Betänkande - A7-0269/2010Betänkande
A7-0269/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

6.10.2010 - (KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Barbara Matera

Förfarande : 2010/2141(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0269/2010
Ingivna texter :
A7-0269/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010 – 2010/2141(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0446 – C7‑0210/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

–   med beaktande av brevet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑2069/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D. Nederländerna har ansökt om ekonomiskt bidrag till följd av 512 uppsägningar vid företaget NXL Semiconductors Netherlands som är verksamt inom elektroniksektorn i Nuts II-regionerna Gelderland och Eindhoven.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa för betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att tillbörliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

6.  Europaparlamentet konstaterar att, för att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för detta fall, kommer betalningsbemyndiganden överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att Europeiska kommissionen i många fall brustit allvarligt i samband med genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde öka behovet av sådant stöd.

7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

8.  Europaparlamentet välkomnar det nya formatet för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stöd och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ...

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors från Nederländerna)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner euro per år.

(4)      Nederländerna lämnade den 26 mars 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget NXP Semiconductors Netherlands BV, och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 3 juni 2010. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 809 434 euro ska anslås.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd som Nederländerna ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 809 434 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan genomföras i förenklad form.

II. Situation för närvarande: Kommissionens förslag

Den 31 augusti 2010 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Nederländerna för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den trettonde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 1 809 434 euro från fonden till förmån för Nederländerna. Ansökan avser 512 uppsägningar vid företaget NXP Semiconductors Netherlands BV som är verksamt inom elektroniksektorn i Nuts II-regionerna Gelderland och Eindhoven, under referensperioden på fyra månader från den 1 oktober 2009 till den 31 januari 2010.

Denna ansökan, ärende EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors från Nederländerna, lämnades in till kommissionen den 26 mars 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 3 juni 2010. Ansökan grundade sig på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering a globaliseringseffekter, som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp vid ett företag under en fyramånadersperiod, inklusive hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2a, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten uppmanas att godkänna ansökan.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 26/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 1 809 434 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation (01 04 04) för betalningar till budgetposterna för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

För första gången har kommissionen pekat ut en alternativ källa till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Enligt artikel 12.6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den 1 september varje år minst 25 procent av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt åtta förslag till utnyttjande av fonden och en överföring för teknisk hjälp för ett totalbelopp på 20 991 554 euro, vilket innebär att det kvarstår 481 228 446 euro.

III. Förfarande

Kommissionen har lämnat in en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet i samband med kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 26/2010 av den 1 september 2010.

BILAGA: BREV FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ES/sg

D(2010)46642

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors (KOM(2010)0446).

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärende EGF/2010/011 NL/Semiconductors och antog följande yttrande.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet för sysselsättning och sociala frågor framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av betalningsbemyndigandena.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan stämmer överens med artikel 2a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser 590 uppsägningar som gjordes under referensperioden på fyra månader mellan den 1 oktober 2009 och den 31 januari 2010 på ett företag som är verksamt i Nijmegen (provinsen Gelderland) och Eindhoven (provinsen Noord-Brabant) och som producerar grundläggande beståndsdelar till olika elektroniska apparater och datorer.

B) Uppsägningarna är en effekt av globaliseringen eftersom denna sektor ingår i en mycket konkurrensutsatt global marknad med få stora aktörer och det finns följaktligen en kontinuerlig press på tillverkarna att minska kostnaderna. Europas marknadsandel minskade från 14,9 procent under 2005 till 11,2 procent under 2009 medan Asiens marknadsandel samtidigt ökade från 39,7 procent till 43,3 procent. Växelkursen mellan euron och den amerikanska dollarn skapade ytterligare en nackdel för de europeiska tillverkarna, som betalar för kostnaderna i euro men får betalt för sina produkter i amerikanska dollar.

C) Den ekonomiska och finansiella krisen förvärrade situationen eftersom marknaden för halvledare är mycket känslig för förändringar av den ekonomiska tillväxten. I april 2009 hade den globala handeln med halvledare minskat med 25,1 procent jämfört med april 2008.

D) Provinsen Gelderland drabbades i störst utsträckning av uppsägningarna på produktionsanläggningen NXP i Nijmegen, som var den största industriella arbetsgivaren på platsen. Företaget sysselsatte många lågutbildade arbetstagare som sedan årtionden har arbetat för detta företag.

E)  I Eindhoven avser uppsägningarna huvudsakligen forskning och utveckling. Dessa arbetstagare är specialiserade inom ett mycket specifikt område och hela arbetsmarknaden för forskning och utveckling i regionen har drabbats av den finansiella krisen.

F)  86 procent av de uppsagda arbetstagarna var process- och maskinoperatörer samt montörer.

G) 83 procent av de uppsagda arbetstagarna är män och 88 procent är mellan 25 och 54 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Nederländernas ansökan:

1.  Europaparlamentet instämmer med kommissionen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda.

2.  Europaparlamentet önskar få mer information om det stöd som arbetstagarna har fått från Europeiska socialfondens särskilda utbildningsprojekt för arbetstagare inom företag som tillverkar halvledare och om mervärdet av åtgärderna inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

3.  Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang den bristfälliga redogörelsen för de föreslagna åtgärderna.

4.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet åtgärden för att erkänna tidigare erfarenheter.

Med vänlig hälsning

Pervenche Berès

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

5.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sabine Verheyen