SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

6.10.2010 - (COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Barbara Matera

Procedura : 2010/2164(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0271/2010
Teksty złożone :
A7-0271/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0452 – C7–0223/2010),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0271/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu,

D. mając na uwadze, że Portugalia zwróciła się o pomoc w związku z 839 zwolnieniami w wielonarodowym przedsiębiorstwie Qimonda AG prowadzącym działalność w branży elektronicznej w regionie Norte sklasyfikowanym jako region NUTS II,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniając jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia ustanawiającego EFG, należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których –na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała alternatywne w stosunku do niewykorzystanych funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego źródło środków na płatności, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6.  zwraca uwagę, że aby uruchomić EFG w tym przypadku, środki na płatności zostaną przekazane z linii budżetowej poświęconej wspieraniu MŚP oraz innowacji; wyraża ubolewanie z powodu poważnych zaniedbań ze strony Komisji Europejskiej przy wdrażaniu programów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i wyjaśnia, dlaczego doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do podpisania wraz z Przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/023 PT/Qimonda z Portugalii)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1], w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[2], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony w odniesieniu do wniosków przedłożonych po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      grudnia 2009 r. Portugalia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Qimonda Portugal S.A., uzupełniając go dodatkowymi informacjami do dnia 28 kwietnia 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 2 405 671 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w związku z wnioskiem złożonym przez Portugalię.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 2 405 671 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Dz.U. C […] z […], s. […].

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami[1] oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[2] fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą odbywać się w trybie uproszczonym.

II. Zarys sytuacji: wniosek Komisji

2 września 2010 r. Komisja przyjęła trzy nowe wnioski w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Hiszpanii, Portugalii i Danii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to szesnasty wniosek analizowany w ramach budżetu 2010 i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 2 405 671 EUR z EFG na rzecz Portugalii. Dotyczy on 839 zwolnień w przedsiębiorstwie Qimonda Portugal S.A. prowadzącym działalność w branży elektronicznej w regionie Norte sklasyfikowanym jako NUTS II, do których doszło podczas czteromiesięcznego okresu referencyjnego od 8 czerwca do 8 października 2009 r.

Wniosek w sprawie EGF/2009/023 PT/Qimonda przedłożono Komisji 17 grudnia 2009 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do 28 kwietnia 2010 r. Podstawą złożenia wniosku było kryterium interwencji określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG, które określa próg co najmniej 500 zwolnień w ciągu czterech miesięcy w przedsiębiorstwie wraz z pracownikami zwolnionymi u jego dostawców lub producentów stanowiących dalsze ogniwo łańcucha dostaw, a jego złożenie miało miejsce w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia).

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w światowych tendencjach handlowych bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter tych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. a), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem, oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z funduszy strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto lub na które planowano rozpoczęcie realizacji spersonalizowanych usług dla zwalnianych pracowników, procedury konsultacji z partnerami społecznymi oraz systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie (DEC 13/2010) na łączną kwotę 2 405 671 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Zakończenie programu dla przedsiębiorstw: poprawa środowiska finansowego dla MŚP”(01 04 05) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Po raz pierwszy Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi żądaniami Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

Na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia EFG wymaga się, by w dniu 1 września co najmniej 25% rocznej maksymalnej kwoty w ramach EFG było dostępne w celu pokrycia potrzeb powstających do końca roku.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już osiem wniosków o uruchomienie funduszu i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 20.991.554 euro, pozostawiając do wykorzystania 481.228.446 euro.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków[3] w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), komisja ta powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z funduszu.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

  • [1]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 13/2010 z … 2010 r.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/sg

D(2010)46644

Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Dotyczy: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2009/023 PT/Qimonda (COM(2010)452 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), a także jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowała uruchomienie EFG w sprawie EGF/2009/023 PT/Qimonda i przyjęła następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W związku z tym komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że niniejszy wniosek dotyczy 914 zwolnień w przedsiębiorstwie Qimonda Portugal S.A., do których doszło w czteromiesięcznym okresie od 8 czerwca do 8 października 2009 r., zgodnie z art. 2b rozporządzenia w sprawie EFG, przy czym według władz portugalskich stopa bezrobocia w regionie Norte sklasyfikowanym jako NUTS II wzrosła z 9,1% w trzecim kwartale 2008 r. do 11,6% w tym samym kwartale roku 2009;

B)  mając na uwadze, że zwolnienia były konsekwencją efektu globalizacji, tj. upadłości niemieckiej korporacji wielonarodowej Qimonda AG w styczniu 2009 r. –dostawcy surowców do oddziału Vila do Conde, którego upadłość była konsekwencją różnych czynników związanych z kryzysem finansowym;

C)  mając na uwadze, że region Norte ma największą gęstość zaludnienia i jest najbardziej uprzemysłowionym regionem w kraju z dużą liczbą przedsiębiorstw z tradycyjnych gałęzi przemysłu i rolnictwa, jak również z pojawiającymi nowymi sektorami, takimi jak technologie medyczne; mając na uwadze, że region Norte ma wyższą stopę bezrobocia, niż kraj jako całość; mając na uwadze, że region Norte przyjął już wsparcie EFG w poprzedniej sprawie, EGF/2009/001 PT/Norte-Centro;

D)  mając na uwadze, że upadłość Qimonda wpływa również na przyszłe perspektywy rozwoju regionu, który widział w tym przedsiębiorstwie przykład sukcesu w dziedzinie wprowadzania innowacji, rozwoju technologicznego i umiędzynarodowienia;

E)  mając na uwadze, że długotrwale bezrobotni stanowią przy tym 49 % wszystkich bezrobotnych w regionie Norte;

F)  mając na uwadze, że około 20% spośród zwolnionych pracowników to wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy zapewne opuszczą region z powodu braku natychmiastowych i atrakcyjnych możliwości zatrudnienia;

G)  mając jednak na uwadze, że ponad 75% spośród zwolnionych pracowników pracowało jako operatorzy maszyn i pracownicy zajmujący się montażem; mając na uwadze, że ogólnie region ten doświadcza trudności z powodu niskiego poziomu wykształcenia, w szczególności starszego pokolenia;

H)  mając na uwadze, że blisko 60% zwolnionych pracowników stanowią mężczyźni i mając na uwadze, że blisko 75% pracowników jest w wieku pomiędzy 25 i 54 lat.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Portugalii:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej w ramach rozporządzenia w sprawie EFG;

2.  chciałaby uzyskać informacje na temat zwalnianych pracowników w innych oddziałach niemieckiej korporacji wielonarodowej Qimonda oraz czy podjęto próbę wspólnego złożenia wniosku przez różne państwa członkowskie w obronie wszystkich dotkniętych pracowników firmy w Unii Europejskiej;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wachlarz możliwości oferowanych zwalniany pracowników pozwalających na ukierunkowane i indywidualne wsparcie;

4.  z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że kwota środku motywującego do zatrudniania przyznawanego pracodawcom, którzy podpiszą umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin z pracownikami będącymi beneficjentami EFG, będzie zależeć od długości i warunków umowy o pracę;

5.  komisja chciałaby uzyskać informację, czy wdrożono specjalne środki celem zwiększenia możliwości zatrudnienia w przyszłościowym sektorze, jakim są technologie medyczne;

6.  zauważa, że dzięki dotowaniu nowo powstałych miejsc pracy zyskają na tym również pracownicy, którzy nie należą bezpośrednio do grupy zwolnionych pracowników Qimonda.

Z poważaniem,

Pervenche Berès

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

5.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sabine Verheyen