SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

6.10.2010 - (COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Barbara Matera

Procedura : 2010/2141(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0269/2010
Teksty złożone :
A7-0269/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0446 – C7–0210/2010),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0269/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu,

D.  mając na uwadze, że Holandia zwróciła się o pomoc w związku z 512 zwolnieniami w przedsiębiorstwie NXL Semiconductors Netherlands prowadzącym działalność w branży elektronicznej w regionach Gelderland i Eindhoven sklasyfikowanych jako NUTS II,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EFG, należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których –na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała alternatywne w stosunku do niewykorzystanych funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego źródło środków na płatności, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6. zauważa, że aby w związku z powyższym wnioskiem uruchomić EFG, środki na płatności zostaną przesunięte z linii budżetowej przeznaczonej na wsparcie dla MŚP i na rzecz innowacji; ubolewa nad poważnymi zaniedbaniami ze strony Komisji Europejskiej przy wdrażaniu programów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i wyjaśnia, dlaczego doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(wniosek EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors z Holandii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] z dnia 17 maja 2006 r., a w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      W dniu 26 marca 2010 r. Holandia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie NXP Semiconductors Netherlands BV, uzupełniając go o dodatkowe informacje do dnia 3 czerwca 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 1 809 434 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Holandię.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 1 809 434 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w [...] dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[2] fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą odbywać się w trybie uproszczonym.

II. Zarys sytuacji: wniosek Komisji

sierpnia 2010 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Holandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to trzynasty wniosek analizowany w ramach budżetu 2010 i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 809 434 EUR z EFG na rzecz Holandii. Dotyczy on 512 zwolnień w przedsiębiorstwie NXP Semiconductors Netherlands BV prowadzącym działalność w branży elektronicznej w regionach Gelderland i Eindhoven sklasyfikowanych jako NUTS II, do których doszło podczas czteromiesięcznego okresu referencyjnego od 1 października 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

Wniosek w sprawie EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors z Holandii przedłożono Komisji 26 marca 2010 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do 3 czerwca 2010 r. Podstawą złożenia wniosku było kryterium interwencji określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG, które określa próg co najmniej 500 zwolnień w ciągu czterech miesięcy w przedsiębiorstwie wraz z pracownikami zwolnionymi u jego dostawców lub producentów stanowiących dalsze ogniwo łańcucha dostaw, a jego złożenie miało miejsce w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia).

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w światowych tendencjach handlowych bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter tych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. a), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem, oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z funduszy strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto lub na które planowano rozpoczęcie realizacji spersonalizowanych usług dla zwalnianych pracowników, procedury konsultacji z partnerami społecznymi oraz systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przeniesienie (DEC 26/2010) na łączną kwotę 1.809.434 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji”(01 04 04) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Po raz pierwszy Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi żądaniami Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

Na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia EFG wymaga się, by w dniu 1 września co najmniej 25% rocznej maksymalnej kwoty w ramach EFG było dostępne w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już osiem wniosków o uruchomienie funduszu i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 20 991 554 euro, pozostawiając do wykorzystania 481 228 446 euro.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek[3] o przesunięcie środków w celu ujęcia w budżecie na 2010 r. konkretnych środków na zobowiązania i płatności zgodnie z postanowieniami pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z funduszu.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia funduszu przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 26/2010 z dnia 1 września 2010 r.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/sg

D(2010)46642

Pan Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (COM(2010)446 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), a także jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowała uruchomienie EFG w sprawie EGF/2010/011 NL/Semiconductors i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że niniejszy wniosek jest zgodny z art. 2a rozporządzenia w sprawie EFG i dotyczy 590 zwolnień, do których doszło w czteromiesięcznym okresie referencyjnym od 1 października 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w Nijmegen (prowincja Gelderland) i Eindhoven (prowincja Noord‑Brabant) i produkującym podstawowe komponenty do różnych urządzeń elektronicznych i komputerów,

B)  mając na uwadze, że przyczyną tych zwolnień jest globalizacja, ponieważ branża ta jest częścią niezwykle konkurencyjnego rynku globalnego obejmującego ograniczoną liczbę dużych producentów, z czym w konsekwencji wiąże się stała presja na producentów, aby redukować koszty; mając na uwadze, że europejski udział w rynku spadł z 14,9% w 2005 r. do 11,2% w 2009 r., natomiast udział krajów azjatyckich wzrósł w tym samym czasie z 39,7 do 43,3%; mając na uwadze, że kurs wymiany euro i dolara amerykańskiego doprowadził do dalszej utraty przewagi komparatywnej w przypadku producentów europejskich, ponieważ koszty oblicza się w euro, a produkty sprzedaje w USD,

C)  mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy zaostrzył sytuację, gdyż rynek półprzewodników niezwykle czule reaguje na zmiany wzrostu gospodarczego; w kwietniu 2009 r. światowe obroty w handlu półprzewodnikami spadły o 25,1% w porównaniu z kwietniem 2008 r.,

D)  mając na uwadze, że prowincja Gelderland w największym stopniu została dotknięta zwolnieniami, do których doszło w fabryce NXP w Nijmegen będącej największym pracodawcą, a także mając na uwadze, że fabryka ta zatrudniała wielu pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy pracowali w niej przez kilkadziesiąt lat,

E)  mając na uwadze, że w Eindhoven zwolnienia miały miejsce głównie w sektorze badań naukowych i rozwojowych, mając na uwadze, że pracownicy ci mają doświadczenie w bardzo wyspecjalizowanej dziedzinie oraz że cały rynek pracy w sektorze badań naukowych i rozwoju w tym regionie ucierpiał w wyniku kryzysu finansowego,

F)  mając na uwadze, że 86% zwolnionych pracowników było operatorami urządzeń i maszyn oraz monterami,

G)  mając na uwadze, że 83% zwolnionych pracowników to mężczyźni oraz że 88% pracowników jest w wieku od 25 do 54 lat,

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Holandii:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej w ramach rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  zwraca się o dodatkowe informacje na temat wsparcia udzielonego pracownikom w ramach specjalnego projektu szkoleniowego EFS dla pracowników w przedsiębiorstwach produkujących półprzewodniki oraz na temat wartości dodanej działań EFG podejmowanych w związku z tą sytuacją;

3.  ubolewa, że nie udzielono wystarczających wyjaśnień w związku z zaproponowanymi środkami;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zwłaszcza ten środek, który pozwala odpowiednio docenić doświadczenie zdobyte wcześniej.

Z poważaniem,

Pervenche Berès

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sabine Verheyen