Ziņojums - A7-0269/2010Ziņojums
A7-0269/2010

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

  6.10.2010 - (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

  Budžeta komiteja
  Referente: Barbara Matera

  Procedūra : 2010/2141(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0269/2010
  Iesniegtie teksti :
  A7-0269/2010
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

  (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010),

  –   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

  –   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu,

  –   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7‑0269/2010),

  A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

  B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

  C. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF izmantošanu;

  D.  tā kā Nīderlande ir lūgusi palīdzību saistībā ar 512 darbinieku atlaišanu uzņēmumā NXL Semiconductors Netherlands BV, kas darbojas elektronikas nozarē NUTS II reģionos Helderlandē un Eindhovenā;

  E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

  1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu;

  2.  atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un ātru procedūru, pieņemot lēmumus par EGF izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, laikā ierobežotu un individuālu atbalstu ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes izraisītas darba vietu skaita samazināšanas dēļ; uzsver nozīmi, kāda var būt EGF, lai štata vietu samazināšanas dēļ atlaistos darbiniekus no jauna iekļautu darba tirgū;

  3.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz no jauna integrēties darba tirgū individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība neaizstāj darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild uzņēmumi, kā arī neaizstāj uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

  4.  atzīmē, ka informācija, kas sniegta par saskaņoto individualizētu pakalpojumu kopumu, kuru finansētu no EGF, ietver sīkākas ziņas par tās papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām, un atkārtoti aicina iesniegt minēto datu salīdzinošo novērtējumu arī gada pārskatā;

  5.  atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz EGF fonda līdzekļu piesaisti Komisija ir ierosinājusi alternatīvu maksājumu apropriāciju avotu, kas nav neizmantotie ESF fonda līdzekļi, ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta atgādinājumus, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs un īpašs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ ir jānosaka atbilstošas budžeta pozīcijas līdzekļu pārvietojumiem;

  6.  norāda, ka, lai izmantotu EGF līdzekļus attiecībā uz šo pieteikumu, maksājumu apropriācijas pārvietos no budžeta pozīcijas, kas paredzēta MVU un jauninājumu atbalstam; norāda uz būtiskiem trūkumiem Eiropas Komisijas darbā, īstenojot konkurences un jauninājumu pamatprogrammas, jo īpaši ekonomikas krīzes laikā, kad šāds atbalsts ir vēl vairāk nepieciešams;

  7.  atgādina, ka saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) termiņa vidusposma pārskatīšanu būtu jāizvērtē EGF darbība un pievienotā vērtība, veicot vispārēju to programmu un dažādu citu instrumentu izvērtējumu, kurus izveidoja ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

  8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma jauno formu, kurā saskaņā ar Parlamenta pieprasījumiem paskaidrojuma rakstā ir iekļauta skaidri saprotama un detalizēta informācija par pieteikumu, veikta atbilstības kritēriju analīze un paskaidroti apstiprināšanas iemesli;

  9.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

  10. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

  (20XX. gada XX. XX)

  par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

  (pieteikums EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors no Nīderlandes)

  EIROPAS PARLAMENTS UN  EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 28. punktu,

  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

  tā kā:

  (1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iesaistīties darba tirgū.

  (2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

  (3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

  (4)      Nīderlande 2010. gada 26. martā iesniedza pieteikumu EGF līdzekļu izmantošanai saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā NXP Semiconductors Netherlands BV un vēlāk šo pieteikumu papildināja, sniedzot papildu informāciju līdz 2010. gada 3. jūnijam. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 1 809 434 apmērā.

  (5)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Nīderlandes iesniegto pieteikumu,

  IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

  1. pants

  Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF) izmanto, lai piešķirtu EUR 1 809 434 saistību un maksājumu apropriācijās.

  2. pants

  Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  [Vieta]

  Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

  priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  I. Pamatinformācija

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar sekas, ko radījušas nozīmīgas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā.

  Attiecībā uz EGF aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par EGF līdzekļu izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā kārtībā.

  II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

  Komisija 2010. gada 31. augustā apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu, piešķirot tos Nīderlandei, lai atbalstītu to darba ņēmēju iesaistīšanos darba tirgū, kuri tika atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

  Šis ir trīspadsmitais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2010. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Nīderlandei par kopējo summu EUR 1 809 434. Tas attiecas uz 512 darbinieku atlaišanu uzņēmumā NXP Semiconductors Netherlands BV, kas darbojas elektronikas nozarē NUTS II reģionos Helderlandē un Eindhovenā, un aptver četru mēnešu pārskata periodu no 2009. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 31. janvārim.

  Šo pieteikumu — lieta EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors no Nīderlandes— Komisijai iesniedza 2010. gada 26. martā un vēl līdz 2010. gada 3. jūnijam sniedza papildu informāciju. Pieteikuma pamatā bija intervences kritērijs, kas noteikts EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā un paredz četru mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumu uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmējus, kuri atlaisti tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražotnēs, un to iesniedza paredzētajā 10 nedēļu periodā (EGF regulas 5. pants).

  Komisija izskatīja pieteikumu, izvērtējot saistību starp darbinieku skaita samazināšanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu krīzi, attiecīgās darba ņēmēju atlaišanas neparedzamību, konkrēto atlaisto darbinieku skaitu un atbilstību 2. panta a) apakšpunkta kritērijiem, paskaidrojumus par minēto darba ņēmēju atlaišanas neparedzamību, apzinot uzņēmumus, kuri atlaiž darbiniekus, un pašus darbiniekus, kam paredzēta palīdzība, kā arī attiecīgo teritoriju, tās varas iestādes un ieinteresētās personas, darba vietu samazināšanas ietekmi uz nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts mērogā, saskaņotu finansējamo individualizēto pakalpojumu kopumu, tostarp tā savienojamību ar pasākumiem, kurus finansē no struktūrfondiem, termiņus, kādos sāka vai plānoja sākt individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darba ņēmējiem, procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem, pārvaldības un kontroles sistēmas.

  Izvērtējot pieteikumu, Komisija konstatēja, ka tas ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un tā ierosina budžeta lēmējinstitūcijai apstiprināt šo pieteikumu.

  Lai izmantotu EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu (DEC 26/2010) par kopējo summu EUR 1 809 434 no EGF rezerves (40 02 43) saistību apropriācijās un no budžeta pozīcijas „Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma” (01 04 04) maksājumu apropriācijās uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

  Ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta pieprasījumus, Komisija pirmo reizi ir nākusi klajā ar alternatīvu maksājumu apropriāciju avotu, kas nav neizmantotie ESF līdzekļi.

  Iestāžu nolīgumā atļauts izmantot EGF līdzekļus, nepārsniedzot gada maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā.

  Art. EGF regulas 12. panta 6. punktā paredzēts, ka katru gadu 1. septembrī vismaz 25 % no EGF līdzekļu gada maksimālā apjoma ir pieejami līdz gada beigām radušos vajadzību segšanai.

  Budžeta lēmējinstitūcija 2010. gadā jau ir apstiprinājusi astoņus EGF līdzekļu izmantošanas priekšlikumus un līdzekļu pārvietojumu tehniskai palīdzībai par kopējo summu EUR 20 991 554, tātad vēl ir pieejami EUR 481 228 446.

  III. Procedūra

  Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu[1], lai varētu 2010. gada budžetā iekļaut īpašas saistību un maksājumu apropriācijas, kā tas paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

  Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu var rīkot vienkāršotā kārtībā (vēstuļu apmaiņa), kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

  Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus EGF līdzekļu izmantošanai.

  Pēc pieteikumu izvērtēšanas EMPL komiteja pauda viedokli par EGF līdzekļu izmantošanu, kas izklāstīts šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, uzsvērts, ka lēmumu pieņemšanā par EGF līdzekļu izmantošanu ir būtiski nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

  • [1]  DEC 26/2010, 2010. gada 1. septembris.

  PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

  ES/sg

  D(2010)46642

  Alain Lamassoure

  Budžeta komitejas priekšsēdētājam

  ASP 13E158

  Temats. Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu lietā EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (COM(2010)446 galīgā redakcija)

  A. god. priekšsēdētāja kungs!

  Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2010/011 NL/Semiconductors un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

  EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta Fonda līdzekļu izmantošanu saistībā ar iepriekš minēto pieteikumu. Šajā ziņā EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tomēr tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

  EMPL komitejas viedokļa pamatā ir šādi apsvērumi:

  A)  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulas 2.a pantu un attiecas uz 590 darbinieku atlaišanu četru mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2010. gada 31. janvārim uzņēmumā, kas darbojas Neimegenā (Helderlandes province) un Eindhovenā (Ziemeļbrabantes provincē) un kas ir iesaistīti dažādu elektronisko ierīču un datoru galvenās sastāvdaļas ražošanā;

  B)  tā kā darbinieku skaita samazināšanu izraisīja globalizācija, jo šajā nozarē ir spēcīga konkurence pasaules tirgū un ierobežots skaits lielo ražotāju, līdz ar to ražotāji izjūt pastāvīgu spiedienu samazināt izmaksas; tā kā Eiropas tirgus daļa laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam samazinājās no 14,9 % līdz 11,2 %, savukārt Āzijas uzņēmumu tirgus daļa pieauga no 39,7 % līdz 43,3 % tajā pašā laikposmā; tā kā EUR pret USD maiņas kurss salīdzinoši vēl vairāk pasliktināja Eiropas ražotāju situāciju, jo izmaksas rodas EUR, taču izstrādājumus pārdod USD valūtā;

  C)  tā kā ekonomikas un finanšu krīzes dēļ situācija pasliktinājās, jo pusvadītāju tirgu īpaši viegli ietekmē izmaiņas ekonomikas izaugsmē; 2009. gada aprīlī pusvadītāju apgrozījums pasaulē samazinājās par 25,1 % salīdzinājumā ar 2008. gada aprīli;

  D)  tā kā Helderlandes provincē lielākā daļa darbinieku atlaišanu notika NXP ražotnē Neimegenā, kurā minētā ražotne bija lielākais rūpnieciskais darbadevējs; tā kā tā nodrošināja darba vietas daudziem mazkvalificētiem darbiniekiem, kas šajā uzņēmumā strādājuši gadu desmitiem;

  E)  tā kā Eindhovenā darbinieku skaita samazināšana notika galvenokārt pētniecības un attīstības nozarē; tā kā minētajiem darba ņēmējiem ir pieredze ļoti īpašā jomā un tā kā visu pētniecības un attīstības jomas darba tirgu reģionā negatīvi ietekmēja finanšu krīze;

  F)  tā kā 86 % no atlaistajiem darbiniekiem bija rūpnīcu strādnieki, iekārtu apkalpotāji vai montētāji;

  G)  tā kā 83 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vīrieši un 88 % no viņiem ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem,

  tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Nīderlandes pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

  1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti nosacījumi finansiāla atbalsta saņemšanai saskaņā ar EGF regulu;

  2.  prasa sniegt vairāk informācijas par atbalstu, ko darba ņēmējiem sniedz saskaņā ar īpašo ESF apmācības projektu to uzņēmumu darbiniekiem, kuri ir iesaistīti pusvadītāju ražošanā, un par EGF pasākumu pievienoto vērtību šajā kontekstā;

  3.  pauž nožēlu par samērā sliktajiem ierosināto pasākumu aprakstiem;

  4.  atzinīgi vērtē pasākumu, lai sekmētu iepriekšējās pieredzes atzīšanu.

  Ar cieņu,

  Pervenche Berès

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  5.10.2010

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Sabine Verheyen