SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

6.10.2010 - (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Barbara Matera

Procedura : 2010/2163(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0270/2010
Teksty złożone :
A7-0270/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0451 – C7–0222/2010),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0270/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu,

D.  mając na uwadze, że Dania wystąpiła o pomoc w związku z 951 zwolnieniami, do których doszło w 45 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 28 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (produkcja maszyn i urządzeń) w regionie Nordjylland według klasyfikacji NUTS II,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EFG, należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała alternatywne w stosunku do niewykorzystanych funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego źródło środków na płatności, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6.  zwraca uwagę, że aby uruchomić EFG w tym przypadku, środki na płatności zostaną przekazane z linii budżetowej poświęconej wspieraniu MŚP oraz innowacji; ubolewa nad poważnymi zaniedbaniami ze strony Komisji Europejskiej przy wdrażaniu programów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i wyjaśnia, dlaczego doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/001 DK/Nordjylland z Danii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      W dniu 22 stycznia 2010 r. Dania złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze produkcji maszyn i urządzeń w regionie Nordjylland, uzupełniając go dodatkowymi informacjami do dnia 28 kwietnia 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 7 521 359 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Danię.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 7 521 359 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Dz.U. C […] z […], s. […].

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/20062 fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą odbywać się w trybie uproszczonym.

II. Zarys sytuacji: wniosek Komisji

2 września 2010 r. Komisja przyjęła trzy nowe wnioski w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Hiszpanii, Portugalii i Danii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to piętnasty wniosek analizowany w ramach budżetu 2010 i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 7 521 359 EUR z EFG na rzecz Danii. Dotyczy on 951 zwolnień, do których doszło w 45 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 28 klasyfikacji NACE Rev. 2 (produkcja maszyn i urządzeń) w regionie Nordjylland sklasyfikowanym jako region NUTS II podczas dziewięciomiesięcznego okresu referencyjnego od 15 lutego do 14 listopada 2009 r.

Wniosek w sprawie EGF/2010/001 DK/Nordjylland z Danii przedłożono Komisji 22 stycznia 2010 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do 28 kwietnia 2010 r. Wniosek ten oparty był na kryterium interwencji ustanowionym w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, który określa próg co najmniej 500 zwolnień w okresie 9 miesięcy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym samym dziale według klasyfikacji NACE Rev. 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II w państwie członkowskim. Wniosek został złożony w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia).

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w światowych tendencjach handlowych bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter przedmiotowych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. b), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z Funduszy Strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto, lub na które planowano rozpoczęcie realizacji zindywidualizowanych usług, procedury konsultacji z partnerami społecznymi, systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przeniesienie (DEC 21/2010) na łączną kwotę 7 521 359 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji”(01 04 04) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Po raz pierwszy Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi żądaniami Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

Na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia EFG wymaga się, by w dniu 1 września co najmniej 25% rocznej maksymalnej kwoty w ramach EFG było dostępne w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już osiem wniosków o uruchomienie funduszu i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 20 991 554 EUR, pozostawiając do wykorzystania 481 228 446 EUR.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków[1] w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), komisja ta powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z funduszu.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  • [1]  DEC 21/2010 z … 0,2010 r.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/sg

D(2010)46646

Sz.P. Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Dotyczy: opinii w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2010/001 DK/Nordiylland (COM(2010)451 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), a także jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowała uruchomienie EFG w sprawie EGF/2010/001 DK/Nordiylland i przyjęła następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W związku z tym komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten jest zgodny z art. 2b rozporządzenia w sprawie EFG i dotyczy 1 122 zwolnień, do których doszło podczas dziewięciomiesięcznego okresu referencyjnego pomiędzy 15 lutego i 14 listopada 2009 r. w 45 przedsiębiorstwach produkujących głównie maszyny i urządzenia dla sektora stoczniowego;

B)  mając na uwadze, że sektor ten został szczególnie ciężko dotknięty licznymi następstwami kryzysu finansowego, co pociągnęło za sobą prawie całkowite wstrzymanie nowych zamówień i anulowanie istniejących zamówień do 40% (MAN Diesel) w związku z oczekiwaniem, że w ramach globalizacji przemysł stoczniowy przeniesie się do obszarów o niskich kosztach, głównie w Azji, które spektakularnie zwiększały swój udział rynkowy w latach poprzedzających kryzys;

C)  mając na uwadze, że Nordiylland jest najmniejszym regionem w Danii, z najmniejszą gęstością zatrudnienia i gdzie poziom zatrudnienia oraz dochód są niższe w porównaniu z pozostałą częścią Danii; mając na uwadze, że ten region jest szczególnie zależny od sektora przemysłu;

D)  mając na uwadze, że strukturę zatrudnienia cechują liczne małe i średnie przedsiębiorstwa z niewielką tradycją zatrudniania dobrze wykształconych pracowników i dużym udziałem osób niewykwalifikowanych w strukturze siły roboczej;

E)  mając na uwadze, że propozycja skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług ma na celu zaadaptowanie zwolnionych pracowników do pracy w nowych branżach obejmujących rozwiązania w zakresie bardziej efektywnego wykorzystywania energii, zarówno w sektorze stoczniowym, jak i mieszkaniowym, a także przygotowanie ich do miejsc pracy w sektorze wiedzy i usług;

F)  mając na uwadze, że 40% zwolnionych pracowników wykonywało prace fizyczne, prace w zakresie konstrukcji metalowych i maszyn, a 33% wykonywało prace niewymagające kwalifikacji;

G)  mając na uwadze, że 92% zwolnionych pracowników to mężczyźni, a prawie 84% pracowników ma pomiędzy 25-54 lat.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Danii:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej w ramach rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  z zadowoleniem przyjmuje podejście mające na celu wykorzystanie wsparcia EFG dla zapewnienia pracownikom umiejętności potrzebnych do zatrudnienia w ukierunkowanych na przyszłość miejscach pracy w sektorze oszczędności energii, w przemyśle opartym na wiedzy i usługach;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pracownicy, którzy mogą szybko powrócić na rynek pracy, oprócz tego mają możliwość uzyskania szkoleń uzupełniających jakiekolwiek luki w ich kwalifikacjach;

4.  wspiera w szczególności działania mające na celu przyciągnięcie i utrzymanie większej liczby młodych osób, które chcą podjąć edukację pozaszkolną lub uzupełniającą;

5.  podkreśla jednak fakt, że zachęty finansowe na założenie działalności gospodarczej, nawet w regionach tego samego kraju, będą przyznawane w bardzo zróżnicowany sposób; z tego względu oczekuje, że Komisja dokona odpowiedniej oceny w celu zapewnienia, że każdy, kto chce stać się przedsiębiorcą, będzie uprawniony do takich samych ofert.

Z poważaniem,

Pervenche Berès

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sabine Verheyen