POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

  6.10.2010 - (KOM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalka: Barbara Matera

  Postopek : 2010/2164(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0271/2010
  Predložena besedila :
  A7-0271/2010
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

  (KOM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0452 – C7-0223/2010),

  –   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] , zlasti točke 28 tega sporazuma,

  –   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2] (uredba ESPG),

  –   ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0271/2010),

  A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

  B.  ker je bilo za vloge, predložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

  C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za odpuščene delavce dinamična ter na razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG,

  D. ker je Portugalska zaprosila za pomoč v zvezi s 839 presežnimi delavci v mednarodnem podjetju Qimonda AG, ki deluje v panogi elektronike v regiji Norte na ravni NUTS II,

  E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi ESPG,

  1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

  2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, iz katerih se zagotavlja enkratna in časovno omejena individualna podpora za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko igra ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

  3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

  4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letna poročila predloži tudi primerjalna ocena teh podatkov;

  5.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir odobritev plačil za neporabljena sredstva ESPG;

  6.  ugotavlja, da se bodo za uporabo ESPG v tem primeru sredstva za odobritev plačil prerazporedila iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednjim podjetjem ter inovacijam; obžaluje, da Evropska komisija izvaja okvirne programe o konkurenčnosti in inovacijah s hudimi pomanjkljivostmi, zlasti med gospodarsko krizo, ko je potreba po tej podpori občutno povečana;

  7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira 2007–2013;

  8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, kjer so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

  9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

  10. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.

  PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  z dne xxx

  o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugalska)

  EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], zlasti njegove točke 28,

  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji[2], zlasti njenega člena 12(3),

  ob upoštevanju predloga Evropske komisije[3],

  ob upoštevanju naslednjega:

  (1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

  (2)      Področje uporabe ESPG se je razširilo na vloge, predložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

  (3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

  (4)      Portugalska je 17. decembra 2009 predložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v podjetju Qimonda Portugal S.A ter jo dopolnila z dodatnimi informacijami do 28. aprila 2010. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska v višini 2.405.671 EUR.

  (5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Portugalska.

  SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

  Člen 1

  V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 2.405.671 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

  Člen 2

  Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

  V xxx,

  Za Evropski parlament                                 Za Svet

  predsednik                                                    predsednik

  • [1]               UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]               UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.
  • [3]               UL C […], […], str. […].

  OBRAZLOŽITEV

  I. Ozadje

  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

  Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1] ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006[2] sklad ne sme preseči najvišjega zneska v višini 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne razlike do zgornje meje in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

  Kar zadeva postopek, bo Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, zato da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati bodo organizirani tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti tristranski pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

  II. Stanje: Predlog Komisije

  Komisija je 2. septembra 2010 sprejela tri nove predloge za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, Portugalske in Danske za podporo ponovnega vključevanja na trg dela tistih delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

  To je šestnajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 2.405.671 EUR iz ESPG za Portugalsko. Nanaša se na 839 presežnih delavcev v podjetju Qimonda Portugal S.A., ki deluje v elektronskem sektorju v regiji Norte NUTS II, presežni pa so postali v štirimesečnem referenčnem obdobju od 8. junija do 8. oktobra 2009.

  Ta vloga (primer EGF/2009/023 PT/Qimonda) je bila predložena Komisiji 17. decembra 2009 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami 28. aprila 2010. Vloga je temeljila na merilu za pomoč iz člena 2(a) uredbe ESPG, v skladu s katerim mora biti v obdobju štirih mesecev v podjetju, vključno z njegovimi dobavitelji in proizvajalci v poproizvodni fazi, odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev, in je bila predložena v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe).

  Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

  V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, in zato se priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

  Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 13/2010) skupnega zneska 2.405.671 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Zaključek programa za podjetja:. izboljšanje finančnega okolja za MSP“ (01 04 05) v plačila proračunskih vrstic ESPG (04 05 01).

  Komisija je prvič opredelila alternativni vir sredstev za plačila, pri katerem ne gre za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.

  Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

  Člen 12(6) uredbe ESPG določa, da 1. septembra ostane na voljo vsaj ena četrtina letnega največjega zneska ESPG, da se zadostijo potrebe do konca leta.

  V letu 2010 je proračunski organ odobril že osem predlogov za uporabo sredstev sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v celotnem znesku 20.991.554 EUR, pri čemer je ostalo na voljo še 481.228.446 EUR.

  III. Postopek

  Komisija je predstavila zahtevek za prerazporeditev[3] za vnos posebne odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v proračun za leto 2010, kot zahteva točka 28 medistitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

  Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot določa člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

  V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispeval k oceni vlog sklada.

  Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sklada, kakor je izraženo v priloženem mnenju.

  V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

  • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [2]  UL L 406, 30. 12. 2006, str. 1.
  • [3]  DEC 13/2010 z dne ...... 2010

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

  ES/sg

  D(2010)46644

  Alain Lamassoure

  Predsednik odbora za proračun

  ASP 13E158

  Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2009/023 PT/Qimonda (KOM(2010)452 konč.)

  Spoštovani gospod Lamassoure!

  Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2009/023 PT/Qimonda in sprejela naslednje mnenje.

  Odbor EMPL in delovna skupina za ESPG se v zvezi z obravnavanim primerom strinjata z uporabo sredstev iz sklada. Odbor EMPL je imel glede tega nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo predvidene prerazporeditve sredstev.

  Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

  A)  ker vloga zajema 914 presežnih delavcev iz podjetja Qimonda Portugal S.A., ki so službo izgubili v štirimesečnem referenčnem obdobju od 8. junija do 8. oktobra 2009 v skladu s členom 2a uredbe ESPG, po navedbah portugalskih oblasti pa je stopnja brezposelnosti v regiji Norte na ravni NUTS II med tretjim četrtletjem leta 2008 in tretjim četrtletjem leta 2009 narasla z 9,1 % na 11,6 %,

  B)  ker je do odpuščanj prišlo zaradi posledic globalizacije, in sicer plačilne nesposobnosti nemškega večnacionalnega podjetja Qimonda AG januarja 2009, ki je dobavljalo surovine enoti Vila do Conde, a je zaradi raznih posledic finančne krize propadlo,

  C)  ker je Norte najgosteje poseljena in najbolj industrializirana regija države z visoko koncentracijo tradicionalnih industrij in kmetijstva, pojavljajo pa se tudi novi sektorji, na primer zdravstvene tehnologije; ker ima regija Norte višjo stopnjo brezposelnosti kot država v celoti; ker je regija Norte že bila upravičena do podpore iz ESPG v prejšnjem primeru ESPG/2009/001 PT/Norte-Centro,

  D)  ker bo izguba podjetja Qimonda vplivala tudi na prihodnje perspektive regije, za katero je bilo to podjetje zgodba o uspehu, saj si je prizadevalo za uvedbo novosti, tehnološki razvoj in internacionalizacijo,

  E)  ker je dolgotrajno brezposelnih 49 % vseh brezposelnih v regiji Norte,

  F)  ker je bilo približno 20 % presežnih delavcev visoko usposobljenih in bodo zaradi pomanjkanja takojšnjih in privlačnih delovnih mest najverjetneje zapustili regijo,

  G)  ker je bilo po drugi strani več kot 75 % odpuščenih delavcev upravljavcev in sestavljavcev strojev; ker regijo v splošnem pesti nizka izobraženost prebivalstva, zlasti med starejšimi generacijami,

  H)  ker je skoraj 60 % presežnih delavcev moških in ker jih je skoraj 75 % starih med 25 in 54 let.

  Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Portugalske vključi naslednje pobude:

  1.  se strinja s Komisijo, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek iz ESPG;

  2.  z zanimanjem bi preučil informacije o delavcih, odpuščenih v drugih enotah nemškega večnacionalnega podjetja Qimonda, in se seznanil s tem, ali so se države članice poskusile združiti in oddati skupno vlogo v korist vseh zadevnih delavcev v Evropski uniji;

  3.  pozdravlja raznolikost ukrepov, ponujenih presežnim delavcem, saj bodo omogočali ciljno in posamezniku prilagojeno podporo;

  4.  prav tako pozdravlja odločitev, da bo znesek spodbude za zaposlovanje, dodeljen delodajalcem, ki z delavcem, upravičenim za podporo iz ESPG, podpišejo pogodbe za polni delovni čas, odvisen od dolžine in kakovosti ponujene pogodbe;

  5.  bi želel izvedeti, ali je bil kateri od ukrepov sprejet posebej za povečanje zaposlitvenih možnosti v perspektivnem sektorju zdravstvene tehnologije;

  6.  spominja, da bodo ukrepi s subvencioniranjem novoustanovljenih delovnih mest podprli tudi zaposlene, ki niso neposredno povezani s presežnimi delavci iz podjetja Qimonda.

  Lep pozdrav,

  Pervenche Berès

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  5.10.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  36

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Sabine Verheyen