RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

  6.10.2010 - (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Comisia pentru bugete
  Raportoare: Barbara Matera

  Procedură : 2010/2163(BUD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0270/2010
  Texte depuse :
  A7-0270/2010
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

  (COM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0451 – C7–0222/2010),

  –   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2] (Regulamentul FEG),

  –   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0270/2010),

  A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor care sunt afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

  B.  întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

  C. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

  D.  întrucât Danemarca a solicitat asistență pentru 951 de cazuri de concedieri din 45 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul unui sector din diviziunea 28 a NACE Rev. 2 (producția de mașini și echipamente) în regiunea NUTS II Nordjylland;

  E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

  1.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării mobilizării FEG;

  2.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

  3.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a fiecărui lucrător concediat; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a întreprinderilor sau a sectoarelor;

  4.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații detaliate privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează apelul privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date și în cadrul rapoartelor sale anuale;

  5.  salută faptul că, în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată la fondurile neutilizate din Fondul social european, în urma apelurilor repetate adresate de Parlamentul European în care se precizează că FEG a fost înființat ca un instrument specific separat, cu obiective și termene proprii și că, prin urmare, trebuie identificate linii bugetare adecvate pentru transferuri;

  6. constată că, pentru a putea mobiliza FEG pentru acest caz, creditele de plată vor fi transferate de la o linie bugetară dedicată sprijinirii IMM-urilor și a inovării; ia act cu regret de deficiențele grave ale Comisiei Europene în implementarea programelor-cadru privind competitivitatea și inovarea, în special într-o perioadă de criză economică, în care nevoia pentru un astfel de sprijin va fi probabil și mai mare;

  7.  reamintește că funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a altor instrumente instituite prin AII din 17 mai 2006, care face parte din revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2007-2013;

  8.  salută noul format al propunerii Comisiei, care conține în expunerea de motive informații clare și detaliate cu privire la cerere, analizează criteriile de eligibilitate și explică motivele care au condus la aprobarea sa, în conformitate cu solicitările Parlamentului;

  9.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

  10. încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia, împreună cu Președintele Consiliului, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

  ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

  privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/001 DK/Nordjylland din Danemarca)

  PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 28,

  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2], în special articolul 12 alineatul (3),

  având în vedere propunerea Comisiei Europene[3],

  întrucât:

  (1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial din cauza globalizării și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

  (2)      Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

  (3)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR.

  (4)      La 22 ianuarie 2010, Danemarca a depus o cerere de mobilizare a FEG privind concedierile din sectorul producției de mașini și echipamente din regiunea Nordjylland, iar până la 28 aprilie 2010 a transmis informații suplimentare. Cererea îndeplinește condițiile pentru fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. Prin urmare, Comisia propune mobilizarea unei sume de 7 521 359 EUR.

  (5)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Danemarca.

  ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

  Articolul 1

  În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 7 521 359 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

  Articolul 2

  Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Adoptată la,

  Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

  Președintele                                                  Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]               JO C […], […], p. […].

  EXPUNERE DE MOTIVE

  I. Context

  Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor majore din structura comerțului mondial.

  Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] și dispozițiilor articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamentele anulate.

  În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se poate organiza un trilog pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Trilogul poate îmbrăca o formă simplificată.

  II. Situația actuală: propunerea Comisiei

  La 2 septembrie 2010, Comisia a adoptat trei propuneri noi referitoare la o decizie de mobilizare a FEG pentru Spania, Portugalia și Danemarca în vederea sprijinirii reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor concediați din cauza crizei financiare și economice mondiale.

  Aceasta este cea de-a cincisprezecea cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2010 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 7 521 359 EUR pentru Danemarca. Cererea privește 951 de concedieri din 45 de întreprinderi încadrate în sectorul din diviziunea 28 a NACE Rev. 2 (producția de mașini și echipamente) din regiunea NUTS II Nordjylland, în cursul perioadei de referință de nouă luni 15 februarie 2009 - 14 noiembrie 2009.

  Cererea în cauză, cazul EGF/2010/001 DK/Nordjylland din partea Danemarcei, a fost prezentată Comisiei la 22 ianuarie 2010 și completată cu informații suplimentare până la 28 aprilie 2010. Cererea se baza pe criteriul de intervenție de la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG, care impune o cerință privind concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puțin 500 de salariați din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-un stat membru în aceeași diviziune a NACE Rev. 2 situate într-o regiune sau două regiuni învecinate de la nivel NUTS II, și a fost prezentată cu respectarea termenului limită de 10 săptămâni (articolul 5 din regulament).

  Evaluarea Comisiei s-a bazat pe evaluarea legăturii dintre concedierile în cauză și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară, pe caracterul neprevăzut al concedierilor în cauză, pe o demonstrare a numărului concedierilor și a respectării criteriilor de la articolul 2 litera (b), pe explicația dată caracterului neprevăzut al acestor concedieri, pe identificarea întreprinderilor care operează concedierile și a lucrătorilor vizați de asistență, pe teritoriul în cauză, autoritățile acestuia și părțile interesate, pe impactul produs de concedieri asupra ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național, pe pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate, inclusiv compatibilitatea acestuia cu acțiunile finanțate de fondurile structurale, pe datele în care au fost inițiate sau urmau să fie inițiate serviciile personalizate pentru lucrătorii afectați, pe procedurile de consultare a partenerilor sociali, precum și pe sistemele de gestiune și de control.

  Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG și se recomandă autorității bugetare să aprobe cererea.

  În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer (DEC 21/2010) al unei sume globale de 7 521 359 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament și de la linia bugetară „Program-cadru pentru competitivitate și inovație — Program pentru inovație și spirit antreprenorial” (01 04 04 ) în credite de plată către liniile bugetare aferente FEG (04 05 01).

  Pentru prima dată, Comisia a identificat o sursă alternativă de credite de plată, alta decât fondurile FSE neutilizate, în conformitate cu solicitările adresate frecvent de către Parlamentul European.

  AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

  Articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul FEG prevede că la 1 septembrie a fiecărui an, cel puțin un sfert din suma maximă anuală a FEG rămâne disponibilă în vederea acoperirii nevoilor până la sfârșitul anului.

  În 2010, autoritatea bugetară a aprobat deja opt propuneri de mobilizare a fondului și un transfer pentru asistență tehnică, în valoare totală de 20 991 554 EUR, ceea ce înseamnă că a rămas disponibilă o sumă de 481 228 446 EUR.

  III. Procedură

  Comisia a prezentat o cerere de transfer[3] în vederea înscrierii în bugetul 2010 a unor credite de angajament și de plată specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

  Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată (un schimb de scrisori), în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

  Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

  În urma evaluării cererilor, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, astfel cum se prezintă în avizul anexat la prezentul raport.

  Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea Acordului interinstituțional.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  DEC 21/2010 din .........2010

  ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

  ES/sg

  D(2010)46646

  Dlui Alain Lamassoure

  Președintele Comisiei pentru bugete

  ASP 13E158

  Ref.: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2010/001 DK/Nordjylland (COM(2010)0451)

  Stimate domnule Lamassoure,

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2010/001 DK/Nordjylland și au adoptat următorul aviz.

  Comisia EMPL și Grupul său de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

  Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

  A)  Această cerere este conformă cu articolul 2b din Regulamentul FEG și se referă la 1 122 de concedieri care au avut loc în cursul perioadei de referință de 9 luni, între 15 februarie și 14 noiembrie 2009, la 45 de firme, majoritatea implicate în producția de utilaje și echipamente pentru sectorul construcțiilor navale.

  B)  Acest sector a fost grav afectat, din mai multe puncte de vedere, de criza financiară care a condus la oprirea aproape completă a noilor comenzi și la anularea unor comenzi existente în proporție de până la 40%, pe baza unor prezumții conform cărora, în contextul globalizării, industria construcțiilor navale se va muta în zone cu costuri reduse, în special în Asia, care și-au mărit în mod spectaculos cotele de piață în anii premergători crizei.

  C)  Nordjylland este cea mai mică regiune din Danemarca, cu cea mai mică densitate a populației și niveluri ale ocupării forței de muncă și ale veniturilor mai mici decât în restul țării. Regiunea depinde, într-o mare măsură, de sectorul industrial.

  D)  Structura ocupațională cuprinde numeroase întreprinderi mici și mijlocii cu o slabă tradiție în angajarea unor persoane cu educație superioară și cu o cotă semnificativă de persoane necalificate în forța de muncă.

  E)  Propunerea de pachet coordonat de servicii personalizate are drept obiectiv reorientarea lucrătorilor concediați către noi domenii cu soluții energetice mai eficiente, atât în construcția navală, cât și în construcția de locuințe, precum și pregătirea lor pentru sectoarele cunoașterii și serviciilor.

  F)  40% dintre lucrătorii concediați lucrau în funcții care implică activități manuale, de prelucrare a metalelor și de acționare a utilajelor, iar 33% efectuau munci necalificate.

  G)  92% dintre lucrătorii concediați sunt bărbați, iar 84% dintre ei au între 25 și 54 de ani.

  Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Danemarcei:

  1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile pentru o contribuție financiară în temeiul Regulamentului FEG;

  2.  salută ideea de a utiliza sprijinul din FEG pentru a le oferi lucrătorilor competențele necesare pentru a obține locuri de muncă orientate spre viitor în sectorul economiilor de energie, al cunoștințelor și al serviciilor.

  3.  salută faptul că lucrătorii care se reintegrează rapid pe piața muncii au posibilitatea de a beneficia totuși de cursuri de formare, pentru a-și acoperi eventualele goluri în calificări;

  4. sprijină în mod deosebit măsura care vizează atragerea și menținerea tinerilor care doresc să acceadă la o formă de educație suplimentară sau extrașcolară.

  5.  subliniază totuși că stimulentele financiare pentru crearea unei afaceri vor fi oferite în moduri foarte diferite, chiar și în regiuni ale aceleași țări; se așteaptă, prin urmare, din partea Comisiei să instituie un sistem adecvat de evaluare pentru a se asigura că toți cei care doresc să devină întreprinzători vor avea dreptul la aceleași oferte.

  Cu stimă,

  Pervenche Berès

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  5.10.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Membri supleanți prezenți la votul final

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Sabine Verheyen