Pranešimas - A7-0271/2010Pranešimas
A7-0271/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

6.10.2010 - (COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Barbara Matera

Procedūra : 2010/2164(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0271/2010
Pateikti tekstai :
A7-0271/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0452 – C7–0223/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, kuriuo įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas[2] (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0271/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.  kadangi buvo padidinta EGF aprėptis – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų panaudoti EGF lėšas priėmimo, Europos Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Portugalija paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 839 darbuotojų atleidimu iš tarptautinės įmonės „Qimonda AG“, kuri vykdo veiklą elektronikos sektoriuje Norte NUTS II regione,

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant greičiau panaudoti EGF lėšas;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį vėl į darbo rinką integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGR reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF lėšų panaudojimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms Europos socialinio fondo lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne vieną kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė, pagal kurią keliami jai būdingi tikslai ir nustatomi terminai, ir kad dėl to turi būti nustatytos atitinkamos pervedimams skirtos biudžeto eilutės;

6.  pažymi, kad siekiant mobilizuoti EGF lėšas šiuo atveju, mokėjimų asignavimai bus pervesti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir naujovėms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Europos Komisijai įgyvendinant bendrąsias konkurencingumo ir naujovių programas, ypač ekonominės krizės, dėl kurios šios paramos poreikis turėtų labai padidėti, sąlygomis;

7.  primena, kad EGF veiklą ir papildomą naudą reikėtų įvertinti atsižvelgiant į bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymą;

8.  palankiai vertina Komisijos naujo tipo pasiūlymą, kuriame pateikiamas aiškinamasis memorandumas, aiški ir išsami informacija apie paraiškos teikimą, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių jis buvo patvirtintas, ir kuris parengtas atsižvelgiant į Parlamento reikalavimus;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą kartu su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2009/023 PT/Qimonda“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, kuriuo įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

1)        Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas papildomai paramai darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos vykstančių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, teikti ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką.

2)        buvo padidinta EGF aprėptis ir nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

3)        2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti EGF lėšas neviršijant metinės viršutinės 500 mln. eurų ribos.

4)        2009 m. gruodžio 17 d. Portugalija pateikė paraišką, kad būtų skirta EGF lėšų atsižvelgiant į darbuotojų atleidimą įmonėje „Qimonda Portugal S.A.“, o iki 2010 m. balandžio 28 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinės paramos nustatymo reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo panaudoti 2 405 671 eurų sumą.

5)        Todėl EGF lėšos turėtų būti panaudotos finansinei paramai pagal Portugalijos pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos panaudojamos siekiant skirti 2 405 671 eurų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]               OL C [...], [...], p. [...].

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, kurie nukentėjo nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006[2] 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. eurų sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusiųjų metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusius su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų panaudojimo biudžeto valdymo institucijai ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Gali būti rengiamas supaprastintas trišalis dialogas.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. rugsėjo 2 d. Komisija priėmė tris naujus pasiūlymus dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo Ispanijai, Portugalijai ir Danijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai šešioliktoji paraiška dėl bendros 2 405 671 eurų sumos panaudojimo iš EGF Portugalijos reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą. Ji susijusi su 839 darbuotojų atleidimu per nurodytą keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2009 m. spalio 8 d. iš įmonės „Qimonda Portugal S.A.“, kuri vykdo veiklą elektronikos sektoriuje Norte NUTS II regione.

Ši paraiška (byla EGF/2009/023 PT/Qimonda) Komisijai pateikta 2009 m. gruodžio 17 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. balandžio 28 d. Paraiška grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse, ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio b punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusias teritorijas ir jų valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų individualioms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios personalizuotos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti paraišką.

Komisija, siekdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 13/2010) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams, ir iš „Programos įmonėms – mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) finansinės aplinkos gerinimas – užbaigimas“ mokėjimams pagal biudžeto eilutę (01 04 05) numatytų lėšų bendrą 2 405 671 eurų sumą perkelti į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pirmą kartą Komisija, atsižvelgdama į vis pasikartojančius Europos Parlamento prašymus, nustatė alternatyvų mokėjimo asignavimų šaltinį, kuris nėra nepanaudotos ESF lėšos.

Remiantis TIS fondo naudojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. eurų ribos.

EGF reglamento 12 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad rugsėjo 1 d. fonde būtų likę bent 25 proc. maksimalios metinės EGF lėšų sumos tam, kad būtų galima skirti lėšų iki metų pabaigos atsirandančioms reikmėms finansuoti.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino aštuonis pasiūlymus dėl fondo lėšų panaudojimo ir pervedimo techninei pagalbai finansuoti, kurios iš viso sudaro 20 991 554 EUR ir lieka 481 228 446 eurų nepanaudotų fondo lėšų.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus[3].

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu (keičiantis laiškais), kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo lėšų panaudojimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  DEC 13/2010, 2010 m. .... mėn. .... d.

PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/sg

D(2010)46644

M. Alainui Lamassoure'ui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) lėšų panaudojimo pagal „EGF/2009/023 PT/Qimonda“ paraišką (COM(2010)452 galutinis)

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų panaudojimo byloje EGF/2009/023 PT/Qimonda ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria sprendimui dėl fondo lėšų panaudojimo tenkinant minėtąjį prašymą. EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi paraiškoje nurodoma, kad per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2009 m. spalio 8 d. įmonėje „Qimonda Portugal S.A.“ buvo atleista 914 darbuotojų, kaip apskaičiuota pagal EGF reglamento 2 straipsnio a punktą, o Portugalijos valdžios institucijos teigia, kad nedarbo lygis NUTS II Norte regione išaugo nuo 9,1 proc. 2008 m. trečiajame ketvirtyje iki 11,6 proc. tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu;

B)  kadangi darbuotojai atleisti dėl globalizacijos poveikio, t. y. dėl 2009 m. sausio mėn. paskelbto Vokietijos įmonės „Qimonda AG“, kuri tiekė žaliavas Vila do Kondėje įsikūrusiam filialui, kuris taip pat nutraukė veiklą dėl įvairių su finansų krize susijusių priežasčių, nemokumo;

C)  kadangi Norte regionas yra tankiausiai apgyvendintas šalies regionas, kuriame pramonė yra labiausiai išvystyta; jame sutelktos tradicinės pramonės ir žemės ūkio įmonės, taip pat atsiranda naujų sektorių, pvz., sveikatos technologijų; kadangi Norte regione nedarbo lygis aukštesnis negu visoje šalyje; kadangi Norte regionui jau anksčiau buvo nuspręsta skirti EGF paramą (paraiška „EGF/2009/001 PT/Norte-Centro“);

D)  kadangi „Qimonda“ veiklos nutraukimas taip pat daro neigiamą poveikį regiono, kuriame ši įmonė tapo sėkmės pavyzdžiu diegiant naujoves, plėtojant technologijas ir pritraukiant darbuotojus iš užsienio, ateities perspektyvoms;

E)  kadangi 49 proc. Norte regione darbo ieškančių asmenų yra ilgalaikiai bedarbiai;

F)  kadangi apie 20 proc. atleistų darbuotojų yra aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurie turbūt išvyks iš regiono, jei nebus skubiai pasiūlyta patrauklių darbo galimybių;

G)  kadangi, vis dėlto, daugiau negu 75 proc. atleistųjų dirbo mašinų operatoriais ir surinkėjais; kadangi, apskritai, regionui būdingas žemas gyventojų, ypač vyresnio amžiaus, išsilavinimo lygis;

H)  kadangi beveik 60 proc. atleistų darbuotojų yra vyrai ir kadangi beveik 75 proc. iš jų yra nuo 25 iki 54 metų amžiaus;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Portugalijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  norėtų gauti informacijos apie kituose Vokietijos tarptautinės įmonės „Qimonda“ filialuose atleistus darbuotojus ir ar buvo bandymų suvienyti valstybes nares bei pateikti bendrą paraišką siekiant gauti paramą visiems susijusiems darbuotojams Europos Sąjungoje;

3.  pritaria tam, kad atleistiems darbuotojams buvo pasiūlyta įvairių priemonių, kurias taikant bus galima teikti tikslinę ir individualioms reikmėms pritaikytą paramą;

4. taip pat pritaria tam, kad samdos paskatos lėšų suma, numatyta darbdaviams, kurie sudaro darbo visą dieną sutartis su EGF paramą gaunančiais darbuotojais, priklausys nuo pasiūlytos sutarties trukmės ir kokybės;

5. norėtų sužinoti, ar buvo specialiai nustatytos priemonės siekiant didinti įsidarbinimo galimybes į ateitį orientuotame sveikatos technologijų sektoriuje;

6.  nurodo, kad skiriant subsidijas naujai sukurtoms darbo vietoms parama bus teikiama ne vien tik įmonėje „Qimonda“, bet ir kitose įmonėse atleistiems darbuotojams.

Pagarbiai,

Pervenche Berès

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

5.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sabine Verheyen