Betänkande - A7-0271/2010Betänkande
A7-0271/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

6.10.2010 - (KOM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Barbara Matera

Förfarande : 2010/2164(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0271/2010
Ingivna texter :
A7-0271/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0452 – C7‑0223/2010 – 2010/2164(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0452 – C7‑0223/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0271/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats för ansökningar om stöd från fonden som inges från och med den 1 maj 2009 och omfattar nu stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D. Portugal har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 839 uppsägningar vid företaget Qimonda AG, ett multinationellt bolag som är verksamt inom elektroniksektorn i Nuts II-regionen Norte.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet påminner om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa för betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att lämpliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

6.  Europaparlamentet konstaterar att om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska kunna utnyttjas så måste betalningsbemyndiganden överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att Europeiska kommissionen i många fall brustit allvarligt i samband med genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde ökat behovet av sådant stöd.

7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

8.  Europaparlamentet välkomnar det nya formatet för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stöd och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ...

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/023 PT/Qimonda från Portugal)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3], och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktar sig till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner euro per år.

(4)      Portugal lämnade den 17 december 2009 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Qimonda Portugal S.A. och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 28 april 2010. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 405 671 euro ska anslås.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Portugal ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 405 671 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1
  • [3]  EUT C […], […], s. […].

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner euro som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan genomföras i förenklad form.

II. Nuläget: Kommissionens förslag

Den 2 september 2010 antog kommissionen tre nya förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Spanien, Portugal och Danmark för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den sextonde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 2 405 671 euro från fonden till förmån för Portugal. Ansökan avser 839 uppsägningar vid företaget Qimonda Portugal S.A. som är verksamt inom elektroniksektorn i Nuts II-regionen Norte, under referensperioden på fyra månader från den 8 juni 2009 till den 8 oktober 2009.

Denna ansökan, ärende EGF/2009/023 PT/Qimonda, lämnades in till kommissionen den 17 december 2009 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 28 april 2010. Ansökan grundade sig på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering a globaliseringseffekter, som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp vid ett företag under en fyramånadersperiod, inklusive hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 a, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 13/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 2 405 671 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Slutförande av programmet för företag: att förbättra de små och medelstora företagens ekonomiska förutsättningar” (01 04 05) för betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

För första gången har kommissionen pekat ut en alternativ källa till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Enligt artikel 12.6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den 1 september varje år minst 25 procent av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året.

Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt åtta förslag till utnyttjande av fonden och en överföring för tekniskt bistånd för ett totalbelopp på 20 991 554 euro, vilket innebär att det kvarstår 481 228 446 euro.

III. Förfarande

Kommissionen har lämnat in en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet i samband med kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 13/2010 av den ... 2010.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ES/sg

D(2010)46644

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärendet EGF/2009/023 PT/Qimonda (KOM(2010)0452 slutlig)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2009/023 PT/Qimonda och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av betalningsbemyndiganden.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan omfattar 914 uppsägningar i företaget Qimonda Portugal S.A. som inträffade under referensperioden på 4 månader mellan den 8 juni och den 8 oktober 2009 i enlighet med artikel 2a i förordningen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, samtidigt som arbetslösheten i Nuts II-regionen Norte enligt de portugisiska myndigheterna steg från 9,1 procent under tredje kvartalet 2008 till 11,6 procent samma kvartal 2009.

B)  Uppsägningarna orsakades av en globaliseringseffekt genom att det tyska multinationella företaget Qimonda AG ställde in betalningarna i januari 2009. Qimonda A.G. levererade råmaterial till dotterbolaget i Vila do Conde som i sin tur kollapsade på grund av flera av finanskrisens effekter.

C)  Regionen Norte är Portugals mest tätbefolkade och industrialiserade region med en stark koncentration av traditionella industrier och jordbruk och framväxt av nya sektorer som medicinsk teknik. Arbetslösheten i regionen Norte är högre än i landet som helhet. Regionen Norte har redan beviljats stöd från fonden för ett tidigare fall (ansökan EGF/2009/001 PT/Norte-Centro).

D)  Nedläggningen påverkar även framtidsutsikterna i regionen. Qimoda betraktades som ett framgångsrikt företag som satsade på innovation, teknisk utveckling och internationellt samarbete.

E)  Långtidsarbetslösheten utgör 49 procent av den totala arbetslösheten i regionen Norte.

F)  Omkring 20 procent av de uppsagda arbetstagarna var mycket kvalificerade och kommer med stor sannolikhet att lämna regionen i avsaknad av omedelbara och attraktiva möjligheter till arbetstillfällen.

G)  Mer än 75 procent av de uppsagda arbetade som maskinoperatörer och montörer. Befolkningen i regionen har fortfarande låg utbildning, särskilt den äldre generationen.

H)  Nästa 60 procent av de uppsagda arbetstagarna är män och nästan 75 procent av arbetstagarna är mellan 25 och 54 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag när det gäller Portugals ansökan:

1.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren för ekonomiskt bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda.

2.  Europaparlamentet skulle gärna vilja ha information om de arbetstagare som sagts upp i andra delar av det tyska multinationella företaget Qimonda och om några försök gjorts att gå samman med flera medlemsstater för att göra en gemensam ansökan till förmån för de arbetstagare i EU som berörs.

3.  Europaparlamentet ser positivt på de olika åtgärder som erbjuds de uppsagda arbetstagarna som medger riktat och individanpassat stöd.

4.  Europaparlamentet ser även positivt på att det belopp för att främja anställningar som ges till företag som undertecknar avtal om heltidsanställning av arbetstagare som omfattas av åtgärder inom ramen för Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter beror på längden och kvalitén i det avtal som erbjuds.

5.  Europaparlamentet är intresserat av att veta om några av åtgärderna införts särskilt för att öka sysselsättningsmöjligheterna i den framtidsinriktade sektorn medicinsk teknik.

6.  Europaparlamentet konstaterar att subventionering av nyligen tillkomna arbeten innebär att även anställda som inte för närvarande tillhör de anställda som sagts upp från Qimonda kommer att få stöd genom denna åtgärd.

Med vänlig hälsning

Pervenche Berès

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

5.10.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sabine Verheyen