RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

6.10.2010 - (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Barbara Matera

Menetlus : 2010/2165(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0272/2010
Esitatud tekstid :
A7-0272/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010 – 2010/2165(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0453 – C7‑0224/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1] (17. mai 2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0272/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid täiendava abi andmiseks töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ning selleks, et aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Hispaania taotles abi seoses 1429 inimese koondamisega NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas 23 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II piirkonnas Hispaanias Kataloonias;

E.  arvestades, et taotlus vastab Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada sujuv ja kiire menetluskord Globaliseerumisega Kohenemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks ning näha üksikisikule ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus eesmärgiga aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab seda, milline võib olla Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi roll koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimisel;

3.  rõhutab, et vastavalt fondi käsitleva määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetab koondatud töötajate tööturule tagasipöördumist; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes;

5.  väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisega on komisjon kavandanud maksete assigneeringute alternatiivse allika Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel, seda pärast Euroopa Parlamendi sagedasi meeldetuletusi, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks asjakohased eelarveread kindlaks määrata;

6.  märgib, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmiseks selle juhtumi puhul paigutatakse maksete assigneeringud ümber VKEde ja innovatsiooni toetamiseks ette nähtud eelarverealt; avaldab kahetsust komisjoni tõsiste puudujääkide pärast konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel, eelkõige majanduskriisi ajal, kui vajadus sellise abi järele peaks märkimisväärselt suurenema;

7.  tuletab meelde, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

8.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

9.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

xxx

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28(taotlus EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,[2] eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Hispaania esitas 29. jaanuaril 2010 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 29 (Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas 23 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II piirkonnas (Kataloonia (ES51), ning esitas täiendavaid andmeid taotluse kohta viimati 26. aprillil 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 2 752 935 euro eraldamiseks.

(5)      Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 2 752 935 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1]) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi käivitamiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku fondi kasutuselevõtuks ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus, et saavutada kokkulepe fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud vormis.

II. Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 2. septembril 2010 heaks kolm uut ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale, Portugalile ja Taanile vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on neljateistkümnes taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab Hispaania kasuks kokku 2 752 935 euro kasutuselevõtmist Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist. Taotlus puudutab 1429 töötaja koondamist NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas 23 ettevõttes, mis tegutsesid NUTS II piirkonnas Hispaanias Kataloonias üheksakuulise vaatlusperioodi ajal (23. veebruar 2009 – 22. november 2009).

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) esitati komisjonile 29. jaanuaril 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet kuni 26. aprillini 2010. Taotlus põhines Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitleva määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas, ja see esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punktile b kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlevas määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 22/2010) kokku 2 752 935 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja eelarverealt ,,Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm” (01 04 04) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Esmakordselt on komisjon kindlaks määranud maksete assigneeringute alternatiivsed allikad, milleks ei ole Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendid, seda seoses Euroopa Parlamendi sagedaste taotlustega.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 12 lõikes 6 nõutakse, et iga aasta 1. septembriks jäetaks alles vähemalt üks neljandik fondi aastasest maksimaalsest summast, et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused.

Eelarvepädevad institutsioonid on 2010. aastal heaks kiitnud juba kaheksa ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise ja tehnilise abiga seotud ümberpaigutamise kohta kogusummas 20 991 554 eurot, mis tähendab, et kasutada jääb veel 481 228 446 eurot.

III. Menetlus

Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse[3].

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et anda konstruktiivset tuge ja aidata hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud arvamuses.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  Ümberpaigutamise taotlus DEC 22/2010, … 2010.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/sg

D(2010)46645

Alain Lamassoure

eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/002 ES/Cataluna korral (KOM(2010)453 lõplik)

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/002 ES/Cataluna puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea samas kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus hõlmab üheksakuulisel vaatlusperioodil vahemikus 23. veebruarist kuni 22. novembrini 2009 toimunud 2330 koondamist NACE Revision 2 osa 29 (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine) alla kuuluvas 23 ettevõttes vastavalt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise määruse artikli 2 punktile b ning Hispaania ametivõimude kohaselt suurenes koondatud töötajate arv Kataloonia autotööstussektoris - 5,l49%-st aastal 2007 kuni 157,21%-ni aastal 2009;

B)  arvestades, et taotluses osalenud 901 endisel Nissani töötajal ei näi olevat õigust saada EGFi toetust, sest nad saavad abi neile mõeldud sotsiaalkava meetmete kaudu;

C)  arvestades, et koondamised on põhjustanud finants- ja majanduskriis, mis tingis järsu, enneolematult suure ja kiire nõudluse languse sõidukite järele Hispaanias ja kogu maailmas;

D)  arvestades, et Kataloonia ärikeskkonda iseloomustab mikroettevõtete ülekaal, sellele lisanduvad üle 250 töötajaga ettevõtted;

E)  arvestades, et peaaegu 25% töötajatest on vähese haridusega ja varakult koolist väljalangenud ja rohkem kui 40%-l töötajatest on ainult põhiharidus;

F)  arvestades, et umbes 75% kõnealustest koondatud töötajatest on mehed ja ligikaudu 25% töötajatest on üle 55-aastased.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruses sätestatud tingimused rahalise toetuse saamiseks on täidetud;

2.  nõuab täpsemat teavet Nissani töötajatele mõeldud sotsiaalkava ning selle kohta, kas selles nähakse ette samad koolitusvõimalused kui EGFi toetuse raames ette nähtud individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketis;

3.  nõuab täpsemat teavet selle kohta, miks 23% töötajatest ei kaasata kutsesobivuse määramisse, kuigi selles meetmes osalemist peetakse eeltingimuseks kõigi muude individuaalsete teenuste kasutamiseks; soovib teada, milliseid meetmeid pakutakse konkreetselt kõnealustele töötajatele;

4.  juhib tähelepanu töökohavahetuse toetustele, mis peaksid julgustama töötajaid uuesti tööle minema ja töötama vähemalt kuus kuud järjest; peab kahetsusväärseks, et tähtajalisi lepinguid ei jäetud soodustuste süsteemist selgesõnaliselt välja;

5.  tuletab sellega seoses meelde ELi 2020. aasta strateegiat ja selle põhieesmärki suurendada 20–64-aastaste isikute tööhõivet praeguselt 69%-lt vähemalt 75%-le, sealhulgas suurema vanemate töötajate kaasamise kaudu;

6.  väljendab heameelt sidusrühmade kokkuleppe üle pakkuda töötajatele selgeid tööalaseid väljavaateid, kui nad osalevad konkreetsetel erialakoolitustel;

7.  väljendab heameelt vastastikuse toetuse meetmete üle, millega viikase selles osalevad töötajad kontakti selliste töötajatega, kes olid töötud ja kellel õnnestus tööturule tagasi pöörduda ning kelle kogemused võiksid olla heaks eeskujuks;

8.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle maksete assigneeringute allikate kohta, milleks ei ole Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendid, vastavalt Euroopa Parlamendi sagedastele taotlustele.

Lugupidamisega

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

5.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Alexander Alvaro, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Lucas Hartong, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

François Alfonsi, Frédéric Daerden, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Sabine Verheyen