. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän säännöksen soveltamisen ehdoksi sellaisten kahdenvälisten sopimusten olemassaolon, joissa tunnustetaan eläkkeiden vastavuoroinen siirtäminen ja määrätään teknisestä yhteistyöstä.

  Tarkistus  71

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

  Perustelu

  Saatavana on oltava tehokkaita oikaisukeinoja tapauksissa, joissa esimerkiksi työnantaja rikkoo yhtäläistä kohtelua koskevaa periaatetta.

  Tarkistus  72

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta on mahdollista valittaa oikeusteitse.

  Tarkistus  73

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 24 päivänä marraskuuta 1977 tehtyyn siirtotyöläisten asemaa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen sisältyviin oikeuksiin ja periaatteisiin.

  Tarkistus  74

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kukin jäsenvaltio varmistaa, että suurella yleisöllä on käytettävissään säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn sen alueelle ja siellä oleskeluun työntekoa varten.

  Kunkin jäsenvaltion on saatettava yleisön saataville säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot edellytyksistä, joita sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn sen alueelle ja siellä oleskeluun työntekoa varten.

  Tarkistus  75

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin ja ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua 16 artiklassa mainitun määräajan päättymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja tekee tarvittavat muutosehdotukset.

  1. Komissio toimittaa säännöllisin väliajoin ja ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua 16 artiklassa mainitusta päivämäärästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa ja tekee tarpeellisiksi katsomansa muutosehdotukset.

  Tarkistus  76

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava päätöksellä 2006/688/EY perustetun verkoston kautta vuosittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä huhtikuuta [vuosi sen jälkeen, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissiolle ja muille jäsenvaltioille tilastotiedot kolmansien maiden kansalaisista, joille on myönnetty yhdistelmälupa tai joiden lupa on uusittu tai peruutettu edellisen kalenterivuoden aikana, sekä ilmoitettava näiden kansalaisuus ja ammatti. Tiedot on toimitettava myös perheenjäsenistä, joille on myönnetty maahanpääsy.

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava muuttoliikkeitä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/20071 mukaisesti vuosittain ja ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä heinäkuuta [vuosi sen päivän jälkeen, kun tämä direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä] komissiolle tilastotiedot niiden kolmansien maiden kansalaisten lukumääristä, joille on myönnetty yhdistelmälupa edellisen kalenterivuoden aikana.

   

  __________

  1 EUVL L 199, 31.7.2007, s. 1.

  Tarkistus  77

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä …kuuta ….. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ...*. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseisten säännösten teksti.

   

  * Virallinen lehti: kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  78

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

  PERUSTELUT

  1. EHDOTUKSEN TAUSTAA

  Komissio teki vuonna 2001 ehdotuksen direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten. Euroopan parlamentin puoltavasta lausunnosta huolimatta tämä kunnianhimoinen ehdotus, jolla pyrittiin vahvistamaan taloudellista toimintaa varten unioniin saapuvien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja oleskelua koskevat edellytykset, ei selvinnyt ensimmäistä käsittelyä pidemmälle neuvostossa, ja komissio peruutti sen virallisesti vuonna 2006.

  Komissio hyväksyi joulukuussa 2005 laillisen maahanmuuton toimintaohjelman, jossa se esitteli taloudellista maahanmuuttoa koskevan uuden strategiansa. Komissio ehdotti tiettyjen kolmansien maiden kansalaisista muodostuvien työntekijäryhmien (korkeasti koulutetut työntekijät, kausityöntekijät, yritysten sisällä siirron saaneet työntekijät ja maksetut harjoittelijat) maahantuloa koskevien edellytysten vahvistamista. Näiden alakohtaisten direktiivien hyväksymisen lisäksi toimintasuunnitelmassa myös viitattiin puitedirektiiviin, jonka tavoitteena olisi yhtäältä yhdistelmälupamenettelyn laatiminen työ- ja oleskelulupia varten ja toisaalta yhtäläisten oikeuksien takaaminen jossakin jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleville kolmansien maiden työntekijöille. Komissio julkaisi tämän direktiiviehdotuksen lokakuussa 2007. Euroopan parlamentilta pyydettiin lausuntoa EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tuolloin voimassa olleen kuulemismenettelyn mukaisesti. Neuvostossa ei kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä, minkä vuoksi ehdotusta ei voitu hyväksyä ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan, jolloin laillista maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön hyväksymismenettely muuttui. Uusi oikeusperusta edellyttää määräenemmistöä neuvostossa ja yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. Näin ollen tämä ehdotus on uudelleen käsiteltävänä Euroopan parlamentissa, tällä kertaa osana koontimenettelyä.

  2. EHDOTUKSEN SISÄLTÖ

  Haagin ohjelmassa tunnustettiin, että laillisen maahanmuuton merkitys talouskasvun kannalta on suuri. Tätä silmällä pitäen siinä kehotettiin komissiota laatimaan toimintasuunnitelma, jonka avulla työmarkkinat voivat reagoida nopeasti alati kasvavaan ulkomaisen työvoiman kysyntään.

  Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2009 hyväksymässä Tukholman ohjelmassa todettiin, että maahanmuutto työntekotarkoituksissa voi parantaa kilpailukykyä ja lisätä talouden elinvoimaisuutta. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin tulevaisuudessa kohtaamat huomattavat demografiset haasteet ja työvoiman kasvava kysyntä, tässä uudessa monivuotisessa ohjelmassa jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan joustavia maahanmuuttopolitiikkoja, joilla tuetaan unionin pitkän aikavälin talouskasvua ja taloudellista toimintakykyä.

  Direktiiviehdotuksessa käsitellään näitä kysymyksiä. Tällä direktiivillä, jolla otetaan käyttöön yhdistelmälupamenettely kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle työntekoa varten, ja tarjotaan heille vakaa oikeudellinen asema, yksinkertaistetaan taloudellisia maahanmuuttajia koskevia usein monimutkaisia hallinnollisia menettelyjä. Direktiivin avulla jäsenvaltioiden työmarkkinat voivat vastata nykyisiin ja tuleviin työvoimatarpeisiin, ja se tarjoaa keinon torjua hyväksikäyttöä ja syrjintää, joiden uhriksi nämä työntekijät usein joutuvat.

  Direktiiviehdotuksella myös pyritään kaventamaan kansallisten lainsäädäntöjen välisiä eroja, kun on kyse ensiksikin työ- ja oleskeluluvan hakumenettelyistä ja toiseksi Euroopan unionissa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien takaamisesta, jos heillä ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa. Tällä hetkellä tilanne vaihtelee suuresti eri jäsenvaltioissa.

  On tärkeää huomata, että tässä ehdotuksessa ei säädellä kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsystä. Jäsenvaltiot säilyttävät valtuudet päättää näistä edellytyksistä ja asettaa enimmäismäärän maahanmuuttajille, jotka ne haluavat päästää alueelleen työntekoa varten.

  3. ESITTELIJÄN KANTA

  Yksi parhaita tapoja torjua laitonta maahanmuuttoa ja pimeää työtä on kehittää tasapainoiset laillisen maahanmuuton kanavat, jotka täyttävät työmarkkinoidemme tarpeet. Taloudellinen maahanmuutto on tosiasia ja se on saatava järjestykseen, mutta se on myös välttämättömyys, kun otetaan huomioon demografiset ja taloudelliset haasteet, joita EU joutuu kohtaamaan lähitulevaisuudessa. Maahanmuuttopolitiikkaa voidaan näin ollen pitää työmarkkinatarpeitamme sääntelevänä välineenä, joka auttaa panemaan täytäntöön Eurooppa 2020 ‑strategian.

  Esittelijä panee tyytyväisenä merkille nyt laadittavan horisontaalisen oikeudellisen kehyksen, jota sovelletaan kaikkiin unionin alueelle työntekoa varten hyväksyttyihin kolmansien maiden kansalaisiin.

  Esittelijä on pyrkinyt säilyttämään ehdotuksen laajan soveltamisalan. Direktiiviä ei sovelleta pelkästään jäsenvaltion alueelle työntekoa varten hyväksyttyihin kolmansien maiden kansalaisiin vaan myös kaikkiin henkilöihin, joille on alun perin myönnetty pääsy muuta tarkoitusta varten ja jotka ovat saaneet oikeuden työskentelyyn jäsenvaltiossa kansallisen tai unionin lainsäädännön perusteella. Kausityöntekijöiden ja yritysten lähettämien työntekijöiden jättäminen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on perusteltua, koska komissio laatii erityiset direktiiviehdotukset näitä työntekijäryhmiä varten. Jos nämä työntekijät olisi sisällytetty direktiiviehdotuksen soveltamisalaan, olisimme joutuneet tarkistamaan komission alkuperäistä ehdotusta kokonaisuudessaan, ja sen hyväksyminen olisi viivästynyt edelleen. Turvapaikanhakijoiden ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden osalta on tärkeää korostaa, että näillä aloilla käytettävät nykyiset välineet tarjoavat parempaa suojelua kuin tämä direktiiviehdotus.

  Yhden hakemuksen menettely

  Tämän direktiivin hyväksyminen yksinkertaistaa menettelyjä pääsyn myöntämiseksi kolmansien maiden kansalaisille työntekoa varten. Yhden hakemuksen menettelyn avulla voidaan myöntää yksi asiakirja oleskelulupaa ja työmarkkinoille pääsyä varten, mikä merkitsee aiempaa huomattavasti yksinkertaisempaa maahanpääsyjärjestelmää. Kaksi erillistä menettelyä edellyttää hakemusten aikaavievää käsittelyä ja suurempia hallinnollisia kustannuksia. Tämän yhden asiointipisteen järjestelmän ansiosta hallinnollisista menettelyistä tulee yksinkertaisempia, halvempia ja nopeampia. Myöntämällä yksi asiakirja on myös helpompaa valvoa henkilöitä, joille on myönnetty pääsy ja työlupa jäsenvaltion alueelle. Tämä asiakirja vastaa muodoltaan kaikissa jäsenvaltioissa käytössä olevaa oleskelulupaa. Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää lisäasiakirjaa yksinomaan lisätietojen antamista varten. Tällä tavoin voidaan täydentää yhdistelmäluvan tietoja ja siten helpottaa seurantaa. Tämä ehdotus on näin ollen maahanmuuttajille, työnantajille ja kansallisille hallinnoille edullisempi.

  Komission ehdotuksessa ei todeta, kuka voi jättää hakemuksen – työntekijä vai työnantaja – ja mistä valtiosta hakemus voidaan tehdä, minkä vuoksi esittelijän mielestä oli tarpeen selventää tätä tärkeää kysymystä. Esittelijä ehdottaa näin ollen, että jos hakemusta ei voi tehdä kolmannesta maasta, työnantaja voi itse tehdä hakemuksen vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jotta kolmannen maan kansalaisen ei tarvitse saapua unionin alueelle erityisesti hakemuksen tekemistä varten.

  Esittelijä haluaa myös korostaa kansallisten viranomaisten päätöksenteon oikeudellisen varmuuden ja avoimuuden vaatimuksia. Näillä päätöksillä on suuri vaikutus kyseisten henkilöiden elämään ja ne on sen vuoksi tehtävä täysin avoimesti. Tätä taustaa vasten esittelijä haluaa selventää, että hylkäävä päätös on perusteltava asianmukaisesti. Yhdistelmäluvan hylkäävän päätöksen edellytysten ja ehtojen on oltava myös objektiivisia ja kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja.

  Yhdistelmäluvan myöntämiskustannusten osalta esittelijän mielestä on tärkeää, että maksujen on oltava kohtuullisia ja niiden on perustuttava tosiasiassa tarjottujen palvelujen periaatteeseen.

  Yhtäläiset oikeudet

  Tässä direktiiviehdotuksessa edellytetään kansallisiin työntekijöihin nähden yhtäläistä kohtelua työmarkkinoihin liittyvillä aloilla sovellettavien yhtäläisten oikeuksien perusteella. Vaikka nämä ehdotuksen säännökset ovatkin Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimialaa, esittelijä katsoo, että niiden etuna on nykyistä paremman suojelun tarjoaminen kolmansien maiden työntekijöille, koska vain osa jäsenvaltioista on ratifioinut asianomaiset kansainväliset yleissopimukset. Kyseiset henkilöt osallistuvat vastaanottajamaansa talouselämään, minkä vuoksi heille on tarjottava vakaa oikeudellinen asema, joka suojelee heitä syrjäytymiseltä ja syrjinnältä. Tällä tavoin voidaan myös torjua epäoikeudenmukaista kilpailua, joka usein johtuu näiden työntekijöiden puutteellisesta oikeudellinen asemasta.

  Esittelijä toivoo, että direktiivi hyväksytään pian. Esittelijä katsoo, että Euroopan unionin on syytä säätää taloudellisesta maahanmuutosta, jotta otetaan käyttöön 27 jäsenvaltion yhteinen menettelytapa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon tuomat muutokset ovat mahdollistaneet tämän edistymisen, ja meidän tehtävänämme on nyt huolehtia sen toteutumisesta.

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (30.4.2010)

  kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista
  (KOM(2007)0638 – C7‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

  Valmistelija (*): Alejandro Cercas

  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Tämä direktiivi on osa toimia, joilla luodaan EU:n yleinen siirtolaisuuspolitiikka. Se on kolmansien maiden kansalaisia koskeva puite-ehdotus, jolla on kaksi tavoitetta:

  a) luoda jäsenvaltioihin oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely;

  b) myöntää EU:ssa laillisesti asuville kolmansien maiden työntekijöille yhtenäiset vähimmäisoikeudet, jotka perustuvat tasaveroiseen kohteluun jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

  Ehdotuksesta on jo keskusteltu neuvostossa, ja Euroopan parlamentti antoi siitä päätöslauselman (Gaubertin ja Jelevan mietintö 20. marraskuuta 2008), joka hyväksyttiin entisen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti kuulemismenettelyllä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla tähän ehdotukseen sovelletaan uutta oikeudellista menettelyä (tavallista lainsäätämisjärjestystä) ja siten on perusteltua antaa uusi Euroopan parlamentin päätöslauselma.

  Valmistelija korostaa, että tämä lausunto rajoittuu aiheisiin, jotka kuuluvat työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, eli johdanto-osan 9, 12, 15 ja 16 kappaleisiin, 2 artiklan b alakohtaan, 3 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, 12 artiklaan (lukuun ottamatta 1 kohdan johdantokappaletta) ja 13 artiklaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta siihen, että itse valmistelija tai kuka tahansa muu valiokunnan jäsen voi päättää esittää kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle tarkistuksia ehdotuksen muista näkökohdista, jotka eivät kuulu työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimivaltaan.

  Ehdotus on osa komission vuonna 2007 julkistamaa lakialoitepakettia. Käsiteltävänä olevasta asiakirjasta pitäisi tulla puitedirektiivi ja yhteinen vähimmäisnimittäjä yksityiskohtaisemmille kyseiseen pakettiin kuuluville, siirtolaisuutta koskeville direktiiveille (seuraamukset laittomasti oleskelevia työntekijöitä palkkaaville työnantajille, ammattitaitoiset työntekijät, kausityöntekijät, palkalliset harjoittelijat ja yrityksen sisällä siirtyvät työntekijät).

  Olisi ollut loogista aloittaa pakettia koskeva keskustelu tästä puite-ehdotuksesta ja saadun sopimuksen pohjalta keskustella yksityiskohtaisista ehdotuksista. Niin ei kuitenkaan tehty, vaan Euroopan unioni on jo antanut direktiivejä työnantajiin kohdistuvista seuraamuksista (direktiivi 2009/52/EY) ja ammattitaitoisista työntekijöistä (direktiivi 2009/50/EY). Koska loogista järjestystä ei noudatettu, nyt on toimittava tiettyjen toteutuneiden tapahtumien pohjalta: kun analysoidaan kaikkiin kolmansien maiden työntekijöihin sovellettavia oikeuksia, joita tämä ehdotus siis koskee, on tarkasteltava ammattitaitoisille työntekijöille jo myönnettyjä oikeuksia, jotta voidaan välttää ristiriidat ja etsiä yhteiset tekijät ja yhteinen linja kyseisistä kahdesta säädöksestä. Samasta syystä on otettava huomioon oikeudet, joita Euroopan unioni jo myöntää pitkään oleskelleille työntekijöille (direktiivi 2003/109/EY), kolmansien maiden kansalaisille, jotka on päästetty unioniin opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten (direktiivi 2004/114/EY), tai kolmansien maiden kansalaisille, jotka on päästetty unioniin tieteellistä tutkimusta varten (direktiivi 2005/71/EY).

  Direktiiviehdotuksen suurin ongelma on se, että direktiivin luonne laaja-alaisena puitesäädöksenä hämärtyy, koska soveltamisalaan on tehty poikkeuksia ja tietyille yhteisöille on myönnetty erioikeuksia. Valmistelija katsoo, että tämä vahingoittaa direktiivin perustavoitetta, joka on yhteisön kansalaisten kanssa yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen kaikille Euroopassa laillisesti työskenteleville kolmansien maiden työntekijöille työelämässä, yhteiskunnassa ja taloudessa.

  Tasa-arvo on keskeisen tärkeää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta ja myös tunnustus panoksesta, jonka siirtolaiset antavat EU:n talouteen työllään ja maksamillaan veroilla ja sosiaaliturvamaksuilla. Yhdenvertaisuudella voidaan lisäksi vähentää epäreilua kilpailua, asettaa esteitä laittomalle työnteolle ja estää kolmansien maiden työntekijöitä joutumasta hyväksikäytetyiksi työelämässä sekä heidän syrjäytymistään. Vähimmäisvaatimukset ovat välttämättömiä, jotta kaikkialla Euroopassa olisi kolmansien maiden laillisia työntekijöitä koskevat yhtenäiset pelisäännöt riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät.

  On vahvistettava kaikkia laillisia siirtolaisia poikkeuksetta ja mahdollisimman kattavasti koskevat oikeudet, jotta voidaan pitää kiinni integraatiovelvoitteista ja kunnioittaa Euroopassa laillisesti työskenteleviä ja siten tunnustaa heidän arvokkuutensa ja panoksensa EU:n taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

  Direktiivin kattavuuden parantamiseksi ja jotta siitä voisi tulla viitekehys erityisryhmiä koskeville tuleville direktiiveille, olisi täsmennettävä, että mitään erityisryhmää, varsinkaan kausityöntekijöitä, ei saa jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, kuten komissio aikoo tehdä. Erityisdirektiiveillä on täsmennettävä EU:hun pääsyn ehtoja ja mahdollisesti erityisoikeuksia, mutta varmistettava samalla, että ei aseteta esteitä laillisten siirtolaisten kohtelulle oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhtäläisesti puitedirektiivissä tarkoitetulla tavalla.

  Valmistelija ei myöskään pidä oikeana komission ehdotusta siitä, että oleellisia suojelua koskevat näkökohtia jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan. On selvää, että työmarkkinaolosuhteet ja ulkomaisen työvoiman tarve samoin kuin työvoiman ammattitaidon taso vaihtelevat jäsenvaltioittain. Näin monimuotoisessa ympäristössä tarvitaan kuitenkin yhteistä vähimmäissäännöstöä, jonka avulla voidaan edetä kohti yhteistä, yhtenäistä ja oikeudenmukaista siirtolaisuutta koskevaa eurooppalaista toimintatapaa ja joka tehokkaasti auttaa siirtolaisia osallistumaan yhteiskuntaan ja työelämään.

  TARKISTUKSET

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n kansalaisilla. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia koskevien erojen pienentämiseksi ja maahanmuuttokysymyksiin liittyvän voimassa olevan yhteisön säännöstön täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon laillisesti hyväksytyille kolmansista maista tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa, taataan tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan luoda tasavertaiset toimintaedellytykset koko EU:n alueelle, tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja maksamalla veroja, sekä estää kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäytöstä aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu näiden ja omien kansalaisten välillä.

  (9) Koska asiasta ei ole annettu horisontaalista unionin lainsäädäntöä, kolmansien maiden kansalaisten oikeudet vaihtelevat riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole samoja oikeuksia kuin asianomaisen jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n kansalaisilla. Johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia koskevien erojen pienentämiseksi ja maahanmuuttokysymyksiin liittyvän voimassa olevan yhteisön säännöstön täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet ja työlainsäädäntöön liittyvät oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon laillisesti hyväksytyille kolmansista maista tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole pitkään oleskelleen henkilön asemaa, taataan tasavertainen kohtelu omiin kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan ottaa käyttöön oikeudenmukaisuuden vähimmäistaso koko EU:n alueella, tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja maksamalla veroja, sekä estää kolmansien maiden kansalaisten hyväksikäytöstä aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu näiden ja omien kansalaisten välillä. Kolmannesta maasta tulleella työntekijällä olisi tarkoitettava tämän direktiivin 2 artiklan b alakohdan mukaisesti kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle ja joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti ja saa työskennellä siellä kansallisen lainsäädännön tai kansallisen käytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuhun unionin lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaa.

  Perustelu

  Tällä ehdotuksella halutaan selventää sitä, että "kolmannesta maasta tulleen työntekijän" määritelmä ei vaikuta muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaan, koska "työsuhteen" käsitteelle ei ole olemassa yhdenmukaista määritelmää EU:n työlainsäädännössä. Lisäksi komission ehdottama määritelmä näyttää eroavan ainakin joissakin jäsenvaltioissa sovellettavista nykyisistä määritelmistä.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa niihin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka lähetetään johonkin jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY nojalla, eikä niihin, jotka saapuvat johonkin jäsenvaltioon sellaisten sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät tiettyihin ryhmiin kuuluvien kaupan tai investointien alalla toimivien luonnollisten henkilöiden maahanpääsyä ja väliaikaista oleskelua helpottaviin kansainvälisiin sopimuksiin, sillä kyseisten henkilöiden ei katsota toimivan asianomaisen jäsenvaltion työmarkkinoilla.

  (12) Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat lähetettyinä johonkin jäsenvaltioon. Tämä ei saisi estää niitä kolmansien maiden kansalaisia, jotka oleskelevat ja työskentelevät jäsenvaltiossa laillisesti ja jotka ovat lähetettyinä johonkin toiseen jäsenvaltioon, edelleenkin nauttimasta työkomennuksensa ajan yhdenvertaista kohtelua alkuperäjäsenvaltion kansalaisiin nähden niiden työehtojen osalta, joihin palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY1 soveltaminen ei vaikuta.

   

  1 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia olisi kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella (EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kolmansien maiden kansalaisia, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset koskemaan Euroopan unionin alueella laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien maiden kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön lainsäädäntöön.

  (16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä kolmansien maiden kansalaisia olisi kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004. Tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös kolmannesta maasta suoraan johonkin jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 a) Unionin oikeus ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää sosiaaliturvajärjestelmänsä. Jos asiaa ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla, on kullakin jäsenvaltiolla oikeus säätää lainsäädännössään niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti sosiaaliturvaetuuksia myönnetään, sekä näiden etuuksien määrästä ja kestosta. Tätä toimivaltaa käyttäessään jäsenvaltioiden olisi kuitenkin noudatettava unionin oikeutta.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 b) Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava kansainvälinen yleissopimus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 1990.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) ’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty lupa saapua jonkin jäsenvaltion alueelle ja työskennellä kyseisessä jäsenvaltiossa;

  b) ’kolmannesta maasta tulleella työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, jolle on myönnetty lupa saapua jonkin jäsenvaltion alueelle, joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti ja saa työskennellä siellä kansallisen lainsäädännön tai kansallisen käytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuhun unionin lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen tulkintaa;

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon;

  b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon, ja se ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille pääsyn ja niille hyväksytyksi tulemisen suhteen;

  Perustelu

  On erittäin tärkeää korostaa sitä, että käsiteltävänä oleva direktiivi yhdessä direktiivin 96/71/EY kanssa ei vaikuta jäsenvaltioiden vastuuseen kolmansien maiden kansalaisten hyväksymisessä niiden työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden oikeutta päättää, ketkä hyväksytään niiden työmarkkinoille, ei pidä heikentää.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja -turvallisuus;

  a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys ja -turvallisuus, työaika, lomat ja kurinpitosäännökset voimassa olevien, yleisesti sitovien työehtosopimusten mukaisesti;

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään laajentamaan mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 niiden soveltamisalan laajentamiseksi niin, että se kattaa myös kolmansien maiden kansalaiset, joita kyseiset säännökset eivät jo koske yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi, olisi sovellettava vastaavasti;

  e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin ne määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 883/2004;

  Perustelu

  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva uusi säädös on asetus (EY) N:o 883/2004.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g) veroetuudet;

  g) veroetuudet, jos työntekijää pidetään verovelvollisena kyseisessä jäsenvaltiossa;

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – h alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen hankintaan sekä julkiseen tavara- ja palvelutarjontaan, muun muassa oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja työvoimatoimistojen tarjoaman avun saamiseksi.

  h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen hankintaan sekä julkiseen tavara- ja palvelutarjontaan, muun muassa oikeus osallistua menettelyihin asunnon ja työvoimatoimistojen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tarjoamien tuki- ja neuvontapalvelujen saamiseksi.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan mukaisia oikeuksia julkisin varoin rahoitetun asumisen osalta koskemaan tapauksia, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella vähintään kolmen vuoden ajan;

  c) asettamalla rajoituksia 1 kohdan h alakohdan mukaisten oikeuksien täysimääräiselle soveltamiselle julkisin varoin rahoitetun asumisen osalta tapauksissa, joissa kolmannen maan kansalainen on oleskellut tai joissa hänellä on oikeus oleskella kyseisen jäsenvaltion alueella alle kolme vuotta;

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään korjaamaan se, että komission tekstissä sanotaan päinvastaista kuin mitä siinä pitäisi sanoa: kohdassa pitäisi rajoittaa niiden kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia, joilla on lyhytkestoinen oleskelulupa.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin kolmansista maista tulleisiin työntekijöihin.

  e) käyttämällä oleskelukriteerejä (asumiseen perustuvien etuuksien, muttei työllistämiseen liittyvien etuuksien tapauksessa), jos oleskelulupa on myönnetty muuhun tarkoitukseen kuin työntekoon mutta jos oleskeluluvassa kuitenkin sallitaan työnteko.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Kolmansista maista tulleet työntekijät, jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai tällaisten työntekijöiden asemaan perustuvia oikeuksia hyödyntävät kolmansissa maissa asuvat edunsaajat saavat työntekijän aikaisempaan työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät lakisääteiset eläkkeet, jotka on hankittu asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan säännösten mukaisesti, samoin ehdoin ja samansuuruisina kuin kyseisen jäsenvaltion kansalaiset muuttaessaan kolmanteen maahan. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän säännöksen soveltamisen ehdoksi sellaisten kahdenvälisten sopimusten olemassaolon, joissa tunnustetaan eläkkeiden vastavuoroinen siirtäminen ja määrätään teknisestä yhteistyöstä.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

  Perustelu

  Saatavana on oltava tehokkaita oikaisukeinoja tapauksissa, joissa esimerkiksi työnantaja rikkoo yhtäläistä kohtelua koskevaa periaatetta.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta on mahdollista valittaa oikeusteitse.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitettuun Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ja 24 päivänä marraskuuta 1977 tehtyyn siirtotyöläisten asemaa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen sisältyviin oikeuksiin ja periaatteisiin.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  LIBE

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

   

   

   

  Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

  21.4.2010

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Alejandro Cercas

  21.1.2010

   

   

  Valiokuntakäsittely

  22.2.2010

  16.3.2010

  27.4.2010

   

  Hyväksytty (pvä)

  28.4.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  42

  1

  7

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  23.10.2007

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

   

   

   

  Valiokuntien yhteistyö

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  21.4.2010

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Véronique Mathieu

  11.1.2010

   

   

  Valiokuntakäsittely

  16.3.2010

  28.4.2010

  10.5.2010

  28.9.2010

  Hyväksytty (pvä)

  28.9.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  41

  8

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  5.10.2010