Procedūra : 2010/2164(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0271/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0271/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 19/10/2010 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0361

ZIŅOJUMS     
PDF 183kWORD 106k
6.10.2010
PE 448.850v02-00 A7-0271/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Barbara Matera

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0452 – C7‑0223/2010),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7‑0271/2010),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma tika paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF izmantošanu;

D. tā ka Portugāle ir lūgusi palīdzību saistībā ar 839 darbinieku atlaišanu starptautiskā uzņēmumā Qimonda AG, kas darbojas elektronikas nozarē NUTS II reģionā Portugāles ziemeļu apgabalā (Norte);

E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu;

2.  atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un ātru procedūru, pieņemot lēmumus par EGF izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, laikā ierobežotu un individuālu atbalstu ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes izraisītas darba vietu skaita samazināšanas dēļ; uzsver nozīmi, kāda var būt EGF, lai štata vietu samazināšanas dēļ atlaistos darbiniekus no jauna iekļautu darba tirgū;

3.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz no jauna integrēties darba tirgū individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība neaizstāj darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild uzņēmumi, kā arī neaizstāj uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

4.  atzīmē, ka informācija, kas sniegta par saskaņoto individualizētu pakalpojumu kopumu, kuru finansētu no EGF, ietver sīkākas ziņas par tās papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām, un atkārtoti aicina iesniegt minēto datu salīdzinošo novērtējumu arī gada pārskatā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz EGF fonda līdzekļu piesaisti Komisija ir ierosinājusi alternatīvu maksājumu apropriāciju avotu, kas nav neizmantotie ESF fonda līdzekļi, ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta atgādinājumus, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs un īpašs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un tādēļ ir jānosaka atbilstošas budžeta pozīcijas līdzekļu pārvietojumiem;

6.  norāda, ka, lai izmantotu EGF līdzekļus attiecībā uz šo pieteikumu, maksājumu apropriācijas pārvietos no MVU un jauninājumu atbalstam paredzētās budžeta pozīcijas; norāda uz būtiskiem trūkumiem Eiropas Komisijas darbā, īstenojot konkurences un jauninājumu pamatprogrammas, jo īpaši ekonomikas krīzes laikā, kad šāds atbalsts ir vēl vairāk nepieciešams;

7.  atgādina, ka saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) termiņa vidusposma pārskatīšanu būtu jāizvērtē EGF darbība un pievienotā vērtība, veicot vispārēju to programmu un dažādu citu instrumentu izvērtējumu, kurus izveidoja ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma jauno formu, kurā saskaņā ar Parlamenta pieprasījumiem paskaidrojuma rakstā ir iekļauta skaidri saprotama un detalizēta informācija par pieteikumu, veikta atbilstības kritēriju analīze un paskaidroti apstiprināšanas iemesli;

9.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

10. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(20XX. gada XX. XX)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2009/023 PT/Qimonda no Portugāles)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu(2),

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iesaistīties darba tirgū.

(2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4)      Portugāle 2009. gada 17. decembrī iesniedza pieteikumu EGF līdzekļu izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Qimonda Portugal S.A., un vēlāk šo pieteikumu papildināja, sniedzot papildu informāciju līdz 2010. gada 28. aprīlim. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu, un tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 2 405 671 apmērā.

(5)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Portugāles iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF), lai piešķirtu EUR 2 405 671 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

              OV C […], […]., […]. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar sekas, ko radījušas nozīmīgas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā.

Attiecībā uz EGF aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par EGF līdzekļu izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā kārtībā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Komisija 2010. gada 2. septembrī apstiprināja trīs jaunus priekšlikumus lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu, piešķirot tos Spānijai, Portugālei un Dānijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju iesaistīšanos darba tirgū, kuri atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir sešpadsmitais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2010. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Portugālei par kopējo summu EUR 2 405 671. Pieteikums attiecas uz 839 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Qimonda Portugal S.A., kas darbojas elektronikas nozarē NUTS II reģionā Portugāles ziemeļu apgabalā (Norte), četru mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 8. jūnija līdz 8. oktobrim.

Šo pieteikumu — lieta EGF/2009/023 PT/Qimonda— Komisijai iesniedza 2009. gada 17. decembrī un vēl līdz 2010. gada 28. aprīlim sniedza papildu informāciju. Pieteikuma pamatā bija intervences kritērijs, kas noteikts EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā un paredz četru mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumu uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmējus, kuri atlaisti tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražotnēs, un to iesniedza paredzētajā 10 nedēļu periodā (EGF regulas 5. pants).

Komisija izskatīja pieteikumu, izvērtējot saistību starp darbinieku skaita samazināšanu un lielām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu krīzi, attiecīgās darbinieku atlaišanas neparedzamību, konkrēto atlaisto darbinieku skaitu un atbilstību 2. panta a) apakšpunkta kritērijiem, paskaidrojumus par minēto darbinieku atlaišanas neparedzamību, apzinot uzņēmumus, kuri atlaiž darbiniekus, un pašus darbiniekus, kam paredzēta palīdzība, kā arī attiecīgo teritoriju, tās varas iestādes un ieinteresētās personas, darba vietu samazināšanas ietekmi uz nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts mērogā, saskaņotu finansējamo individualizēto pakalpojumu paketi, tostarp tās savienojamību ar pasākumiem, kurus finansē no struktūrfondiem, termiņus, kādos sāka vai plānoja sākt individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darba ņēmējiem, procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem, pārvaldības un kontroles sistēmas.

Izvērtējot pieteikumu, Komisija konstatēja, ka tas ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un tā ierosina budžeta lēmējinstitūcijai apstiprināt šo pieteikumu.

Lai izmantotu EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu (DEC 13/2010) par kopējo summu EUR 2 405 671 no EGF rezerves (40 02 43) saistību apropriācijās un no budžeta pozīcijas „Programmas uzņēmumiem „Finanšu vides uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)” pabeigšana” (01 04 05) maksājumu apropriācijās uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

Ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta pieprasījumus, Komisija pirmo reizi ir nākusi klajā ar alternatīvu maksājumu apropriāciju avotu, kas nav neizmantotie ESF līdzekļi.

Iestāžu nolīgumā atļauts izmantot EGF līdzekļus, nepārsniedzot gada maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā.

EGF regulas 12. panta 6. punktā paredzēts, ka katru gadu 1. septembrī vismaz 25 % no EGF līdzekļu gada maksimālā apjoma ir pieejami līdz gada beigām radušos vajadzību segšanai.

Budžeta lēmējinstitūcija 2010. gadā jau ir apstiprinājusi astoņus EGF līdzekļu izmantošanas priekšlikumus un līdzekļu pārvietojumu tehniskai palīdzībai par kopējo summu EUR 20 991 554, tātad vēl ir pieejami EUR 481 228 446.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu(1), lai varētu 2010. gada budžetā iekļaut īpašas saistību un maksājumu apropriācijas, kā tas paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu var rīkot vienkāršotā kārtībā (vēstuļu apmaiņa), kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus EGF līdzekļu izmantošanai.

Pēc pieteikumu izvērtēšanas EMPL komiteja pauda viedokli par EGF līdzekļu izmantošanu, kas izklāstīts šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, uzsvērts, ka lēmumu pieņemšanā par EGF līdzekļu izmantošanu ir būtiski nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

(1)

DEC 13/2010, 2010. gada ...


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ES/sg

D(2010)46644

Alain Lamassoure

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

ASP 13E158

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu lietā EGF/2009/023 PT/Qimonda (COM(2010)452 galīgā redakcija)

Godātais Lamassoure kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2009/023 PT/Qimonda un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta Fonda līdzekļu izmantošanu saistībā ar iepriekš minēto pieteikumu. Šajā sakarā EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tomēr tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

EMPL komitejas viedokļa pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā pieteikums attiecas uz 914 darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā Qimonda Portugal S.A. četru mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 8. jūnija līdz 8. oktobrim saskaņā ar EGF regulas 2. panta a) apakšpunktu un saskaņā ar Portugāles iestāžu sniegto informāciju bezdarba līmenis Portugāles ziemeļu apgabalā (Norte) palielinājās no 9,1 % 2008. gada trešajā ceturksnī līdz 11,6 % 2009. gada attiecīgajā ceturksnī;

B)  tā kā darbinieku atlaišana notika globalizācijas izraisītās Vācijas izcelsmes starptautiskā uzņēmuma Qimonda AG maksātnespējas dēļ 2009. gada janvārī; minētais uzņēmums bija izejmateriālu piegādātājs Vila du Konde izvietotam uzņēmumam, kas izbeidza darbību dažādu finanšu krīzes ietekmes faktoru dēļ;

C)  tā kā ziemeļu apgabals ir visblīvāk apdzīvotais un rūpnieciski attīstītākais reģions valstī, kurā ir koncentrēti tradicionālās rūpniecības uzņēmumi un lauksaimniecība, kā arī izveidoti jaunu nozaru, piemēram, medicīnas tehnoloģiju uzņēmumi; tā kā ziemeļu apgabalā ir augstāki bezdarba rādītāji nekā valstī kopumā; tā kā attiecībā uz ziemeļu apgabalu jau ir pieņemts lēmums piešķirt atbalstu no EGF līdzekļiem iepriekšējā lietā EGF/2009/001 PT/Norte-Centro;

D)  tā kā Qimonda slēgšana ietekmē arī nākotnes izredzes reģionā, kurā tika uzskatīts, ka uzņēmums veiksmīgi ieviesis jauninājumus, tehnoloģiskās attīstības sasniegumus un īstenojis uzņēmuma paplašināšanu starptautiskā mērogā;

E)  tā kā ziemeļu apgabalā ilgtermiņa bezdarbs veido 49 % no kopējā bezdarba apjoma;

F)  tā kā aptuveni 20 % no atlaistajiem darba ņēmējiem bija ar augstu kvalifikāciju un ir ļoti iespējams, ka viņi pametīs minēto apgabalu, ja drīzumā neatradīs pievilcīgas darba iespējas;

G)  tā kā vairāk nekā 75 % no atlaistajiem darbiniekiem bija iekārtu apkalpotāji vai montētāji; tā kā minētā reģiona darbaspēkam ir zema izglītība, jo īpaši vecākās paaudzes cilvēkiem;

H)  tā kā 60 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vīrieši un gandrīz 75 % no viņiem ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem,

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Portugāles pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti nosacījumi finansiāla atbalsta saņemšanai saskaņā ar EGF regulu;

2.  vēlētos saņemt informāciju par darba ņēmējiem, kas ir atlaisti citās Vācijas izcelsmes uzņēmuma Qimonda filiālēs, un vai ir bijuši centieni apvienot dalībvalstis, lai iesniegtu kopīgu pieteikumu par visiem Eiropas Savienībā atlaistajiem darba ņēmējiem;

3.  atzinīgi vērtē daudzveidīgos pasākumus, kurus piedāvā atlaistajiem darba ņēmējiem un ar kuru palīdzību var sniegt mērķtiecīgu un individuālu atbalstu;

4.  atzinīgi vērtē arī to, ka summa, ko piešķir darba devējiem, kuri paraksta pilna laika darba līgumus ar darba ņēmējiem, kas saņem atbalstu no EGF, būs atkarīga no piedāvātā darba līguma ilguma un kvalitātes;

5.  vēlētos uzzināt, vai tiek veikti kādi pasākumi, lai sekmētu nodarbinātības iespējas uz nākotni orientētajā medicīnas tehnoloģiju nozarē;

6.  norāda, ka, subsidējot no jauna radītās darbavietas, atbalstu saņems arī darba ņēmēji, kuri nav tieši uzņēmuma Qimonda atlaistie darbinieki,

Ar cieņu,

Pervenche Berès


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

5.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sabine Verheyen

Juridisks paziņojums - Privātuma politika