ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  6.10.2010 - (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Barbara Matera

  Διαδικασία : 2010/2163(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0270/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0270/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010),

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] (κανονισμός ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0270/2010),

  A. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

  B.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 προκειμένου να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

  Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία ζήτησε βοήθεια για ζητήματα που αφορούν 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις στον κλάδο 28 της NACE Αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού), στην περιφέρεια NUTS II του Nordjylland,

  E.  εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

  1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

  2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

  3.  τονίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων απολυθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

  4.  επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

  5.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

  6.  σημειώνει ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

  7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·

  8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

  9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  της xxx

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/001 DK/ Nordjylland από τη Δανία)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 28,

  τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2], και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

  την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[3],

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται εξαιτίας μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και για να τους ενισχύει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  (2)      Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 προκειμένου να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους, η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  (3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

  (4)      Η Δανία υπέβαλε στις 22 Ιανουαρίου 2010 αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην περιφέρεια Nordjylland και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 28 Απριλίου 2010. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 7.521.359 ευρώ.

  (5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Δανία.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 7.521.359 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τόπος:

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]               ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]               ΕΕ C […], […], σ. […].

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

  Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προκαταβολή μόλις προσδιοριστούν τα επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιήσει το Ταμείο, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

  II. Κατάσταση πραγμάτων: πρόταση της Επιτροπής

  Στις 2 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις νέες προτάσεις απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Δανίας προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

  Αυτή είναι η δέκατη πέμπτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 7.521.359 ευρώ από το ΕΤΠ για τη Δανία. Αφορά 951 απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 (κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού) στην περιφέρεια NUTS II της Nordjylland (DK05) κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης περιόδου αναφοράς από 15 Φεβρουαρίου 2009 έως 14 Νοεμβρίου 2009.

  Η αίτηση EGF/2010/001 DK/Nordjylland της Δανίας υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 22 Ιανουαρίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 28 Απριλίου 2010. Η αίτηση αυτή βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών της ή των παραγωγών της των επόμενων σταδίων του προϊόντος, και υπεβλήθη εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπει το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

  Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και συμμόρφωση με τα κριτήρια του άρθρου 2 στοιχείο β), εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις και των εργαζομένων οι οποίοι δικαιούνται βοήθεια, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

  Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

  Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 21//2010) συνολικού ποσού ύψους 7.521.359 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία – πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία» (01 04 04) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

  Για πρώτη φορά η Επιτροπή εντόπισε εναλλακτική πηγή πιστώσεων πληρωμών διαφορετική από τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τα συχνά αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

  Στο άρθρο 12, παράγραφος 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ ζητείται την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους να παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το 25% του ετησίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν μέχρι το τέλος του έτους.

  Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε οκτώ προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου και μία μεταφορά για την τεχνική υποστήριξη, για συνολικό ποσό 20.991.554 ευρώ, αφήνοντας διαθέσιμο ποσό ύψους 481.228.446 ευρώ.

  III. Διαδικασία

  Η Επιτροπή έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων[3] για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στην παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση της αίτησης από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

  Αφού προέβη στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

  Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  DEC 21/2010 της ....... 2010.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ES/sg

  D(2010)46646

  κ. Alain Lamassoure

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 13E158

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2010/001 DK/ Nordjylland (COM(2010)451 τελικό)

  Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/001 DK/ Nordjylland και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

  Α)  εκτιμώντας ότι η εν λόγω αίτηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2, στοιχείο β) του κανονισμού για το ΕΤΠ και αφορά 1.222 απολύσεις που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς των 9 μηνών μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 14ης Νοεμβρίου 2009 σε 45 επιχειρήσεις οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού για τον ναυπηγικό κλάδο,

  Β)  εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος κλάδος υπέστη σοβαρά πλήγματα από διάφορες συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης με αποτέλεσμα την σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή νέων παραγγελιών και τη ματαίωση έως και 40% των υφιστάμενων παραγγελιών (MAN Diesel) με την προσδοκία ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης η ναυπηγική βιομηχανία θα μετακινηθεί προς περιοχές χαμηλότερου κόστους, κυρίως στην Ασία, οι οποίες αύξησαν θεαματικά το μερίδιο τους στην αγορά στα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης,

  Γ)   εκτιμώντας ότι το Nordiylland αποτελεί τη μικρότερη περιοχή της Δανίας με τη χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού όπου τα επίπεδα απασχόλησης και εισοδήματος είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με το υπόλοιπο της Δανίας· εκτιμώντας επίσης ότι η περιοχή αυτή εξαρτάται ιδιαίτερα από τον ναυπηγικό κλάδο,

  Δ)  εκτιμώντας ότι η επαγγελματική διάρθρωση έχει να επιδείξει πολυάριθμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παραδοσιακά προσλαμβάνουν πολύ μικρό αριθμό εργατικού δυναμικού με υψηλή ειδίκευση ενώ το ποσοστό των ανειδίκευτων εργατών είναι πολύ υψηλό,

  Ε)   εκτιμώντας ότι η πρόταση σχετικά με τη δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση έχει ως στόχο να στρέψει τους απολυόμενους εργαζόμενους προς τους νέους τομείς που συνδέονται με την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας, τόσο στον ναυπηγικό κλάδο όσο και στον κλάδο της στέγασης, καθώς και να τους παράσχει τα απαραίτητα προσόντα για τους κλάδους της γνώσης και της παροχής υπηρεσιών,

  ΣΤ) εκτιμώντας ότι το 40% των απολυθέντων εργαζομένων εκτελούσαν χειρωνακτικές εργασίες ή εργασίες στον τομέα της μεταλλουργίας και της κατασκευής μηχανών· εκτιμώντας επίσης ότι το 33% προσέφερε ανειδίκευτη εργασία·

  Ζ)   εκτιμώντας ότι το 92% των απολυθέντων εργαζόμενων είναι άνδρες και σχεδόν το 84% είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών.

  Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Δανίας τις εξής προτάσεις:

  1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΠ.

  2.  επιδοκιμάζει την προσέγγιση που συνίσταται στη χρησιμοποίηση της στήριξης του ΕΤΠ για να παρασχεθούν στους εργαζόμενους οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για προσανατολισμένες προς το μέλλον θέσεις απασχόλησης στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της γνώσης και της παροχής υπηρεσιών·

  3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να επανενταχθούν σύντομα στην αγορά εργασίας προσφέρεται παρ'όλα αυτά η δυνατότητα να λάβουν περαιτέρω κατάρτιση για να καλύψουν κενά όσον αφορά τα προσόντα τους·

  4.  υποστηρίζει ιδιαίτερα το μέτρο που αποσκοπεί στην προσέλκυση και ενθάρρυνση των νέων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα εξωσχολικής ή περαιτέρω εκπαίδευσης·

  5.  επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι τα οικονομικά κίνητρα για τη σύσταση επιχείρησης, ακόμη και σε περιοχές της ίδιας χώρας, θα δοθούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους· αναμένει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της κατάλληλη αξιολόγηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης που επιθυμεί να γίνει επιχειρηματίας θα έχει δικαίωμα στις ίδιες προσφορές.

  Με εκτίμηση,

  Pervenche Berès

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  5.10.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz, Ивайло Калфин, Надежда Нейнски

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sabine Verheyen