ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  6.10.2010 - (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Barbara Matera

  Διαδικασία : 2010/2141(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0269/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0269/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010),

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και ιδίως το σημείο 28,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] (κανονισμός για το ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0269/2010),

  A. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

  B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

  Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

  Δ.  εκτιμώντας ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 512 απολύσεις στην εταιρεία NXL Semiconductors Netherlands που λειτουργεί στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven,

  E.  εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

  1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

  2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

  3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η παροχή υποστήριξης από το ΕΤΠ δεν πρέπει να υποκαθιστά ούτε τις δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμφωνιών ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των κλάδων·

  4.  επισημαίνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

  5.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

  6.  σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει αποδοκιμασία για τις σοβαρές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

  7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013·

  8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

  9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της xxx

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 28,

  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2], και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

  την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  (2)      Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  (3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

  (4)      Στις 26 Μαρτίου 2010 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στην εταιρεία NXP Semiconductors Netherlands BV και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες για το διάστημα έως τις 3 Ιουνίου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 1 809 434 ευρώ.

  (5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 809 434 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τόπος,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο πρόεδρος                                                   Ο πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
  • [2]               ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

  Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προκαταβολή μόλις προσδιοριστούν τα επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιήσει το Ταμείο, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

  Κατάσταση πραγμάτων: πρόταση της Επιτροπής

  Στις 31 Αυγούστου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  Αυτή είναι η δέκατη τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.809.434 ευρώ από το ΕΤΠ για τις Κάτω Χώρες. Αφορά 512 απολύσεις στην εταιρεία NXP Semiconductors Netherlands BV που λειτουργεί στον ηλεκτρονικό τομέα στις περιφέρειες NUTS II Gelderland και Eindhoven, κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς από 1η Οκτωβρίου 2009 έως 31 Ιανουαρίου 2010.

  Η αίτηση EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες, υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Μαρτίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 3 Ιουνίου 2010. Η αίτηση αυτή βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών της ή των παραγωγών της των επόμενων σταδίων του προϊόντος, και υπεβλήθη εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπει το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

  Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και τη συμβατότητα με τα κριτήρια του άρθρου 2 α), την εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

  Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

  Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 26/2010) συνολικού ποσού ύψους 1.809.434 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και από το κονδύλιο του προϋπολογισμού "Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία — Πρόγραμμα την Επιχειρηματικότητα και την καινοτομία"(01 04 04) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

  Για πρώτη φορά η Επιτροπή εντόπισε εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τα συχνά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

  Στο άρθρο 12, παράγραφος 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ ζητείται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους να παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το 25% του ετησίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν μέχρι το τέλος του έτους.

  Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε οκτώ προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου και μία μεταφορά για την τεχνική υποστήριξη, για συνολικό ποσό 20.991.554 ευρώ, αφήνοντας διαθέσιμο ποσό ύψους 481.228.446 ευρώ.

  ΙΙΙ. Διαδικασία

  Η Επιτροπή έχει υποβάλει χωριστά αίτηση μεταφοράς[3] για να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2010 ειδικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, όπως απαιτείται από το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση της αίτησης από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

  Αφού προέβη στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

  Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  DEC 26/2010, 1 Σεπτεμβρίου 2010

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ES/sg

  D(2010)46642

  κ. Alain Lamassoure

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 13E158

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (COM(2010)446 τελικό)Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

  Α)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2α του κανονισμού ΕΤΠ και αφορά 590 απολύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τετράμηνης περιόδου αναφοράς από την 1η Οκτωβρίου 2009 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010 σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Nijmegen (επαρχία του Gelderland) και στο Eindhoven (επαρχία του Noord-Brabant) στον τομέα της παραγωγής ενός βασικού εξαρτήματος διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών διατάξεων και υπολογιστών.

  Β)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις ήταν αποτέλεσμα των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης σε αυτόν τον τομέα σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά με περιορισμένο αριθμό σημαντικών παραγόντων και, κατά συνέπεια, της άσκησης συνεχούς πίεσης στους παραγωγούς για μείωση του κόστους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς μειώθηκε από 14,9% το 2005 σε 11,2% το 2009, ενώ κατά τη διάρκεια του ιδίου χρονικού διαστήματος, το μερίδιο της Ασίας αυξήθηκε από 39,7% σε 43,3%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ προκάλεσε περαιτέρω συγκριτικό μειονέκτημα για τους ευρωπαίους παραγωγούς, δεδομένου ότι το κόστος εκφράζεται σε ευρώ και τα προϊόντα πωλούνται σε δολάρια ΗΠΑ.

  Γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε την κατάσταση, δεδομένου ότι η αγορά ημιαγωγών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβολές της οικονομικής μεγέθυνσης. Τον Απρίλιο του 2009, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών στον τομέα των ημιαγωγών παρουσίασε μείωση της τάξης του 25,1% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008.

  Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρχία του Gelderland είναι η επαρχία που πλήττεται περισσότερο από τις απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας NXP στο Nijmegen, όπου ήταν ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εταιρεία παρείχε απασχόληση σε πολυάριθμους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης που εργάστηκαν για δεκαετίες σε αυτήν την επιχείρηση.

  Ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Eindhoven, πρόκειται κυρίως για απολύσεις στον τομέα Ε&Τ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν εμπειρία σε έναν πολύ ειδικό τομέα και ότι ολόκληρη η αγορά εργασίας Ε&Τ στην περιοχή πλήττεται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

  ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% των απολυθέντων εργαζομένων απασχολούνταν στις μονάδες παραγωγής ως χειριστές μηχανών και υπεύθυνοι συναρμολόγησης.

  Ζ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 83% των απολυθέντων εργαζομένων είναι άνδρες και ότι το 88% των εργαζομένων είναι 24 έως 54 ετών.

  Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση των Κάτω Χωρών τις εξής προτάσεις:

  1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΠ.

  2.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη που παρασχέθηκε στους εργαζόμενους από το ειδικό σχέδιο κατάρτισης του ΕΚΤ για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ημιαγωγών και με την προστιθέμενη αξία των μέτρων του ΕΤΠ εν προκειμένω.

  3.  εκφράζει εν προκειμένω αποδοκιμασία για τις μάλλον ανεπαρκείς εξηγήσεις όσον αφορά τα προτεινόμενα μέτρα.

  4.  εκφράζει ιδιαίτερη επιδοκιμασία για το μέτρο που προβλέπει αναγνώριση της προηγούμενης εμπειρίας.

  Με εκτίμηση,

  Pervenche Berès

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.10.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sabine Verheyen