BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

6.10.2010 - (KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Barbara Matera

Procedure : 2010/2141(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0269/2010
Indgivne tekster :
A7-0269/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2] (EGF-forordningen),

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0269/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Nederlandene har anmodet om hjælp i forbindelse med 512 afskedigelser hos NXL Semiconductors Netherlands, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubrugte midler fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor måtte fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker, at med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i dette tilfælde, skal betalingsbevillingerne overføres fra en budgetpost, der er beregnet til støtte for innovation og små og mellemstore virksomheder; beklager, at der er alvorlige brister i Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammerne for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og forskellige andre instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye form i Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10. pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med formanden for Rådet og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2], særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende i betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Nederlandene indgav den 26. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliseringsfonden som følge af afskedigelser hos firmaet NXP Semiconductors Netherlands BV den 26. marts, og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 3. juni 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 809 434 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Nederlandenes ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden.

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 1 809 434 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i […], den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

  • [1]               EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006[2] kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de nødvendige beløb. Trepartmøderne kan antage forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 31. august 2010 et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Nederlandene for at støtte genindslusning af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den 13. ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet, og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 1 809 434 EUR til Nederlandene. Det vedrører 512 afskedigelser hos NXP Semiconductors Netherlands BV, der er en del af elektroniksektoren i NUTS II-regionerne Gelderland og Noord-Brabant, i den fire måneders referenceperiode fra 1. oktober 2009 til 31. januar 2010.

Ansøgningen (sag EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors fra Nederlandene) blev indgivet til Kommissionen den 26. marts 2010 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 3. juni 2010. Ansøgningen var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen, ifølge hvilken der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed, inklusive hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. Ansøgningen blev indgivet inden for fristen på 10 uger (forordningens artikel 5).

Kommissionens vurdering byggede på en vurdering af følgende elementer: Forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser og overholdelse af kriterierne i artikel 2, litra a), redegørelse for den uforudsete karakter af afskedigelserne, indkredsning af de afskedigende virksomheder og de arbejdstagere, der vil være omfattet af støtten, det pågældende område og dets myndigheder og interessehavere, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller national plan, den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de personorienterede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventes at starte, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter og forvaltnings- og kontrolsystemer.

Ansøgningen opfylder ifølge Kommissionens vurdering de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen, og den henstiller til budgetmyndigheden at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC 26/2010) på i alt 1 809 434 EUR fra fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra budgetposten "Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation — iværksætter- og innovationsprogram" (01 04 04) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01).

Kommissionen har for første gang fundet en anden kilde til betalingsbevillinger end de ubrugte midler fra Socialfonden, i overensstemmelse med de hyppige anmodninger fra Parlamentet.

Bestemmelserne i IIA muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Ifølge artikel 12, stk. 6, i EGF-forordningen skal mindst 25 % af Globaliseringsfondens maksimale årlige midler den 1. september fortsat være til rådighed for at sikre, at der er dækning for de behov, der måtte opstå frem til årets udgang.

Budgetmyndigheden har i 2010 allerede godkendt otte forslag om mobilisering af fonden og om overførsel til faglig bistand til et samlet beløb på 20 991 554 EUR, hvormed der endnu står 481 228 446 EUR til rådighed.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel[3] med henblik på at opføre de specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsmøderne om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre der består uenighed mellem Parlamentet og Rådet.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) bør dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurdering af ansøgningerne om anvendelsen af Globaliseringsfonden.

EMPL tilkendegav efter sin vurdering sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 26/2010 af 1. september 2010

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/sg

D(2010)46642

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (COM(2010)446 final)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

A)  der henviser til, at denne ansøgning er i overensstemmelse med artikel 2a i EGF-forordningen og vedrører 590 afskedigelser, der skete inden for referenceperioden på fire måneder mellem den 1. oktober 2009 og den 31. januar 2010 i en virksomhed beliggende i Nijmegen (provinsen Gelderland) og Eindhoven (provinsen Noord-Brabant), og som producerer en grundkomponent til forskellige typer elektronisk udstyr og computere,

B)  der henviser til, at afskedigelserne skete som følge af globaliseringen, idet det globale marked inden for denne sektor er yderst konkurrencepræget, og kun tæller et begrænset antal store aktører, hvorfor producenterne konstant er nødsaget til at reducere omkostningerne; der henviser til, at Europas markedsandel er faldet fra 14,9 % i 2005 til 11,2 % i 2009, mens Asiens andel i samme periode steg fra 39,7 % til 43,3 %; der henviser til, at vekselkursen EUR/USD udgjorde en yderligere konkurrencemæssig ulempe for de europæiske producenter, eftersom udgifterne afregnes i EUR, mens varerne sælges i USD,

C)  der henviser til, at den økonomiske og finansielle krise forværrede situationen, idet markedet for elektriske halvledere er yderst følsomt over for ændringer i den økonomiske vækst; i april 2009 faldt omsætningen for halvledere på verdensplan med 25,1 % sammenlignet med april 2008,

D)  der henviser til, at provinsen Gelderland fortrinsvist er ramt af afskedigelserne på NXP's produktionsanlæg i Nijmegen, hvor virksomheden var den største arbejdsgiver inden for industrien; og henviser til, at den skabte jobs til et stort antal lavtuddannede arbejdstagere, der har arbejdet for virksomheden i årtier,

E)  der henviser til, at det i Eindhoven mest drejer sig om afskedigelser inden for forsknings- og udviklingssektoren; der henviser til, at disse arbejdstagere har arbejdserfaring inden for et meget specielt område og til, at det lokale jobmarked inden for forskning og udvikling er ramt af den finansielle krise,

F)  der henviser til, at 86 % af de afskedigede arbejdstagere var anlægs- og maskinoperatører eller montører,

G)  der henviser til, at 83 % af de afskedigede arbejdstagere er mænd, og 88 % af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år gamle,

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den nederlandske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte efter EGF-forordningen er opfyldt;

2.  anmoder om yderligere oplysninger om den støtte, der ydes til arbejdstagerne gennem det specifikke ESF-uddannelsesprojekt for arbejdstagere i virksomheder, der fremstiller halvledere og den merværdi, som EGF-foranstaltningerne tilfører i denne henseende;

3.  beklager i denne forbindelse, at begrundelserne for de foreslåede foranstaltninger er temmelig ringe;

4.  glæder sig især over den foranstaltning, der muliggør anerkendelse af tidligere erfaring.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

5.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Sabine Verheyen