ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

6. 10. 2010 - (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodajka: Barbara Matera

Postup : 2010/2165(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0272/2010
Předložené texty :
A7-0272/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1] (IID ze dne 17. května 2006), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[2] (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0272/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji,

D. vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo pomoc v souvislosti s propuštěním 1 429 osob ve 23 podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (revize 2) v regionu NUTS II Katalánsko,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů i ve výročních zprávách;

5.  vítá skutečnost, že v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné identifikovat příslušné rozpočtové položky pro převod;

6.  bere na vědomí, že za účelem uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s touto žádostí budou prostředky na platby převedeny z rozpočtové položky určené na podporu malých a středních podniků a inovace; vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterých se dopustila Evropská komise při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména během hospodářské krize, při níž by se měla výrazně zvýšit potřeba této podpory;

7.  zdůrazňuje, že fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny  v souvislosti s obecným hodnocením programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

8.  vítá novou podobu návrhu Komise, která předkládá ve svém vysvětlujícím prohlášení jasné a podrobné informace o žádosti, analyzuje kritéria způsobilosti a vysvětluje důvody, které vedly k jejímu souhlasu, což je v souladu s žádostmi Parlamentu;

9.  schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

10. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxx

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(žádost EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1], a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci[2], a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      Působnost EFG byla u žádostí podaných v období od 1. května 2009 rozšířena na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Španělsko předložilo dne 29. ledna 2010 žádost o uvolnění prostředků z EFG z důvodu propouštění ve 23 podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko (ES51) a doplnilo ji o dodatečné informace týkající se období do 26. dubna 2010. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 2 752 935 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 2 752 935 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu / Štrasburku dne ...

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

  • [1]               Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[1] a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006[2] nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Souběžné by bylo možné zorganizovat třístranné rozhovory s cílem dosáhnout dohody o využití tohoto fondu a požadované částky. Tyto rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 2. září 2010 Komise přijala tři nové návrhy rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, Portugalska a Dánska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o čtrnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 752 935 ve prospěch Španělska. Tato žádost se týká 1 429 pracovníků propuštěných ze 23 podniků, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Katalánsko v průběhu devítiměsíčního referenčního období od 23. února 2009 do 22. listopadu 2009.

Tato žádost (věc EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) byla Komisi předložena dne 29. ledna 2010 a doplněna o další informace týkající se období do 26. dubna 2010. Žádost vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. b) nařízení o EFG, podle něhož musí během referenčního období devíti měsíců dojít nejméně k 500 případům propuštění zaměstnanců v odvětví NACE (2. revize) v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů (článek 5 nařízení).

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. b), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 22/2010) v celkové výši 2 752 935 EUR z rezervy EFG (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtové položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – Program pro podnikavost a inovace (01 04 04) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EFG (04 05 01).

Poprvé Komise nalezla v souladu s opakovanou výzvou Evropského parlamentu alternativní zdroj prostředků na platby, který nepochází z nevyužitých prostředků v rámci fondu ESF.

Interinstitucionální dohoda povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

Čl. 12 odst. 6 nařízení o EFG stanovuje, že každý rok musí ke dni 1. září zůstat k dispozici nejméně 25 % z maximální roční částky EFG, aby bylo možné pokrýt potřeby do konce roku.

V roce 2010 rozpočtový orgán schválil již osm návrhů na uvolnění prostředků z fondu v celkové výši 20 991 554 EUR, v důsledku čehož zůstává k dispozici 481 228 446 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod finančních prostředků[3], aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Bude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanovuje čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), který poskytuje konstruktivní podporu a přispívá ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojenému k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

  • [1]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 22/2010 ze dne ... 2010.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/sg

D(2010)46645

Pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EFG/2010/002 ES/Galicia (KOM(2010)453 v konečném znění)

Vážený pane Lamassoure,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EFG/2010/002 ES/Galicia a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG s uvolněním prostředků z tohoto fondu v souvislosti s uvedenou žádostí souhlasí. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že se tato žádost týká 2 330 případů propouštění v 23 podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 29 (výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) klasifikace NACE (2. revize), k němuž došlo během referenčního období 9 měsíců mezi 23. únorem a 22. listopadem 2009 v souladu s článkem 2b nařízení o EFG, zatímco podle údajů španělských orgánů se podíl propuštěných osob v katalánském automobilovém odvětví zvýšil z - 5,49 % (2007) na 157,21 % (2009),

B)  vzhledem k tomu, že 901 bývalých pracovníků Nissanu zahrnutých do žádosti nejsou zřejmě oprávněnými příjemci pomoci z EFG, neboť čerpají výhody na základě opatření v rámci svého vlastního sociálního plánu,

C)  vzhledem k tomu, že toto propouštění je důsledkem finanční a hospodářské krize, která způsobila náhlý pokles poptávky po vozidlech ve Španělsku i jinde ve světě, přičemž se jedná o pokles vyznačující se nebývalou mírou i rychlostí,

D)  vzhledem k tomu, že obchodním modelem podniků v Katalánsku je velký výskyt mikropodniků a současně podniků zaměstnávajících více než 250 pracovníků,

E)  vzhledem k tomu, že téměř 25 % pracovníků tvoří osoby bez ukončeného vzdělání, a vzhledem k tomu, že více než 40 % pracovníků má pouze základní vzdělání,

F)  vzhledem k tomu, že téměř 75 % dotyčných propuštěných osob tvoří muži, a vzhledem k tomu, že téměř 25 % těchto pracovníků je starších 55 let.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle nařízení o EFG jsou splněny;

2.  žádá o podrobnější informace o sociálním plánu pracovníků společnosti Nissan a o tom, zda poskytuje stejné možnosti odborného vzdělávání, jako je tomu v případě koordinovaného balíčku personalizovaných služeb poskytovaného v rámci podpory z EFG;

3.  žádá o podrobnější informace o tom, proč nebude 23 % pracovníků zahrnuto do základního výběru, neboť absolvování tohoto úvodního kroku se jeví jako nezbytná podmínka pro přístup k jakýmkoli dalším personalizovaným službám; chtěl by vědět, jaká opatření budou nabídnuta právě těmto pracovníkům;

4.  upozorňuje na pobídky týkající se hledání jiného zaměstnání, které by měly přimět pracovníky k tomu, aby se vrátili do zaměstnání a udrželi si ho po dobu nejméně šesti po sobě jdoucích měsíců; vyjadřuje politování nad tím, že nebyla výslovně vyloučena odměna za smlouvy na dobu určitou;

5.  v této souvislosti připomíná strategii EU 2020 a její hlavní cíl zvýšit míru zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let ze současných 69 % minimálně na 75 %, a to i prostřednictvím většího zapojení mj. starších pracovníků;

6.  vítá dohodu zúčastněných stran nabízející pracovníkům jasné pracovní vyhlídky, zúčastní-li se zvláštních programů zvyšování odborné kvalifikace;

7.  vítá opatření vzájemné podpory, na jejichž základě se zúčastnění pracovníci budou setkávat s lidmi, kteří byli dříve nezaměstnaní a jimž se podařilo opětovně se začlenit do pracovního procesu a jejichž zkušenost může být dobrým příkladem;

8.  vítá návrh Komise, aby se prostředky na platby v souladu s častými žádostmi Evropského parlamentu získaly z jiných zdrojů, než jsou nevyužité prostředky v rámci ESF.

S pozdravem

Pervenche Berèsová

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sabine Verheyen