POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta      o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

6.10.2010 - (KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalka: Barbara Matera

Postopek : 2010/2141(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0269/2010
Predložena besedila :
A7-0269/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0446 – C7-0210/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] , ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2] (uredba ESPG),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0269/2010),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za odpuščene delavce dinamična ter na razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG,

D. ker je Nizozemska zaprosila za pomoč v zvezi s 512 presežnimi delavci v podjetju NXL Semiconductors Netherlands, ki deluje v elektronskem sektorju v regijah Gelderland in Eindhoven na ravni NUTS II,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, iz katerih se zagotavlja enkratna in časovno omejena individualna podpora za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko igra ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letnih poročilih predstavi tudi primerjalna ocena teh podatkov;

5.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir odobritev plačil za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada;

6. ugotavlja, da se bodo za uporabo ESPG v tem primeru sredstva za odobritve plačil prenesla iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednje velikim podjetjem ter inovacijam; obžaluje, da Evropska komisija izvaja okvirne programe o konkurenčnosti in inovacijah s hudimi pomanjkljivostmi, zlasti med gospodarsko krizo, ko je potreba po tej podpori občutno povečana;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, med vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, v katerem so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

9.  odobrava sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroča svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  1UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(vloga EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors iz Nizozemske)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], zlasti njegove točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2], zlasti njenega člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Področje uporabe ESPG se je razširilo na vloge, predložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)      Nizozemska je 26. marca 2010 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju NXP Semiconductors Netherlands BV in jo dopolnila z dodatnimi informacijami do 3. junija 2010. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 1 809 434 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Nizozemska.

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1 809 434 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

predsednik                                                    predsednik

  • [1]               UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]               UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006[2] sklad ne sme preseči najvišjega zneska v višini 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne razlike do zgornje meje in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, zato da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati bodo organizirani tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti tristranski pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Stanje: Predlog Komisije

Komisija je 31. avgusta 2010 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Nizozemske, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je trinajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 1.809.434 EUR iz ESPG za Nizozemsko. Nanaša se na 512 presežnih delavcev v podjetju NXP Semiconductors Netherlands BV, ki deluje v elektronskem sektorju v regijah Gelderland in Eindhoven na ravni NUTS II, presežni pa so postali v štirimesečnem referenčnem obdobju od 1. oktobra 2009 do 31. januarja 2010.

Ta vloga (primer ESGP/2010/011 NL/NXP Semiconductors iz Nizozemske) je bila predložena Komisiji 26. marca 2010 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 3. junija 2010. Vloga je temeljila na merilu za pomoč iz člena 2(a) uredbe ESPG, v skladu s katerim mora biti v obdobju štirih mesecev v podjetju, vključno z njegovimi dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi, odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev, in je bila predložena v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe).

Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, in zato se priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Za uporabo sredstev sklada je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 26/2010) skupnega zneska 1.809.434 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – program za podjetništvo in inovacije“ (01 04 04) za plačila v proračunske vrstice ESPG (04 05 01).

Komisija je prvič opredelila alternativni vir sredstev za plačila, pri katerem ne gre za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

Člen 12(6) uredbe ESPG določa, da 1. septembra ostane na voljo vsaj ena četrtina letnega največjega zneska ESPG, da se zadostijo potrebe do konca leta.

V letu 2010 je proračunski organ odobril že osem predlogov za uporabo sredstev sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v celotnem znesku 20.991.554 EUR, pri čemer je ostalo na voljo še 481.228.446 EUR.

III. Postopek

Komisija je predstavila zahtevek za prerazporeditev[3] za vnos posebne odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v proračun za leto 2010, kot zahteva točka 28 medistitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot določa člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispeval k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sklada, kakor je izraženo v priloženem mnenju.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju Medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.
  • [3]  DEC 26/2010 z dne 1. septembra 2010.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/sg

D(2010)46642

Alain Lamassoure

Predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2010/011 NL/NXP Semiconductors (KOM(2010)446 konč.) Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2010/011 NL/Semiconductors in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in delovna skupina za ESPG se v zvezi z obravnavanim primerom strinjata z uporabo sredstev iz sklada. Odbor EMPL je imel glede tega nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker se vloga skladno s členom 2a Uredbe ESPG nanaša na 590 presežnih delavcev za referenčno obdobje štirih mesecev med 1. oktobrom 2009 in 31. januarjem 2010 v podjetju, ki deluje v Nijmegnu (provinca Gelderland) in Eindhovnu (provinca Noord-Brabant) in izdeluje osnovne dele različnih vrst elektronskih naprav in računalnikov.

B)  ker so presežki nastali zaradi učinkov globalizacije, saj v tem sektorju vlada močna konkurenca na svetovnem trgu z omejenim številom glavnih igralcev, zaradi česar so proizvajalci pod stalnim pritiskom, naj znižajo stroške; ker se je evropski tržni delež leta 2009 zmanjšal na 11,2 % v primerjavi s 14,9 % leta 2005, medtem ko se je v Aziji v istem časovnem obdobju iz 39, 7 % povečal na 43, 3 %; ker so bili zaradi menjalnega tečaja med evrom in ameriškim dolarjem evropski proizvajalci primerjalno dodatno prikrajšani, saj stroški nastajajo v evrih, izdelki pa se prodajajo v ameriških dolarjih.

C)  ker je gospodarska in finančna kriza še poslabšala razmere, saj je trg polprevodnikov zelo občutljiv za spremembe gospodarske rasti. Aprila 2009 je svetovni promet, povezan s polprevodniki, upadel za 25,1 % v primerjavi z aprilom 2008.

D)  ker je najbolj prizadeta provinca Gelderland, saj je do presežnih delovnih mest prišlo v proizvodnem kompleksu NXP v Nijmegnu, ki je bil največji industrijski delodajalec; ker je bilo tam zaposlenih veliko število delavcev z nizko izobrazbo, ki so za to podjetje delali že več desetletij.

E)  ker je v Eindhovnu večina presežnih delovnih mest povezana z sektorjem za raziskave in razvoj. ker so ti delavci specializirani za zelo posebno področje in ker celotni trg delovnih mest za raziskave in razvoj v tej regiji čuti posledice finančne krize.

F)  ker je bilo 80 % presežnih delavcev upravljavcev in sestavljavcev strojev in naprav.

G)  ker je 83 % presežnih delavcev moških in ker je 88 % presežnih delavcev starih med 25 in 54 let.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nizozemske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe ESPG;

2.  zahteva dodatne informacije o podpori, ki jo delavci dobijo s posebnim projektom iz Evropskega socialnega sklada za usposabljanje delavcev, ki se ukvarjajo z izdelavo polprevodnikov ter o dodani vrednosti ESPG v zvezi s tem.

3.  obžaluje, da so bili predlagani ukrepi precej slabo pojasnjeni.

4.  še posebej pozdravlja ukrep, ki omogoča priznavanje predhodnih izkušenj.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.10.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sabine Verheyen