Pranešimas - A7-0269/2010Pranešimas
A7-0269/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

6.10.2010 - (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Barbara Matera

Procedūra : 2010/2141(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0269/2010
Pateikti tekstai :
A7-0269/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0446 – C7–0210/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2] (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0269/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.  kadangi EGF aprėptis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų panaudoti EGF lėšas priėmimo, Europos Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D.  kadangi Nyderlandai paprašė suteikti pagalbą atsižvelgiant į bylas, susijusias su 512 iš darbo atleistų darbuotojų, dirbusių elektronikos sektoriaus įmonėje „NXL Semiconductors“, kuri veikė Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) regionuose – Gelderlande ir Eindhovene,

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant greičiau panaudoti EGF lėšas;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį vėl į darbo rinką integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGR reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF lėšų panaudojimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms ESF lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne vieną kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė, pagal kurią keliami jai būdingi tikslai ir nustatomi terminai, ir kad dėl to turi būti nustatytos atitinkamos perkėlimams skirtos biudžeto eilutės;

6. pažymi, kad siekiant mobilizuoti EGF lėšas šiuo atveju, mokėjimo asignavimai bus pervesti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir inovacijoms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Europos Komisijai įgyvendinant bendrąsias konkurencingumo ir naujovių programas, ypač ekonomikos krizės, dėl kurios šios paramos poreikis turėtų labai padidėti, sąlygomis;

7.  primena, kad EGF veiklą ir papildomą naudą reikėtų įvertinti atsižvelgiant į bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymą;

8.  palankiai vertina Komisijos naujo tipo pasiūlymą, parengtą atsižvelgiant į Parlamento reikalavimus, kuriame pateikiamas aiškinamasis memorandumas, aiški ir išsami informacija apie paraiškos teikimą, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių paraišką nutarta patenkinti;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą kartu su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą(Nyderlandų paraiška „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių dėl globalizacijos, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti EGF lėšas, neviršijant metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. kovo 26 d. Nyderlandai pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo įmonėje NXP Semiconductors Netherlands BV, o iki 2010 m. birželio 3 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo skirti 1 809 434 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti panaudotos finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skiriama 1 809 434 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, kurie nukentėjo nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006[2] 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. eurų sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusiųjų metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusius su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, Komisija tuo pat metu teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų panaudojimo biudžeto valdymo institucijai ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Gali būti rengiamas supaprastintas trišalis dialogas.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. rugpjūčio 31 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo Nyderlandams siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai tryliktoji paraiška dėl bendros 1 809 434 eurų sumos panaudojimo iš EGF Nyderlandų reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą. Ji susijusi su elektronikos sektoriaus įmonės „NXL Semiconductors BV“, kuri veikė Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) regionuose Gelderlande ir Eindhovene, 512 darbuotojų atleidimu iš darbo per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d.

Ši paraiška (byla EGF/2010/011 NL/„NXP Semiconductors“, Nyderlandai) Komisijai pateikta 2010 m. kovo 26 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. birželio 3 d. Paraiška grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse, ir buvo pateikta per 10 savaičių (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio a punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusią teritoriją ir jos valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų individualioms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios personalizuotos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti paraišką.

Komisija, siekdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 26/2010) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams, ir iš „Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai – Verslininkystės ir inovacijų programai“ mokėjimams pagal biudžeto eilutę (01 04 04) numatytų lėšų bendrą 1 809 434 eurų sumą perkelti į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pirmą kartą Komisija, atsižvelgdama į vis pasikartojančius Europos Parlamento prašymus, nustatė alternatyvų mokėjimo asignavimų šaltinį, kuris nėra nepanaudotos ESF lėšos.

Pagal TIS fondo naudojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. eurų ribos.

EGF reglamento 12 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad rugsėjo 1 d. fonde būtų likę bent 25 proc. maksimalios metinės EGF lėšų sumos tam, kad būtų galima skirti lėšų iki metų pabaigos atsirandančioms reikmėms.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino aštuonis pasiūlymus dėl fondo lėšų panaudojimo ir pervedimo techninei pagalbai finansuoti, kurios iš viso sudaro 20 991 554 eurų, taigi lieka 481 228 446 eurų nepanaudotų fondo lėšų.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus[3].

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas (keičiantis laiškais) Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo lėšų panaudojimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  1 rugsėjo 2010 DEC 26/2010.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/sg

D(2010)46642

Alain Lamassoure

Biudžeto komiteto pirmininkas

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų skyrimo pagal paraišką „EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors“ (COM(2010)446 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų panaudojimo pagal paraišką „EGF/2010/011 NL/Semiconductors“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria sprendimui dėl fondo lėšų panaudojimo tenkinant minėtąjį prašymą. EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi ši paraiška pateikta pagal EGF reglamento 2a straipsnį ir yra susijusi su Neimegene (Gelderlando provincija) ir Eindhovene (Šiaurės Brabanto provincija) įvairių rūšių elektroninių įrenginių ir kompiuterių pagrindinio elemento gamybos srityje veikiančios įmonės per 4 mėnesius (nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d.) 590 atleistų darbuotojų;

B)  kadangi darbuotojai atleisti dėl globalizacijos padarinių, nes šis sektorius priklauso labai konkurencingai pasaulio rinkai, kurioje veikia ribotas skaičius subjektų, ir todėl gamintojai nuolat patiria spaudimą sumažinti sąnaudas; kadangi Europai priklausanti rinkos dalis sumažėjo nuo 14,9 proc. 2005 m. iki 11,2 proc. 2009 m., o tuo pačiu laikotarpiu Azijos dalis išaugo nuo 39,7 proc. iki 43,3 proc.; kadangi euro ir JAV dolerio keitimo kursas dar labiau apsunkino Europos gamintojų padėtį, nes jie išlaidas patiria eurais, o savo produktus parduoda už dolerius;

C)  kadangi ekonomikos ir finansų krizė apsunkino padėtį, nes puslaidininkių rinka yra labai jautri ekonomikos augimo pokyčiams; 2009 m. balandžio mėn., palyginti su 2008 m. balandžio mėn., puslaidininkių apyvarta pasauliniu mastu sumažėjo 25,1 proc.;

D)  kadangi Gelderlando provinciją labiausiai paveikė tai, kad Neimegene veikiančioje NXP gamykloje atleisti darbuotojai, nes NXP yra daugiausia darbo vietų sukurianti pramonės įmonė regione; kadangi ši įmonė įdarbino daug žemos kvalifikacijos darbuotojų, kurie dirbo joje keletą dešimtmečių;

E)  kadangi Eindhovene daugiausia atleidžiami mokslinių tyrimų ir plėtros technologijų sektoriaus darbuotojai; kadangi šie darbuotojai turi patirties labai konkrečioje srityje ir kadangi visa šio regiono mokslinių tyrimų ir plėtros technologijų rinka kenčia nuo krizės padarinių;

F)  kadangi 86 proc. atleistų darbuotojų dirbo įrenginių ir mašinų operatoriais ir surinkėjais;

G)  kadangi beveik 83 proc. atleistų darbuotojų yra vyrai ir kadangi beveik 88 proc. iš jų yra nuo 25 iki 54 metų amžiaus;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Nyderlandų paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  prašo suteikti daugiau informacijos apie vykdant specialų ESF projektą, skiriamą su puslaidininkių gamyba susijusių įmonių darbuotojams, teikiamą paramą darbuotojams ir su tuo susijusią papildomą EGF naudą;

3.  apgailestauja, kad šiuo klausimu pateikti gana neišsamūs siūlomų priemonių paaiškinimai;

4.  ypač palankiai vertina priemonę, kurią taikant sudaromos įgytos patirties pripažinimo galimybės.

Pagarbiai

Pervenche Berès

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sabine Verheyen