Betänkande - A7-0270/2010Betänkande
A7-0270/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  6.10.2010 - (KOM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Barbara Matera

  Förfarande : 2010/2163(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0270/2010
  Ingivna texter :
  A7-0270/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  (KOM(2010)0451 – C7‑0222/2010 – 2010/2163(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0451 – C7‑0222/2010),

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

  –   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0270/2010), och av följande skäl:

  A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats för ansökningar om stöd från fonden som inges från och med den 1 maj 2009 och omfattar nu stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

  D. Danmark har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 951 uppsägningar vid 45 företag som är verksamma inom sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 28 (tillverkning av maskiner och utrustning) i Nuts II-regionen Nordjylland.

  E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

  2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

  3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

  4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

  5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa för betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att lämpliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

  6.  Europaparlamentet konstaterar att om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska kunna utnyttjas så måste betalningsbemyndiganden överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att Europeiska kommissionen i många fall brustit allvarligt i samband med genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde ökat behovet av sådant stöd.

  7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

  8.  Europaparlamentet välkomnar det nya formatet för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stöd och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

  9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

  10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  av den ...

  om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/001 DK/Nordjylland från Danmark)

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

  med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3], och

  av följande skäl:

  (1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  (2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktar sig till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  (3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner euro per år.

  (4)      Danmark lämnade den 22 januari 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar inom sektorn Tillverkning av övriga maskiner i Nordjylland, och kompletterade ansökan med upplysningar fram till den 28 april 2010. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 7 521 359 euro ska anslås.

  (5)      Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd som Danmark ansökt om.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

  Artikel 1

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 7 521 359 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

  Artikel 2

  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i

  På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

  Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EUT C (…), (…), s. (…).

  MOTIVERING

  I. Bakgrund

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

  Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

  Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan genomföras i förenklad form.

  II. Nuläget: Kommissionens förslag

  Den 2 september 2010 antog kommissionen tre nya förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Spanien, Portugal och Danmark för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  Detta är den femtonde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 7 521 359 euro från fonden till förmån för Danmark. Ansökan avser 951 uppsägningar i 45 företag som är verksamma i sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 28 (tillverkning av maskiner och utrustning) inom Nuts II-regionen Nordjylland under referensperioden på nio månader från den 15 februari 2009 till den 14 november 2009.

  Denna ansökan, ärende EGF/2010/001 DK/Nordjylland från Danmark, lämnades in till kommissionen den 22 januari 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 28 april 2010. Ansökan baserades på interventionskriteriet i artikel 2 b i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod inom en Nace 2-huvudgrupp i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå inom en medlemsstat, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

  Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 b, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

  Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

  För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 21/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 7 521 359 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation (01 04 04) för betalningar till budgetposterna för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

  För första gången har kommissionen pekat ut en alternativ källa till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

  Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

  Enligt artikel 12.6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den 1 september varje år minst 25 procent av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

  Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt åtta förslag till utnyttjande av fonden och en överföring för tekniskt bistånd för ett totalbelopp på 20 991 554 euro, vilket innebär att det kvarstår 481 228 446 euro.

  III. Förfarande

  Kommissionen har lämnat in en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

  Trepartsförfarandet i samband med kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

  Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

  Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

  I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT C 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 21/2010 av den ... 2010.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  ES/sg

  D(2010)46646

  Alain Lamassoure

  Ordförande för budgetutskottet

  ASP 13E158

  Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärendet EGF/2010/001 DK/Nordjylland (KOM(2010)0451 slutlig)

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad arbetsgruppen respektive fonden) granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2010/001 DK/Nordjylland och antog följande yttrande.

  EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av betalningsbemyndiganden.

  EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

  A)  Denna ansökan överensstämmer med artikel 2b i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och omfattar 1 122 uppsägningar som inträffade under referensperioden på nio månader mellan den 15 februari och den 14 november 2009 i 45 företag som till största delen tillverkar maskiner och utrustning för varvsindustrin.

  B)  Denna sektor drabbades hårt av flera av finanskrisens effekter vilka resulterade i ett nästan fullständigt stopp för nya beställningar och annullering av liggande beställningar upp till 40 procent (enligt MAN Diesel) vilket hade koppling till förväntningen att varvsindustrin inom ramen för globaliseringen kommer att flytta till lågkostnadsområden, främst i Asien, vilka ökade sina marknadsandelar på ett uppseendeväckande sätt under åren före krisen.

  C)  Nordiylland är den minsta regionen i Danmark, har lägst befolkningstäthet, och sysselsättnings- och inkomstnivåer som släpar efter jämfört med resten av landet. Regionen är särskilt beroende av industrisektorn.

  D)  I sysselsättningsstrukturen finner man många små och medelstora företag med ringa tradition av att anställa högutbildade personer, med en stor andel anställda utan yrkesutbildning.

  E)  Genom de samordnade åtgärder med individanpassade tjänster som föreslås ska de uppsagda arbetstagarna omskolas för uppgifter på nya områden där man satsar på energieffektiva lösningar, till exempel inom sjöfarten och i byggsektorn, och för uppgifter inom kunskaps- och tjänstesektorn.

  F)  40 procent av de uppsagda arbetstagarna arbetade inom kroppsarbeten och metall- och maskinarbeten, och 33 procent var outbildad arbetskraft.

  G)  92 procent av de uppsagda arbetstagarna är män och nära 84 procent av arbetstagarna är mellan 25 och 54 år gamla.

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Danmarks ansökan:

  1.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren för ekonomiskt bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda.

  2.  Europaparlamentet ser positivt på strategin att använda stödet från fonden för att ge arbetstagarna de färdigheter som krävs för att få anställning i framtidsinriktade yrken inom energisparsektorn och kunskaps- och tjänsteindustrin.

  3.  Europaparlamentet ser positivt på möjligheten för arbetstagare som snabbt kan återintegreras på arbetsmarknaden att ändå få utbildning för att fylla eventuella kompetensbrister.

  4.  Europaparlamentet står särskilt bakom den åtgärd som syftar till att locka och behålla unga personer som vill studera vidare eller delta i fortbildning.

  5.  Europaparlamentet påpekar dock att de ekonomiska incitamenten för att starta företag, t.o.m. i regioner inom samma land, kommer att beviljas på väldigt olika sätt. Parlamentet förväntar sig därför att kommissionen kommer att ha gjort en korrekt utvärdering för att garantera att alla som vill bli företagare ska ha rätt att omfattas av samma erbjudanden.

  Med vänlig hälsning

  Pervenche Berès

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  5.10.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Sabine Verheyen