Betänkande - A7-0265/2010Betänkande
A7-0265/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

  5.10.2010 - (KOM(2007)0638 – C6‑0470/2007 – 2007/0229(COD)) - ***I

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  Föredragande: Véronique Mathieu
  Rådgivande utskotts föredragande (*):
  Alejandro Cercas, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  (*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen


  Förfarande : 2007/0229(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0265/2010

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

  (KOM(2007)0638 – C7‑0470/2007 – 2007/0229(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0638),

  –   med beaktande av artiklarna 63.3 a och 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0470/2007),

  –   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

  –   med beaktande av artiklarna 294.3 och 79.2 a och b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0265/2010).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) Europeiska rådet erkände vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 behovet av tillnärmning av nationell lagstiftning om villkoren för rätt till inresa och vistelse för medborgare i tredjeland. Europeiska rådet konstaterade i detta sammanhang att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredjeland som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Europeiska rådet anmodade därför rådet att snabbt anta de nödvändiga rättsliga instrumenten, på grundval av förslag från kommissionen. Behovet av att uppnå de mål som definierades vid mötet i Tammerfors bekräftades i Haagprogrammet av den 4 och 5 november 2004.

  (2) Europeiska rådet erkände vid sitt särskilda möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 behovet av tillnärmning av nationell lagstiftning om villkoren för rätt till inresa och vistelse för medborgare i tredjeland. Europeiska rådet konstaterade i detta sammanhang att Europeiska unionen bör säkerställa en rättvis behandling av medborgare i tredjeland som lagligen vistas på medlemsstaternas territorium och att en mer kraftfull integrationspolitik bör syfta till att ge dem rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med EU-medborgarnas. Europeiska rådet anmodade därför rådet att snabbt anta de nödvändiga rättsliga instrumenten, på grundval av förslag från kommissionen. Behovet av att uppnå de mål som definierades vid mötet i Tammerfors bekräftades i Stockholmsprogrammet av den 10 och 11 december 2009.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) På en alltmer global arbetsmarknad bör EU arbeta för att dra till sig arbetstagare från tredjeland. Detta bör underlättas genom förenklade administrativa förfaranden och bättre tillgång till relevant information. Bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande som leder till att ett kombinerat tillstånd utfärdas som i en enda administrativ handling omfattar såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd bör bidra till att förenkla och harmonisera de olika regler som för närvarande gäller i medlemsstaterna. Sådana förenklingar av förfarandena har redan införts av de flesta medlemsstaterna och har lett till effektivare förfaranden för både migranterna och deras arbetsgivare och det har underlättat kontroller av om migranternas vistelse och anställning är laglig.

  (3) Bestämmelser om ett enda ansökningsförfarande som leder till att ett kombinerat tillstånd utfärdas som i en enda administrativ handling omfattar såväl uppehållstillstånd som arbetstillstånd bör bidra till att förenkla och harmonisera de regler som för närvarande gäller i medlemsstaterna. Sådana förenklingar av förfarandena har redan införts i flera medlemsstater och har lett till effektivare förfaranden för både migranterna och deras arbetsgivare och det har underlättat kontroller av om migranternas vistelse och anställning är laglig.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6) De villkor och kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om ett kombinerat tillstånd avslås anges i den nationella lagstiftningen, inbegripet skyldigheten att iaktta principen om gemenskapspreferens som särskilt uttrycks i de relevanta bestämmelserna i anslutningsakterna av den 16 april 2003 och den 25 april 2005.

  (6) De villkor och kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om ett kombinerat tillstånd avslås bör vara objektiva och anges i den nationella lagstiftningen. Varje beslut om avslag bör motiveras i vederbörlig ordning.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7) Det kombinerade tillståndet bör ha den harmoniserade utformning för uppehållstillstånd som anges i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland, vilken tillåter att medlemsstaterna för in andra uppgifter, i synnerhet uppgifter om huruvida personen har tillstånd att arbeta eller inte. Medlemsstaterna bör, även för att uppnå en bättre kontroll av invandringen, inte endast i det kombinerade tillståndet utan i alla uppehållstillstånd som utfärdas lämna upplysningar om arbetstillstånd, oberoende av vilken typ av tillstånd eller uppehållshandling som har legat till grund för att tredjelandsmedborgaren har beviljats inresa till medlemsstatens territorium och fått tillträde till arbetsmarknaden i den medlemsstaten.

  (7) Det kombinerade tillståndet bör ha den harmoniserade utformning för uppehållstillstånd som anges i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland, vilken tillåter att medlemsstaterna för in ytterligare uppgifter, i synnerhet uppgifter om huruvida personen har tillstånd att arbeta eller inte. Medlemsstaterna bör, även för att uppnå en bättre kontroll av invandringen, inte endast i det kombinerade tillståndet utan i alla uppehållstillstånd som utfärdas lämna upplysningar om arbetstillstånd, oberoende av vilken typ av tillstånd eller uppehållshandling som har legat till grund för att tredjelandsmedborgaren har beviljats inresa till medlemsstatens territorium.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) De bestämmelser i detta direktiv som rör det kombinerade tillståndet och uppehållstillstånd som utfärdas för andra ändamål än arbete bör inte hindra medlemsstaterna från att utfärda kompletterande handlingar, särskilt för att ge mer exakt information om rätten att arbeta. Sådana kompletterande handlingar bör emellertid utfärdas på frivillig basis av medlemsstaterna och bör inte ersätta ett arbetstillstånd, vilket skulle kunna äventyra principen om det kombinerade tillståndet.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 7b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7b) Medlemsstaternas skyldighet att bestämma om ansökningen ska göras av tredjelandsmedborgaren eller av dennes arbetsgivare bör inte påverka sådana arrangemang som kräver att båda dessa parter medverkar i förfarandet. Medlemsstaterna bör avgöra om en ansökan om ett kombinerat tillstånd får göras i värdmedlemsstaten eller från ett tredjeland. Om tredjelandsmedborgaren inte får inge en ansökan från ett tredjeland bör medlemsstaterna se till att ansökan får göras av arbetsgivaren i värdmedlemsstaten.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 7c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7c) De bestämmelser i detta direktiv som rör uppehållstillstånd för andra ändamål än arbete bör endast gälla utformningen av dessa tillstånd och inte påverka nationella bestämmelser eller andra unionsbestämmelser som gäller förfaranden för att bevilja inresa och vistelse och förfaranden för att utfärda sådana tillstånd.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 7d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7d) De bestämmelser i detta direktiv som rör det enda ansökningsförfarandet och det kombinerade tillståndet bör inte omfatta de enhetliga visumen eller visum för längre vistelse.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 7e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7e) Tidsfristen för ett beslut angående en ansökan bör inte omfatta den tid som går åt för erkännande av yrkeskvalifikationer eller för själva viseringen. Detta direktiv bör inte påverka de nationella förfarandena för erkännande av examensbevis.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 7f (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7f) Att en behörig myndighet utses i enlighet med detta direktiv bör inte påverka den roll och det ansvar som andra myndigheter och, i förekommande fall, arbetsmarknadens parter har i fråga om prövningen av och beslutet om ansökan.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 7g (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7g) Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas behörighet att reglera tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på deras territorier i arbetssyfte, inklusive frågan om dessa tredjelandsmedborgares antal.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9) Eftersom det inte finns någon horisontell gemenskapslagstiftning har tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och vilken nationalitet de har. De har inte samma rättigheter som medlemsstaternas egna medborgare eller andra EU-medborgare. För att driva arbetet med att skapa en konsekvent invandringspolitik vidare, för att minska skillnaderna när det gäller vilka rättigheter som gäller för EU-medborgare och för tredjelandsmedborgare som arbetar lagligen i medlemsstaterna och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring bör det fastställas en uppsättning rättigheter som preciserar på vilka områden arbetstagare från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa lika villkor inom EU, att erkänna att tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar i en medlemsstat bidrar till den europeiska ekonomin genom sitt arbete och genom att betala skatt samt att fungera som en garanti för att minska illojal konkurrens mellan medlemsstaternas egna medborgare och tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

  (9) Eftersom det inte finns någon horisontell unionslagstiftning har tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och vilken nationalitet de har. De har inte samma rättigheter som medlemsstaternas egna medborgare eller andra unionsmedborgare. För att driva arbetet med att skapa en konsekvent invandringspolitik vidare, för att minska skillnaderna när det gäller vilka rättigheter som gäller för unionsmedborgare och för tredjelandsmedborgare som arbetar lagligen i medlemsstaterna och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring bör det fastställas en uppsättning socioekonomiska och arbetsrättsliga rättigheter som preciserar på vilka områden arbetstagare från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa en miniminivå för rättvisa inom unionen, att erkänna att tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar i en medlemsstat bidrar till den europeiska ekonomin genom sitt arbete och genom att betala skatt samt att fungera som en garanti för att minska illojal konkurrens mellan medlemsstaternas egna medborgare och tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. Utan att det påverkar tolkningen av begreppet anställningsförhållande i annan unionslagstiftning bör definitionen av begreppet arbetstagare från tredjeland avse en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium, är lagligen bosatt där och har tillstånd att arbeta där i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis i den medlemsstaten.

  Motivering

  Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att definitionen av begreppet arbetstagare från tredjeland inte ska påverka tolkningen av begreppet anställningsförhållande i annan EU‑lagstiftning eftersom det inte finns någon enhetlig definition av begreppet anställningsförhållande inom EU:s arbetslagstiftning. Dessutom förefaller kommissionens förslag till definition skilja sig från de definitioner som används i åtminstone vissa medlemsstater.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) Direktivet bör inte omfatta tredjelandsmedborgare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, så länge de är utstationerade i en medlemsstat, och inte heller tredjelandsmedborgare som reser in i en medlemsstat med stöd av åtaganden i ett internationellt avtal om underlättande av inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel och investeringar, eftersom de inte anses utgöra en del av arbetsmarknaden i den medlemsstaten.

  (12) Utstationerade tredjelandsmedborgare omfattas inte av detta direktiv. Detta bör inte hindra att tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta och anställda i en medlemsstat och utstationeras till en annan medlemsstat fortsatt behandlas likadant som den aktuella medlemsstatens medborgare under den tid då utstationeringen varar, i fråga om de anställningsvillkor som inte påverkas av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster1.

   

  _________________

  1EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på en medlemsstats territorium bör åtnjuta likabehandling med avseende på social trygghet. I rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen definieras grenar av social trygghet. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser utvidgar bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/1971 till att även avses tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU och som befinner sig i en gränsöverskridande situation. Bestämmelserna om likabehandling i fråga om social trygghet i detta direktiv gäller även personer som kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland. Detta direktiv bör dock inte tillerkänna fler rättigheter än de som redan föreskrivs i gällande gemenskapsrätt på området för social trygghet för tredjelandsmedborgare som har anknytning till flera medlemsstater.

  (16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på en medlemsstats territorium bör åtnjuta likabehandling med avseende på social trygghet. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen definieras grenar av social trygghet. Bestämmelserna om likabehandling i fråga om social trygghet i detta direktiv gäller även personer som kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a) Unionslagstiftningen begränsar inte medlemsstaternas befogenhet att organisera sina sociala trygghetssystem. I avsaknad av harmonisering på unionsnivå är det varje medlemsstats sak att i sin lagstiftning fastställa villkoren för tillerkännande av sociala förmåner samt storleken på dessa förmåner och deras giltighetsperiod. Vid utövandet av denna befogenhet bör medlemsstaterna dock följa unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16b) Medlemsstaterna bör ratificera den internationella konventionen om skydd av migrerande arbetstagare och deras familjer, som antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1990.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och bör genomföras i enlighet härmed.

  (18) Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och uttrycks i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Skäl 18a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (18a) Detta direktiv bör tillämpas utan att det påverkar förmånligare bestämmelser i unionslagstiftningen och i internationella instrument.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Skäl 19a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (19a) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning”1 uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i unionens intresse upprätta egna jämförelsetabeller, där överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna i största möjliga mån åskådliggörs, samt att offentliggöra dessa tabeller.

   

  _______________________

  1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

  b) en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, oavsett för vilka ändamål de ursprungligen tillåtits inresa på en medlemsstats territorium, på grundval av likabehandling i förhållande till medlemsstatens medborgare.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas behörighet att bevilja tredjelandsmedborgare tillträde till sina arbetsmarknader.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) arbetstagare från tredjeland: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och har tillstånd att arbeta lagligen i den medlemsstaten.

  b) arbetstagare från tredjeland: utan att det påverkar tolkningen av begreppet anställningsförhållande i annan unionslagstiftning, en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och som är lagligen bosatt där och har tillstånd att arbeta där i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) kombinerat tillstånd: varje tillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas och arbeta på dess territorium.

  c) kombinerat tillstånd: det uppehållstillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas på dess territorium för att arbeta där.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) ett enda ansökningsförfarande: varje förfarande som, på grundval av en enda ansökan från en tredjelandsmedborgare, leder till ett beslut om ett kombinerat tillstånd för denne att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium.

  d) ett enda ansökningsförfarande: varje förfarande som, på grundval av en enda ansökan om tillstånd att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium som ingetts av en tredjelandsmedborgare eller dennes arbetsgivare, leder till ett beslut om denna ansökan om ett kombinerat tillstånd för denne.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) tredjelandsmedborgare som ansöker om att få vistas och arbeta på en medlemsstats territorium, och

  a) tredjelandsmedborgare som ansöker om att få vistas på en medlemsstats territorium för att arbeta där,

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat.

  b) tredjelandsmedborgare som beviljas inresa för andra ändamål än arbete med stöd av nationella regler eller unionsbestämmelser, har tillstånd att arbeta och får uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002, och

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ba) arbetstagare från tredjeland som beviljats inresa i arbetssyfte i enlighet med nationella regler eller unionsbestämmelser.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) som är familjemedlemmar till unionsmedborgare som har utövat eller som utövar sin rätt till fri rörlighet inom gemenskapen,

  a) som är familjemedlemmar till unionsmedborgare som har utövat eller som utövar sin rätt till fri rörlighet inom unionen, i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier1,

   

  __________

  1 EUT L 229, 29.6.2004, s. 1.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  aa) som, i likhet med sina familjemedlemmar och oavsett medborgarskap, har rätt till fri rörlighet motsvarande unionsmedborgares rättigheter enligt avtal mellan antingen unionen och dess medlemsstater eller unionen och tredjeländer,

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så länge de är utstationerade,

  b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så länge de är utstationerade, vilket inte ska påverka medlemsstaternas ansvar vad gäller att hålla sina arbetsmarknader öppna för tredjelandsmedborgare och bevilja dem inträde på sina arbetsmarknader.

  Motivering

  Det är väldigt viktigt att förtydliga att det föreslagna direktivet, i samband med direktiv 96/71/EG, inte berör medlemsstaternas ansvar när det gäller tredjelandsmedborgares inträde på medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Medlemsstaternas rätt att fatta beslut om inträde på sina arbetsmarknader får inte undergrävas.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) som reser in i en medlemsstat med stöd av åtaganden i ett internationellt avtal om underlättande av inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel och investeringar, särskilt personer som tillfälligt förflyttas inom företag, kontraktsanställda inom tjänstesektorn och praktikanter med akademisk examen enligt Europeiska gemenskapens åtaganden inom ramen för GATS,

  c) som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium för att arbeta i egenskap av personer som tillfälligt förflyttas inom företag,

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium för en vistelse som inte överstiger sex månader under någon tolvmånadersperiod för säsongsarbete,

  d) som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium som säsongsarbetare eller au pairer,

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  da) som har tillstånd att vistas i en medlemsstat med stöd av ett tillfälligt skydd eller som har ansökt om tillstånd att vistas där på samma grund och väntar på ett beslut om sin ställning,

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led db (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  db) som åtnjuter internationellt skydd enligt rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet1, alternativt har sökt internationellt skydd i enlighet med det direktivet och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut,

   

  __________

  1 EUT L 304, 30.9.2004, s. 1.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led dc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  dc) som åtnjuter skydd i enlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten, alternativt har sökt skydd i enlighet med nationell lagstiftning, internationella förpliktelser eller praxis i medlemsstaten och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut,

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) som har ansökt om att beviljas flyktingstatus och vars ansökan ännu inte har lett till ett slutligt beslut,

  utgår

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  f) som vistas i en medlemsstat i egenskap av sökande av internationellt skydd eller enligt ordningar för tillfälligt skydd,

  utgår

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  h) vilkas utvisning har skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl.

  h) vilkas avvisning eller utvisning har skjutits upp av faktiska eller rättsliga skäl,

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led ha (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ha) som har ansökt om eller beviljats inresa till en medlemsstats territorium som egenföretagare.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led hb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  hb) som har ansökt om eller beviljats inresa som sjömän för anställning eller arbete oavsett befattning ombord på ett fartyg som är registrerat i en medlemsstat eller seglar under dess flagg.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Medlemsstaterna får besluta att kapitel II i detta direktiv inte ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som antingen har beviljats tillstånd att arbeta på en medlemsstats territorium under högst sex månader eller har beviljats inresa för studier.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. Bestämmelserna i kapitel II i detta direktiv gäller inte tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på grundval av ett visum.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. En ansökan om tillstånd att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium ska ges in i ett enda ansökningsförfarande.

  1. En ansökan om kombinerat tillstånd ska ges in i ett enda ansökningsförfarande. Medlemsstaterna ska fastställa om ansökningar om kombinerade tillstånd ska inges av tredjelandsmedborgaren eller av dennes arbetsgivare. Om ansökan ska inges av tredjelandsmedborgaren ska medlemsstaterna tillåta att den inges från ett tredjeland eller, om detta fastställs i nationell lagstiftning, på den medlemsstats territorium i vilken personen i fråga redan lagligen vistas.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska pröva ansökan och fatta ett beslut om att bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd om sökanden uppfyller de kriterier som anges i nationell lagstiftning. Beslutet om att bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd ska utgöra en enda administrativ handling som omfattar både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

  2. Medlemsstaterna ska pröva ansökan och fatta ett beslut om att bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd om sökanden uppfyller de kriterier som anges i nationell lagstiftning eller i unionslagstiftningen. Beslutet om att bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd ska utgöra en enda administrativ handling som omfattar både uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Det enda ansökningsförfarandet påverkar inte det viseringsförfarande som kan vara obligatoriskt före den första inresan.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. När de föreskrivna villkoren uppfyllts ska medlemsstaterna utfärda ett kombinerat tillstånd till tredjelandsmedborgare som ansöker om inresa och till tredjelandsmedborgare som redan beviljats inresa och som efter det att de nationella genomförandebestämmelserna trätt i kraft ansöker om förnyelse eller ändring av sitt uppehållstillstånd.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Den utsedda myndigheten ska skriftligen underrätta sökanden om beslutet i enlighet med förfarandena för detta i relevant lagstiftning.

  3. Den berörda myndigheten ska skriftligen underrätta sökanden om beslutet i enlighet med de förfaranden för detta som anges i de tillämpliga bestämmelserna i nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om de uppgifter som ges in till stöd för ansökan är otillräckliga, ska den utsedda myndigheten underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska upphöra att löpa fram till dess att myndigheten har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

  4. Om de uppgifter eller handlingar som ges in till stöd för ansökan är ofullständiga enligt kriterierna i nationell lagstiftning, ska den behöriga myndigheten skriftligen underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter eller handlingar som krävs. Den tidsfrist som anges i punkt 2 ska skjutas upp till dess att myndigheten har mottagit de ytterligare uppgifter som krävs.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. Om den tidsfrist för antagandet av beslutet som avses i punkt 2 skjuts upp eller förlängs ska sökanden vederbörligen underrättas om detta av den behöriga myndigheten.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska utfärda det kombinerade tillståndet med användning av den enhetliga utformning som föreskrivs i förordning (EG) nr 1030/2002, och de ska lämna upplysningar om arbetstillstånd i enlighet med vad som anges i a 7.5–9 i bilagan till förordningen.

  1. Medlemsstaterna ska utfärda det kombinerade tillståndet med användning av den enhetliga utformning som föreskrivs i förordning (EG) nr 1030/2002, och de ska lämna upplysningar om arbetstillstånd i enlighet med vad som anges i a 7.5–9 i bilagan till förordningen.

   

  Medlemsstaterna får utfärda en handling som kompletterar det kombinerade tillståndet och som innehåller all relevant information som är specifik för rätten att arbeta.

   

  Denna kompletterande handling ska utfärdas på frivillig basis och i rent upplysningssyfte. Den påverkar inte giltighetstiden för det kombinerade tillståndet.

   

  Denna kompletterande handling får uppdateras när ställningen på arbetsmarknaden förändras för innehavaren av det kombinerade tillståndet.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1 – styckena 1a och 1b (nya)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna får utfärda en handling som kompletterar uppehållstillståndet och som innehåller all relevant information om den specifika rätten att arbeta och om arbetsvillkoren.

   

  En sådan kompletterande handling ska komplettera uppehållstillståndet och får uppdateras eller återkallas när ställningen på arbetsmarknaden förändras för innehavaren av uppehållstillståndet.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna får inte utfärda några ytterligare tillstånd, särskilt arbetstillstånd av något slag, som bevis för att tillträde ges till arbetsmarknaden.

  2. När medlemsstaterna utfärdar ett uppehållstillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002 får de inte utfärda några ytterligare tillstånd som bevisatt tillträde till arbetsmarknaden beviljats.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd som fattas på grundval av kriterier som anges i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning ska motiveras i den skriftliga underrättelsen.

  1. Beslut om att avslå en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att återkalla ett kombinerat tillstånd, som fattas på grundval av kriterier som anges i den nationella lagstiftningen eller i unionsrätten, ska motiveras i den skriftliga underrättelsen.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Varje beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas till domstol i den berörda medlemsstaten. I den skriftliga underrättelsen ska det anges vilka överklagandeförfaranden som står till buds och inom vilken tid ett överklagande ska ske.

  2. Varje beslut om att avvisa en ansökan om ett kombinerat tillstånd eller om att inte bevilja, ändra eller förnya ett kombinerat tillstånd eller om att tillfälligt dra in eller att återkalla ett kombinerat tillstånd ska kunna överklagas juridiskt i den berörda medlemsstaten i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen. I den skriftliga underrättelsen ska det anges till vilken domstol eller administrativ myndighet det går att överklaga och inom vilken tid överklagandet ska ske.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. En ansökan får nekas prövning med hänvisning till antalet tredjelandsmedborgare som beviljats inresa till en medlemsstats territorium för att arbeta där. I en sådan situation behöver ansökan inte behandlas.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till direktiv

  Artikel 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att informera tredjelandsmedborgaren och den framtida arbetsgivaren om all skriftlig bevisning de behöver lämna för att ansökan ska vara fullständig.

  Medlemsstaterna ska på begäran ge tredjelandsmedborgaren och dennes framtida arbetsgivare lämplig information om vilka handlingar som krävs för att lämna in en fullständig ansökan.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till direktiv

  Artikel 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Medlemsstaterna får begära att sökande betalar avgift för handläggningen av ansökningar i enlighet med detta direktiv. Avgiftsnivåerna ska vara proportionerliga och de får bygga på principen om att avgifter ska motsvara den tjänst som faktiskt tillhandahålls.

  Medlemsstaterna får begära att sökande betalar en avgift. Denna avgift ska vid behov tas ut för handläggningen av ansökningar i enlighet med detta direktiv. I detta fall ska storleken på avgiften vara proportionerlig och bygga på principen om att avgifter ska motsvara den tjänst som faktiskt tillhandahålls.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Det kombinerade tillståndet ska under dess giltighetstid som ett minimum ge innehavaren rätt att

  Om ett kombinerat tillstånd har utfärdats i enlighet med nationell lagstiftning ska det under sin giltighetstid som ett minimum ge innehavaren rätt att

  Ändringsförslag  59

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) resa in till, på nytt resa in till och vistas på territoriet för den medlemsstat som utfärdar det kombinerade tillståndet,

  a) resa in till och vistas på territoriet för den medlemsstat som utfärdat det kombinerade tillståndet, under förutsättning att vederbörande uppfyller alla villkor för inresa och vistelse i landet enligt den nationella lagstiftningen,

  Ändringsförslag  60

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) ha fri tillgång till hela territoriet för den medlemsstat som utfärdar det kombinerade tillståndet, inom de gränser som föreskrivs i nationell lagstiftning av säkerhetshänsyn,

  c) ha fri tillgång till hela territoriet för den medlemsstat som utfärdat det kombinerade tillståndet, inom de gränser som föreskrivs i nationell lagstiftning,

  Ändringsförslag  61

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) bedriva den verksamhet som medges enligt det kombinerade tillståndet,

  d) bedriva den specifika yrkesverksamhet som medges enligt det kombinerade tillståndet, i enlighet med nationell lagstiftning,

  Ändringsförslag  62

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) underrättas om de rättigheter som enligt detta direktiv eller nationell lagstiftning följer av tillståndet.

  e) informeras om de rättigheter som enligt detta direktiv och/eller nationell lagstiftning följer av tillståndet.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till direktiv

  Artikel 11a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 11a

   

  Underrättelse om beslut

   

  De underrättelser och den information som avses i artiklarna 5, 8 och 9 ska ges på ett sådant sätt att sökanden förstår innehållet i dem och konsekvenserna av dem.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstid, semester och disciplinära åtgärder, med beaktande av gällande kollektivavtal.

  Motivering

  Syftet är att ange fler situationer där det ska råda likabehandling.

  Ändringsförslag  65

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) De grenar av social trygghet som definieras i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser ska följaktligen gälla.

  e) De grenar av social trygghet som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

  Motivering

  Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras av förordning (EG) nr 883/2004.

  Ändringsförslag  66

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  g) Skatteförmåner.

  g) Skatteförmåner, förutsatt att arbetstagaren anses ha sin skattemässiga hemvist i den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag  67

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  h) Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inbegripet förfaranden för att erhålla bostad och bistånd som lämnas av arbetsförmedlingar.

  h) Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inbegripet förfaranden för att erhålla bostad och bistånd samt rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar i enlighet med nationell lagstiftning.

  Ändringsförslag  68

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i minst tre år,

  c) begränsa den fullständiga tillämpningen av de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i mindre än tre år,

  Ändringsförslag  69

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som har anställning, förutom med avseende på arbetslöshetsunderstöd.

  e) tillämpa bosättningskriterier (för de bosättningsrelaterade förmånerna, men inte anställningsrelaterade förmåner) om uppehållstillståndet utfärdas för andra ändamål än arbete men ändå tillåter att personen arbetar.

  Ändringsförslag  70

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till ett tredjeland, eller efterlevande till en sådan arbetstagare vilka är bosatta i tredjeländer när de erhåller arbetstagarens rättigheter, ska vid hög ålder, invaliditet eller dödsfall erhålla lagstadgad pension som är grundad på arbetstagarens tidigare anställning och förvärvats i enlighet med den lagstiftning som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004, på samma villkor och samma nivå som den berörda medlemsstatens medborgare när de flyttar till ett tredjeland. Medlemsstaterna får villkora tillämpningen av denna bestämmelse till förekomsten av bilaterala avtal om ömsesidig överföring av pensioner och om inrättande av ett tekniskt samarbete.

  Ändringsförslag  71

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att varje åsidosättande av den rätt som fastställs i detta direktiv omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder.

  Motivering

  Effektiva rättsmedel bör kunna sättas in vid överträdelser av principen om likabehandling, exempelvis genom arbetsgivarna.

  Ändringsförslag  72

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att varje åsidosättande av de rättigheter som fastställs i detta direktiv prövas juridiskt.

  Ändringsförslag  73

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar rättigheterna och principerna i Europeiska sociala stadgan av den 18 oktober 1961 och Europeiska konventionen om migrerande arbetstagares rättsställning av den 24 november 1977.

  Ändringsförslag  74

  Förslag till direktiv

  Artikel 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Varje medlemsstat ska se till att regelbundet uppdaterad information om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för arbete görs tillgänglig för allmänheten.

  Varje medlemsstat ska för allmänheten tillgängliggöra regelbundet uppdaterad information om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa till och vistelse på dess territorium för att arbeta där.

  Ändringsförslag  75

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Kommissionen ska regelbundet och första gången senast tre år efter det datum som anges i artikel 16 rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna och vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  1. Kommissionen ska regelbundet och första gången senast tre år efter det datum som anges i artikel 16 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv i medlemsstaterna och vid behov föreslå de ändringar som den bedömer som nödvändiga.

  Ändringsförslag  76

  Förslag till direktiv

  Artikel 15 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 1 april [ett år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] till kommissionen och övriga medlemsstater genom det nätverk som inrättats genom beslut 2006/688/EG lämna statistik över det antal tredjelandsmedborgare för vilka ett kombinerat tillstånd har beviljats, förnyats eller återkallats under föregående kalenderår, med angivande av deras nationalitet och sysselsättning. Även statistik över familjemedlemmar som har beviljats inresa ska lämnas.

  2. Medlemsstaterna ska årligen och första gången senast den 1 juli [ett år efter dagen för införlivandet av detta direktiv] till kommissionen lämna statistik över det antal tredjelandsmedborgare för vilka ett kombinerat tillstånd har beviljats under föregående kalenderår, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd1.

   

  __________

  1 EUT L 199, 31.7.2007, s. 1.

  Ändringsförslag  77

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den .... De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

  1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den * De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

   

  ______________

  * Vänligen lägg till datumet i EUT: två år efter det här direktivets ikraftträdande.

  Ändringsförslag  78

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

  (Berör inte den svenska versionen.)

  MOTIVERING

  1. ÄRENDETS GÅNG

  År 2001 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva verksamhet som anställd eller egenföretagare. Trots ett positivt yttrande från parlamentet gick detta ambitiösa förslag, som avsåg att föreskriva villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare som önskar utöva ekonomisk verksamhet på unionens territorium, inte igenom rådets första behandling, och kommissionen drog officiellt tillbaka förslaget 2006.

  I december 2005 antog kommissionen ett handlingsprogram om laglig invandring, i vilket den lade fram sin nya strategi när det gäller ekonomiskt motiverad invandring. I detta handlingsprogram avsåg kommissionen att definiera inresevillkoren för vissa kategorier av arbetstagare från tredjeländer (högt kvalificerade arbetstagare, säsongsarbetare, personer som tillfälligt förflyttas inom företag och avlönade praktikanter). Handlingsplanen hänvisar till antagandet av dessa särdirektiv, men också till ett ramdirektiv med syftet att införa dels ett förfarande med en enda ansökan om arbetstillstånd och uppehållstillstånd, dels en gemensam uppsättning rättigheter för alla tredjelandsmedborgare som lagligen vistas och arbetar i någon av medlemsstaterna. Detta förslag till direktiv lades fram av kommissionen i oktober 2007. Europaparlamentet hördes inom ramen för samrådsförfarandet, som då tillämpades i enlighet med artikel 63.3 a i EG-fördraget. Men eftersom ingen enhällighet förelåg i rådet kunde förslaget inte antas före Lissabonfördragets ikraftträdande. Genom detta fördrag ändrades förfarandet för antagande av lagstiftningsakter på området för laglig invandring. Enligt den nya rättsliga grunden krävs i nuläget en kvalificerad majoritet i rådet, som ska fatta beslut tillsammans med Europaparlamentet i enlighet med medbeslutandeförfarandet. Det är av denna anledning som detta förslag nu på nytt handläggs av Europaparlamentet, som en del av förfarandet med de så kallade samlade förslagen (omnibus).

  2. FÖRSLAGETS INNEHÅLL

  I Haagprogrammet erkändes att den lagliga invandringen har en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen. Mot bakgrund av detta uppmanades kommissionen i programmet att lägga fram en handlingsplan som gör det möjligt för arbetsmarknaden att snabbt reagera på ett ständigt växlande behov av utländsk arbetskraft.

  Enligt Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet den 10–11 december 2009, kan invandring av arbetstagare öka ekonomins konkurrenskraft och vitalitet. Med tanke på de avsevärda utmaningar i befolkningsutvecklingen som Europeiska unionen kommer att möta i framtiden, med en ökad efterfrågan på arbetskraft, riktar man i detta nya fleråriga program en uppmaning till medlemsstaterna att anta en invandringspolitik som präglas av flexibilitet för att stödja unionens utveckling och ekonomiska prestationsförmåga på lång sikt.

  Det aktuella förslaget till direktiv bemöter dessa frågor. Genom att inrätta ett förfarande för en enda ansökan för tredjelandsmedborgare som önskar resa in på en medlemsstats territorium för att arbeta där och genom att erbjuda dem en säker rättslig ställning kommer detta direktiv att förenkla de ofta komplexa administrativa formaliteterna för mottagning av personer som migrerar av ekonomiska skäl. Det kommer således att göra det möjligt för arbetsmarknaderna i våra medlemsstater att reagera på aktuella och framtida behov av arbetskraft och erbjuda ett verktyg för att bekämpa det utnyttjande och den diskriminering som dessa arbetstagare ofta utsätts för.

  Vidare är avsikten med detta förslag till direktiv att minska de skillnader som finns mellan de nationella lagstiftningarna, dels i fråga om förfarandet för ansökan om arbetstillstånd och om uppehållstillstånd, dels i fråga om de rättigheter som tillerkänns de tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar inom Europeiska unionen men som ännu inte räknas som varaktigt bosatta. Faktiskt finns det idag avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna.

  Det är viktigt att påpeka att detta förslag inte innehåller någon definition av villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse. Det är också i fortsättningen medlemsstaterna som är behöriga att fastställa dessa villkor för inresa och vistelse samt vilket antal migranter som de önskar bevilja inresa och vistelse till sitt territorium i anställningssyfte.

  3. FÖREDRAGANDENS STÅNDPUNKT

  Ett av de bästa sätten att bekämpa olaglig invandring och svart arbete är att utveckla kanaler för laglig invandring som är välbalanserade och svarar mot våra arbetsmarknaders behov. Ekonomiskt motiverad invandring är en realitet som vi måste organisera, men den är också en nödvändighet med tanke på de utmaningar på områdena befolkningsutveckling och ekonomi som Europeiska unionen kommer att möta inom en snar framtid. Invandringspolitiken kan alltså ses som ett styrmedel för att reglera vårt behov av arbetskraft, och den bidrar därmed till genomförandet av strategin ”Europa 2020”.

  Föredraganden välkomnar intensivt införandet av denna övergripande lagstiftningsram som ska tillämpas på samtliga tredjelandsmedborgare som beviljats inresa och vistelse på unionens territorium för att arbeta där.

  Föredraganden har önskat hålla fast vid ett brett tillämpningsområde. Direktivet kommer att gälla för alla tredjelandsmedborgare som beviljats inresa och vistelse på någon av medlemsstaternas territorium i anställningssyfte, men även för alla dem som från början beviljats inresa och vistelse av andra anledningar men som sedan fått arbetstillstånd där på grundval av bestämmelser i nationell lagstiftning eller i gemenskapsrätten. Vidare motiveras undantaget för säsongsarbetare och personer som tillfälligt förflyttas inom företag genom att kommissionen lägger fram förslag till särdirektiv för dessa kategorier av arbetstagare. Om man hade låtit dessa kategorier av arbetstagare omfattas av tillämpningsområdet för detta förslag till direktiv skulle vi ha behövt helt ändra kommissionen inledande förslag och därmed ytterligare senarelägga dess antagande. I samband med att man undantar asylsökande och personer som omfattas av internationellt skydd är det viktigt att understryka att de instrument som finns på dessa områden erbjuder ett starkare skydd än det aktuella förslaget till direktiv.

  Det enda ansökningsförfarandet

  Antagandet av detta direktiv kommer att förenkla förfarandena för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare i anställningssyfte. Ett enda förfarande för att utfärda en enda handling som ger tillstånd till vistelse och tillträde till arbetsmarknaden utgör en avsevärd förenkling av systemet för inresa och vistelse. Två olika förfaranden medför en längre handläggningstid för ansökningarna och en högre administrativ kostnad. Med detta system med en enda kontaktpunkt kommer det administrativa förfarandet att bli enklare, billigare och snabbare. Vidare kommer utfärdandet av en enda handling också att möjliggöra en förenklad kontroll av de personer som beviljas inresa och vistelse till en medlemsstats territorium och som får arbeta där. Denna handling kommer att vara utformad som det uppehållstillstånd som är gemensamt för alla medlemsstater. Medlemsstaterna kommer också att kunna införa en kompletterande handling som endast innehåller information. Denna handling kommer att innehålla kompletteringar av den information som finns i det kombinerade tillståndet, vilket kommer att underlätta kontrollerna. Förslaget innebär alltså fördelar för migranterna, arbetsgivarna och de nationella förvaltningarna.

  Eftersom det i kommissionens förslag inte anges huruvida det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som ska inge ansökan eller från vilken stat en sådan ansökan kan inges, ansåg föredraganden att man måste förtydliga denna viktiga fråga. Hon har också velat se till att arbetsgivaren, för det fall att ansökan inte kan inges från ett tredjeland, själv kan inge ansökan i värdmedlemsstaten, så att man undviker att tredjelandsmedborgaren särskilt måste resa till unionens territorium för att inge denna ansökan.

  Vidare har föredraganden velat framhålla kravet på rättssäkerhet och insyn i de nationella myndigheternas beslutsfattande. Dessa beslut får viktiga följder för dessa människors liv och måste därför fattas med största möjliga insyn. I detta sammanhang har föredraganden velat förtydliga att beslut om avslag måste förses med en motivering. De villkor och kriterier som kan ligga till grund för att en ansökan om ett kombinerat tillstånd avslås måste dessutom vara objektiva och anges i den nationella lagstiftningen.

  I samband med avgifterna för utfärdande av det kombinerade tillståndet är det slutligen viktigt för föredraganden att dessa avgifter inte bara är proportionella utan också motsvarar den tjänst som faktiskt tillhandahålls.

  Den gemensamma uppsättningen rättigheter

  Genom detta förslag till direktiv eftersträvas likabehandling med de nationella arbetstagarna på grundval av en gemensam uppsättning rättigheter på de områden som sammanhänger med arbetsmarknaden. Även om bestämmelserna i förslaget hör till behörighetsområdet för Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor, anser föredraganden att de har den fördelen att de ger ett bättre skydd för arbetstagare från tredjeländer, vilket för närvarande inte är fallet på grundval av de internationella konventioner som bara vissa medlemsstater ratificerat. Eftersom dessa personer deltar i den ekonomiska verksamheten i sitt värdland måste de få en solid och skyddande rättslig ställning som försvarar dem mot utestängning och diskriminering. Denna rättsliga ställning kommer också att göra det möjligt att bekämpa den illojala konkurrens som ofta följer av bristen på en skyddande rättslig ställning för dessa arbetstagare.

  Föredraganden hoppas att detta direktiv snart kommer att antas. Hon anser att det är på tiden att Europeiska unionen lagstiftar i fråga om ekonomiskt motiverad invandring för att fastställa ett angreppssätt som är gemensamt för de 27 medlemsstaterna. De ändringar som Lissabonfördraget medfört möjliggör sådana framsteg, och nu är det vår uppgift att omsätta dem i praktiken.

  YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (30.4.2010)

  till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat
  (KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD))

  Föredragande: Alejandro Cercas (*)

  (*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Detta förslag till direktiv har lagts fram som en del av EU:s insatser för att skapa en global migrationspolitik, och för tredjelandsmedborgare är det ett viktigt förslag med två syften:

  a) Att skapa ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd i en medlemsstat.

  b) Att ge arbetstagare från tredjeländer som lagligen vistas i EU en enhetlig uppsättning minimirättigheter som grundar sig på principen att de ska ha rätt till samma behandling som medlemsstaternas egna medborgare.

  Detta förslag har diskuterats i rådet och utgjorde föremål för en parlamentsresolution (betänkande av Guabert-Jeleva av den 20 november 2008) som antogs inom ramen för samrådsförfarandet i enlighet med det tidigare EG-fördraget. Eftersom det nya rättsliga förfarandet (det ordinarie lagstiftningsförfarandet) är tillämpligt på detta förslag i enlighet med det nya EUF-fördraget finns det anledning för parlamentet att lägga fram en ny resolution.

  Föredraganden vill understryka att detta betänkande bör begränsas till de områden där EMPL‑utskottet har ensam behörighet, det vill säga skäl 9, 12, 15 och 16 samt artiklarna 2b, 3.2b, 12 (utom första meningen i punkt 1) och 13, även om föredraganden eller någon annan ledamot som ingår i detta utskott kan välja att lägga fram ändringsförslag i LIBE-utskottet om sådana aspekter av förslaget som EMPL-utskottet inte har ensam behörighet över.

  Detta förslag ingår i ett paket lagstiftningsinitiativ som kommissionen aviserade under 2007. Det föreslagna dokumentet borde utgöra ett ramdirektiv och vara den minsta gemensamma nämnaren för de särdirektiv om migration som ingår i det paketet (sanktioner mot företag som anlitar illegala arbetstagare, högkvalificerade arbetstagare, säsongsarbetare, avlönade lärlingar och företagsinternt utstationerad personal).

  Det hade varit logiskt om debatten om detta åtgärdspaket hade börjat med förslaget till ramdirektiv och att man utifrån den överenskommelse som nåtts om det sedan hade diskuterat förslagen till särdirektiv. Nu har det dock inte gått till på detta sätt, utan EU har redan antagit direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (direktiv 2009/52/EG) och om högkvalificerade arbetstagare (direktiv 2009/50/EG). På grund av denna ologiska ordningsföljd måste vi nu arbeta utifrån några fullbordade fakta: Vid analysen av vilka rättigheter som ska gälla för samtliga arbetstagare från tredjeländer, som detta förslag avser, måste vi beakta de rättigheter som redan beviljats högkvalificerade arbetstagare för att förhindra inkonsekvens och försöka skapa ett minimum av enhetlighet och överensstämmelse mellan de båda texterna. Därför måste vi också beakta de rättigheter som EU redan beviljar varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (direktiv 2003/109/EG), tredjelandsmedborgares som tillåtits inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (direktiv 2004/114/EG) och tredjelandsmedborgare som tillåtits inresa och vistelse i forskningssyfte (direktiv 2005/71/EG).

  Det grundläggande problemet med förslaget till direktiv är att den horisontella karaktär och de rambestämmelser som utlovats går om intet på grund av undantagen från direktivets tillämpningsområde och det faktum att vissa grupper undantas från rättigheterna. Föredraganden anser att detta underminerar direktivets grundläggande målsättning, det vill säga att skapa garantier för att alla arbetstagare från tredjeländer som arbetar lagligen i EU behandlas lika som EU-medborgarna i arbetslivet och ur socioekonomisk synvinkel.

  Denna likabehandling är av grundläggande betydelse dels för social rättvisa och jämlikhet, dels som ett erkännande av det bidrag som tredjelandsmedborgare ger EU:s ekonomi genom sitt arbete och genom de skatter och sociala avgifter som de betalar. Detta skulle också bidra till att minska den illojala konkurrensen, försvåra illegalt arbete samt förhindra att arbetstagare från tredjeländer utnyttjas på arbetsmarknaden och drabbas av social utestängning. Inrättandet av en uppsättning minimirättigheter är viktigt för att man ska kunna skapa enhetliga spelregler i hela EU för lagliga arbetstagare från tredjeländer, oberoende av vilken medlemsstat de är vistas i.

  Att inrätta denna uppsättning rättigheter för samtliga lagliga migranter, utan undantag och med minsta möjliga inskränkningar, är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga våra åtaganden om social integration och respekt för dem som arbetar lagligen i Europa och på så sätt lyfta fram deras värdighet och deras bidrag till den ekonomiska och sociala utvecklingen i unionen.

  För att göra detta direktiv mer horisontellt och få det att fungera som en referenspunkt och ram för framtida direktiv om specifika grupper bör man klargöra att ingen grupp, särskilt inte säsongsarbetare, ska undantas från dess tillämpningsområde, vilket kommissionen föreslagit. Särdirektiven bör föreskriva konkreta villkor för tillträdet till EU och eventuellt specifika rättigheter, men utan att urholka ramdirektivets mål om rättvis och jämlik behandling av samtliga lagliga migranter.

  Föredraganden motsätter sig även kommissionens förslag om att medlemsstaterna själva ska få besluta om grundläggande aspekter av skyddet av dessa personer. Arbetsmarknadssituationen och behoven av utländsk arbetskraft, samt hur kvalificerad denna arbetskraft måste vara, varierar visserligen från en medlemsstat till en annan, men i en sådan heterogen miljö är det viktigt och nödvändigt med gemensamma minimistandarder som kan bereda väg för en gemensam, enhetlig och rättvis europeisk migrationsspolitik som på ett effektivt sätt bidrar till integrationen i samhället och på arbetsmarknaden.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9) Eftersom det inte finns någon horisontell gemenskapslagstiftning har tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och vilken nationalitet de har. De har inte samma rättigheter som medlemsstaternas egna medborgare eller andra EU-medborgare. För att driva arbetet med att skapa en konsekvent invandringspolitik vidare, för att minska skillnaderna när det gäller vilka rättigheter som gäller för EU-medborgare och för tredjelandsmedborgare som arbetar lagligen i medlemsstaterna och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring bör det fastställas en uppsättning rättigheter som preciserar på vilka områden arbetstagare från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa lika villkor inom EU, att erkänna att tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar i en medlemsstat bidrar till den europeiska ekonomin genom sitt arbete och genom att betala skatt samt att fungera som en garanti för att minska illojal konkurrens mellan medlemsstaternas egna medborgare och tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

  9) Eftersom det inte finns någon horisontell EU-lagstiftning har tredjelandsmedborgare olika rättigheter beroende på i vilken medlemsstat de arbetar och vilken nationalitet de har. De har inte samma rättigheter som medlemsstaternas egna medborgare eller andra EU-medborgare. För att driva arbetet med att skapa en konsekvent invandringspolitik vidare, för att minska skillnaderna när det gäller vilka rättigheter som gäller för EU-medborgare och för tredjelandsmedborgare som arbetar lagligen i medlemsstaterna och för att komplettera de befintliga reglerna om invandring bör det fastställas en uppsättning socioekonomiska och arbetsrättsliga rättigheter som preciserar på vilka områden arbetstagare från tredjeland som har rest in lagligen i en medlemsstat, men ännu inte har ställning som varaktigt bosatta, ges samma rättigheter som medlemsstatens egna medborgare. Avsikten med dessa bestämmelser är att skapa gemensamma minimivillkor inom EU, att erkänna att tredjelandsmedborgare som lagligen arbetar i en medlemsstat bidrar till den europeiska ekonomin genom sitt arbete och genom att betala skatt samt att fungera som en garanti för att minska illojal konkurrens mellan medlemsstaternas egna medborgare och tredjelandsmedborgare till följd av ett eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. Utan att det påverkar tolkningen av begreppet ”anställningsförhållande” i annan EU-lagstiftning bör den definition av ”arbetstagare från tredjeland” som ges i artikel 2b i detta direktiv avse en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och som är lagligen bosatt där och har tillstånd att arbeta där inom ramen för en avlönad anställning i enlighet med den nationella lagstiftningen och/eller den nationella praxisen i den medlemsstaten.

  Motivering

  Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att definitionen av ”arbetstagare från tredjeland” inte ska påverka tolkningen av begreppet ”anställningsförhållande” i annan EU‑lagstiftning eftersom det inte finns någon enhetlig definition av detta begrepp inom EU:s arbetslagstiftning. Dessutom förefaller kommissionens förslag till definition skilja sig åt från de definitioner som används i åtminstone vissa medlemsstater.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  12) Direktivet bör inte omfatta tredjelandsmedborgare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, så länge de är utstationerade i en medlemsstat, och inte heller tredjelandsmedborgare som reser in i en medlemsstat med stöd av åtaganden i ett internationellt avtal om underlättande av inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av fysiska personer med anknytning till handel och investeringar, eftersom de inte anses utgöra en del av arbetsmarknaden i den medlemsstaten.

  12) Utstationerade tredjelandsmedborgare omfattas inte av detta direktiv. Detta bör inte hindra tredjelandsmedborgare som är lagligen bosatta och anställda i en medlemsstat från att fortsätta att behandlas lika som den aktuella medlemsstatens medborgare under den tid då utstationeringen varar i fråga om de anställningsvillkor som inte påverkas av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster1.

   

  _________________

  1EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på en medlemsstats territorium bör åtnjuta likabehandling med avseende på social trygghet. I rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen definieras grenar av social trygghet. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser utvidgar bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/1971 till att även avses tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU och som befinner sig i en gränsöverskridande situation. Bestämmelserna om likabehandling i fråga om social trygghet i detta direktiv gäller även personer som kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland. Detta direktiv bör dock inte tillerkänna fler rättigheter än de som redan föreskrivs i gällande gemenskapsrätt på området för social trygghet för tredjelandsmedborgare som har anknytning till flera medlemsstater.

  16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på en medlemsstats territorium bör åtnjuta likabehandling med avseende på social trygghet. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen definieras grenar av social trygghet. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser utvidgar bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/1971 till att även avses tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU och som befinner sig i en gränsöverskridande situation. Bestämmelserna om likabehandling i fråga om social trygghet i detta direktiv gäller även personer som kommer till en medlemsstat direkt från ett tredjeland.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  16a) EU-lagstiftningen begränsar inte medlemsstaternas befogenhet att organisera sina sociala trygghetssystem. I avsaknad av harmonisering på EU-nivå är det upp till varje medlemsstat att i sin lagstiftning fastställa villkoren för tillerkännande av sociala förmåner samt storleken på dessa förmåner och deras giltighetsperiod. Vid utövandet av denna befogenhet måste medlemsstaterna dock följa EU-lagstiftningen.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 16b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  16b) Medlemsstaterna bör ratificera den internationella konventionen om skydd av migrerande arbetstagare och deras familjer, som antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1990.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) arbetstagare från tredjeland: en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och har tillstånd att arbeta lagligen i den medlemsstaten.

  b) arbetstagare från tredjeland: utan att det påverkar tolkningen av begreppet ”anställningsförhållande” i annan EU‑lagstiftning, en tredjelandsmedborgare som har beviljats inresa till en medlemsstats territorium och som är lagligen bosatt där och har tillstånd att arbeta där inom ramen för en avlönad anställning i enlighet med den nationella lagstiftningen eller den nationella praxisen i den medlemsstaten.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så länge de är utstationerade,

  b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så länge de är utstationerade, vilket inte ska påverka medlemsstaternas befogenheter vad gäller tredjelandsmedborgares tillgång till och inträde på medlemsstaternas arbetsmarknad.

  Motivering

  Det behövs absolut ett förtydligande om att det föreslagna direktivet i samband med direktiv 96/71/EG inte berör medlemsstaternas behörighet när det gäller tredjelandsmedborgares inträde på medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Medlemsstaternas rätt att fatta beslut om inträde på sina arbetsmarknader får inte undergrävas.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

  a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och uppsägningsvillkor samt villkor som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstid, semester och disciplinära åtgärder, med beaktande av gällande kollektivavtal.

  Motivering

  Syftet är att utöka situationerna då det ska råda likabehandling.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) De grenar av social trygghet som definieras i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser ska följaktligen gälla.

  e) De grenar av social trygghet som definieras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

  Motivering

  Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras av förordning (EG) nr 883/2004.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  g) Skatteförmåner.

  g) Skatteförmåner, förutsatt att arbetstagaren anses ha sin skattemässiga hemvist i medlemsstaten i fråga.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – led h

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  h) Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inbegripet förfaranden för att erhålla bostad och bistånd som lämnas av arbetsförmedlingar.

  h) Tillgång till varor och tjänster och leveranser av allmänt tillgängliga varor och tjänster, inbegripet förfaranden för att erhålla bostad och bistånd samt rådgivningstjänster som tillhandahålls av arbetsförmedlingar i enlighet med den nationella lagstiftningen.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i minst tre år,

  c) begränsa den fullständiga tillämpningen av de rättigheter som följer av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga bostäder till fall där tredjelandsmedborgaren har vistats eller har rätt att vistas på deras territorium i mindre än tre år,

  Motivering

  Tekniskt ändringsförslag eftersom åtminstone den spanska versionen av kommissionens förslag säger motsatsen till vad som vore mer logiskt, nämligen att man begränsar rättigheterna för dem som har ett kortare uppehållstillstånd.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) begränsa de rättigheter som följer av punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som har anställning, förutom med avseende på arbetslöshetsunderstöd.

  e) tillämpa bosättningskriterier (för de bosättningsrelaterade förmånerna men inte anställningsrelaterade förmåner) om uppehållstillståndet utfärdas för andra ändamål än arbete men det ändå tillåter att personen arbetar.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till ett tredjeland, eller efterlevande till en sådan arbetstagare vilka är bosatta i tredjeländer när de erhåller arbetstagarens rättigheter, ska vid hög ålder, invaliditet eller dödsfall erhålla lagstadgad pension som är grundad på arbetstagarens tidigare anställning och förvärvats i enlighet med den lagstiftning som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 883/2004, på samma villkor och samma nivå som den berörda medlemsstatens medborgare när de flyttar till ett tredjeland. Medlemsstaterna får villkora tillämpningen av denna bestämmelse till förekomsten av bilaterala avtal om ömsesidig export av pensioner och inrättande av ett tekniskt samarbete.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att varje åsidosättande av den rätt som fastställs i detta direktiv bemöts med effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder.

  Motivering

  Effektiva rättsmedel bör kunna sättas in vid överträdelser av principen om likabehandling av till exempel anställda.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att varje åsidosättande av de rättigheter som fastställs i detta direktiv prövas rättsligen.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ba) Detta direktiv ska inte påverka de rättigheter och principer som ingår i Europeiska sociala stadgan av den 18 oktober 1961 och Europeiska konventionen om migrerande arbetstagares rättsställning av den 24 november 1977.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Förfarande för samlad ansökan för uppehålls- och arbetstillstånd

  Referensnummer

  KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

  Ansvarigt utskott

  LIBE

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

   

   

   

  Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

  21.4.2010

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Alejandro Cercas

  21.1.2010

   

   

  Behandling i utskott

  22.2.2010

  16.3.2010

  27.4.2010

   

  Antagande

  28.4.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  42

  1

  7

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Martin Callanan, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Philip Claeys, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, João Ferreira, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Raffaele Baldassarre, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Véronique Mathieu, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Gabriele Zimmer

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd

  Referensnummer

  KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD)

  Framläggande för parlamentet

  23.10.2007

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

   

   

   

  Associerat/associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  21.4.2010

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Véronique Mathieu

  11.1.2010

   

   

  Behandling i utskott

  16.3.2010

  28.4.2010

  10.5.2010

  28.9.2010

  Antagande

  28.9.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  41

  8

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

  Ingivande

  5.10.2010